Unit 4. School activities

Đăng ngày 11/11/2015 2:56:50 PM | Thể loại: Let's Learn 5 | Chia sẽ bởi: Tuyên Hà Quang | Lần tải: 58 | Lần xem: 3 | Page: 21 | Kích thước: 5.04 M | Loại file: ppt
  • Unit 4. School activities - 1
  • Unit 4. School activities - 2
  • Unit 4. School activities - 3
  • Unit 4. School activities - 4
  • Unit 4. School activities - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Unit 4. School activities, Let's Learn 5. . nslide.com giới thiệu tới bạn đọc thư viện Unit 4. School activities .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Thư viện Unit 4. School activities trong chuyên mục Let's Learn 5 được chia sẽ bởi bạn Tuyên Hà Quang tới các bạn nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được giới thiệu vào thể loại Let's Learn 5 , có 21 trang, thuộc file .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Tiếng Anh 5 Let's Learn 5 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo Welcome to Teachers and students An Ha primary school Prepared by: Ha Quang Tuyen Em hãy liệt kê các từ chỉ hoạt động mà em đã học, thêm nữa Friday,October 19th, 2012,còn cho biết thêm Friday,October 19th, 2012, kế tiếp là School Activities Unit Four Period 17 Lesson 1 Section A 1, 2, 3 Friday,October 19th, 2012 School Activities Unit Four Period 17 Lesson 1 Section A 1, 2, 3 Read a letter: đọc thư Thu: What are you doing, Nam ? Nam: I`m reading a letter from Tony,còn cho biết thêm Thu: Who`s he? Nam: He`s my new pen friend , nói thêm He`s English, kế tiếp là Model sentence: https://nslide.com/bai-giang/unit-4-school-activities.m7kf0q.html

Nội dung

Welcome to Teachers and students
An Ha primary school
Prepared by: Ha Quang TuyenEm hãy liệt kê những từ chỉ hoạt động mà em đã học.
Friday,October 19th, 2012.
Friday,October 19th, 2012.
School Activities
Unit Four
Period 17 Lesson 1 Section A 1, 2, 3
Friday,October 19th, 2012
School Activities
Unit Four
Period 17 Lesson 1 Section A 1, 2, 3
Read a letter:
đọc thư
Thu: What are you doing, Nam ?
Nam: I`m reading a letter from Tony.
Thu: Who`s he?
Nam: He`s my new pen friend . He`s English.
Model sentence:
S1: What are you doing?
S2: I`m reading a letter from Tony.
S2: I`m ? V- ing.
S1: What ? are you ? doing?
Để h?i v� tr? l?i v? nh?ng vi?c dang diễn ra ta dùng mẫu câu sau:
( I`m = I am )
Friday,October 19th, 2012
Unit Four
School Activities
Period 17 Lesson 1 Section A 1, 2, 3
2. Look and say
read a book:
write a letter: Viết thư
draw a picture: Vẽ tranh
sing a song: Hát một bài hát
Đọc sách
School Activities
Unit Four
Period 17 Lesson 1 Section A 1, 2, 3
Matching
Read a book
Write a letter
Draw a picture
Sing a song

3
1
2
a
b
c
d
4
2. Look and say
reading a book
writing a letter
drawing a picture
singing a song
What are you doing?
I`m-----------------
School Activities
Period 17 Lesson 1 Section A 1, 2, 3
Unit Four
What are you doing?
I`m-----------------
3. Let`s talk
Wednesday November 2nd 2011
School Activities
Period 17 Lesson 1 Section A 1, 2, 3
Unit Four
Long
Trang
Quynh
Hieu
Thuy Linh
Huyen
Duc Anh
Minh
Minh Anh
Do exercises 1, 2, 3 on page 28
in the Workbook
Thank you !
Good bye.