Bài 5: Trung bình cộng

Đăng ngày | Thể loại: Toán | Chia sẽ bởi: THỦY NGUYỄN THỊ BÍCH | Lần tải: | Lần xem: 88 | Page: 1 | Kích thước: | Loại file:

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Nội dung

1. Một cửa hàng bán vải, 2 ngày đầu mỗi ngày bán được 150 m vải, 3 ngày tiếp theo mỗi ngày bán được 175 m vải. Số vải còn lại bán trong ngày cuối cùng ít hơn mức trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được là 25 m vải. Hỏi ngày cuối cùng cửa hàng bán được bao nhiêu m vải ?

2. Nam có 40 viên bi. Hùng có ít hơn mức trung bình cả 2 bạn là 5 viên bi. Ngọc có nhiều hơn mức trung bình cả 3 bạn là 8 viên bi. Hỏi Hùng và Ngọc mỗi bạn có bao nhiêu viên bi ?