TUẦN 03      (Buổi sáng)     (Từ ngày 2 /09 đến ngày 7/ 09/2019)

Ngày

thứ

Tiết theo TKB

Môn

Lớp

Tiết thứ

Theo

PPCT

Tên bài dạy

Chuẩn bị, điều chỉnh (TN hoặc thay đổi tiết dạy)

Hai

02/09

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Nghỉ lễ

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Ba

03/09

1

Địa

8B

3

Sông ngòi và cảnh quan châu Á (tiết 1)

 

2

Địa

9A

5

Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

 

3

Sinh

8A

5

Chuyên đề 1: Khái quát cơ thể người (tiết 5)

 

4

 

 

 

 

 

5

Sinh

8B

5

Chuyên đề 1: Khái quát cơ thể người (tiết 5)

 

Tư

04/09

1

 

 

 

 

 

2

Địa

6A

3

Tỉ lệ bản đồ

Chiều

3

Sinh

9A

5

Chuyên đề 1: Các thí nghiệm của Men đen (tiết 5)

 

4

Địa

9A

6

Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển… nông nghiệp

 

5

 

 

 

 

 

Năm

05/09

1

 

 

 

 

 

2

Sinh

6A

5

Chuyên đề 2: Tế bào thực vật (tiết 2)

Chiều

3

 

 

 

 

 

4

Sinh

7A

5

Chuyên đề 2: Ngành Động vật Nguyên sinh (tiết 4)

Chiều

5

Sinh

9A

6

Chuyên đề 1: Các thí nghiệm của Men đen (tiết 6)

Chiều

 

Sáu

06/09

1

Sinh

6A

6

Chuyên đề 2: Tế bào thực vật (tiết 3)

 

2

Địa

8A

3

Sông ngòi và cảnh quan châu Á (tiết 1)

 

3

Địa

7A

5

Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm

 

4

 

 

 

 

 

5

Sinh

8B

6

Chuyên đề 2: Hệ vận động (tiết 1)

 

Bảy

07/09

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5