BÀI THU HOẠCH NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHOÁ XI)

  Đánh giá    Viết đánh giá
 711       143      0
Ngày đăng Tác giả
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CẦU KÈ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS CHÂU ĐIỀN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Châu Điền, ngày 05 tháng 06 năm 2012 BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHI TRUNG ƯƠNG 4 (KHOÁ XI) Họ và tên: ...................................... Đơn vị: Trường THCS Châu Điền Chức vụ: - Đảng: ................................ - Chính quyền: ............................ - Công đoàn: .............................. Qua học tập quán triệt Nghị quyết trung ương 4 (khoá XI) và “Một số vấ

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CẦU KÈ       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS CHÂU ĐIỀN                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                  Châu Điền, ngày 05 tháng 06  năm 2012

BÀI THU HOẠCH

HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHI TRUNG ƯƠNG 4 (KHOÁ XI)

 

Họ và tên: ......................................

Đơn vị: Trường THCS Châu Điền

Chức vụ:

- Đảng: ................................

- Chính quyền: ............................

- Công đoàn: ..............................

 

           Qua học tập quán triệt Nghị quyết trung ương 4 (khoá XI) và “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay” do Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và Phòng GD&ĐT huyện Cầu Kè phối hợp tổ chức triển khai, bản thân tôi nhận thức về các vấn đề trên cụ thể như sau:

1. Nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) đối với cuộc sống và tình hình đất nước nói chung và tình hình địa phương:

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, tại các kỳ đại hội, nhiều Nghị quyết của Đảng đã được ban hành và đi vào cuộc sống, đáp ứng kịp thời với công cuộc xây dựng, đổi mới của đất nước. Và đặc biệt tại Hội nghị lần thứ 4 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đây được coi là bản Nghị quyết có tầm quan trọng lớn lao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, phương thức lãnh đạo. Nghị quyết Trung ương 4 tập trung vào 3 vấn đề cấp bách:

- Thứ nhất, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

- Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp trung ương nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Thứ ba, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Ba nội dung đó có quan hệ gắn bó, trong đó, nội dung thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt, mang tính cấp bách nhất.

Trong nhiều Hội Nghị qua, Đảng ta đã đề ra nhiều Nghị quyết về xây dựng Đảng nhưng lần này Trung ương đặc biệt quan tâm và đề ra một Nghị quyết về xây dựng Đảng nữa vì với những lý do sau:

- Vai trò lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng luôn luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Đây được xem là những kinh nghiệm quý báu được đúc kết qua quá trình thực tiễn lãnh đạo hơn 80 năm hoạt động của Đảng ta, cũng như của nhiều đảng, nhiều nước trên thế giới. Ta đã biết, Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng ta đã khẳng định: "Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam". Trước kia đã như vậy, hiện nay đang như vậy, và sau này cũng sẽ vẫn như vậy. Các đảng cộng sản và công nhân quốc tế đã coi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là vấn đề có tính nguyên tắc, có tính quy luật của Cách mạng Xã Hội Chủ NghĩaThực vậy, Đảng có vững thì cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới đến được bến bờ.

- Yêu cầu nhiệm vụ chính trị của dân tộc ta hiện nay là rất to lớn, nặng nề, khó khăn, đòi hỏi Đảng ta phải nâng tầm lãnh đạo lên cao hơn nữa, nâng sức chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa. Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng vừa thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 nhằm mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại và đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây thật sự là một cuộc vận động cách mạng toàn diện, sâu sắc và cao cả.

- Sự thật là qua hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta đã vượt qua vô vàn khó khăn và thử thách, với bản lĩnh một Đảng cách mạng chân chính, gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng ta đã lãnh đạo, tổ chức và phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân, toàn quân giành được nhiều thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng.

Sự thật là trong 25 năm đổi mới vừa qua, cùng với những thắng lợi trong đổi mới và phát triển đất nước trên các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị đến an ninh quốc phòng, Đảng ta cũng đã có nhiều cố gắng và tiến bộ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo hướng từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhờ đó đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng đã đóng góp tích cực vào những thành tích chung của đổi mới.

