Unit 4. School activities

Đăng ngày 1/19/2016 8:33:34 AM | Thể loại: Tiếng anh 5 | Chia sẽ bởi: Hoa Nguyễn Thị | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 13 | Kích thước: 6.21 M | Loại file: ppt
  • Unit 4. School activities - 1
  • Unit 4. School activities - 2
  • Unit 4. School activities - 3
  • Unit 4. School activities - 4
  • Unit 4. School activities - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Unit 4. School activities, Tiếng anh 5. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến mọi người bài giảng Unit 4. School activities .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Unit 4. School activities trong chủ đề Tiếng anh 5 được giới thiệu bởi thành viên Hoa Nguyễn Thị đến mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục Tiếng anh 5 , có 13 page, thuộc thể loại .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Tiếng Anh 5 Let's Learn 5 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem Viet thuan Primary school vu thu English 5 welcome to our teachers Teacher: Bui Thi Hien Phòng giáo dục & huấn luyện Vũ THƯ * Warm up, kế tiếp là Matching 1, ngoài ra I’m writing the letter, nói thêm là 2, nói thêm I’m drawing a picture, kế tiếp là 3, cho biết thêm I’m singing a song, bên cạnh đó 4, bên cạnh đó I’m reading a book, thêm nữa Tuesday, October 20th 2015 Unit Four: School activities, ngoài ra B 1, bên cạnh đó Listen and repeat, thêm nữa Miss Chi: Where’s Nam? Is https://nslide.com/bai-giang/unit-4-school-activities.191h0q.html

Nội dung

Viet thuan Primary school
vu thu
English 5
welcome to our teachers
Teacher: Bui Thi Hien
Phòng giáo dục & đào tạo Vũ THƯ
* Warm up.
Matching
1. I’m writing the letter.
2. I’m drawing a picture.
3. I’m singing a song.
4. I’m reading a book.
Tuesday, October 20th 2015
Unit Four: School activities.
B
1. Listen and repeat.
Miss Chi: Where’s Nam? Is he in the classroom?

Mai: Yes, he is.
Tuesday, October 20th 2015
Unit Four: School activities.
Section B 1, 2, 3.
*New word
- exercise
- English exercise
- doing English exercises
: bài tập
: bài tập tiếng anh
: đang làm các bài tập Tiếng Anh
Page
42
Group2
doing English exercises.
Miss Chi: What’s doing?

Mai:
he
He’s
She’s
she
singing a song.
*Structure
Hỏi ai đó đang làm gì và trả lời.
A: What + tobe + chủ ngữ + động từ -ing?

B: Chủ ngữ + tobe + động từ -ing.
1. Listen and repeat.
2. Let’s talk.
writing a letter
playing football
riding a bike
drawing a picture
Tuesday, October 20th 2015
Unit Four: School activities.
Section B 1, 2, 3.
Group2
What’s she doing?
She’s……… .
1. Listen and repeat.
2. Let’s talk.
3. Listen and check.
1. That’s my .
2. His name’s .
3. He’s from .
4. He’s .
True
False
Tuesday, October 20th 2015
Unit Four: School activities.
Section B 1, 2, 3.
friend
Peter
England
drawing a picture
Let`s play
Ringing the golden bell
I’m …………. a picture now.
A: draw
B: draws
C: drawing
D: to draw
C
singing
write
swim
play
Tuesday, October 20th 2015
Unit 4: School activities – Section B: 1, 2, 3
Circle the odd one.
Let`s play
Choose the correct answer.
They are

playing foodball.
............................ .
Tuesday, October 20th 2015
Unit 4: School activities – Section B: 1, 2, 3
Look at the picture and complete the sentence.
Let`s play
Tuesday, October 20th 2015
Unit 4: School activities – Section B: 1, 2, 3
Complete the word in the sentence.
We are lean… …g English in the classroom now.
Let`s play
i n
Tuesday, October 20th 2015
Unit 4: School activities – Section B: 1, 2, 3
Look at the picture and answer the question.
Let`s play
What’s she doing?
- She’s writing.
Consolidation.
Tuesday, October 20th 2015
Unit Four: School activities.
Section B 1, 2, 3.
*New word:
- exercise
- English exercise
- doing English exercises
: bài tập
: bài tập tiếng anh
: làm các bài tập Tiếng Anh
*Structure:
Hỏi ai đó đang làm gì và trả lời.
A: What + tobe + chủ ngữ + động từ -ing?

B: Chủ ngữ + tobe + động từ -ing.
Giờ học kết thúc!
Xin trân trọng cảm ơn các thầy giáo cô giáo và các em học sinh đã giúp tôi thực hiện thành công tiết học này.
Thank you very much!
Viet Thuan Primary school- 5c
Thank you
See you later