CÁCH TÍNH LƯƠNG THÁNG CỦA GIÁO VIÊN

  Đánh giá    Viết đánh giá
 88       1      0
Ngày đăng Tác giả
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

CÁCH TÍNH LƯƠNG KỂ TỪ NGÀY 1 THÁNG 5 NĂM 2012 (Vùng III)PPP 1/ Lương chính = (hệ số lương đang hưởng + CV) x 1050000 = ? 2/ Phụ cấp khu vực = 0,7 x 1050000 = ? 3/ Phụ cấp ưu đãi = (hệ số lương đang hư

CÁCH TÍNH LƯƠNG KỂ TỪ NGÀY 1 THÁNG 5 NĂM 2012

                                     (Vùng III)PPP

1/ Lương chính = (hệ số lương đang hưởng + CV) x 1050000 = ?

2/ Phụ cấp khu vực = 0,7 x 1050000 = ?

3/ Phụ cấp ưu đãi = (hệ số lương đang hưởng + CV) x 1050000 x 70% = ?

4/ Phụ cấp thu hút(116)không quá 5 năm = (hệ số lương đang hưởng + CV) x 1050000 x 70% = ?

5/ Phụ cấp công tác lâu năm(116)

    Từ đủ 60 tháng đến dưới 10 năm : 0,5

    Từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm : 0,7

    Từ đủ 15 năm trở lên : 1,0

    PCCTLN(116) = 1050000 x ( 0,5 ; 0,7 hay 1,0 ) = ?

6/ Phụ cấp thâm niên(54) từ 5 năm trở lên:

    PCTN = (hệ số lương đang hưởng + CV) x 1050000 x  ? % số năm công tác = ?

 

*TỔNG CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG CHƯA TRỪ LÀ : 1/ + 2/ +3/ +4/ +5/ + 6/ = ?

*CÁC KHOẢN PHẢI TRỪ GỒM : BHXH(7%); BHYT(1,5%); (BHTN(1%) = 9,5%

    CKPT = (hệ số lương đang hưởng + (hệ số lương x ? % số năm công tác) ) x (1050000 x 9,5 %) =?

*LƯƠNG CÒN NHẬN = (1/+2/+3/+4/+5/+6/) – CKPT = ?

 

Trang chủ

Tổng quan

Cơ cấu tổ chức

Quy trình - Biểu mẫu

Tra cứu thanh toán

Hình ảnh

Liên hệ

Liên kết khác

 

 

 

Tin tức

Hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

 

         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
         BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH

BỘ LAO ĐỘNG  - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

––––––––––––––
Số: 68/2011/TTLT-BGDĐT- BNV- BTC-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

___________________ 

  Hà Nội, ngày 30 tháng  12  năm 2011

                                 

 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số  54/2011/NĐ-CP

 ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ

về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

                                                

 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (sau đây viết tắt là Nghị định số 54/2011/NĐ-CP) như sau:

Điều 1. Hướng dẫn về đối tượng và phạm vi áp dụng quy định tại Điều 1 Nghị định số54/2011/NĐ-CP

1. Nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

2. Nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập.

 3. Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cụ thể:

a) Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này phải được xếp vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15);

b) Các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo như quy định tại điểm a khoản này.

Điều 2. Hướng dẫn về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên, mức hưởng phụ cấp thâm niên quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP

1. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập;

b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập);

c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có);

d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề;

đ) Thời gian quy định tại các điểm a, b khoản này không bao gồm thời gian quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP.

2. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP.

3. Mức phụ cấp thâm niên được tính như sau:

Nhà giáo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này có thời gian giảng dạy, giáo dục được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định tại Khoản 1 Điều này đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

 Ví dụ 1: Nhà giáo A đã giảng dạy, giáo dục ở trường mầm non bán công 15 năm, trong đó có 7 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, sau đó được ký hợp đồng làm việc để giảng dạy, giáo dục tại trường mầm non công lập đến nay được 8 năm. Như vậy, nhà giáo A có thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên là 15 năm (gồm 7 năm giảng dạy, giáo dục ở trường mầm non bán công có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và 8 năm giảng dạy, giáo dục tại trường mầm non công lập), mức phụ cấp thâm niên tương ứng với thời gian 15 năm là 15%.