Nhưng cũng có một sự thật khác là bên cạnh những thành tích đó, công tác xây dựng Đảng cũng còn khá nhiều hạn chế và yếu kém, thậm chí có những yếu kém kéo dài không những chậm được khắc phục mà còn có xu hướng trầm trọng hơn, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng và như Nghị quyết TW đã nói: nếu không được sửa chữa, sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Đảng ta đã nhận định một cách rất sâu sát tình hình yếu kém trong công tác xây dựng Đảng và nghiêm túc đánh giá thực trạng yếu kém đó tập trung tại ba điểm lớn như sau:

- Một là, thực tế đã có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, với những biểu hiện khác nhau như như: phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí. Có người công khai bày tỏ ý kiến trái với Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, làm trái nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, thậm chí có người có tư tưởng lệch lạc "sám hối", "trở cờ"; tình trạng tham nhũng, quan liêu, xa dân, tổ chức không chặt chẽ, nhiều nguyên tắc của Đảng bị vi phạm. Đây là điều đáng lo ngại nhất và cũng là nguy cơ lớn nhất đối với một đảng cầm quyền, như Lê-nin và Bác Hồ đã từng cảnh báo. Chúng ta đã tiến hành công tác xây dựng Đảng thường xuyên, liên tục trong nhiều nhiệm kỳ, với nhiều biện pháp, nhiều cuộc vận động, làm cho Đảng ta ngày càng tiến bộ, trưởng thành; song vẫn còn nhiều hạn chế. Các mặt khuyết điểm, yếu kém chưa khắc phục được, có mặt còn phức tạp thêm, gây băn khoăn, lo lắng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tác động tiêu cực vào sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo của Đảng. Đây thực sự là những cảnh báo không thể xem thường.

Hai là, đội ngũ cán bộ các cấp, trước hết là cấp Trung ương - cấp chiến lược, chưa được xây dựng một cách cơ bản. Công tác quy hoạch cán bộ mới tập trung thực hiện ở cấp địa phương, chưa thực hiện ở cấp Trung ương là cấp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc đánh giá, bố trí cán bộ có nhiều trường hợp không đúng, không công tâm.

Ba là, trong tình hình như vậy mà việc thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” làm chưa thật đúng, có nơi chỉ là hình thức. Thẩm quyền và trách nhiệm giữa tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu không rõ ràng. Có thành tích thì ai cũng vơ vào. Có khuyết điểm thì ai cũng đùn đẩy, thậm chí cái gì cũng đổ lỗi cho tập thể.

Mặt khác,Sự chống phá điên cuồng và quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động. Âm mưu “diễn biến hoà bình” của chúng cơ bản, lâu dài là xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa trên đất nước ta, xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xoá bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Để thực hiện được âm mưu đó, các thế lực thù địch đã áp dụng lần lượt hết chiến lược này đến chiến lược khác, hết chiến dịch này đến chiến dịch khác, rất kiên trì, kiên quyết, tinh vi và xảo quyệt.

Trong bối cảnh tình hình nêu trên, nếu Đảng ta không giữ được bản chất cách mạng của mình, không thật vững vàng về chính trị, tư tưởng; không thống nhất cao về ý chí, hành động; không trong sạch về đạo đức, lối sống; không chặt chẽ về tổ chức; không được nhân dân ủng hộ thì không thể đứng vững và đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên. Chính vì vậy mà Đảng ta luôn luôn nhấn mạnh phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Và đó cũng chính là những lý do giải thích vì sao lần này Ban Chấp hành Trung ương phải tiếp tục bàn và ra Nghị quyết về xây dựng Đảng.

2. Những nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện đã nêu trong Nghị quyết trung ương 4 (khoá XI):

Xuất phát từ ba loại yếu kém nêu trên, Trung ương đã chọn ba vấn đề xem là ba nhiệm vụ cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay như sau:

Một là, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Hai là, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ba là, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể, cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

 Để thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp bách nêu trên Nghị quyết đã đề ra 4 nhóm lớn giải pháp như sau:

1. Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên.

2. Nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng.

3. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách.

4. Nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Các nhóm giải pháp nêu trên có tính toàn diện, nhưng về thực chất, không có gì mới. Bởi đó là những biện pháp từng được nói đi nói lại nhiều lần. Cái mới cần được hiểu là cái lần đầu tiên được nêu lên, cũng có thể là cái từng được nói tới nhưng nay đề cập với tinh thần mới và nội dung mới, cũng có cái tưởng như cũ nhưng do đặt trong bối cảnh tình hình đã khác trước mà trở thành mới.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đè cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, theo tôi các nhóm nhóm giải pháp đều phải thực hiện đảm bảo nguyên tắc đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, kết hợp "chống và xây", "xây và chống", nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ nhất nhưng cần tập trung đi sâu vào thực hiện tốt 2 nhóm giải pháp: về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên và  nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Bởi vì:

* Đối với công tác tự phê bình và phê bình: Ai chẳng biết tự phê bình và phê bình là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Điều đó đã được ghi ngay trong Cương lĩnh đầu tiên và Điều lệ đầu tiên của Đảng. Tự phê bình và phê bình được quán triệt  trong mọi cuộc vận động về xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ trước đến nay. Nhưng nhóm giải pháp và tự phê bình và phê bình trong Nghị quyết Trung ương 4 lần này đã nêu lên ba điều:

- Một là, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương tập trung kiểm điểm, đánh giá làm rõ tại sao những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra nhiều năm nhưng chậm được khắc phục, có mặt còn yếu kém, phức tạp thêm; làm rõ nguyên nhân trở ngại trong việc lãnh đạo thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng.

