Công Đoàn Trường:Kế Hoạch Thực Hiện Chỉ Thị Số 05-Ct/Tw Của Bộ Chính Trị

  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
jnsr0q
Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
Loại file
Dung lượng
Trang
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC ----------------------------------------------------Số: 14/KH-CĐGD TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2017 KẾ HOẠCHThực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy..

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                           Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC                             --------------------------------------

--------------

Số: 14/KH-CĐGD                          TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Thc hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh

hc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 54/KH-LĐLĐ ngày 21/12/2016 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

 

Thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/ĐU ngày 27/12/2016 của Đảng Ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,

 

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Thành phố xây dựng kế hoạch tiếp tục đẩy

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 

1. Mục đích:

 

- Tiếp tục quán triệt để cán bộ, đoàn viên công đoàn, nhà giáo và người lao động toàn ngành (sau đây viết là NGNLĐ) hiểu sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng hơn nữa đối với việc “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”, thực hành tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của đơn vị, cơ sở, trường học.

 

- Góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng văn hóa, nền tảng tinh thần xã hội vững chắc; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X.

 

2. Yêu cầu:

 

- Tạo sự thống nhất cao trong hệ thống tổ chức công đoàn về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xem đây là công việc quan trọng thường xuyên hàng ngày, là công việc luôn cần có của mỗi NGNLĐ.

 

- Kết hợp việc học tập, nâng cao nhận thức với nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi NGNLĐ. Kết hợp giữa “xây” đi đôi với “chống”; giữa động viên, khuyến khích với đôn đốc, kiểm tra của các cấp công đoàn.

 

- Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu ở các cấp công đoàn; đồng thời gắn với các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, cơ sở.

 

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo của công đoàn các cấp để cụ thể hóa nộỉ dung sát hợp với từng đối tượng NGNLĐ nhằm tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao, tránh hình thức; góp phần xây dựng đội ngũ NGNLĐ thực sự là lực lượng góp phần nâng cao nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và Thành phố nói riêng.

 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

 

1. Chủ đề tư tưởng: “Đoàn kết - Hội nhập; Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, ổn định”.

 

2. Tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sức lan tỏa sâu rộng trong hệ thống tổ chức công đoàn ngành giáo dục Thành phố.

 

- Tổ chức quán triệt trong NGNLĐ về mục đích, yêu cầu, những nội dung quan trọng

của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 54/KH-TU ngày

20/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy; Hướng dẫn số 15-HD/ĐU ngày 27/12/2016 của Đảng Ủy Sở Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch số 54/KH-LĐLĐ ngày 21/12/2016 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

- Căn cứ hướng dẫn và nội dung, tài liệu học tập hàng năm của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức học tập, tuyên truyền sâu rộng các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc đẩy mạnh học tập chính trị cơ bản trong NGNLĐ. Qua học tập, mỗi NGNLĐ đề ra nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật thiết thực gắn với công việc hàng ngày, trong quan hệ với nhân dân, với đồng nghiệp, thể hiện bằng lời nói, việc làm, hành động cụ thể của mỗi người.

 

- Phát động, hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong NGNLĐ.

 

- Biên soạn tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật ngắn gọn, súc

tích để tuyên truyền trong NGNLĐ.

 

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng kể chuyện, giới thiệu những gương điển hình làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp công đoàn. Vận động NGNLĐ nghiên cứu, viết bài về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những điển hình tiêu biểu học tập và làm theo ở các cấp công đoàn; những bài viết tốt, những điển hình tiêu biểu sẽ được giới thiệu trên các kênh thông tin của ngành, góp phần động viên NGNLĐ tích cực hưởng ứng thực hiện học tập và làm theo.

 

- Trong công tác tuyên truyền, các cấp công đoàn trong ngành cần lưu ý gắn “xây” với “chống”, chủ động thực hiện “tự phê bình” và “phê bình”, uốn nắn các hình thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, triển khai thực hiện không nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

 

3. Xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của tổ chức công đoàn trong giai đoạn hiện nay.

 

- Phát huy những kết quả tích cực cùng những giải pháp hiệu quả đã triển khai để thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong ngành, Công đoàn Giáo dục Thành phố định hướng một số tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của NGNLĐ trong ngành (kèm theo kế hoạch này).

