Unit 8. What we do every day

Đăng ngày 2/13/2015 11:01:55 AM | Thể loại: Let's Learn 4 | Chia sẽ bởi: mr oper | Lần tải: 28 | Lần xem: 11 | Page: 7 | Kích thước: 1.42 M | Loại file: ppt

  • Unit 8. What we do every day - 1
  • Unit 8. What we do every day - 2
  • Unit 8. What we do every day - 3
  • Unit 8. What we do every day - 4
  • Unit 8. What we do every day - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Section B
1. Look, listen and repeat:
*New words:
- engineer:
kĩ sư
- doctor:
bác sĩ
- teacher:
giáo viên
- farmer:
nông dân
- job:
nghề nghiệp
Let’s fill:
1._________ - a person that help sick people get better.
2.___________ - a person who develops solutions to
technical problems. They sometimes design, build,
or maintain engines, machines, structures or
public works
3. _________-a person teaches children in a school.
4. _________-a person works on a farm.
teacher
doctor
farmer
engineer
Who’s that?
That’s my dad.
What’s his job?
He’s an engineer.
*Remember:
What’s his/ her job?
Ông ấy/ Bà ấy làm nghề gì?
 He’s a/ an...
 She’s a/ an...
*Note:
What is = What’s
He is = He’s
She is = She’s
Practice the dialogue:
Mai: Who’s that?
Li Li: That’s my father.
Mai: What’s his job?
Li Li: He’s an engineer.
2. Let’s talk:
What’s his job?
He’s an engineer.