Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
 • Unit 12. Music - 1
 • Unit 12. Music - 2
 • Unit 12. Music - 3
 • Unit 12. Music - 4
 • Unit 12. Music - 5
 • Unit 12. Music - 6
 • Unit 12. Music - 7
 • Unit 12. Music - 8
 • Unit 12. Music - 9
 • Unit 12. Music - 10
 • Unit 12. Music - 11
 • Unit 12. Music - 12
 • Unit 12. Music - 13
 • Unit 12. Music - 14
 • Unit 12. Music - 15
 • Unit 12. Music - 16
 • Unit 12. Music - 17
 • Unit 12. Music - 18
 • Unit 12. Music - 19
 • Unit 12. Music - 20
 • Unit 12. Music - 21
 • Unit 12. Music - 22
 • Unit 12. Music - 23
 • Unit 12. Music - 24
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới

Unit 12. Music

Đăng ngày 2/24/2017 10:03:16 AM | Thể loại: Tiếng Anh 10 (Sách cũ) | Lần tải: 74 | Lần xem: 0 | Page: 24 | FileSize: 0.00 M | File type: pptx
0 lần xem

bài giảng Unit 12. Music, Tiếng Anh 10 (Sách cũ). . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến các bạn thư viện Unit 12. Music .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , bài giảng Unit 12. Music trong thể loại Tiếng Anh 10 (Sách cũ) được giới thiệu bởi user duy trịnh nguyễn thảo đến cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã đưa vào thể loại Tiếng Anh 10 (Sách cũ) , có 24 page, thuộc file .pptx, cùng danh mục còn có Bài giảng Tiếng Anh Tiếng Anh 10 (Sách cũ) ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Welcome to our class!!! WARM UP GUESSING GAME 2 3 Michael Jackson King of pop music 4 They are singing Folk music Rock music Buc tuong band 6 Piano 2/24/2017 Nguyen Thuy Nhu Binh ‹#› 8 A S B V C This is a form of entertainment that many people like most U I H T M UNIT 12: MUSIC A, bên cạnh đó Reading 9 Period : 75 I,còn cho biết thêm Vocabulary - integral part (n) /`intigrəl/ /pa:t/ - emotion (n) /i`moƱʃ(ә)n/ Cảm xúc Phần cần thiết - (to) lull: /lʌl/ Ru ngủ - solemn

https://nslide.com/bai-giang/unit-12-music.zb5r0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Tiếng Anh 10 (Sách cũ)


Welcome
to our class!!!


WARM UPGUESSING GAME
2
3
Michael Jackson
King of pop music
4
They are singing
Folk music
Rock music
Buc tuong band
6
Piano
2/24/2017
Nguyen Thuy Nhu Binh
‹#›
8
A
S
B
V
C
This is a form of entertainment that many people like most
U
I
H
T
M
UNIT 12: MUSIC
A.Reading
9
Period : 75
I. Vocabulary
- integral part (n) /`intigrəl/ /pa:t/
- emotion (n) /i`moƱʃ(ә)n/
Cảm xúc
Phần thiết yếu
- (to) lull: /lʌl/
Ru ngủ
- solemn (adj) /`sɔləm/
Trang nghiêm
- (to) delight: /di`lait/
Làm vui sướng
- (to) communicate: /kə`mju:nikeit/
Truyền đạt, giao tiếp
- funeral (n) /`fju:nərəl/
Đám tang
- mournful (adj) /`mɔ:nful/
Buồn rầu, tang thương
Example: People use language to communicate with each other.
While you read
There are two things that make humans different form all other animals. They are language and music. Music is clearly different from language. However, people can use it to communicate -especially their emotions. Like reading, writing and speaking, music can express ideas, thought and feelings. It can express one`s anger, love, hate or friendship; it can also convey one`s hopes and dreams .
Music is very much an integral part of our life. It is played during almost all important events and on special occasions and sets the tone for them. It adds joyfulness to the atmosphere of the festival and makes a funeral more solemn and mournful. Music lulls babies to sleep at night and wakes students up in the morning .
Above all, music entertains .It makes people happy and excited .It delights the senses .In facts, music as entertainment has always been a big business. It is a billion-dollar industry. It is difficult to imagine what our lives would be like without music

11
If you know English, you can ____________ with people from the English speaking world easily.
2. Every night, the mother tells her daughter a fairy tale to ________ her to sleep.
3. Nam’s success at school ___________ his parents.
4. He is an _____________ of the team, we can’t do without him.
5. The teacher criticized him with a _________ expression on his face.
6. Like a lot of men, he finds it hard to express his _________.
7. With a __________ look on his face, he told us about his uncle’s death.
Task 1: The words/phrases in the box below all appear in the reading passage. Use them to complete the sentences.
emotion
lull
communicate
delights
integral part
mournful
V
V
V
N/NP
N
adj
solemn
adj
1. What are things that make humans different from other animals?
Task 2: Choose the correct answers
While you read
2. Why is music a powerful means of communication?
While you read
3. What adds joyfulness to the atmosphere of a festival and makes a funeral more solemn and mournful?
While you read
4. How can music entertain?
A) It makes people happy and excited.
While you read
5. Why has music always been a big business?
While you read
After you read
How many roles of music are mentioned in the text? What are they?
5 roles: +Music helps people to communicate , especially their emotions.
+Music can express ideas, thoughts and feelings.
+Music sets the tone for events and special occasions
+Music can entertain. It makes people happy and excited .Also, It delights the senses
+Music has always been a big business
(Group work)
Discuss with their friends and talk about favorite music
After You Read
Discussion:
DISCUSSION
- Talk about your favorite music
*Some useful cues:
1.What kind of music do you like the most? Why?
-> I like…(pop music/ folk music…).
Because it…(make me happy/ help me relax…).


21
2.When do you listen to music?
-> I listen to music…(when I have free time/before I go to bed…)
3.What advantages does music bring to you?
-> Music can express ideas, thoughts and feelings. It makes me feel relaxed after a long day working.

I like folk music the most because it makes me feel happy and excited. Music can express ideas, thoughts and feelings. I often listen to music at night and when I have free time. Moreover, It makes me feel relaxed after a long day working.
SUGGESTED IDEAS:
- Learn all the new words by heart.
- Write a paragraph in 80 words about your favorite music.
- Prepare for the Speaking Lesson.
Homework:
Thanks for your attention!

Sponsor Documents