 

- Tổ chức vận động, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, NGNLĐ xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện học tập và làm theo với tinh thần “Trung thực, trách nhiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ, tiết kiệm” gắn với công việc hàng ngày, trong quan hệ công tác và sinh hoạt của mỗi người, gắn với thực hiện cuộc vận động “Người tốt, việc tốt”; phấn đấu:

 

+ 100% cán bộ công đoàn có xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện học tập và làm

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

+ Vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (khuyến khích đăng ký nội dung thực hiện).

 

- Việc xây dựng hoặc bổ sung những chuẩn mực đạo đức của NGNLĐ cần gắn với những chuẩn mực đạo đức nhà giáo của ngành; đồng thời chú trọng khâu kiểm tra, giám sát, biểu dương, khen thưởng và kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong việc thực hiện.

 

- Công đoàn các cấp trong ngành phối hợp với Đoàn thanh niên cùng cấp thực hiện các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên công đoàn trong độ tuổi thanh niên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

4. Về trách nhiệm gương mẫu của cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ

cht, người đứng đầu tổ chức công đoàn các cấp trong ngành.

 

Cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu tổ chức Công đoàn các cấp phải nhận thức rõ vai trò và thể hiện trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

 

5. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức công đoàn, gắn với thực hiện chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố, tham gia giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong ngành, địa phương, đơn vị.

 

- Các cấp công đoàn trong ngành bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố, kế hoạch hoạt động hàng năm và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên phù hợp với điều kiện, đặc thù của đơn vị.

 

- Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của tổ chức công đoàn tại cơ sở. Lấy kết quả tích cực học tập và làm theo là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đoàn viên và tổ chức công đoàn hàng năm.

 

- Các cấp công đoàn đề xuất với cấp ủy cùng cấp xác định một số nội dung cụ thể, một số vấn đề về tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong trong ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để cấp ủy cùng cấp chỉ đạo, tổ chức công đoàn tham gia giải quyết nhằm mang lại kết quả cụ thể, củng cố niềm tin trong NGNLĐ.

 

6. Phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đoàn viên, NGNLĐ; đấu tranh chống các âm mưu chống phá, xuyên tạc, phủ nhận giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Các cấp công đoàn trong ngành vận động NGNLĐ tích cực tham gia đấu tranh phát hiện, phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “bệnh” quan liêu, tham nhũng, xa hoa, lãng phí. Kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu, hành động chống phá, xuyên tạc, bịa đặt nhằm phủ nhận giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuyên tạc hình ảnh, phủ nhận những cống hiến to lớn của Bác đối với đất nước, dân tộc Việt Nam và đối với phong trào hòa bình, dân chủ trên thế giới.

 

7. Công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cần chú ý một số nội dung sau:

 

Đánh giá công tác tổ chức triển khai và kết quả thực hiện của tổ chức công đoàn theo hướng dẫn của cấp trên và cấp ủy cùng cấp. Ảnh hưởng tích cực của việc học tập và làm theo đến các công tác, hoạt động tại đơn vị. Phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả.

 

- Biểu dương những tập thể, cá nhân điển  hình tiêu biểu trong học tập và làm theo, tạo sức lan tỏa trong hệ thống tổ chức công đoàn và xã hội; định kỳ hàng quý, 6 tháng biểu dương tại công đoàn cơ sở; định kỳ hàng năm công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức họp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo vào dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5). Lưu ý việc khen thưởng, biểu dương đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, tuyên dương, nhân rộng điển hình.

 

- Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm trong học tập và làm theo. Kiến nghị với cấp trên về nội dung, hình thức tổ chức có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 

1. Công đoàn Giáo dục Thành phố:

 

- Triển khai kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các cấp công đoàn trong ngành. Hằng năm, căn cứ hướng dẫn của Liên đoàn Lao động Thành phố để tổ chức, triển khai thực hiện.

