Kế hoạch thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ...

bài giảng Giới thiệu chung
  Đánh giá    Viết đánh giá
        1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
tzjt0q
Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
Loại file
Dung lượng
Lần xem
1
Lần tải
File đã kiểm duyệt an toàn

ĐẢNG ỦY XÃ HOÀNG DIỆUCHI BỘ TRƯỜNG THCS*ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Số: 64 /KH-CBTHCSHoàng Diệu, ngày 14 tháng 04 năm 2017 KẾ HOẠCHThực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh họ,xem chi tiết và tải về Bài giảng điện tử Kế hoạch thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ..., Bài Giảng Giới Thiệu Chung , Bài giảng điện tử Kế hoạch thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ..., , 1 trang, , Giới thiệu chung chia sẽ bởi Thịnh Bùi Văn đã có download

 
LINK DOWNLOAD

Ke-hoach-thuc-hien-chi-thi-05-CT-TW-....[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ĐẢNG ỦY XÃ HOÀNG DIỆU

strong>CHI BỘ TRƯỜNG THCS/p>

strong>*/p>

strong>ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM/p>

     
strong> /p>

em> /p>

clear="all" />

Số:     64    /KH-CBTHCS

em>Hoàng Diệu, ngày 14 tháng 04 năm 2017/p>

strong> /p>

strong>KẾ HOẠCH/p>

strong>Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng/p>

Thực hiện công văn số 293-CV/HU ngày 30/3/2017 của huyện ủy Chương Mỹ; công văn số 234/GD&ĐT ngày 13/4/2017 của Phòng GD&ĐT Chương Mỹ; công văn số 142-CV/ĐU ngày 11/4/2017 của đảng ủy xã Hoàng Diệu về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chi bộ trường THCS Hoàng Diệu xây dựng kế hoạch hành động cụ thể như sau:

strong>I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU/p>

- Việc tự xây dựng chương trình hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là hành động nhằm tự mình trau dồi, nâng cao đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức và năng lực thực hành công việc, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

- Xây dựng kế hoạch hành động cá nhân cần cụ thể, tránh hình thức, cảm tính, có tính khả thi, gắn với vị trí việc làm, gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

- Chương trình hành động cá nhân được công khai trước tập thể, được góp ý, hàng năm được rà soát, bổ sung và đánh giá, nhận xét những nội dung đăng ký trong kế hoạch hành động. Chương trình hành động cá nhân là nội dung để thực hiện tự phê bình, phê bình và đánh giá phân loại chất lượng đảng viên, phân loại chất lượng cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

strong>II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CÁ NHÂN/p> strong>1. Đối tượng/p>

Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong trường THCS Hoàng Diệu xây dựng kế hoạch hành động cá nhân dựa trên nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các yêu cầu, chỉ đạo khác của Đảng cũng như nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị mà mỗi cá nhân đảm nhận.

Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động: Xây dựng kế hoạch hành động cho cả nhiệm kỳ, hàng năm tiến hành kiểm điểm, kiểm tra, rà soát, bổ sung, thay thế những nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp… hoặc đăng ký kế hoạch hành động cá nhân mới sao cho phù hợp.

strong>2. Nội dung/p>

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong trường THCS Hoàng Diệu cần nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các văn bản, chỉ đạo khác của Đảng, từ đó xây dựng kế hoạch hành động cá nhân (theo mẫu gửi kèm).

Kế hoạch hành động cá nhân xây dựng gắn liền với vị trí việc làm, trách nhiệm thực thi công vụ, môi trường sinh hoạt, công tác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu… Kế hoạch hành động cá nhân cũng cần gắn liền với tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần phê bình, tự phê bình, nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đánh giá đúng sự thật và quyết tâm khắc phục, sửa chữa những khiếm khuyết nếu có.

Nội dung kế hoạch gồm chương trình, giải pháp của cá nhân nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nội dung, giải pháp và cam kết làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém của mỗi cá nhân đã được chỉ ra sau kiểm điểm đảng viên, kiểm điểm cán bộ, công chức, viên chức và phương hướng sửa chữa, khắc phục cũng như giải pháp của bản thân nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức cách mạng, tác phong công vụ, tinh thần trách nhiệm, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, xây dựng tập thể đoàn kết theo phương châm: em>“Đột phá, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”./strong
/p> strong>3. Quản lý bản kế hoạch cá nhân
/p>

Bản kế hoạch hành động cá nhân của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được công khai trong chi bộ và toàn đơn vị nơi sinh hoạt và công tác, được chi bộ và đơn vị tham gia góp ý để thống nhất nội dung kế hoạch trước khi đăng ký.

Bản kế hoạch cá nhân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được quản lý tại chi bộ nơi người xây dựng kế hoạch đang công tác, sinh hoạt để chi ủy và lãnh đạo đơn vị theo dõi, nhận xét, đánh giá, phân loại hàng năm.

strong>4. Đánh giá kết quả thực hành bản kế hoạch cá nhân/p>

Bản kế hoạch hành động cá nhân, sau khi được đăng ký, sẽ là nội dung trong việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các văn bản, chỉ đạo khác của Đảng.

