nslide.com Thư viện tài liệu giáo án bài giảng Thư viện giáo án điện tử,thư viện tài liệu, thư viện giáo án, thư viện bài giảng,thư viện đề thi,
mầm non,tiểu học,cấp 1, cấp 2, cấp 3, lớp 1,lớp 2,lớp 3,lớp 4,lớp 5,lớp 6,lớp 7,lớp 8,lớp 9,lớp 10,lớp 11,lớp 12, giáo trình, luận văn, đồ án, khóa luận
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Bài giảng điện tử Unit 12. Sports and pastimes

Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6 Unit 12. Sports and pastimes

Loại file: pptx
Ngày chia sẽ: 2/24/2017 9:25:58 AM
Kích thước: 0.00 M
Lần tải: 101
Tác giả: Hoàng Nguyễn Minh
Nguồn: suu tam
File đính kèm: Unit_12_Sports_and_pastimes_B123.pptx
Xem: 4
Số trang 35 trang
Download miễn phí, free 100%

Xin hãy download về máy để xem Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6, Mien phi 100%

SLIDE

Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6 Unit 12. Sports and pastimes

Loại file: pptx | Kích thước: 0.00 M | Lần tải: 101 | Xem: 4 | Số trang 35 trang

MÔ TẢ TÀI LIỆU

Download Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6 Unit 12. Sports and pastimes mien phi,tai lieu Unit 12. Sports and pastimes mien phi,bai giang Unit 12. Sports and pastimes mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

WELCOME TO CLASS
Class: 6a1
C
S
R
O
S
W
O
R
D
CROSS WORDS
1
2
3
4
5
6
7
8
F
I
S
H
I
N
G
A
E
R
O
B
I
C
S
V
O
L
L
E
Y
B
A
L
L
R
A
D
I
N
G
A
D
M
I
N
T
O
N
T
E
N
N
I
S
G
A
M
E
S
S
O
C
C
E
R
E
B
?1
?2
?3
?4
?5
?6
?7
?8
FREE TIME
QUESTION 1
What is he doing?
He is going fishing.
QUESTION 2
What is she doing?
She is doing aerobics.
QUESTION 3
What are they doing?
They are playing volleyball.
QUESTION 4
What is he doing?
He is reading.
QUESTION 5
What are they doing?
They are playing badminton.
QUESTION 6
What are they doing?
They are playing tennis.
QUESTION 7
What is he doing?
He is playing video games.
QUESTION 8
What are they doing?
They are playing soccer.
Thursday, February 23rd, 2017
Unit 12: SPORTS AND PASTIMES.
Period 74 section B: Free time ( B1-2-3)
1
2
3
4
5
6
* Look at 6 pictures:
* For example:
In this picture, there is a boy.
- He is going fishing.
1. Listen( B1):
a. I go to the movies.
What do you do in your free time?
c. I read.
e. I go fishing.
b. I watch TV.
d. I listen to music.
f. I play video games.
*. New words:
1. Free time (n):
2. Movie (n):
3. Go to the movies (v):
4. Go fishing (v):
5. Play video games (v):
*. Match:
1. Movie
2. Go fishing
3. Free time
4. Go to the movies
5. Play video games
a. Đi xem phim
b. Thời gian rảnh
c. Chơi điện tử
d. Đi câu cá
e. Phim
A
B
2. Practice – ask and answer the questions:
What do you do in your free time?
I go to the movies.
2
3
4
5
6
What do you do in your free time?
I read book.
*. Structures:
WHAT +DO/DOES + S+ do in (….) free time?
S+ V(s/es).
Note:
You  your.
He  his.
She  her.
They  their.
For example:
- What do you do in your free time?
 I go to the movies.
- What does she do in her free time?
 She goes to the movies.
3. Listen (B3):
What do they do in their free time?
a. Phuong goes to the movies.
b. Ly watches TV.
d. Lan listens to music.
e, Tuan goes fishing.
c. Nam reads.
f, Long plays video games.
3.Listen and read:
What does Phuong do in his free time?
He goes to the movies.
LY
NAM
LAN
TUAN
LONG
*. Practice:
1. Phuong ______ to the movies.
2. Ly ________TV.
Guess the verbs and complete the sentences:
3. Nam ______.
4. Lan _____to music.
5. Tuan ______fishing.
6. Long ______video games.
goes
watches
reads
listens
goes
plays
“ FAVORITE COLOURS”
What do they do in their free time?
They go fishing
What do they do in their free time?
They play volleyball
What do they do in their free time?
They play soccer
What do they do in their free time?
They read.
What do they do in their free time?
They go swimming
What do they do in their free time?
They play badminton
What do they do in their free time?
They play tennis
What do they do in their free time?
They go to the movies.
* Complete the sentences with a suitable word:
1. What _____ Nga do in her free time?
2. What does Tuan do in _____free time?
3. What ____ Nam and Lan do in their free time?
4. They go fishing in _____ free time.
5. My sister ____ to the movies in ______free time.
his
does
do
their
goes
her
. HOMEWORK:
Learn new words and structures by heart.
Redo exercise B1.2.3. at home.
Prepare B4.5

DOWNLOAD TÀI LIỆU
SAU ĐÓ BẤM
Download Unit_12_Sports_and_pastimes_B123.pptx