slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7

Unit 12. Music bài giảng Tiếng Anh 10

Đăng ngày 2/24/2017 11:31:26 AM | Thể loại: Tiếng Anh 10 | Lần tải: 12 | Lần xem: 0 | Page: 7 | FileSize: 0.00 M | File type: pptx
0 lần xem

Welcome all teachers and students attending an English lesson today. Thanks for your attendance 1. classical [`klæsikəl] music (n) nhạc cổ điển 2. folk [fouk] music (n) nhạc dân gian 3. rock [rɔk] ‘n’ roll [`roul] (n) nhạc rock and roll 4. country [`kʌntri] music (n) nhạc đồng quê 5. serious (a)..

Bình luận

Nội dung

Welcome all teachers and students
attending an English lesson today.
Thanks for your attendance
1. classical [`klæsikəl] music (n) nhạc cổ điển  
2. folk [fouk] music (n) nhạc dân gian
3. rock [rɔk] ‘n’ roll [`roul] (n) nhạc rock and roll      
4. country [`kʌntri] music (n) nhạc đồng quê
5. serious (a) [`siəriəs] nghiêm túc, đứng đắn, bác học6. beat (n) [bi:t] nhịp (âm nhạc)
7. human (n) [`hju:mən] lòai người        
8. emotion (n) [i`mou∫n] cảm xúc
9. especially (adv) [is`pe∫əli] đặc biệt là
10. communicate (v) [kə`mju:nikeit] giao tiếp1. b
2. e
3. d
4. a
5. c

Sponsor Documents