Unit 9: My favourite food and drink

Đăng ngày 3/25/2014 9:17:52 PM | Thể loại: Let's Learn 4 | Chia sẽ bởi: Diễm Hùynh Thị Hồng | Lần tải: 499 | Lần xem: 19 | Page: 27 | Kích thước: 16.52 M | Loại file: ppt

  • Unit 9: My favourite food and drink - 1
  • Unit 9: My favourite food and drink - 2
  • Unit 9: My favourite food and drink - 3
  • Unit 9: My favourite food and drink - 4
  • Unit 9: My favourite food and drink - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung
Look at the picture and answer the question

A: What’s his job?
B: He is __________.
a teacher

Look at the picture and rearrange
a / doctor / he / is / .
He is a doctor.
Choose the best answer
What’s his job?
A. He is a student.
C. He is a doctor.
B. He is an engineer.

Look at the picture and Choose the best answer
( She / He) is a singer.

Lucky flowers for you
WELCOME TO OUR CLASS
TEACHER: HUYNH THI HONG DIEM
VINH BINH PRIMARY SCHOOL
Peter
Mai
Lucky number:
1
3
2
4
5
6
WEDNESDAY, MARCH 29TH 2012
Unit 9
MY FAVOURITE FOOD AND DRINK
Section A (1,2,3)
(p. 82)
Unit 9
MY FAVOURITE FOOD AND DRINK
Vocabulary
favourite (adj) :
thích , yêu thích
food (n):
đồ ăn
drink (n):
đồ uống
chicken (n):
thịt gà
fish (n):

orange juice (n):
nước cam
fruit juice ( n):
nước trái cây
Matching
drink
food
chicken
fruit juice
orange juice
fish
favouritethích, yêu thích
nước cam
nước trái cây
đồ uống
đồ ăn

thịt gà

Mai: I like fish. What about you?
Alan: I like chicken. It’s my favourite food.
Mai: Do you like fruit juice?
Alan: Yes. I like orange juice. It’s my favourite drink.
☻Form:
I like _____________.
It’s my favourite food.
I like _____________.
It’s my favourite drink.


I like chicken.
It’s my favourite food.
I like orange juice.
It’s my favourite drink.
I like _________.
It’s my favourite food.
I like _________.
It’s my favourite drink.
Crossword puzzle
C
H
I
C
K
E
N
D
J
U
I
C
E
O
A
K
L
I
M
F
B
T
S
G
H
R
F
C
L
N
U
I
O
O
D
N
Y
P
W
E
A
T
R
H
K
O
D
M
HOMEWORK
Học thuộc lòng tất cả các từ mới, đặt 4 câu để nói về sở thích ăn uống của mình.
Chuẩn bị bài cho tiết sau.
Wednesday, March 21st, 2012
Thanks very much for your attention !