unit 16.e3

Đăng ngày 4/12/2013 9:04:30 AM | Thể loại: Let's Learn 3 | Chia sẽ bởi: Loan Mai Thi | Lần tải: 238 | Lần xem: 5 | Page: 19 | Kích thước: 4.42 M | Loại file: ppt

  • unit 16.e3 - 1
  • unit 16.e3 - 2
  • unit 16.e3 - 3
  • unit 16.e3 - 4
  • unit 16.e3 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Class: 3
WELCOME TO OUR CLASS
Teacher:Mai Thi Loan
Kim Dong primary school
Game: Crossword puzzle
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Luật chơi: các em nhìn tranh, đọc yêu cầu – giơ nhanh tay để giành
quyền trả lời câu hỏi, mỗi câu hỏi đúng được một bông hoa.Trả lời sai đội
kia có quyền trả lời. Đội nào được nhiều hoa hơn sẽ là đội thắng cuộc.
Teddy bear
Robot
T W O
K I T C H E N
R E A D I N G
B A T H R O O M
S K A T I N G
G A R D E N
R U L E R
Game: Crossword puzzle
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Teddy bear
Robot
T W O
K I T C H E N
R E A D I N G
B A T H R O O M
S K A T I N G
G A R D E N
R U L E R
There is a ...............in my house.
A: Where is she?
B: She is in the............
A: What are they doing?
B: They are ..................
A: What is he doing?
B: He is ....................
There are .........beds in my bedroom.
The children are play hide-and-seek in the..........
A: What is it?
B: It’s a...........
The children are playing hide-and-seek in the........

.
I. Vocabulary:
II. Structure:
Monday, March 18th 2013
sunny:
Unit 16: The weather.
Lesson: 1
Rainy:
Windy:
Cloudy:
A: What’s the weather like?
B: It’s sunny
/ rainy
/ windy
/ cloudy.
Thời tiết như thế nào?
:Trời thì…..
có nắng
có mưa
có gió
có mây
Weather:
thời tiết
Nối mỗi từ ở cột A với nghĩa của chúng ở cột B
Column A
Column B
a.có mây
b.có gió
c.có mưa
d.có nắng
.
e.thời tiết
1.Weather
2.Rainy
3.Cloudy
4.Sunny
5.Windy
Unit 16: The weather.
Lesson: 1

.
Monday, March 18th 2013
Linda: What’s the weather like?
Mai : It’s sunny.
Unit 16: The weather.
Lesson: 1
a
b
c
Monday, March 18th 2013
Unit 16: The weather.
Lesson: 1
Thời tiết
What is the weather like?
It is ............
rainy.
sunny.
windy.
a
b
c
Practice in pairs:
cloudy.
2.Look and say:
LUCKY FLOWERS
A
B
It’s
d.What’s …………….?
the weather like ?
windy.
c.What’s…………….?
It’s………………?
the weather like ?
Cloudy.
It’s ……….
a.What’s …………….?
the weather like ?
sunny.
b.What’s …………?
It’s ………
the weather like ?
rainy.
let`s SING
The weather song
What is the weather like? (2)
It is sunny and windy
In my hometown.
What is the weather like? (2)
It is cloudy and rainy
In my hometown.

.
I. Vocabulary:
II. Structure:
Monday, March 18th 2013
sunny
Unit 16: The weather.
Lesson: 1
Thời tiết
rainy
windy
cloudy
A: What’s the weather like?
B: It’s sunny
/ rainy
/ windy
/ cloudy.
Consolidation:
HOMEWORK:
- Learn by heart the song.
Make 3 sentences.
Prepare new lesson.
good bye!
Kính chúc quý thầy cô sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.
Chúc các em cham ngoan học giỏi.