Unit 6. Competitions

bài giảng Tiếng Anh 11 (Sách cũ)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 26       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
geuw0q
Danh mục
Thư viện Bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/10/2017 4:06:53 PM
Loại file
ppt
Dung lượng
4.37 M
Lần xem
1
Lần tải
26
File đã kiểm duyệt an toàn

Warmly Welcome all teachers to our class Tam Duong High School Class: 11A1 Teacher: Nguyễn Thị Kiều Oanh I. WARM UP Listen to music and guess “ what gameshow is it?” Your prize is a… Unit 6: COMPETITI,xem chi tiết và tải về Bài giảng điện tử Unit 6. Competitions, Bài Giảng Tiếng Anh 11 (Sách Cũ) , Bài giảng điện tử Unit 6. Competitions, ppt, 31 trang, 4.37 M, Tiếng Anh 11 (Sách cũ) chia sẽ bởi Oanh Nguyễn Thị Kiều đã có 26 download

 
LINK DOWNLOAD

Unit-6.-Competitions.ppt[4.37 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
 • Unit 6. Competitions - 1
 • Unit 6. Competitions - 2
 • Unit 6. Competitions - 3
 • Unit 6. Competitions - 4
 • Unit 6. Competitions - 5
 • download - 4

Warmly Welcome all teachers to our class
Tam Duong High School
Class: 11A1
Teacher: Nguyễn Thị Kiều Oanh
I. WARM UP
Listen to music
and guess
“ what gameshow is it?”
Your prize is a…
Unit 6:
COMPETITIONS
Lesson 1:
READING
11/10/2017
Văn Ngọc Chính High School1
6
Before you read
Look at the photos. Match each of them with the words in the box below.(Pairwork)
Quiz: “ Road to Mount Olympia”
Olympic Games
London Marathon
Sao Mai Television Singing Contest
Sao Mai Television Singing Contest
Olympic Games
London Marathon
Quiz: “ Road to Mount Olympia”
BEFORE YOU READ
Answer the following questions
1.Do you like taking part in competitions like this? Why/ Why not?

