DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐOÀN VIÊN GIÁO VIÊN TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY - NĂM HỌC 2017-2018
           
 
     
 
               
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ hiện tại Ngày tháng năm sinh Nữ Dân tộc Tôn giáo Ngày tháng năm công tác Ngày tháng năm vào đảng Trình độ Ghi chú
Dự bị Chính thức Văn hóa Chuyên môn Chính trị QP QLGD Tin học Ngoại ngữ
1 Nguyễn Văn Được Bí thư 05/6/1989   Kinh Không 01/01/2012 26/10/2016 - TN cấp 3 ĐH Lý-Tin -   - ĐH B  
2 Nguyễn Quốc Hải P.Bí thư 24/11/1987   Kinh Không 01/9/2017 - - TN cấp 3 ĐHSP Thể dục -   - A B  
3 Nguyễn Thị Út Chòn UV 27/9/1988   Kinh Không 01/11/2010 - - TN cấp 3 ĐH Công nghệ -   - A A  
4 Nguyễn Thạch Dung UV 16/3/1989   Kinh Không 01/10/2011 - - TN cấp 3 ĐH Ngữ văn -   - A B  
5 Trương Bích Nga UV 27/02/1994   Kinh Không 01/9/2017 - - TN cấp 3 Đại học Toán -   - B B  
6 Võ Thị Thúy Quỳnh UV 12/10/1990   Kinh Không 01/9/2017 - - TN cấp 3 CĐ CNTT -   - A B  
7 Nguyễn Phương Thảo UV 07/11/1989   Kinh Không 01/12/2010 04/7/2014 04/7/2015 TN cấp 3 TCKT SC   - A A  
8 Lê Đình Nhật Phượng UV 30/01/1989   Kinh Không 30/01/1989 - - TN cấp 3 TC Y sỹ đa khoa     - B B  
                                   
CỘNG                           5A, 2B 2A, 6B  
                                   
                      Tân Thành, ngày 01 tháng 8 năm 2017
  Người lập bảng                   HIỆU TRƯỞNG
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Nguyễn Văn Được                   Lê Vũ Phương