 

- Tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW cho đối tượng là cán bộ công đoàn

chủ chốt, tuyên truyền viên của công đoàn các cấp trong ngành.

 

- Hướng dẫn công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm và định kỳ.

 

- Chỉ đạo Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh tuyên truyền thường xuyên nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn ngành.

 

2. Công đoàn Giáo dục quận huyện và Công đoàn cơ sở trực thuộc:

 

- Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Công đoàn giáo dục Thành phố về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tại đơn vi.

 

- Tổ chức tuyên truyền, học tập nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW cho cán bộ, đoàn viên, NGNLĐ của đơn vị.

 

- Định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về Công đoàn Giáo dục Thành phố (chung với báo cáo hoạt động 6 tháng, năm). Tổ chức biểu dương, khen thưởng cấp cơ sở và đề nghị biểu dương khen thưởng cấp Ngành.

 

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

 

Đề nghị các đơn vị, cơ sở, trường học nghiên cứu, bổ sung một số khẩu hiệu tuyên truyền gắn với thực tiễn trên cơ sở các khẩu hiệu tuyên truyền sau:

 

1. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !

 

2. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chăm lo đời sống của nhân dân là thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !

 

3. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh !

 

4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần ngăn

chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa !

 

5. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc !

 

6. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân !

 

7. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm !

 

8. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, lợi ích nhóm !

 

9. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu !

 

10. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng !

 

Trên đây là kế hoạch của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Thành phố về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề nghị các cấp công đoàn trong ngành quán triệt và triển khai thực hiện tốt kế hoạch này./.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy, BGĐ Sở;

- Thường trực, BTG LĐLĐTP (để báo cáo);

- CĐCS trực thuộc; (t/h)

- CĐGD các quận, huyên; (t/h)

- Lưu VT, VP.


TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(đã ký và đóng dấu)

 

 

Nguyn Hữu Hùng

 

ĐNH HƯỚNG MỘT SỐ TIÊU CHÍ

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

ĐI VỚI CÁN BỘ, ĐOÀN VIỂN, NHÀ GIÁO, NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Kèm theo Kế hoạch số 14/KH-CĐGD ngày 25/01/2017 của

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Thành phố)

 

 

 

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Thành phố định hướng một số tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đoàn viên, nhà giáo, người lao động ngành giáo dục và đào tạo Thành phố gồm “Trung thực, trách nhiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ, tiết kiệm”.

1. Trung thực:

 

* Tiêu chí chung: rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung với nước, hiếu vói dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhà nước và Nhân dân, trung thực trong công tác, trong ứng xử các mối quan hệ với cá nhân, tập thể, cộng đồng, xã hội. Thể hiện trên từng đối tượng:

- Đối với cán bộ công đoàn: tự trau dồi, rèn luyện, thể hiện tính trung thực trong công tác, trung thực với cấp trên, với đồng nghiệp, đoàn viên, NGNLĐ; đấu tranh chống bệnh thành tích; đảm bảo công khai minh bạch công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn theo quy định, phát huy vai trò của cán bộ công đoàn trong việc tuyên truyền, xây dựng đức tính trung thực cho NGNLĐ.

- Đối với công chức, viên chức nhà giáo: trung thực với bản thân, đồng nghiệp, cấp trên và Nhân dân; tiên phong, gương mẫu trong việc đấu tranh chống các biểu hiện, thái độ ba hoa, khoác lác, bệnh thành tích, làm ít báo cáo nhiều; thẳng thắn nhìn nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm; khiêm tốn, trung thực khi tiếp xúc, giải quyết công việc cho Nhân dân; không tham nhũng, nhận hối lộ; kiên quyết đấu tranh chống lại những hành vi tham nhũng, hối lộ, gian lận trong công tác, giảng dạy.

