Thông Báo:Kế Hoạch Thực Hiện Chỉ Thị Số 05-Ct/Tw Của Bộ Chính Trị

  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
emis0q
Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
Loại file
Dung lượng
Trang
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

ĐẢNG BỘ XÃ NAM PHÚ CHI BỘ TRƯỜNG THCS NAM PHÚ * Số: 01-KH/CB ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Nam Phú, ngày 21 tháng 02 năm 2017 KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khoá XII

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ĐẢNG BỘ XÃ NAM PHÚ

CHI BỘ TRƯỜNG THCS NAM PHÚ

*

Số: 01-KH/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Nam Phú, ngày 21 tháng 02 năm 2017

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016

của Bộ Chính trị (khoá XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 

          Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/HU, ngày 15/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Tiền Hải; Kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 02/01/2017 của Đảng uỷ xã Nam Phú, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khoá XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ trường THCS Nam Phú xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẤU

1- Mục đích

          Giúp cho toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cá nhân và tập thể.

          Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhà giáo có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh gương mẫu, biết lắng nghe, khiêm tốn, giản dị, tận tuỵ, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

          2- Yêu cầu

          Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục có hệ thống bằng nhiều hình thức như sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên môn, lồng ghép trong dạy học, sinh hoạt tập thể, phát động thi đua kể chuyện về Bác nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5… với những nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh làm theo; kết hợp giữa “Xây” đi đôi với “Chống”.

          Đưa việc học tập và làm theo vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể và cá nhân; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, của nhà trường và các đoàn thể; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

          Các bộ phận trong nhà trường chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “Học đi đôi với làm theo” bằng hành động và việc làm cụ thể. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học hỏi, làm trước, làm theo của người đứng đầu, cán bộ đảng viên, giáo viên và học sinh.

          Các tập thể và cá nhân phải có kế hoạch học tập và làm theo. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một những tiêu chí đánh giá công chức, viên chức, phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức đảng hàng năm.

          Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

          Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; đồng thời chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1-  Tổ chức triển khai, quán triệt, học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

1.1-  Tổ chức học tập:

          Tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 08-HD/TW của Ban Tuyên giáo Trung ương, kế hoạch số 22-KH/HU của Ban Thường vụ huyện uỷ; Kế hoạch số 24-KH/HU của Huyện uỷ Tiền Hải; Kế hoạch số 01-KH/HU ngày 02/01/2016 của Đảng uỷ xã Nam Phú về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

          1.2- Xây dựng kế hoạch thực hiện:

          1.2.1- Tập thể:    

         Căn cứ vào chủ đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm chi bộ xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và cụ thể theo từng năm gắn kết với việc thực hiện các Nghị quyết; kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Ngành, địa phương và đơn vị phát động.

          1.2.2-Cá nhân:

          Cán bộ, đảng viên, viên chức xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ lãnh đạo, quản lý và chi ủy viên nhất là người đứng đầu xây dựng kế hoạch và gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở đơn vị.

           1.3- Phân công và thời gian:

          Chi bộ xây dựng kế hoạch, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, thiết lập mẫu đăng ký học tập và tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên trong tháng 02/2017.

          Lãnh đạo nhà trường tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt lại nội dung đến toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên Nghị quyết số 05-NQ/BCT trong tháng 3/2017 (đã triển khai tại Hội nghị Học tập nhiệm vụ năm học tháng 9/2016).

          Các tổ, bộ phận, Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong nhà trường lồng ghép trong hội họp, sinh hoạt, … nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mọi người học tập và làm theo.

          2- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chương trình (kế hoạch) hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm, đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét ở đơn vị.

          Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của nhà trường.

          Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và các Nghị quyết cấp trên.

          Lồng ghép việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với các cuộc vận động, phong trào thi đua của Ngành, đơn vị phát động.

          Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thi thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, đề cao nêu gương, đặc biệt là người đứng đầu theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư khoá XI. Hoàn thành trong tháng 10/2017.

          3- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam.

          Đẩy mạnh tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt tập thể, sinh hoạt đầu tuần bằng việc kể chuyện, nêu gương “Người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình những tập thể, cá nhân lệch lạc, thiếu trung thực, nói không đi đôi với làm.

          Tổ chức phát động cuộc thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giáo viên và học sinh vào tháng 02 hàng năm (giao cho Chi đoàn và Đội thiếu niên xây dựng kế hoạch phát động).

          Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và bình chọn những cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trình chi bộ bình đề xuất khen thưởng.

4- Giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong trường.

          Thực hiện tốt quy định nội dung, chương trình giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kế hoạch số 821/KH-SGDĐT-GDTrH ngày 02/12/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình. Thường xuyên tổ chức giáo dục lồng ghép trong một số môn học như Giáo dục công dân, Lịch sử, Ngữ văn…  để giáo dục rèn luyện ý thức, đạo đức của Học sinh.

5- Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

           Nhà trường và các đoàn thể cần tăng cường giám sát việc thực hiện của thành viên trong bộ phận mình thường xuyên báo cáo chi bộ; Chi bộ thực hiện giám sát thường xuyên đảng viên, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện.

          Lồng ghép sơ kết việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp sơ kết, tổng kết năm học với việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận; sơ kết thi đua và tổng kết vào dịp cuối năm học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

          Chi uỷ đưa kế hoạch này bổ sung vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp chi bộ.

          Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn và các đoàn thể trong nhà trường tích cực triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của đơn vị về thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

            Giao Ban Giám hiệu trường chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức nghiêm túc việc dạy học chủ đề theo tinh thần chỉ đạo tại Kế hoạch số 821/KH-SGDĐT-GDTrH ngày 02/12/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, đưa vào xét duyệt hạnh kiểm với học sinh, tiêu chí đánh giá viên chức với cán bộ giáo viên hàng năm.

           Giao Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên tổ chức tuyên truyền trong công đoàn viên, thanh niên, đội viên và gắn việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các cuộc vận động, phong trào thi đua của đoàn thể mình.

          Chi ủy chi bộ nhà trường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch này này. Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Chi bộ để báo cáo cấp trên theo hướng dẫn; thực hiện báo cáo kết quả học tập của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ hàng thàng./.

 

Nơi nhận:

- Đảng uỷ xã Nam Phú để báo cáo;

- BGH, Tổ CM để thực hiện;

- Các đoàn thể trường để thực hiện;

- Website trường ;

- Lưu Chi ủy.

T/M. CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

 

 

                Phạm Thế Dương

 

 

 

Phân công nhiệm vụ theo dõi thực hiện Nghị quyết

 

  1. đ/c Phạm Thế Dương – Chỉ đạo chung, trực tiếp chỉ đạo và theo dõi thực hiện của các đồng chí trong Ban chi uỷ, BGH, BCH công đoàn, Đoàn TN, Đội TN.
  2. đ/c Phạm Thị Mừng – Chỉ đạo và theo dõi thực hiện trong tổ chức Công đoàn trường.
  3. đ/c Nguyễn Chí Thân – Chỉ đạo và theo dõi thực hiện trong các tổ chuyên môn
  4. đ/c Phạm Văn Nam  - Chỉ đạo và theo dõi thực hiện trong đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn nhà trường.
  5. đ/c Phạm Thị Gấm và giáo viên chủ nhiệm các lớp – Chỉ đạo và theo dõi thực hiện trong đội viên, học sinh các lớp.

 

 

 

 

 

Nguồn:trên mạng

 
 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

tương tự