UNIT16: THE WEATHER/LESSON 1

Đăng ngày 4/13/2013 8:25:34 AM | Thể loại: Let's Learn 3 | Chia sẽ bởi: Phượng Nguyễn | Lần tải: 619 | Lần xem: 11 | Page: 23 | Kích thước: 5.14 M | Loại file: ppt

  • UNIT16: THE WEATHER/LESSON 1 - 1
  • UNIT16: THE WEATHER/LESSON 1 - 2
  • UNIT16: THE WEATHER/LESSON 1 - 3
  • UNIT16: THE WEATHER/LESSON 1 - 4
  • UNIT16: THE WEATHER/LESSON 1 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Class: 3A
WELCOME TO OUR CLASS
Teacher: Nguyen Thanh Phuong
Thuan Nam 1 Primary School
Tuesday, March 12th 2013
WARM UP AND REVIEW
Unit 15 : AT HOME
Hỏi và trả lời về một hành động đang diễn ra
He`s reading
She`s cooking
She`s singing
What’s he doing ?
What’s she doing ?
What’s she doing ?
1.Look, listen and repeat.
Linda :
What’s the weather like ?
Mai :
It’s sunny.
Tuesday, March 12th, 2013
Unit 16: The Weather
Lesson 1 ( p.42 )


weather
sunny

* Vocabulary:
* Model sentence:
Tuesday,March 12th, 2013
Unit 16: The Weather
Lesson: 1( p.42 )
1.Look, listen and repeat.
- weather :
thời tiết
- sunny :
có nắng
What’s the weather like?
It’s sunny.
Thời tiết như thế nào?
Trời nắng.

* Vocabulary:
Tuesday,March 12th, 2013
Unit 16: The Weather
Lesson: 1( p.42 )
2. Look and say.
rainy
cloudy
windy

* Vocabulary:
* Model sentence:
Tuesday,March 12th, 2013
Unit 16: The Weather
Lesson: 1( p.42 )
2. Look and say.
- rainy:
có mưa
- cloudy :
có mây
What’s the weather like?
It’s sunny.
- windy :
có gió
Practice to talk:
……………....?
……………….
What’s the weather
like?
It’s windy.
Practice to talk:
What’s the weather like?
It’s rainy.
What`s the weather like?
Practice in pairs:
a
b
c
d
It’s sunny.
It’s rainy.
It’s windy.
It’s cloudy
What is the weather like?
Practice in pairs:
a
b
c
d
It is sunny.
It is rainy.
It is windy.
It is cloudy
Activity 3: game
1. Choose the odd one.
A. weather
B. windy
C. sunny
D. cloudy
A. weather
Who`s a milionaire?
5. What is the weather like ?
It is rainy.
B. It is sunny.
C. It is cloudy.
D. It is rainy and
windy .
Who`s a milionaire?
A.It is rainy.
2. rainy. / and / cloudy / is / It/
It’s rainy and
cloudy.
B. It is and cloudy
rainy.
C.Is it cloudy and
rainy.
D. It is cloudy and
rainy.
D. It is cloudy and
rainy.
Who`s a milionaire?
3.the/weather/What/like/is/Ha Noi/in?
What like is the weather
in Ha Noi ?
B. What the weather like
in Ha Noi ?
C. What the weather is
like in Ha Noi ?
D.What is the weather
like in Ha Noi ?
D. What is the weather
like in Ha Noi ?
Who`s a milionaire?
4. is/in/It/ and windy/sunny/Binh Thuan./
It is sunny and windy
in Binh Thuan.
B.Is It sunny and windy
in Binh Thuan.
C. It sunny and windy
in Binh Thuan.
D. It sunny and windy
is in Binh Thuan.
Who`s a milionaire?
It is sunny and windy
in Binh Thuan.
HOMEWORK:
- Learn the lesson.
Pactise speaking at home.
Prepare new lesson.
good bye!
Teacher: Nguyen Thanh Phuong
Kính chúc quí thầy cô sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.
Chúc các em cham ngoan học giỏi.