Unit 9: My house_ section 1,2,3

Đăng ngày 3/25/2014 9:27:45 PM | Thể loại: Let's Learn 3 | Chia sẽ bởi: Diễm Hùynh Thị Hồng | Lần tải: 239 | Lần xem: 6 | Page: 23 | Kích thước: 21.45 M | Loại file: ppt

  • Unit 9: My house_ section 1,2,3 - 1
  • Unit 9: My house_ section 1,2,3 - 2
  • Unit 9: My house_ section 1,2,3 - 3
  • Unit 9: My house_ section 1,2,3 - 4
  • Unit 9: My house_ section 1,2,3 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Wednesday, March 21st, 2012
is / that / living room/ the/ .
That is the living room.
Wednesday, March 21st, 2012
That is ……………..

kitchen
That is the kitchen.
Wednesday, March 21st, 2012
This is ……………..
bedroom
This is my bedroom.
Wednesday, March 21st, 2012
That is ……………..
bathroom
This is the bathroom.
Wednesday, March 21st, 2012
Wednesday, March 21st, 2012
Lucky flower
WELCOME TO OUR CLASS
Teacher: HUYNH THI HONG DIEM
VINH BINH PRIMARY SCHOOL
Wednesday, March 21st, 2012
Welcome to
Who Wants to be a Millionaire
Wednesday, March 21st, 2012
1.old/ how/ you/ are?
A. How old are you?
B. How old you are?
C. How are you old?
D. How you are old?
A. How old are you?
Who`s a milionaire?
Wednesday, March 21st, 2012
2. She __ ten years old.
A. am
B. are
C. meet
D. is
D. is
50:50
Who`s a milionaire?
Wednesday, March 21st, 2012
3. ___ old is he?
A. Who
B. Why
C. What
D. How
D. How
Who`s a milionaire?
Wednesday, March 21st, 2012
4. How old are you?
A. I’m ten years old.
B. She is ten years old.
C. He is ten years old.
D. My sister is ten years old.
A. I’m ten years old.
Who`s a milionaire?
Wednesday, March 21st, 2012
5. Choose the odd one.
( Ch?n t? khỏc nhúm v?i t? cũn l?i)
A. ten
B. sister
C. father
D. mother
A. ten
Who`s a milionaire?
Wednesday, March 21st, 2012
Congratulations!
You’ve Reached
the $1,000
Milestone!
Congratulations!
Congratulations!
Wednesday, March 21st, 2012
Wednesday, March 21st, 2012
Unit 9
My house
Section A (1,2,3)
LOOK, LISTEN AND REPEAT
look and say
Let`s talk
Wednesday, March 21st, 2012
Vocabulary
Unit 9
My house
house (n):
nhà
living room(n):
phòng khách
bedroom (n):
phòng
ngủ
kitchen(n):
nhà bếp
bathroom (n):
nhà tắm
Checking Vocabulary
Listen and say “Yes” or “No”
Wednesday, March 21st, 2012
Look at my house.
This is the living room.
That is my bedroom.
Wednesday, March 21st, 2012

Form:
This is ___________.
Đây là ___________.
That is ___________.
Đó là ____________.
e.g. This is the living room.
That is my bedroom.
Wednesday, March 21st, 2012
Peter
Mai
Lucky number:
1
3
2
4
5
6
Wednesday, March 21st, 2012
HOMEWORK:
- Học thuộc lòng từ, đặt 4 câu để giới thiệu về ngôi nhà của bạn.
- Chuẩn bị bài cho tiết học sau.
Wednesday, March 21st, 2012
Thanks very much for your attention !