Unit 5: My school subject

Đăng ngày 11/14/2013 9:29:33 PM | Thể loại: Let's Learn 4 | Chia sẽ bởi: Tú H� | Lần tải: 391 | Lần xem: 13 | Page: 13 | Kích thước: 4.21 M | Loại file: pptx

  • Unit 5: My school subject - 1
  • Unit 5: My school subject - 2
  • Unit 5: My school subject - 3
  • Unit 5: My school subject - 4
  • Unit 5: My school subject - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

Nội dung

Welcome to our class
Teacher:
Huyen Tung B Primary School
Nguyen Thi Thanh Hoa
trò chơi
ong đi tìm mật
Friday, November 15th2013
Unit 5: MY SCHOOL SUBJECTS
Lesson 1: Section A1-3
Monday, October 2010
Maths
Science
Informatics
Vietnamese
English
Art
Music
1. Listen and repeat:
: Mụn ti?ng anh
: Môn toán
:Mụn khoa h?c
: Môn tin học
: Mụn ti?ng vi?t
: Mụn õm nh?c
: Mụn mi thu?t
Subject
: Mụn h?c
Nam: Do you have Maths today?
Mai: No, I don’t.
Nam: What subjects do you have?
Mai: I have Vietnamese and English


1. Listen and repeat:
Unit 5: MY SCHOOL SUBJECTS
Lesson 1: Section A1-3
* Model Sentences :
- What subjects do you have?
 I have Vietnamese and English.
What subjects do you like ?
? I like + các môn học


Maths
Science
Informatics
Vietnamese
English
Art
Music
2. Let’s talk:
2. Look and say
What subjects do you have ?
? I have _________.


Maths
Science
Informatics
Vietnamese
English
Art
Music

3. Let’s talk
What subjects do you have today?
I have ________.
*Complete the sentences.
Do y_u have M_ths today?
No, I d_n’t.
2. What subj_cts do you hav_?
I have Engl_sh and
M_ths.
o
a
o
e
e
i
a
HOMEWORK
1.Learn by heart new words and patterns.
2.Do exercises 1,2,3 pages 41, 42 in Workbook.
3.Be ready for Section A (4-6)

gOOD BYE AND SEE YOU AGAIN !
tHANKS !