ề Trái đất

 

Trong không gian, dưới lòng đất hay trên các đại dương luôn có những dữ kiện tồn tại nằm ngoài sức tưởng tượng của con người.
50DieuKhoTinVeTraiDat-7148-1414808320.jp
 

Đồ họa: Giraffe
Việt hóa: Việt Chung