- Đối với nhân viên, người lao động: trung thực với đồng nghiệp, cấp trên; chống các hành vi thiếu trung thực trong công tác; nêu cao đạo đức nghề nghiệp trong quá trình công tác; kiên quyết đấu tranh chống các hành vi gian lận trong công tác.

2. Trách nhiệm:

* Tiêu chí chung: rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, cách làm việc sao cho hiệu quả, làm việc đến nơi đến chốn, nói đi đôi với làm, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Thể hiện trên từng đối tượng:

- Đối với cán bộ công đoàn: thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nhất là việc tổ chức thực hiện các chức năng của tổ chức công đoàn, vai trò của cán bộ công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NGNLĐ và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Thể hiện tinh thần biết làm, dám chịu trách nhiệm đối với việc mình làm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.

- Đối với công chức, viên chức nhà giáo: tập trung, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói ít làm nhiều, giải quyết công việc đúng thời gian, đúng tiến độ với hiệu quả cao; làm hết việc chứ không chỉ hết giờ, đấu tranh chống các biểu hiện, hành vi lười biếng, tránh né những công việc khó, đùn đẩy công việc cho người khác, nói nhiều làm ít; dám chịu trách nhiệm đối với công việc mình làm.

 

- Đối với nhân viên, người lao động: luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không tránh né, đùn đẩy công việc khó cho người khác hoặc làm việc với thái độ đối phó, thiếu tích cực. Tích cực tham gia xây dựng uy tín, văn hóa, học hiệu của đơn vị.

3. Chủ động:

* Tiêu chí chung: rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh về tác phong quần chúng, trung với nước, hiếu với dân; nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân; liêm, chính. Thể hiện trên từng đối tượng:

- Đối với cán bộ công đoàn: nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; vận dụng và cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước theo chức trách được giao. Nắm vững tình hình đơn vị, hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của NGNLĐ. Thường xuyên tổ chức và thực hiện đầy đủ quy định về chế độ tiếp xúc, đối thoại với NGNLĐ. Lãnh đạo, điều hành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Không tham nhũng, nhận hối lội, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nói không đi đôi với làm. Phát huy dân chủ, sự năng động, sáng tạo của NGNLĐ. Chủ động đề xuất, phối hợp thực hiện các giải pháp nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại đơn vị.

- Đối với công chức, viên chức nhà giáo: nắm rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tham mưu và thực hiện đúng đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực được phân công. Năng động, sáng tạo, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, cải cách hành chính. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Đối với nhân viên, người lao động: nắm được những vấn đề cơ bản về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của đơn vị; các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” trong công tác; làm việc đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; có ý thức bảo quản, giữ gìn tài sản công.

4. Hợp tác:

* Tiêu chí chung: rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh về tác phong tập thể, dân chủ, đoàn kết, hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp; chống chia rẽ, bè phái, cục bộ; nâng cao trình độ mọi mặt. Thể hiện trên từng đối tượng:

- Đối với cán bộ công đoàn: phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NGNLĐ. Là trung tâm đoàn kết của cơ quan, đơn vị. Gương mẫu trong thực hành tự phê bình và phê bình. Gương mẫu đi đầu trong học tập nâng cao trình độ.

- Đối với công chức viên chức nhà giáo: phối hợp tốt với các tổ, phòng, ban có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Xây dựng mối đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp. Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình. Có kế hoạch, chỉ tiêu tự học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

- Đối với nhân viên, người lao động: phối hợp tốt giữa đồng nghiệp với nhau trong công tác. Tự giác đăng ký chỉ tiêu phấn đấu học tập nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề. Tích cực tham gia xây dựng mối đoàn kết trong đơn vị. Phát huy tinh thần tập thể, làm việc nhóm để nâng cao hiệu quả công tác. Thắng thắn, chân tình trong đấu tranh, tự phê bình và phê bỉnh.

