KH thực hiện CT 05 và TW 4

bài giảng Chi bộ Đảng
  Đánh giá    Viết đánh giá
        1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
tt9w0q
Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
Loại file
Dung lượng
Lần xem
1
Lần tải
File đã kiểm duyệt an toàn

ĐẢNG BỘ XÃ TÂN HIỆPCHI BỘ TRƯỜNG THCSĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tân Hiệp, ngày tháng 11 năm 2017 KẾ HOẠCH CÁ NHÂNThực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây d,xem chi tiết và tải về Bài giảng điện tử KH thực hiện CT 05 và TW 4, Bài Giảng Chi Bộ Đảng , Bài giảng điện tử KH thực hiện CT 05 và TW 4, , 1 trang, , Chi bộ Đảng chia sẽ bởi Mai Lữ Văn đã có download

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ĐẢNG BỘ XÃ TÂN HIỆP

strong>CHI BỘ TRƯỜNG THCS/p>

strong
span class="c1">ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM/strong
strong
/
/strong> Tân Hiệp, ngày     tháng 11 năm 2017/p>

 

 

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng năm 2018

(dùng cho đảng viên là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cấp)

strong> /p>

Họ và tên:  Lữ Văn Mai.

Sinh ngày: 05/05/1964.

Đơn vị công tác:  Trường THCS Tân Hiệp.

Chức vụ Đảng:  Bí thư chi bộ

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Hiệu trưởng

Sinh hoạt tại chi bộ:  Trường THCS Tân Hiệp.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của chi bộ số 08-KH/CB.THCS ngày 22/03/2017 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch của chi bộ số 07-KH/CB.THCS ngày 12/04/2017 Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ;

Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị và vai trò trách nhiệm được giao, bản thân tôi xây Kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân năm  2017 với những nội dung cụ thể như sau:

         1. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Căn cứ nhiệm vụ được cấp ủy, cơ quan phân công, cá nhân đăng ký nội dung cụ thể, thiết thực gắn với chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tập trung thực hiện có hiệu quả).

strong>          - Bản thân có kế hoạchvà đăng kí với chi bộ ngay từ đầu năm 2017 và thực hiện đúng những nội dung  đăng kí với chi bộ trong năm 2017.

   - Tổ chức tổ chức triển khai, thực hiện chương trình hành động, xây dựng kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về việc thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị và luôn có trách nhiệm đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Lồng ghép sơ kết việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận; sơ kết thi đua và tổng kết vào dịp cuối học kì, cuối năm học.

- Luôn vận dụng những bài học, câu chuyện của Bác vào đời sống, công việc thực tế của bản thân.

- Tự giác trong tự học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực đổi mới công tác quản lý dạy học, nâng cao chất lượng chuyên môn.

-Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao. Khi được Đảng, cấp trên giao cho việc gì thì cố gắng thực hiện, dám nghĩ dám làm, chủ động sáng tạo để có kết quả cao nhất.

- Luôn làm tròn trách nhiệm một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri. Không có chuyện làm việc cẩu thả, làm cho có hoặc dễ làm khó bỏ.

-Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác: Dù trên cương vị là công dân, là người đảng viên hay là cán bộ quản lý đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm làm việc gì cũng phải cố gắng chuyên tâm, không chủ quan, đại khái. Gặp việc khó khăn thì cố tìm mọi cách giải quyết đúng.

- Nói đúng, làm đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không nói sai, làm sai, không vụ lợi cá nhân.

           2. Nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ(Căn cứ 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đối chiếu với nhiệm vụ và tình hình thực tế của bản thân, xác định những nội dung cụ thể để rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa ”).

 a. Nội dung rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị/p>

1) Không phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

2) Không xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; luôn kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội;

3) Có nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; học tập chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4) Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; Không sa sút ý chí phấn đấu, gương mẫu trong công tác; Không né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả.

5) Trong tự phê bình phải dám nhận khuyết điểm; Trong phê bình thì không nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh;

6) Nói và viết đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói đi đôi với làm;

7) Không duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; Phải học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác.

8) Không tham vọng chức quyền, chấp hành sự phân công của tổ chức; 

9) Không "tư duy nhiệm kỳ", chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình; Không tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích.

strong
. Nội dung rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức
, lối sống/p>

1) Chống cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình.