- Hai là, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương tiến hành kiểm điểm, đánh giá liên hệ bản thân về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến một số vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết này, đề ra biện pháp khắc phục. Tập trung làm rõ trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống.

- Ba là, các đồng chí ủy viên ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các ban của Trung ương Đảng, Ban thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy và cấp ủy các cấp nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nêu gương bằng hành động thực tế. Trong quá trình kiểm điểm cần liên hệ, gắn với xem xét việc thực hiện các quy chế, quy định; việc giải quyết những vấn đề về tổ chức, cán bộ; về giải quyết những vấn đề bức xúc của ngành, cơ quan hoặc địa phương.

* Đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:

- Vấn đề tư tưởng chính trị là quan trọng nhất, vì nó liên quan đến sinh mệnh chính trị của Đảng, đến Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng - tức là vấn đề rất cốt tử. Ý kiến khác lại nói vấn đề ấy là ở trên Trung ương, ở tầm cao, tầm chiến lược, chứ còn ở địa phương, ở cơ sở thì điều nhức nhối là vấn đề suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, vấn đề này quần chúng dễ nhìn thấy.

- Trung ương đã nghiêm khắc chỉ ra những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và suy thoái về đạo đức, lối sống. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị thể hiện ở chỗ : phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, dao động, thiếu niềm tin, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những nhận thức sai, quan điểm lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng.

 - Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ : sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, lãng phí; bè phái, cục bộ, mất đoàn kết; phong cách quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân; lối sống xa hoa, hưởng lạc... Trong những biểu hiện đó, cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội quan tâm nhiều nhất, bức xúc nhất là tình trạng tham nhũng, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm… ở một bộ phận đảng viên có chức, có quyền, cả trong một số cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, đương chức, hoặc thôi chức.

- Nhóm giải pháp thứ tư về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tư tưởng Hồ Chí Minh đã cho chúng ta thấy rõ vai trò của lý luận, của thực tiễn và quan hệ giữa lý luận với thực tiễn. Bác khẳng định, “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nhất quán quan điểm đó. Bác yêu cầu cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức, đạo đức của người cách mạng như là gốc của cây, là nguồn của sông. Đồng thời cùng với thực hiện những lời dạy bảo của Bác, mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta cần nhìn thẳng vào tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực của Bác để học tập và noi theo, để trở thành một người cách mạng, một người công dân tốt trong xã hội.

- Bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, để Đảng luôn làm tròn sứ mệnh lịch sử là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, cần phải thực hiện tốt 3 vấn đề cấp bách trong công tác chỉnh đốn và xây dựng Đảng hiện nay. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong mỗi tổ chức cơ sở Đảng, trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân là một giải pháp hữu hiệu góp phần đem lại những chuyển biến mới, quan trọng, tích cực trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

 

3. Nhận thức và ý kiến của bản thân về tình hình công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Cầu Kè trong thời gian qua; các nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện được nêu trong kế hoạch của Đảng ủy xã Châu Điền và của chi bộ trường THCS Châu Điền:

Đánh giá tình hình năm 2012, Nghị quyết Huyện Đảng bộ Cầu Kè đã xác định rõ các thuận lợi cơ bản và những khó khăn mà toàn Đảng bộ phải nổ lực khắc phục trong quá trình thực hiện các định hướng, chỉ tiêu kế hoạch năm 2012. Trong đó, kinh tế huyện nhà vẫn lệ thuộc vào nền kinh tế nông nghiệp, tỷ trọng công nghiệp tiểu thủ công nghiệp còn thấp, tình hình dịch hại còn diễn biến phức tạp, đời sống nhân dân còn thấp, cơ sở hạ tầng cao nhiều bất cập, tình hình trật tự xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch luôn kích động chống phá.

Do đó, mục tiêu Nghị quyết của Huyện Đảng bộ và Đảng bộ xã Châu Điền đề ra là phải nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn để đạt các chỉ tiêu kinh tế nhưng trước hết phải xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tạo nên sự chuyển biến rõ rết về công tác tổ chức, cán bộ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao nămg lức lãnh đạo, sức chiến đấu của các cơ sở Đảng nhằm tăng tằng hiệu lực, hiệu quả quản lý  của Nhà nước. Mục tiêu đặt ra là phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự là Đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và trong nhân dân, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ và của Chi bộ.