Bắt đầu từ năm 2017, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đưa nội dung kế hoạch hành động cá nhân vào bản kiểm điểm hàng năm. Tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị đưa nội dung kế hoạch hành động cá nhân vào đánh giá phân loại đảng viên, công chức, viên chức. Việc nhận xét, đánh giá hàng năm được tiến hành ở chi bộ đối với đảng viên, tiến hành ở cơ quan, đơn vị đối với công chức, viên chức, người lao động chưa phải là đảng viên. Tổ chức đảng làm báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch hành động cá nhân hàng năm cho cả đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa là đảng viên kèm theo số liệu cụ thể gửi về Đảng ủy xã Hoàng Diệu.

strong>5. Thời gian thực hiện/p>

Việc xây dựng kế hoạch hành động cá nhân hoàn thành trước ngày 04/5/2017. Việc đánh giá, kiểm điểm thực hiện kế hoạch tiến hành hàng năm vào dịp tổng kết, đánh giá phân loại đảng viên, phân loại cán bộ công chức, viên chức.

strong>III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN/p>

Chi bộ, Ban Giám hiệu căn cứ kế hoạch hành động cá nhân đã đăng ký để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn.

Bí thư chi bộ và thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc triển khai xây dựng kế hoạch hành động cá nhân cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch hành động cá nhân về Đảng ủy xã Hoàng Diệu khi hết thời hạn.

Giao cấp ủy chi bộ giám sát, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên, tổng hợp báo cáo các nội dung thực hiện kế hoạch hành động cá nhân hàng năm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị về Đảng ủy xã Hoàng Diệu

Hàng năm, Chi bộ, Ban Giám hiệu căn cứ kế hoạch hành động cá nhân đã đăng ký để tiến hành kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên, phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch hành động của cán bộ, đảng viên, người lao động trong nội dung báo cáo kết quả hoạt động của chi bộ

Trên đây là kế hoạch thực hiện hành động của tập thể, cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chi bộ trường THCS Hoàng Diệu yêu cầu cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

strong
em
span class="c4">Nơi nhận/em
/strong
strong
em>:/strong
/p>

- Đảng ủy xã Hoàng Diệu  (b/c);

- Hiệu trưởng (để thực hiện);

- BCH Công đoàn(để thực hiện);

- BCH Chi đoàn (để thực hiện);

- Đăng Website nhà trường;

- Lưu: Chi bộ.

 

strong>TM. CẤP ỦY/p>

strong>BÍ THƯ/p>

strong> /p>

strong> /p>

strong> /p> strong> /p>

strong>Nguyễn Đình Hùng/p>

strong> /p>

strong> /p>

strong> /p>

strong> /p>

strong> /p>

strong> /p>

strong> /p>

strong> /p>

strong> /p>

strong> /p>

strong> /p>

strong> /p>

strong> /p>

strong> /p>

strong> /p>

strong> /p>

strong> /p>

strong> /p>

strong> /p>

strong> /p>

strong> /p>

strong> /p>

strong> /p>

strong> /p>

strong> /p>

strong> /p>

strong> /p>

strong>MẪU KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CÁ NHÂN/p>

strong>thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ/p>

strong> /p>

Họ và tên:……………………………………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………….

Chức vụ trong Đảng:…….................………………………………………..

Chức vụ chính quyền:………..........................………………………………

Sau khi học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tôi xây dựng kế hoạch hành động cá nhân, cụ thể như sau:

strong>I. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng/p> strong
em>1. Nhiệm vụ:...................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

strong
em>2. Giải pháp:...................................................................................................

…………………………………………………………………………………….

..…………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………….

strong>II. Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/p> strong
em>1. Nội dung đăng ký rèn luyện, phấn đấu thực hiện/strong
/p> em>- Về tư tưởng:/em>………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……

em>- Về đạo đức, lối sống:………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….………

em>- Về phong cách:…………………………………………………………………../p>

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

strong
em>2. Cam kết và giải pháp thực hiện/strong
/p>

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

strong>III. Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ/p> strong
em>1. Những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại (đã qua nhận xét của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị)/strong
/p>

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…

strong
em>2. Giải pháp khắc phục/strong
/p>

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………

strong>IV. Nhận xét, đánh giá cuối năm của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị/p> em>(Phần này có thể làm bản nhận xét, đánh giá riêng hàng năm hoặc làm nối tiếp vào Bản kế hoạch hành động này)/p>

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….………….........................................................................................................

Tôi xin đăng ký thực hiện Kế hoạch hành động này trước .............(tên tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi công tác)

 

 

strong>T/M Cấp ủy đơn vị/p> em>(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)/p>

 

strong>Thủ trưởng đơn vị/p> em>(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)/p>

em>......., ngày.....tháng.....năm 2017/p>

strong>Cá nhân đăng ký Kế hoạch hành động/p>

em>(ký, ghi rõ họ tên)/p>

 

Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD bài giảng này

Để tải về Kế hoạch thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ...
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

bài giảng tương tự