Unit 4. Our past

Đăng ngày 10/13/2017 8:45:24 AM | Thể loại: Tiếng Anh 8 (Sách cũ) | Chia sẽ bởi: Phương Hoàng Thị | Lần tải: 97 | Lần xem: 4 | Page: 25 | Kích thước: 3.09 M | Loại file: ppt
  • Unit 4. Our past - 1
  • Unit 4. Our past - 2
  • Unit 4. Our past - 3
  • Unit 4. Our past - 4
  • Unit 4. Our past - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Unit 4. Our past, Tiếng Anh 8 (Sách cũ). . Chúng tôi chia sẽ đến mọi người bài giảng Unit 4. Our past .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu Unit 4. Our past trong chủ đề Tiếng Anh 8 (Sách cũ) được giới thiệu bởi bạn Phương Hoàng Thị tới bạn đọc nhằm mục đích học tập , thư viện này đã đưa vào mục Tiếng Anh 8 (Sách cũ) , có 25 page, thuộc định dạng .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Tiếng Anh Tiếng Anh 8 Tiếng Anh 8 (Sách cũ) ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Wednesday, October 11th, 2017 PERIOD 20: UNIT 4: OUR PAST LESSON 1: GETTING STARTED & LISTEN AND READ I, bên cạnh đó Getting started: Look at the picture, cho biết thêm Write the names of the things that do not belong to the past, cho biết thêm Viet Nam 100 years ago I, tiếp theo là Getting started: The TV Briefcase Cassette player The điện thoại đi động phone The lighting fixture Modern dress School uniform Viet Nam 100 years ago II, tiếp theo là Listen and read: * Vocabulary: Grandma = grandmother Great-grandma = grandma’s mother : Great-grandfather: cụ, ông cố modern equipment: https://nslide.com/bai-giang/unit-4-our-past.gu2v0q.html

Nội dung

Wednesday, October 11th, 2017
PERIOD 20: UNIT 4: OUR PAST
LESSON 1: GETTING STARTED & LISTEN AND READ
I. Getting started:
Look at the picture. Write the names of the things that do not belong to the past.
Viet Nam 100 years ago
I. Getting started:
The TV
Briefcase
Cassette player
The mobile phone
The lighting fixture
Modern dress
School uniform
Viet Nam 100 years ago
II. Listen and read:
* Vocabulary:
Grandma = grandmother
Great-grandma = grandma’s mother :
Great-grandfather: cụ, ông cố
modern equipment:
light (v) – lit – lit:
folktale (n):
tale (n):
traditional (adj):
E.g: Ao dai is a traditional dress of Vietnam
once upon a time:
Cụ, bà cố
thiết bị hiện đại
thắp đèn
chuyện dân gian
truyện, chuyện kể
ngày xửa ngày xưa
truyền thống
* Structure:

Used to (đã từng)


Dùng để diễn tả thói quen trong quá khứ hoặc một điều gì đó chỉ tồn tại trong quá khứ.
E.g: I used to go fishing when I was a kid.
II. Listen and read:
Do you stay with your grandmother?
Do you often talk to your grandmother?
What do you usually talk about when you are with your grandmother?
1. Practice the dialogue with a partner:
Grandma: This is me, Nga. I used to live on a farm when I was a young girl.
Nga: What was life like then?
Grandma: I didn’t go to school because I had to stay home and help my
mom. I used to look after my younger brothers and sisters.
Nga: What did Great-grandma do?
Grandma: She used to cook the meals, clean the house and wash the
clothes.
Nga: That sounds like hard work!
Grandma: It was. And there wasn’t any electricity. Mom had to do
everything without the help of modern equipment.
Nga: What did you do in the evening?
Grandma: After dinner, Mom lit the lamp and Dad used to tell us stories.
Nga: Do you remember any of them?
Grandma: Oh, yes. The best one was The lost shoe. It’s an old folktale.
Nga: Please tell me the tale, Grandma. Traditional stories are great.
Grandma: All right. Once a poor farmer ...
1. Practice the dialogue with a partner:
Grandma: This is me, Nga. I used to live on a farm when I was a young girl.
Nga: What was life like then?
Grandma: I didn’t go to school because I had to stay home and help my
mom. I used to look after my younger brothers and sisters.
Nga: What did Great-grandma do?
Grandma: She used to cook the meals, clean the house and wash the
clothes.
Nga: That sounds like hard work!
Grandma: It was. And there wasn’t any electricity. Mom had to do
everything without the help of modern equipment.
Nga: What did you do in the evening?
Grandma: After dinner, Mom lit the lamp and Dad used to tell us stories.
Nga: Do you remember any of them?
Grandma: Oh, yes. The best one was The lost shoe. It’s an old folktale.
Nga: Please tell me the tale, Grandma. Traditional stories are great.
Grandma: All right. Once a poor farmer ...
2. Work in groups. Answer the questions:
Where did Nga’s grandmother use to live?
Nga’s grandmother used to live on a farm.
Why didn’t she go to school?
Because she had to stay home and help her mom.
c. What did Nga’s great-grandmother use to do?
She used to cook the meals, clean the house and wash the clothes.
d. What did Nga’s great-grandmother and great-grandfather do after dinner?
Her great-grandmother lit the lamp and her great – grandfather used to tell them stories.
e. What did Nga ask her grandmother to do at the end of the conversation?
She asked her grandmother to tell her the tale The lost shoe.
ANSWERS:
Nga’s grandmother used to live on a farm.
Because she had to stay home and help her mom.
She used to cook the meals, clean the house and wash the clothes.
Her great-grandmother lit the lamp and her great – grandfather used to.
She asked her grandmother to tell her the tale The lost shoe.

3. Fact or opinion? Check (√) the boxes:
Fact: sự thật
Opinion: Ý kiến cá nhân
Fact là điều đúng sự thật còn opinion để ​​chỉ một niềm tin. 
E.g: We are studying English.
English is very easy.
English is very difficult.
→ Fact
→ Opinion
3. Fact or opinion? Check (√) the boxes:
I used to live on a farm.
There wasn’t any electricity.
Mom had to do everything without the help of modern equipment.
My father used to tell us stories.
The best one was The lost shoe.
Traditional stories are great.


F
O
Consolidation:
Used to
Fact / Opinion
Read the sentences and then rewrite with used to:
He stopped studying hard.
-> He used to study hard.
2. She stopped getting up early.
-> She used to get up early.
3. He started smoking.
-> He didn’t use to smoke.
4. Linh started going out every morning.
-> Linh didn’t use to go out every morning.

Homework
Learn by heart the new words and “used to”.
Do exercises 1, 2 in the workbook.
Prepare next lesson.