Phương châm thực hiện các định hướng về công tác xây dựng Đảng,Nghị quyết các cấp đã nêu rõcần chỉ đạo, tổ chức thực hiện với trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao trong các cấp ủy đảng, cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu làm trước và phải thật sự gương mẫu để cho các cấp noi theo. Phải nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phải thật kiên quyết, kiên trì, xác định rõ lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành, làm từng bước vững chắc, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Thực hiện nghiêm túc công tác phê bình và tự phê bình, góp ý đấu tranh với những việc làm sai trái, những tiêu cực trong sinh hoạt và công tác của các cán bộ, đảng viên.

Làm tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng cũng chính là để thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phải bình tĩnh, tỉnh táo, không nóng vội, cực đoan; đồng thời không để rơi vào trì trệ, hình thức, không chuyển biến được tình hình; giữ đúng nguyên tắc, không để các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội lợi dụng, kích động, xuyên tạc, đả kích gây rối nội bộ.

4. Những công việc của bản thân và đơn vị cần làm để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm  vụ, giải pháp mà nghị quyết Trung ương IV và Nghị quyết của Đảng ủy xã Châu Điền:

Là một bí thư chi bộ, hiệu trưởng một trường học trên địa bàn xã Châu Điền, một đơn vị thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biết khó khăn, hiệu quả chất lượng giáo dục, đào tạo còn thấp so với khu vực, tôi đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho bản thân trong quá trình quản lý, chỉ đạo chi bộ và nhà trường nhằm thực hiện có hiệu quả các định hướng chi tiêu kế hoạch mà Huyện uỷ, Đảng uỷ xã và chi bộ nhà trường đặt ra.

Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc thực hiện công tác phê và tự phê bình đúng theo qua điểm mới: là lãnh đạo phải tự nghiêm khắc với bản thân, tự kiểm điểm hoạt động cá nhân mỗi ngày, để nhìn nhận lại việc tốt xấu để từ đó nâng cao phẩm chất đạo đức lối sống nhằm nêu gương tốt cho đồng chí, đồng nghiệp, học sinh và quần chúng nhân dân noi theo. Trong Chi bộ Đảng cần phải rà soát lại việc thực hiện Điều lệ Đảng, nguyên tắc của Đảng và quy định đảng viên không được làm trên ting thần tập trung dân chủ, cá nhân phụ trách, tập thể lãnh đạo, xây dựng khối đoàn kết trong Đảng, phát huy tối đa vai trò làm chủ và trách nhiệm của đảng viên; tăng cường chất vấn trong Đảng, luôn lấy việc phê bình và tự phê bình để góp phần xây dựng chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.

Phải phát huy tốt vai trò của nhân dân tham gia vào xây dựng Đảng, luôn lắng nghe tiếng nói của nhân dân, của giáo viên, của phụ huynh học sinh và học sinh làm căn cứ quan trọng để tổ chức xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên. Nghiêm túc trong việc xây dựng và thựcx hiện các quy chế dân chủ, quy chế làm việc của chi bộ của cơ quan, luôn tạo điều kiện tốt để quần chúng nhân dân, giáo viên, phụ huynh học sinh, học sinh tham gia xây dựng Đảng. có như vậy, tổ chức cơ sở Đảng trong nhà trường ngày được chấn chỉnh, nâng cao được bản lĩnh chính trị, nâng cao được vai trò lãnh đạo và tính chiến đấu.

Phải gắn Nghị quyết với sinh hoạt của chi bộ, căn cứ vào quan điểm chỉ đạo, nội dung, nhiệm vụ, phương châm, giải pháp của Nghị quyết mà chi bộ xây dựng nội dung hoạt động của mình như thế nào cho phù hợp.

Mặt khác, vận động mỗi đảng viên phải tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các kỳ họp do Đảng Uỷ, UBND xã, huyện tổ chức; thẳng thắn đóng góp với tinh thần góp ý xây dựng để cùng tiến bộ.

Thường xuyên phát động, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn liền với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” để mỗi đảng viên, mỗi cán bộ giáo viên xứng đáng là tấm gương sáng cho các bạn đồng nghiệp và học sinh noi theo.

Với truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng ta, được sự ủng hộ đồng tình của nhân dân và các cấp lãnh đạo, tin tưởng rằng nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ xã, Nghị quyết huyện Đảng bộ Cầu Kè năm 2012 và góp phần trong thực hiện thành công Nghị quyết trung ương 4 (khoá XI) đã đề ra tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh đất nước ta ngày càng tiến lên chủ nghĩa xã hội một cách vững chắc.

                                                                                           

                                                                                            NGƯỜI VIẾT

 

   

 

                                                                                       

Nguồn:

 
 
 
 

Mã tài liệu
f398xq
Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
Lần xem
143
 BÀI THU HOẠCH NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHOÁ XI)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

có liên quan