Tin Tức:Kế Hoạch Thực Hiện Chỉ Thị Số 05-Ct/Tw Của Bộ Chính Trị

  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
ro8r0q
Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
Loại file
Dung lượng
Trang
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN PHAN RÍ CỬA CHI BỘ TRƯỜNG PHAN RÍ CỬA 2 Số: - KH/ PRC2 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Phan Rí Cửa, ngày 20 tháng 02 năm 2017 KẾ HOẠCH thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chín

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN PHAN RÍ CỬA

CHI BỘ TRƯỜNG PHAN RÍ CỬA 2

 
   

 


Số:           - KH/ PRC2

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Phan Rí Cửa, ngày 20 tháng 02 năm 2017

KẾ HOẠCH

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

          Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/ĐU ngày 25/11/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Phan Rí cửavề việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Nay, Chi bộ trường tiểu học Phan Rí Cửa 2 xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

          I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1- Mục đích:

          - Nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và giáo viên nhà trường nhận thức sâu sắc hơn và thực hiện tốt những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó đưa việc học tập trở thành việc làm tự giác, thường xuyên trong chi bộ, các đoàn thể trong nhà trường, các cán bộ, giáo viên và và nhân viên xác định rõ trách nhiệm của mình và quan tâm việc tổ chức quán triệt, học tập, và thự chiện tốt nhiệm vụ được giao..

          - Tiếp tục nâng cao công tác xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên trong nhà trường có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm v; quan hệ thân thiện, gần gũi với phụ huynh, sẳn sàng tư vấn giúp đỡ phụ huynh trong công tác phối hợp giáo dục học sinh cũng như trong việc tuyên truyền các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; liêm khuyết, trung thực, giản dị, góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thường xuyên cảnh giác những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung ngăn chặn, ngăn ngừa đấu tranh, phòng chống tham nhũng, quan liêu; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị.

          2- Yêu cầu:

          - Chi bộ nhà trường tổ chức quán triệt sâu kỹ Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính Trị và kế hoạch này bằng hình thức phù hợp, đảm bảo nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của cán bộ, đảng viên, giáo viên trong học tập và làm theo.      - Xây dựng kế hoạch gương mẫu thực hiện của người đứng đầu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp và báo cáo kết quả thực hiện trước chi bộ, cơ quan, đơn vị để tập thể tham gia góp ý đánh giá phân loại công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị hàng năm.

          - Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2015-2017, gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

          - Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm.

          - Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên; phát huy tinh thần dân chủ, luôn chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          II- NỘI DUNG THỰC HIỆN

  1. 1.     Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt

          Tổ chức học tập, quán triệt những vấn đề cốt lõi, cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Hội đồng sư phạm thời gian là 01 buổi.

Đối tượng tham dự: Cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

2. Xây dựng kế hoạch cá nhân sau học tập chuyên đề từng năm

          - Bí thư đăng kí bảng gương mẫu thực hiện “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên,công chức, viên chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

- Các đồng chí cán bộ giáo viên và nhân viên đăng ký kế hoạch cá nhân tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Cán bộ, giáo viên  01 bản; Đảng viên 01 bản). Cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, cơ quan, đơn vị.

- Các đồng chí đảng viên gửi kế hoạch cá nhân đăng ký về cấp ủy chi bộ nơi đang sinh hoạt, công tác 01 bản; các đồng chí cán bộ, công chức không phải là đảng viên gửi kế hoạch cá nhân về thủ trưởng cơ quan 01 bản, còn lại 01 bản gửi Ban Tuyên giáo thị trấn theo dõi tổng hợp; chậm nhất vào ngày 15/02  hàng năm.

- Đưa kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức, đảng viên, cán bộ, viên chức hàng năm.

2.  Đẩy mạnh việc giảng dạy, học tập, sinh hoạt các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

- Bám sát các chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, Tỉnh ủy biên soạn, triển khai áp dụng trong công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng.

- Tùy tình hình thực tế, vận dụng đưa vào chương trình giảng dạy, sinh hoạt chủ đề trong ngành giáo dục, đào tạo; tổ chức bồi dưỡng cho Đoàn Thanh niên; Xây dựng chương trình, phổ biến những tấm gương “người tốt, việc tốt”, những tập thể và cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ năng lực, phẩm chất, thực hiện tốt nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Gương mẫu kính trọng nhân dân; tận tụy nhân dân, tận tụy với nhiệm vụ được giao;

- Tận tình phục vụ nhân dân, mọi người theo quy định của cán bộ, công chức, đảng viên; hoà nhã, niềm nở trong giải quyết công việc, không gây phiền hà, sách nhiễu người khác. 

- Luôn trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, tin dân, gương mẫu, đặt lợi ích của dân lên trên, vì nhân dân mà phục vụ và có trách nhiệm với dân cũng như cán bộ thuộc diên cá nhân phụ trách. Nắm bắt và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng và các kiến nghị của cán bộ, giáo viên và nhân dân.

          Tác phong sâu sát thực tế, sát cơ sở, sát dân, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng và tập trung lãnh đạo giải quyết lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị, cụ thể:

- Luôn xác định đúng trách nhiệm của cá nhân không thoái thác công việc và đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Trên cơ sở có ý thức đúng đắn, tự giác, tích cực thực hiện trách nhiệm của mình là nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm.

- Xây dựng phong cách dân chủ: phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, quy tụ sức mạnh của mọi người, đoàn kết mọi tầng lớp, khai thác những tiềm năng to lớn trong lực lượng đông đảo của quần chúng; điều chỉnh các kế hoạch… phù hợp; phát huy vai trò giám sát của quần chúng…

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan trường học, phát huy dân chủ trong nội bộ nhà trường… và ngoài xã hội.

- Xây dựng tác phong  mẫu mực, giản dị, lối sống lành mạnh, quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Xây dựng mối đoàn kết nội bộ, thương yêu giúp đỡ nhau trong công việc và trong cuộc sống.

- Chấp hành nghiêm túc Điều lệ Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh phê và tự phê bình, chỉnh đốn đảng. Gương mẫu, sống và làm việc theo luật pháp. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

 

3. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Chi bộ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn.

- Hàng năm tổ chức đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và kế hoạch trong năm, kết hợp công tác biểu dương, khen thưởng.

4. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét

- Nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác về xây dựng phong cách, tác phong công tác gần dân, sát việc; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; đề cao trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

- Chi bộ trường tiểu học Phan Rí Cửa 2 chọn 03 vấn đề thực hiện như sau:

+ Gương mẫu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, thực hiện nghiêm quy chế, quy định của cơ quan đơn vị nhất là chỉ thị 27.

+ Nâng cao hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình.

+ -Chỉ đạo việc học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác kết gắn với phong trào thi đua Dạy tốt- Học tốt, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” trong chi bộ, cơ quan trường đạt hiệu quả.

          III. Tổ chức thực hiện

1- Cấp uỷ Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Chị thị 05 trong chi bộ; đơn vị.

          2- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm và phân công thành viên trong ban giám hiệu trực tiếp chỉ đạo, theo dõi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn trường.

          3.  Định kì mỗi cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm việc học tập và làm theo Bác trước Chi bộ, hàng quý chi bộ báo cáo về Đảng ủy thị trấn theo quy định.

 

                                                                                 T/M CHI BỘ

Nơi nhận:                                                                       BÍ THƯ

- Đảng ủy TT Phan Rí Cửa;                                                       

- Đảng viên trong chi bộ;

- Lưu chi bộ./

 

                                                                                 Lê Thanh Bình

 

 

 

Nguồn:trên mạng

 
 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

tương tự