Unit 8 ( Thao Giảng)

Đăng ngày 11/7/2009 7:48:02 AM | Thể loại: Anh Văn | Chia sẽ bởi: Tâm Mai Đức | Lần tải: 484 | Lần xem: 28 | Page: 37 | Kích thước: 3.60 M | Loại file: ppt
  • Unit 8 ( Thao Giảng) - 1
  • Unit 8 ( Thao Giảng) - 2
  • Unit 8 ( Thao Giảng) - 3
  • Unit 8 ( Thao Giảng) - 4
  • Unit 8 ( Thao Giảng) - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Unit 8 ( Thao Giảng), Anh Văn. . nslide giới thiệu tới mọi người thư viện Unit 8 ( Thao Giảng) .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , bài giảng Unit 8 ( Thao Giảng) thuộc thể loại Anh Văn được giới thiệu bởi user Tâm Mai Đức đến mọi người nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được đưa vào chuyên mục Anh Văn , có 37 trang, thuộc file .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Ngữ văn ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem WELCOME TO OUR CLASS ! Revision: Crossword 1 2 3 4 5 6 ? ? ? ? ? ? What are they? Who are they? What helps you use Internet? Revision: Crossword What is the name of the planet where we are living on? Life in the future Period 1 - Reading Unit 8 Pre-reading Pre-reading Pre-readimg I, nói thêm là Pre-reading List three things that might happen in the future,còn cho biết thêm Do you think our life will be better? Why? Why not? Pre-reading Pre-reading New words lạc quan bi quan Optimistic [ɔpti`mistik]: (a) > https://nslide.com/bai-giang/unit-8-thao-giang.nvh0uq.html

Nội dung

WELCOME
TO OUR CLASS !
Revision: Crossword
1
2
3
4
5
6
?
?
?
?
?
?
What are they?
Who are they?
What helps you use Internet?
Revision: Crossword
What is the name of the planet where we are living on?
Life in the future
Period 1 - Reading
Unit 8
Pre-reading


Pre-reading


Pre-readimg


I. Pre-reading
List three things that might happen in the future.
Do you think our life will be better?
Why? Why not?
Pre-reading
Pre-reading
New words
lạc quan
bi quan

Optimistic [ɔpti`mistik]: (a) >< Pessimistic [,pesi`mistik]: (a)
New words
Terrorist
New words
Wipe [waip]: (v)
xoá sạch (quét sạch)

Optimistic [ɔpti`mistik]: (a) >< Pessimistic [,pesi`mistik]: (a)
Telecommunication [,telikə,mju:ni`kei∫n]: (n)
Contribute [kən`tribju:t]: (v) to
To better [`betə]: (v)
Terrorist [`terərist]: (n)
lạc quan
bi quan
khủng bố
làm cho tốt hơn
viễn thông
đóng góp cho
micro technology (n) [`maikrə] [tek`nɔlədʒi]
công nghệ vi mô
Corporation (n) [,kɔ:pə`rei∫n]:
tập đoàn, công ty
Labour-saving devices
New words
Wipe [waip]: (v)
xoá sạch (quét sạch)

Optimistic [ɔpti`mistik]: (a) >< Pessimistic [,pesi`mistik]: (a)
Telecommunication [,telikə,mju:ni`kei∫n]: (n)
Contribute to [kən`tribju:t]: (v)
To better [`betə]: (v)
Terrorist [`terərist]: (n)
lạc quan
bi quan
khủng bố
làm cho tốt hơn
viễn thông
đóng góp cho
micro technology (n) [`maikrə] [tek`nɔlədʒi]
công nghệ vi mô
thiết bị tiết kiệm sức lao động
Corporation (n) [,kɔ:pə`rei∫n]:
tập đoàn, công ty
Labour-saving devices [`leibə,seiviη] [di`vais]:
Matching exercises
Checking new words
II. While reading
Finding out words or phrases

People who always expect bad things to happen
People who always expect good things to happen
A period when there`s a little economic activity and many people are poor or without jobs
The use of violent action in order to achieve political aims or to force a government to act
Be destroyed or removed completely
Spacecraft designed to be use for travelling between the earth and a space station
Task 1
Finding out words or phrases

People who always expect bad things to happen
People who always expect good things to happen
A period when there`s a little economic activity and many people are poor or without jobs
The use of violent action in order to achieve political aims or to force a government to act
Be destroyed or removed completely
Spacecraft designed to be use for travelling between the earth and a space station
Task 1
- pessimists
- optimists
- economic depression
- terrorism
- be wiped out
- space-shuttle
Answering questions
What will happen in an economic depression?

Why, according to pessimists, will the security of the earth be
threatened?

3. What will life be like in the future, according to optimists?


What are the most important factors that will brings about
dramatic changes in different aspects of our lives?
Task 2Answering questions
What will happen in an economic depression? (P.2 -L.3)

Why, according to pessimists, will the security of the earth be threatened? (P.2 - L.4+5)

What will life be like in the future, according to optimists? (P.2 - L.7-10)

4. What are the most important factors that will brings about dramatic changes in different aspects of our lives? (P. 3 - L.2)
Task 2
Task 2
1
2
4
3
6
5
Lucky number game
Task 2
What will happen in an economic depression?
Lucky number game
Many large corporations will be wiped out
and millions of jobs will be lost.

2. Why, according to pessimists, will the security of the earth be threatened?
Task 2
Lucky number game
The security of the earth will be threatened by terrorism as terrorist groups will become more powerful and more dangerous.
Task 2
Lucky number game
10

3. What will life be like in the future, according to optimists?

Task 2
Lucky number game
People will be living in much cleaner environment, breathing fresher air and eating healthier foods. They will also be better looked after by a modern medical system. Domestic chores will no longer be a burden thanks to the inventions of labor-saving devices.

4. What are the most important factors that will brings about dramatic changes in different aspects of our lives?
Task 2
Lucky number game
They are developments in micro technology - computers and telecommunication.
Task 2
Lucky number game
10
Collecting information:
III. Post reading
IV: Homework
IV: Homework
Thank you
for attending our class today!
Have a good health
and success!