Unit 2. Happy birthday

Đăng ngày 8/30/2017 4:52:34 PM | Thể loại: Let's Learn 4 | Chia sẽ bởi: Trang Trịnh | Lần tải: 16 | Lần xem: 4 | Page: 14 | Kích thước: 5.27 M | Loại file: ppt

  • Unit 2. Happy birthday - 1
  • Unit 2. Happy birthday - 2
  • Unit 2. Happy birthday - 3
  • Unit 2. Happy birthday - 4
  • Unit 2. Happy birthday - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

UNIT 2: HAPPY BIRTHDAY
TEACHER:
UNIT 2: HAPPY BIRTHDAY
Section A
Vocabulary
birthday: sinh nhật
happy: vui vẻ
January: tháng 1
February: tháng 2
March: tháng 3
April: tháng 4
May: tháng 5

UNIT 2: HAPPY BIRTHDAY
June: tháng 6
July: tháng 7
August: tháng 8
September: tháng 9
October: tháng 10
November: tháng 11
December: tháng 12
UNIT 2: HAPPY BIRTHDAY
Grammar
When is your birthday? Khi nào sinh nhật bạn?
It is …..
Ex: When is your birthday?
It is May.
1)Look, listen and repeat
Alan: How old are you, Mai?
Mai: I’m ten years old.
Alan: When’s your birthday?
Mai: It’s in May
2) Look and say
When’s your birthday?
It’s in…..
April
3) Let’s talk
When’s your birthday?
It’s in…..
* Warm up
Trò chơi: Đoán ô chữ
UNIT 2: HAPPY BIRTHDAY
Section B
Vocabulary
birthday (N): ngày sinh nhật
a gift (N): quà tặng
a cake (N): bánh ngọt
a kite (N): cái diều
a car (N): xe ô tô
a hat (N): cái mũ

Nam:
I’m sorry. I’m late.
Mai:
Nam:
Mai:
Nam:
Not at all.
This gift is for you.
Happy birthday, Mai.
Thank you very much.
You’re welcome.
2. Let’s talk
cake
hat
car
kite
* Questions
1. What is her name?
2. How old is she?
3. When was she born?
4. Why is she happy?

Hello. My name is Mai. I am a student at Thang Long Primary School. I am eleven years old. I was born on September 20th 1996 in Hanoi. I was born on September 20th 1996 in Hanoi. I am having a birthday party with my friends. There are lots of cakes and candies. I am happy because today is my birthday.


SEE YOU LATER
GOODBYE CLASS