Unit 4: My classroom E4

Đăng ngày 10/22/2012 8:23:10 PM | Thể loại: Let's Learn 4 | Chia sẽ bởi: Hường Lê Thị Mạnh | Lần tải: 440 | Lần xem: 4 | Page: 20 | Kích thước: 3.19 M | Loại file: ppt

  • Unit 4: My classroom E4 - 1
  • Unit 4: My classroom E4 - 2
  • Unit 4: My classroom E4 - 3
  • Unit 4: My classroom E4 - 4
  • Unit 4: My classroom E4 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Son Ha Number One Primary School
Teacher : Le Thi Manh Huong
Class : 4A

welcome to all the teachers
to our class
Kim’s Game
Kim’s Game
ruler
table
eraser
book
pen
pencil
chair
notebook
Section A : (A1,2,3 )
( Page 38-39)
Unit 4: My Classroom
Wednesday, October 17th, 2012
Vocabulary:
a map
maps
pencils
Vocabulary:
a pencil
a school bag
Vocabulary:
school bags
a pencil box
Vocabulary:
pencil boxes
- a notebook
Vocabulary:
notebooks
- on the wall

: trên tường
Let’s match:
1. a school bag.
2. maps.
3. pencils.
4. notebooks.
a
d
c
b
- a pencil box
- a notebook
- a school bag
- a pencil
pencils
pencil boxes
notebooks
school bags
- on the wall
: trên tường
: cặp sách
: quyển vở
: hộp bút chì
: bút chì
- a map maps : bản đồ
Vocabulary:
1.Look, listen and repeat
This is our classroom.
These are maps.
They are on the wall.
Model Sentences:
These/ those are [maps].
(Đây là/kia là những………)
They are [on the wall].
(Chúng là ………………….)
Dùng để giới thiệu danh từ số nhiều ở gần hoặc ở xa và vị trí của chúng.
2. Look and say
These are pencil boxes
They are on the table
Those are school bags
They are on the table
Cách chơi như sau:
Trên bảng cô đưa ra các ô màu khác nhau. Trong các ô màu đó là những hình ảnh về đồ dùng học tập. Cô mời đại diện của từng đội lên chọn ô màu. Khi chọn được hình ảnh nào thì đội đó sẽ đặt câu với These are/ Those are ....... về đồ vật đó. Cứ như thế cho đến khi h?t cỏc ô màu. Mỗi câu đúng được 2 điểm . Nếu đội đó đặt câu sai thỡ nhu?ng cõu tr? l?i cho d?i b?n. Đội nào có số điểm cao hon, đội đó sẽ thắng cuộc.

secret doorway
These are school bags
Those are pencils.
These are notebooks
Those are pencil boxes.3. Let’s talk
These are ........................... .
They are ............................ .
Those are ........................... .
They are ............................. .
Crossword Puzzle
1
2
3
4
5
6
HOMEWORK:
- Learn the lesson by heart.
Do the exercise 1, 2 on
page 31, 32- Workbook.
- Prepare A 4, 5, 6 on page40,41.
Thanks for your attention!