2. Do you hope to win a competition?
3.Is winning the most important thing in a competition? Why /Why not?
1. compete (v) /kəm`pi:t/ : thi đấu
 competition (n) /,kɔmpi`ti∫n/ = contest: cuộc thi đấu
Ex: beauty competition/ poetry competition
2/ representative (n) / ,repri`zentətiv/: đại diện
3/ stimulate (v) /`stimjuleit/ : khuyến khích, động viên
4/ spirit (n) : tinh thần
5/ sponsor (v) /`spɔnsə/ : tài trợ
(n): nhà tài trợ
Ex: Our next English competition will be sponsored by the Students’ Parents Society.
New Words:
Unit 6: COMPETITIONS
6/ judge (n) (v) /`dʒʌdʒ/: ban giám khảo, đánh giá
7/ announce (v) / ə`nauns/: thông báo
8/ award (v)(n) /ə`wɔ:d/ : phần thưởng, trao thưởng
9/ smoothly (adv) [`smu:ðli]: một cách trôi chảy, mượt mà
10/ recite (v) / ri`sait/: ngâm ( thơ)
11/ apologise (v) /ə`pɔlədʒaiz/ : xin lỗi
apologise to sb for doing sth (v)
12/ On behalf of (exp) /bi:hɑ:f/: thay mặt
New Words:
Unit 6: COMPETITIONS
1. compete (v)  competition (n)
2/ representative (n) / ,repri`zentətiv/
3/ stimulate (v) /`stimjuleit/
4/ spirit (n)
5/ sponsor (v),(n)/`spɔnsə/
6/ judge (n) /`dʒʌdʒ/
7/ announce (v) / ə`nauns/
8/ award (v) / ə`wɔ:d/
9/ smoothly (adv)
10/ recite (v) / ri`sait/
11/ apologise (v) /ə`pɔlədʒaiz/
12/ On behalf of (exp)
New Words:
Unit 6: COMPETITIONS
Unit 6: COMPETITIONS
Task 1: Match the words or phrases on the left with their definitions on the right.
1. representative
2. annual
3. stimulate
4. in all
5. spirit
6. smoothly
a. without problems or difficulties
. enthusiasm and energy
c. altogether or as a total
d. a person chosen or appointed on behalf of another person or a group
e. encourage or make something more active
f. happening or done once every yea
While you read
II
UNIT 6 : COMPETITIONS
While you read
Task 1: Match the words or phrases on the left with their definitions on the right
1. representative
2. annual
3. stimulate
4. In all
5. spirit
6. smoothly
..the representatives of three classes took part in…
…the annual final English Competition…
….Its aim was to stimulate…..
…Each group must complete five activities in all…
…the spirit of learning English among students…
At first, things went smoothly.
They almost completed the five activities…
(n)
(adj)
(n)
(adv)
(v)
Task 1: Match the words or phrases on the left with their definitions on the right.
1. representative
2. annual
3. stimulate
4. in all
5. spirit
6. smoothly
a. without problems or difficulties
. enthusiasm and energy
c. altogether or as a total
d. a person chosen or appointed on behalf of another person or a group
e. encourage or make something more active
f. happening or done once every yea
While you read
II
UNIT 6 : COMPETITIONS
Task 2: Answer the following questions
While you read
II
UNIT 6 : COMPETITIONS
1.Who took part in the annual final English Competition last Saturday?
2. What was the aim of the competition?
3. Who sponsored the competition?
4. What did each group of students have to do during the contest?
5. What did the judges have to do to choose the winner of the competition?
6. What would be awarded to the winner?
Task 2: Answer the following questions
While you read
II
UNIT 6 : COMPETITIONS
1.Who took part in the annual final English Competition last Saturday?
2. What was the aim of the competition?
3. Who sponsored the competition?
4. What did each group of students have to do during the contest?
5. What did the judges have to do to choose the winner of the competition?
6. What would be awarded to the winner?
1
3
2
4
5
6
7
8
Team A
Team B
1. Who took part in the annual final English Competition last Saturday?
- The representatives of three classes of the school took part in the competition
(Line 1,2 paragraph 1)
2. What was the aim of the competition?
- The aim was to stimulate the spirit of learning English among students
(Line 3,4 paragraph 1)
11/10/2017
Văn Ngọc Chính High School
21
Congratulation!
Number 3 is a lucky numbe
You’ve got 2 points
3. Who sponsored the competition?
- The Students’ Parents Society sponsored the competition.
(Line 4,5 paragraph 1)
11/10/2017
Văn Ngọc Chính High School
23
What a pity!
Number 5 is an unlucky numbe
You’ve lost 2 points
4. What did each group of students have to do during the contest?
- They had to complete five activities in all. On completion of each activity, they had to answer the questions in the worksheets within two minutes.
(Line 2,3,4 paragraph 2)
11/10/2017
Văn Ngọc Chính High School
25
5. What did the judges have to do to choose the winner of the competition?
They had to observe and score the students’ performance. A maximum score for each activity was 15. At the end of the competition they would announce the total score of each group. The group that got the highest score would be the winner.
(Line 4,5,6,7 paragraph 2)
6. What would be awarded to the winner?
 The winner would be awarded a set of CDs for studying English and an Oxford Advanced Learner’s Dictionary.
(Line 7,8,9 paragraph 2)
Your prize is a…
While you read
II
UNIT 6 : COMPETITIONS
1. In Activity 5, Hung was unable _______.
A. to recite the poem
B. to write the poem
C. to answer the judges` questions
D. to read the poem
2. Having achieved the highest score, Group B___.
A. was very happy
B. sympathized with Group A and Group C
C. became the winner of the competition
D. was very proud
C
A
Task 3: Read paragraph 3 and choose the best answers:
3. Group C lost the game because they just got _______.
A. 55 points
B. 60 points
C. 65 points
D. 70 points
4. Nga encouraged her group by _______.
A. singing a song
B. telling a story
C. saying that for her the most important thing was their participation in the competition and the enjoyment they had from it
D. saying “For me the most important thing was the points we got and the enjoyment we had from the competition”
B
C
HOMEWORK:
Read and translate the poem
Hung recited at the annual
final English competition.
( P. 68/ textbook)
Do you like the sky at night What I like is the morning sun
When the stars are shining
ight? Shining on me when I run.
Do you like it in the day And I also like the rain
When the clouds all go away? Patterning on my windowpane

Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 • Unit 6. Competitions - 1
 • Unit 6. Competitions - 2
 • Unit 6. Competitions - 3
 • Unit 6. Competitions - 4
 • Unit 6. Competitions - 5
 • download - 4

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD bài giảng này

Để tải về Unit 6. Competitions
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

bài giảng tương tự

 • Unit 6. Competitions
  Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  Unit 6. Competitions

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

 • Unit 6. Competitions
  Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  Unit 6. Competitions

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

 • Unit 6. Competitions
  Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  Unit 6. Competitions

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

 • Unit 6. Competitions
  Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  Unit 6. Competitions

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  WELCOME TO OUR CLASS What is the name of this contest ? Unit 6 Competitions READING Week 12 period 34 Vocabulary: - competition (n) = contest: cuộc thi - annual (adj) = every year: hàng năm -recite (v) kể lại -observe (v) quan sát -apologize + O + for Xin lỗi ai về cái gì My mother awarded me a..

 • Unit 6. Competitions
  Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

  Unit 6. Competitions

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

 • Unit 6. Competitions
  Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  Unit 6. Competitions

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

 • Unit 6. Competitions
  Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  Unit 6. Competitions

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

 • Unit 6. Competitions
  Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  Unit 6. Competitions

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

 • Unit 6. Competitions
  Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  Unit 6. Competitions

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

 • Unit 6. Competitions
  Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

  Unit 6. Competitions

  Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU