UNIT 9: MY HOUSE A 4->7

Đăng ngày 2/26/2014 8:50:22 AM | Thể loại: Let's Learn 3 | Chia sẽ bởi: Chiến Trần Thị | Lần tải: 7 | Lần xem: 3 | Page: 14 | Kích thước: 5.85 M | Loại file: ppt

  • UNIT 9: MY HOUSE A 4->7 - 1
  • UNIT 9: MY HOUSE A 4->7 - 2
  • UNIT 9: MY HOUSE A 4->7 - 3
  • UNIT 9: MY HOUSE A 4->7 - 4
  • UNIT 9: MY HOUSE A 4->7 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

CHÀO MỪNG
CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ
Giáo viên : Trần Thị Chiến
Lớp 3A
4
Listen and check
1
a
b
x
2
a
b
x
5. Say it right
In three play

Kitchen bathroom please
6
Let’s write
1. This is my__________.It is _____.
2. That is _____________.It is ____.
kitchen
small
the bathroom
big
7. Let’s play
Bingo
livingroom
house
brother
mother
sister
ejght
kitchen
bathroom
bedroom
kitchen
bathroom
bedroom
kitchen
bathroom
bathroom
bedroom
kitchen
1. Where is the room ? It begins with the L
Living room
2. Where is the word ? It begins with h and the end e
house
3.It begins with the b and has 7 words.
brother
4. Who was born and grow you ? It begins with the m.
mother
5. Where is the word ? It brings the mean: chị , em gái
Sister
6. You are in class 3. How old are you ?
eight
7. Where is the room ? Which you can bath?
bathroom
8. Where is the room ? It begins with the k and the end n
kitchen
9. Where is the room ? It has one or two beds
bedroom