Một miếng bìa HCN có chu vi là 150cm. Bạn Bình cắt miếng bìa đó ra thành hai hình chữ nhật. Tổng chu vi hai hình vừa cắt ra là 180 cm. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu?