Unit10 - B Grade4 _ Le Lien Ha Long City

Đăng ngày 4/8/2012 9:55:32 PM | Thể loại: Let's Learn 4 | Chia sẽ bởi: Liên Lê Thị | Lần tải: 255 | Lần xem: 2 | Page: 39 | Kích thước: 9.20 M | Loại file: ppt

  • Unit10 - B Grade4 _ Le Lien Ha Long City - 1
  • Unit10 - B Grade4 _ Le Lien Ha Long City - 2
  • Unit10 - B Grade4 _ Le Lien Ha Long City - 3
  • Unit10 - B Grade4 _ Le Lien Ha Long City - 4
  • Unit10 - B Grade4 _ Le Lien Ha Long City - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Unit 10: At the circus (Period 4)
Section : B 1-2-3-4 - 5 - 6-7.
Kim`s game
Quan sát và ghi nhớ tất cả những thứ có trong bức tranh trong vòng 20 giây. Sau đó hãy nhớ lại và viết tất cả các thứ đó trong vòng 1 phút.


Luật chơi như sau:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
over time
Elephants
Bears
Dogs
Rabbit
Cats
Tigers
Tuesday , March 13th . 2012
English
nh?ng con g?u :
nh?ng con kh? :
nh?ng con h? :
nh?ng con voi :
bears
monkeys
tigers
elephants
I. Vocabulary
swing : ®u ®­a
dance : khiªu vò
jump : nhảy
climb: leo trèo
English
Tuesday , March 13th . 2012
Circus
English
Unit Ten: At the Circus
* Section B:
1. Listen and repeat:
Tuesday , March 13th . 2012
Bài 10: ở rạp xiếc
Circus
English
Unit Ten: At the Circus
* Section B:
1. Listen and repeat:
Nam:
I like bears. What about you?
Linda:
I like monkeys.
Nam:
Why do you like them?
Tuesday , March 13th . 2012
I like monkeys.
I like bears.
Why do you like them?
Bài 10: ở rạp xiếc
Linda:
Because they can swing.
What about you?
Because they can swing.
Circus
English
Unit Ten: At the Circus
* Section B:
1. Listen and repeat:
Tuesday , March 13th . 2012
(Tớ thích những con gấu. Còn bạn sao?)
(Tớ thích khỉ.)
(Tại sao bạn thích chúng?)
Bài 10: ở rạp xiếc
Nam:
I like bears. What about you?
Linda:
I like monkeys.
Nam:
Why do you like them?
I like monkeys.
I like bears.
Why do you like them?
Linda:
Because they can swing.
What about you?
Because they can swing.
(Bởi vì chúng có thể đu đưa.)
Circus
English
Unit Ten: At the Circus
* Section A:
1. Listen and repeat:
2. Let`s talk:
Tuesday , March 13th . 2012
jump
climb
dance
swing
I like ______
because they can _____.
I like + tên con vật because they can + hoạt động.
swing
dance
swing
dance
Bài 10: ở rạp xiếc
monkeys
elephants
Mẫu câu:
English
Unit Ten: At the Circus
* Section A:
1. Listen and repeat:
3. Listen and number:
2. Let`s talk:
Tuesday , March 13th . 2012
Bài 10: ở rạp xiếc
2
4
3
1
English
Unit Ten: At the Circus
* Section B:
Tuesday , March 13th . 2012
I like +
because they can +
swing : đu đưa
dance : khiêu vũ
climb : leo trÌo
jump : nhảy
* Khi nói mình thích con vật gì và nói lí do tại sao, ta dùng.
Bài 10: ở rạp xiếc


Tuesday , March 13th 2012
Unit 10: At the circus (Period 4)
Section : B1-2-3- 4 - 5 – 6-7
We like the ………………………..
circus
I like ...........
bears
I don’t like ……………….
tigers
My sister likes ……………..
monkeys
She does not like …………………
elephants

Answer the questions:
a.Where are Li Li and her friends?
b.Why does Li Li like monkeys?
c.Does Alan like bears?
d.Why does Peter like bears?
e.What animals does Nam like?
Read the passage :
Li Li and her friends are at the circus now.
They like the animals very much.
Li Li likes monkeys because they can swing.
Alan likes tigers because they can jump.
Peter likes bears because they can climb.
Nam likes elephants because they can dance.
1. What animals does Nam like?
Nam likes Elephants.
2. Does Alan like bears?
No,he doesn’t.
3. Where are LiLi and her friends?
LiLi and her Friends are at the circus now.
4. Why does Peter like bears ?
Because they can climb.
5. Why does LiLi like monkeys?
Because they can swing.
Talk about the animals you like :

EX :

I like bears because they can climb….
Write about the animals you like
Write about the animals you like :

EX :
 I like …………………...
 I don’t like …………….
SUMMARY
DO EXERCISES
Ex:1.Recorder the letters,and
matching the pictures
1.sareb __________


2. setigr __________

3. saleehptn _______

4. koymens ________
DO EXERCISES
Ex:1.Recorder the letters,and
matching the pictures
1.sareb _Bears_________


2. setigr __Tigers________

3. saleehptn __Elephants_____

4. koymens ___Monkeys_____
Ex2:Odd one out

A. friends B. monkeys C. bears D. elephants

A. swing B. climb C. jump D. can

A. worker B. tiger C. teacher D. doctor

A. circus B. dance C. school


Ex2:Odd one out

A. friends B. monkeys C. bears D. elephants

A. swing B. climb C. jump D. can

A. worker B. tiger C. teacher D. doctor

A. circus B. dance C. school D.hospital


Ex3: Choose the best answers
A: I(1) ___________ tiger
B: (2) ___________ do you like them?
A: Because they(3) ______ jump. Do you like tigers?
(4) ________, Idon’t.I like bears.
A: Why do you like(5) _________?
Because they can climbEx3: Choose the best answers
A: I(1) __like_________ tiger
B: (2) _____Why______ do you like them?
A: Because they(3) ___can___ jump. Do you like tigers?
(4) _No_______, Idon’t.I like bears.
A: Why do you like(5) ___them______?
Because they can climbHomework
Learnt by heart newwords and structure.
Do exercises:7,8,9,10,11
THANKS FOR YOUR ATTENDING!
Goodbye!
See you later.
Bài giảng kết thúc
Kính mời các thầy cô giáo
và các em nghỉ .