Unit 6: My Classroom (B456)

Đăng ngày 12/24/2013 8:34:17 PM | Thể loại: Let's Learn 3 | Chia sẽ bởi: Tú H� | Lần tải: 217 | Lần xem: 4 | Page: 10 | Kích thước: 4.44 M | Loại file: ppt

  • Unit 6: My Classroom (B456) - 1
  • Unit 6: My Classroom (B456) - 2
  • Unit 6: My Classroom (B456) - 3
  • Unit 6: My Classroom (B456) - 4
  • Unit 6: My Classroom (B456) - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

MINH KHAI
PRIMARY SCHOOL
WELCOME TO
trò chơi
ong đi tìm mật
4.Read and match
1. Is your school big ?
Yes, it is
2. May I go out ?
3. Close your book, please
1.
2.
3.
c
a
b
5.Let’s write
Write about your school objects
This is my ............ It is big.
This is .......... ........... It is small
This is ....... .............. It is .........
This is ....... ........... It is ...........
my pen
my ruler
big
my eraser
small
book
S
1
2
3
4
5
O O K
B A
C L A S S O O M
I
O
M
L I B R R Y
L
L
S C H O O
6. Let’s play
B
G
A
R
A : Is your book big?
B : Yes, it is.
No, it isn’t.
(it isn’t = it is not )
A : May I go out?
B : Sure.
A : Open your book, please.
B : Close your book, please.


7. Summary
Homework
Write about your school objects.
Do the exercises 8, 9, 10 on pages 43, 44 (workbook).
Thanks for joining us!