Unit 3: This is Tony

Đăng ngày 12/15/2017 8:04:57 PM | Thể loại: CT Bộ GDĐT 3 | Chia sẽ bởi: Lên Kim | Lần tải: 2 | Lần xem: 12 | Page: 2 | Kích thước: 0.20 M | Loại file: pptx
  • Unit 3: This is Tony - 1
  • Unit 3: This is Tony - 2
  • download - 1
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

bài giảng Unit 3: This is Tony, CT Bộ GDĐT 3. . https://nslide.com/bai-giang/unit-3-this-is-tony.13tx0q.html

Nội dung

1. This/ apple/ is/ an.
2. That/ banana/ is/ a.
3. These/ apples/ are.
4. Those/ dogs/ are/ my.
5. This/ tooth/ is/ my.
6. That/ clock/ is/ a.
7. These/ teeth/ are/my.
8. Those/ erasers/ are/ my.