Công Đoàn Trường:Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Chỉ Thị Số 05-Ct/Tw Của Chi Bộ Trường Thcs Yên Chính

  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
9ctp0q
Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
Loại file
Dung lượng
Trang
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

ĐẢNG BỘ XÃ YÊN CHÍNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THCS * Số 212 - KH/CB Yên Chính, ngày 02 tháng 12 năm 2016 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Căn cứ Kế hoạch số..

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

  ĐẢNG BỘ XÃ YÊN CHÍNH                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    CHI BỘ TRƯỜNG THCS

                      *

       Số 212 - KH/CB                               Yên Chính, ngày 02  tháng 12  năm 2016

 

                                                               KẾ HOẠCH

            Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị

        “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

     

          Căn cứ Kế hoạch số 09-KH/HU ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Huyện ủy Ý Yên; Kế hoạch số 15-KH/ĐU ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Đảng Ủy xã Yên Chính về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Ban Chi ủy chi bộ trường THCS Yên Chính xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

          - Làm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, GV, NV và học sinh trong trường, trước hết là của Hiệu trưởng, hiệu phó, trưởng các tổ chức đoàn thể, của các đảng viên trong chi bộ.

          - Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn trường, ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng đội ngũ cán bộ, GV, NV có năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ, chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, tránh bệnh thành tích, hình thức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

2. Yêu cầu

          - Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động về các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để CB, GV, NV và học sinh học tập và làm theo.

          - Ban chi ủy, Ban giám hiệu nhà trường cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với chi bộ và tập thể sư phạm nhà trường. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên hàng năm và cả nhiệm kỳ.

          - Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt định kỳ  của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành giáo dục, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị  của nhà trường trong từng năm học.

          - Xác định rõ việc chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa rất quan trọng của các cấp ủy, trực tiếp là Ban chi ủy và Bí thư chi bộ, đồng thời là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chuyên môn, các đoàn thể trong nhà trường, của mỗi cán bộ, đảng viên và học sinh.

          - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục tình trạng nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị.

          - Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo linh hoạt của mỗi tập thể, cá nhân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CẦN THỰC HIỆN

1. Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

          1.1. Nội dung và phương thức thực hiện

          - Ban chi ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          - Xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

          + Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong nhà trường xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo với chi bộ nhà trường.

          + Các đồng chí trong Ban chi ủy, Tổ trưởng CM, Chủ tịch công đoàn, Bí thư chi đoàn, Tổng phụ trách đội xây dựng kế hoạch cá nhân về làm theo và gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm gương cho cán bộ, đảng viên, viên chức và học sinh trong trường noi theo.

          1.2. Phân công phụ trách

          - Căn cứ hướng dẫn của Cấp ủy cấp trên, các đồng chí trong Ban chi ủy tham mưu xây dựng nội dung, chương trình, hướng dẫn các tổ chuyên môn, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong nhà trường xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

          - Trên cơ sở hướng dẫn của Cấp ủy cấp trên, Ban Chi ủy hướng dẫn đưa nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ; bổ sung tiêu chuẩn, đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm dựa trên kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          1.3. Thời gian thực hiện

- Trong tháng 12/2016 và tháng 1/2017, hoàn thành xây dựng kế hoạch cá nhân;

- Chi bộ hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề cho các năm hoàn thành vào quý III năm trước đó.

          2. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

          2.1. Nội dung và phương thức thực hiện

          - Ban chi ủy đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết chi bộ nhà trường, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm và cả nhiệm kỳ.

          - Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị  số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) ‘Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện, của xã về công tác xây dựng Đảng. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề tồn tại, nổi cộm của nhà trường. Kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành, của địa phương và của nhà trường.

          - Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử trong nhà trường với phương châm “sát chức năng nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện hàng năm”. Thực hiện nghiêm túc các chính sách, pháp luật, quy định liên quan đến đạo đức nhà giáo.

          2.2. Phân công phụ trách

          Ban Chi ủy, các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

          2.3. Thời gian thực hiện

          Trong quý I/2017, hoàn thành việc xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình, kế hoạch hành động của chi bộ nhà trường.

          3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

          3.1. Nội dung và phương thực thực hiện:

          - Đẩy mạnh tuyên truyền  trên website nhà trường, trong các buổi chào cờ đầu tuần, trong các dịp lễ và lồng ghép cả trong các tiết dạy về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện Chỉ thị; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể , cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác’ phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

          - Chỉ đạo các tổ chuyên môn và thư viện nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

          3.2. Phân công phụ trách:

          - Tổ Khoa học xã hội xây dựng kế hoạch, tham mưu chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền tăng thời lượng và chất lượng các chuyên mục tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương “người tốt, việc tốt”, kinh nghiệm hay; tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm Văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          - Căn cứ vào hướng dẫn của Ban thi đua khen thưởng cấp trên, HĐTĐKT nhà trường tham mưu hướng dẫn các hình thức  khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          3.3. Thời gian thực hiện:

          - Trong quý I/2017, hoàn thành các kế hoạch, hướng dẫn

          - Tham gia các hoạt động triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác 19-5 hàng năm do cấp trên tổ chức .