Ví dụ 2: Nhà giáo B đã giảng dạy, giáo dục ở trường đại học công lập, sau khi hết thời gian tập sự có 8 năm giảng dạy, giáo dục. Sau đó, nhà giáo B được điều động làm công tác thanh tra và được xếp ở ngạch thanh tra viên là 3 năm, tiếp theo nhà giáo B được điều động về làm công tác giảng dạy, giáo dục ở trường đại học công lập đến nay được 3 năm. Như vậy, nhà giáo B có thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên là 14 năm (11 năm giảng dạy, giáo dục + 3 năm được xếp ở ngạch thanh tra viên), mức phụ cấp thâm niên tương ứng thời gian 14 năm là 14%.

Ví dụ 3. Nhà giáo C đã giảng dạy, giáo dục ở trường tiểu học công lập, sau khi hết thời gian tập sự đã giảng dạy, giáo dục được 6 năm thì đi nghĩa vụ quân sự với thời gian 02 năm (24 tháng), sau đó được xuất ngũ về tiếp tục công tác giảng dạy, giáo dục tại trường tiểu học công lập 4 năm. Như vậy, thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên của nhà giáo C là 12 năm (10 năm giảng dạy, giáo dục + 2 năm đi nghĩa vụ quân sự), mức phụ cấp thâm niên tương ứng thời gian 12 năm là 12%.

3. Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng

 

Mức tiền

phụ cấp

thâm niên

 


=

 

 

Hệ số lương theo ngạch,  bậc cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng

x

Mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định từng

thời kỳ

 

x

 

Mức % phụ cấp thâm niên được hưởng

Điều 3. Hướng dẫn về nguồn kinh phí thực hiện quy định tại Điều 4 Nghị định số54/2011/NĐ-CP

1. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo được thực hiện như sau:

a) Đối với các cơ sở giáo dục công lập được ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên: Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên do ngân sách nhà nước đảm bảo và giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành;

b) Đối với các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động: Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên được đảm bảo từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và nguồn ngân sách nhà nước cấp theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành;

c) Đối với các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo kinh phí hoạt động: Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên được đảm bảo từ nguồn thu tự đảm bảo kinh phí hoạt động của đơn vị.

Trong trường hợp Nhà nước thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung, các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, xét duyệt và tổng hợp báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo vào nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương theo các quy định hiện hành về việc xác định nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung hàng năm và gửi Bộ Tài chính xem xét, thẩm định theo quy định.

Riêng năm 2011 các cơ sở giáo dục công lập, các Bộ, ngành, địa phương sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương chưa sử dụng hết để chi trả chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này. Trường hợp nguồn kinh phí thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này nhỏ hơn so với nhu cầu kinh phí chi trả chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định, các Bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện về Bộ Tài chính để thẩm định và trình cấp có thẩm quyền bổ sung phần chênh lệch thiếu theo các Biểu 1, Biểu 2, Biểu 3 và Biểu 5a (đối với khối địa phương), hoặc Biểu 1, Biểu 4, Biểu 5b (đối với Bộ, ngành trung ương) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.

2. Việc lập và phân bổ dự toán, quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 4. Hướng dẫn về hiệu lực và trách nhiệm thi hành quy định tại Điều 5 Nghị định số54/2011/NĐ-CP

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2012.

2. Chế độ phụ cấp thâm niên quy định tại Thông tư liên tịch này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2011.

3. Trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập

a) Căn cứ quy định của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP và Thông tư liên tịch này; căn cứ thời gian giảng dạy, giáo dục của nhà giáo, trên cơ sở hồ sơ, lý lịch, sổ bảo hiểm xã hội và các tài liệu có liên quan; đơn vị trực tiếp quản lý, trả lương cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có trách nhiệm xét duyệt mức phụ cấp và lập dự toán nhu cầu thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo của cơ sở giáo dục theo Biểu 1 quy định tại Thông tư liên tịch này gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà giáo thẩm định và quyết định;

b) Giải quyết truy lĩnh và thực hiện chi trả tiền phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo thuộc đối tượng được hưởng theo quy định của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này sau khi được cấp có thẩm quyền quản lý nhà giáo phê duyệt, quyết định;

c) Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện trích nộp bổ sung phần đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ phụ cấp thâm niên và điều chỉnh lại mức lương hưu đối với nhà giáo đã nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 cho đến ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành.

4. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà giáo.

Cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà giáo có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên tại các cơ sở giáo dục trực thuộc đảm bảo theo đúng quy định của Thông tư liên tịch này. Đồng thời có trách nhiệm thẩm định, tổng hợp nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên  theo các  Biểu 2, Biểu 3 và Biểu 4. 

5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thông tư liên tịch này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG

BỘ NỘI VỤ

 

KT.BỘ TRƯỞNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỨ TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Duy Thăng

 

THỨ TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Vinh Hiển

                                                                                                 

 

KT.BỘ TRƯỞNG

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

THỨ TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Ngọc Phi

 

KT.BỘ TRƯỞNG

BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thị

 

 

 

 

 

 

 

CÁCH TÍNH LƯƠNG HÀNG THÁNG CỦA GIÁO VIÊN

CÁCH TÍNH LƯƠNG HÀNG THÁNG CỦA GIÁO VIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục

Hệ số

Lương tối thiểu

% Đứng lớp

Khu vưc

Trách nhiệm

BHXH

BHTN

BHYT

 

Lương cơ bản

3.99

1050000

50

40%

 

6

1

1.5

4189500

Đứng lớp

 

4189500

 

 

 

 

 

 

2094750

Trách nhiệm 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Khu vực

 

 

 

 

 

 

 

 

420000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng lương chưa trừ

 

 

 

 

 

 

 

 

6704250

BHTN (BH Thất nghiệp)

 

 

 

 

 

 

 

 

41895

BHXH

 

 

 

 

 

 

 

 

251370

BHYT

 

 

 

 

 

 

 

 

62842.5

Thực lĩnh

 

 

 

 

 

 

 

 

6348143

Tổng

 

4189500

2094750

 

0

251370

41895

62843

6348143

Tham gia đóng phí

 

Đảng phí

Công đoàn

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

67043

67043

 

 

 

 

 

 


Nguyễn Thanh Phượng @ 12:06 05/10/2012
Số lượt xem: 71

 

Nguồn:

 
 
 
 

Mã tài liệu
fw6azq
Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
Lần xem
1
 CÁCH TÍNH LƯƠNG THÁNG CỦA GIÁO VIÊN

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

có liên quan

 • CÁCH TÍNH LƯƠNG THÁNG CỦA GIÁO VIÊN
  a-Chuyện đời sống giáo dục
  CÁCH TÍNH LƯƠNG THÁNG CỦA GIÁO VIÊN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử a-Chuyện đời sống giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/8/2013

  Xem: 88

 • CÁCH TÍNH LƯƠNG HÀNG THÁNG CỦA GIÁO VIÊN
  Công đoàn trường
  CÁCH TÍNH LƯƠNG HÀNG THÁNG CỦA GIÁO VIÊN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công đoàn trường

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2012

  Xem: 690

 • Cách tính lương hàng tháng.
  CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
  Cách tính lương hàng tháng.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2011

  Xem: 79

 • Cach tinh luong tham nien giao vien
  Du lịch bốn phương
  Cach tinh luong tham nien giao vien

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Du lịch bốn phương

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2012

  Xem: 185

 • Lương của giáo viên
  Trong ngành
  Lương của giáo viên

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Trong ngành

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2009

  Xem: 62

 • Cách tính lương
  Bài viết
  Cách tính lương

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài viết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2013

  Xem: 304

 • Cách tính lương

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2013

  Xem: 3

 • Cách tính lương của giáo viên ở các cấp học
  Đóng góp ý kiến
  Cách tính lương của giáo viên ở các cấp học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đóng góp ý kiến

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2016

  Xem: 28

 • Chất lượng sống của giáo viên
  Cùng đọc
  Chất lượng sống của giáo viên

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cùng đọc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2009

  Xem: 209

 • Chất lượng sống của giáo viên
  Trang giáo viên
  Chất lượng sống của giáo viên

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Trang giáo viên

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/5/2009

  Xem: 108