5. Chia sẻ:

* Tiêu chí chung: rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh về chia sẻ tính cộng đồng, ứng xử văn hóa, chân tình, thương yêu. Thể hiện trên từng đối tượng:

 

- Đối với cán bộ công đoàn: chân tình chia sẻ trong cán bộ công đoàn về những kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn tổ chức các hoạt động phong trào. Kịp thời nắm được hoàn cảnh khó khăn của NGNLĐ để có biện pháp chia sẻ phù hợp. Mạnh dạn trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NGNLĐ; đồng thời tuyên tuyền, vận động NGNLĐ cùng chia sẻ khó khăn của cơ quan, đơn vị.

- Đối với công chức viên chức nhà giáo: chân tình chia sẻ với đồng nghiệp về những kinh nghiệm, kỹ năng sư phạm, giải quyết công việc nhanh, hiệu quả, chất lượng. Thể hiện tinh thần tương thân, tương trợ đồng nghiệp, choàng gánh công việc cho nhau vì nhiệm vụ chung, không so đo, kèn cựa trong công việc; giúp đỡ đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

- Đối với nhân viên, người lao động: chân tình chia sẻ với mọi người về những kinh nghiệm, sáng kiến trong công tác; cùng nhau nâng cao tay nghề; chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

6. Tiết kiệm:

 

* Tiêu chí chung: rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh về tác phong làm việc khoa học, tiết kiệm sức lao động, thời gian, tiền bạc; coi trọng chất lượng hiệu quả công việc; chống lười biếng, lãng phí, phô trương, hình thức. Thể hiện trên từng đối tượng:

- Đối với cán bộ công đoàn: rèn luyện phong cách làm việc khoa học, có kế hoạch, mang lại hiệu quả cao cho đoàn viên, NGNLĐ. Giảm hội họp, tăng cường đi cơ sở nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết. Gương mẫu đi đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hình thức.

- Đối với công chức viên chức nhà giáo: đảm bảo ngày, giờ công, không đi trễ, về sớm. Tiết kiệm điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm. Giải quyết hồ sơ đúng hẹn, có trách nhiệm, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

- Đối với nhân viên, người lao động: chấp hành tốt nội quy, kỷ luật lao động của đơn vị về thời gian làm việc, tiết kiệm điện, nước; sử dụng bảo hộ lao động, sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu tiết kiệm, đúng mục đích, không để lãng phí.

 

 

 

 

PHỤ LỤC

NHN DIỆN NHỮNG BIỂU HIỆN SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO

ĐC, LỐI SỐNG, “TỰ DIỄN BIỂN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”

(Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII)

 

 

I. Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị:

 

1. Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

2. Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ hoạ theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.

 

3. Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

4. Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

5. Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.

 

6. Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu.

 

7. Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp

thu ý kiến hợp lý của người khác.

 

8. Tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức; kén chọn chức danh, vị trí công tác; chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó; không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn. Thậm chí còn tìm mọi cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh.

 

9. Vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình; tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích.

 

II. Biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống:

 

1. Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình.

 

2. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.

 

3. Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

 

4. Mắc bệnh “thành tích”, háo danh, phô trương, che dấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích,  “đánh  bóng”  tên  tuổi;  thích  được đề cao,  ca ngợi;  “chạy thành  tích”,  “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”.

 

5. Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.

 

6. Quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên...; đầu tư công tràn lan, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả; mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định; chi tiêu công quỹ tuỳ tiện, vô nguyên tắc. Sử dụng lãng phí nguồn nhân lực, phí phạm thời gian lao động.

 

7. Tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực.

 

8. Thao  túng  trong  công  tác  cán  bộ;  chạy chức,  chạy quyền,  chạy chỗ,  chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội... Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

 

9. Đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan, ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp. Sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội.

 

III. Biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ:

 

1. Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc

tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”.

 

2. Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự”. Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai.

 

3. Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

 

4. Kích  động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính  kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

5. Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hoá” quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an.

 

6. Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước.

 

7. Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

 

8. Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học-nghệ thuật. Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng; cổ súy cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hoá, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng.

 

9. Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.

Nguồn:trên mạng

 
 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

tương tự