          4. Tiếp tục thực hiện chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

          4.1. Nội dung và phương thực thực hiện

          Thực hiện giảng dạy nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các tiết học GDCD, hoạt động NGLL, sinh hoạt dưới cờ theo chương trình, hướng dẫn của Bộ Giáo dục- Đào tạo.

          4.2. Phân công phụ trách

          - Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch, chương trình và đưa vào giảng dạy nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Bộ, Sở và phòng GD-ĐT.

          - Ban chấp hành chi Đoàn nhà trường xây dựng kế hoạch về giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh theo kế hoạch của Đoàn cấp trên.

          4.3. Thời gian thực hiện

          - Trong quý I/2017 chi Đoàn thanh niên, Liên đội nhà trường hoàn thành việc xây dựng kế hoạch về giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh trong trường.

          - Trong quý I/2017, Bán Giám hiệu tham mưu chỉ đạo việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chương trình của Bộ, Sở và Phòng GD – ĐT chỉ đạo.

          5. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

          5.1. Nội dung và phương thức thực hiện

          - Chi ủy hàng năm xây dựng kế hoạch thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và kế hoạch này của Ban Thường vụ Đảng ủy.

          - Hằng năm, Chi bộ tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

          5.2. Phân công phụ trách

          - Ban chi ủy chủ trì việc sơ kết hằng năm và tổng kết cuối nhiệm kỳ.

          - BGH xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị số 27/CT-TTg về đẩy mạnh học tập làm theo phong cách Hồ Chí Minh của nhà trường.

          - Ban chi ủy tham mưu đưa vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy , nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và kết quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tổ chuyên môn và các đoàn thể trong nhà trường; Hướng dẫn thực hiện quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10-01-2012 của Ban Bí thư khóa XI về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với Chỉ thị của Bộ Chính trị.

          - Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường phối hợp với các tổ, đoàn thể có liên quan rà soát, sửa đổi bổ sung và xây dựng mới những quy chế, quy định trong nhà trường

          - Ban Chi ủy hướng dẫn thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06-7-2012 của Ban Bí thư khóa XI, đề cao việc nêu gương  trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của cấp trên.

          - Ban dân vận Đảng ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện hướng dẫn việc thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

          - Ban Tuyên giáo Đảng ủy tham mưu, hướng dẫn công tác tổ chức sơ kết hằng năm và tổng kết toàn khóa.

          5.3. Thời gian thực hiện

          - Quý I-2017, Các bộ phận báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên với Ban chi ủy.

          - Quý I-2017, Ban Chi ủy tham mưu xây dựng kế hoạch sơ kết hàng năm và tổng kết toàn khóa về việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính tị.

          6. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          6.1. Nội dung và phương thức thực hiện.

          - Xác định việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường là nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          - Ban chi ủy xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác giảng dạy. gần gũi, thương yêu học sinh, nắm chắc tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh của từng học sinh trong lớp, lắng nghe, giúp đỡ học sinh; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nhà giáo và danh dự nghề nghiệp trong quá trình giảng dạy, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”.

          6.2. Phân công  phụ trách

          - Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, Công đoàn, chi đoàn GV, Liên đội . - Ban giám hiệu rà soát, bổ sung, xây dựng các quy chế , quy định đáp ứng yêu cầu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhà trường.

          6.3. Thời gian thực hiện

          - Quý I-2017, các tổ chuyên môn, Công đoàn, Đoàn, Đội xác định nội dung đột phá, xây dựng kế hoạch, hằng năm sơ kết, báo cáo kết quả với Ban chi ủy và BGH.

          - Quý I-2017, hoàn thành việc rà soát các quy chế, quy định cần sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện, báo cáo cấp ủy cấp trên.

          - Quý IV hằng năm, Ban chi ủy tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy và tham mưu báo cáo cấp trên.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị trong nhà trường do Ban Chi ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo.

         

Ban chi ủy phân công 02 đồng chí Phan Thị Thanh Thủy – PBT chi bộ và đ/c Trần Văn Mỹ - Chi ủy viên theo dõi, tham mưu về việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị.

          2. Căn cứ Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban chi ủy chi bộ nhà trường, các đ/c trưởng tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn chỉ đạo, tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thuộc bộ phận mình phụ trách.

          3. Tổ văn phòng nhà trường tham mưu về kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của cấp trên.

          Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, Ban Chi ủy chi bộ trường THCS Yên Chính yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:                                                                           BÍ THƯ 

- Đảng ủy xã;                                                                                     

- Các đ/c chi ủy viên;                                                           (đã ký)

- Các tổ CM, các đoàn thể;

- Lưu Vp.

                                                                                    Hoàng Khắc Tiệp

 

Nguồn:trên mạng

 
 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

tương tự