2)  Không vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ, dân chủ hình thức, cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền, độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.

3) Kê khai tài sản, thu nhập trung thực.

4) Chống bệnh "thành tích", háo danh, phô trương, che dấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, "đánh bóng" tên tuổi.

5)  Không quan liêu, xa rời quần chúng, thiếu kiểm tra, đôn đốc; Phải nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

6)  Không lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên...;  Không mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định, chi tiêu công quỹ tuỳ tiện, vô nguyên tắc.

7)  Không tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực.

8)  Không thao túng trong công tác cán bộ, chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội...  Không sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

9)  Không đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan, ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp.  Không sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc.

        c. Nội dung rèn luyện, phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến ”,  tự chuyển hóa” trong nội bộ/p>

1)  Không phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ;  Không đòi thực hiện "đa nguyên, đa đảng".

2)  Không phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Không đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", phát triển "xã hội dân sự". Không phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

3) Nói, viết, làm đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  Không hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng, thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước.  Không xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

4)  Không kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ.  Không lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

5)  Không phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang, đòi "phi chính trị hoá" quân đội và công an;  Không xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, chia rẽ quân đội với công an, chia rẽ nhân dân với quân đội và công an.

6)  Không móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập, vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước.

7)  Không đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

8)  Không phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học-nghệ thuật.  Không sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hoá, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng.

9)  Không có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan.  Không lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.

           3. Về trách nhiệm nêu gương theo quy định 101/QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư và Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị (Nêu những nội dung cụ thể của bản thân trong việc gương mẫu, nêu gương về tư tưởng chính trị; về đạo đức, lối sống, tác phong; về tự phê bình và phê bình; về quan hệ với nhân dân; về trách nhiệm trong công tác; về ý thức tổ chức kỷ luật; về đoàn kết nội bộ....được xác định trong Quy định 101-QĐ/TW và Quy định 55-QĐ/TW).

Là một cán bộ quản lý đơn vị, tôi ý thức và quan tâm đến từng vấn đề mà nghị quyết ĐH 12 đã đề ra. Bản thân cần tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ Cán bộ, đảng viên, giáo viên  và học sinh những vấn đề cấp thiết mà Nghị quyết đã nêu.

Trước hết cần xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với ngành giáo dục, đối với vận mệnh của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước bằng những hành động cụ thể đó là:

+ Cần xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

+ Luôn học tập đổi mới theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước;

+ Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quảm lý, công tác giảng dạy, góp phần tích cực vào phát triển sự nghiệp giáo dục, phát triển kinh tế xã hội; tự học và trau dồi kiến thức, kĩ năng nghiệp vụ chuyên môn;

+ Tu dưỡng đạo đức, lối sống, kĩ năng góp phần nâng cao phẩm chất và vị thế của nhà giáo.

            4. Xác định những nhiệm vụ, biện pháp tu dưỡng, rèn luyện của bản thân về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về nêu gương (Căn cứ nội dung tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương đã xác định ở các mục 1,2,3 và những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm, xác định những biện pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, khuyết điếm của cá nhân; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh).

          + Trước hết cần xây dựng lối sống trung thực, trách nhiệm; trước hết là trung thực, trách nhiệm với bản thân, với gia đình, người thân;

+ Trung thực, trách nhiệm với bạn bè, đồng nghiệp, với tổ quốc và Nhân dân; trung thực, trách nhiệm với công việc; tuân thủ chuẩn mực đạo đức, chân thật trong lời nói và hành động, không được “nói mà không làm”, “hứa mà không làm”.

          + Trung thực đi liền với trách nhiệm. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đều có những trách nhiệm, với những biểu hiện cụ thể nhất định. Trung thực và trách nhiệm góp phần để khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống  trong xã hội ta hiện nay.

          + Luôn luôn xuất phát từ lợi ích của đại đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên để xây dựng và hoàn thiện chính sách cho phù hợp. Gần dân, luôn quan tâm đến đời sống thực tiễn của Nhân dân, để nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, yêu cầu của dân sinh, dân trí... để cùng dân giải quyết.

          + Có các biện pháp thiết thực để thực hành phát huy dân chủ trong trường học, để cán bộ, giáo viên, nhân viên được tham gia, được nói, được bàn, được quyết định theo đa số và giám sát những vấn đề của đơn vị.

          + Đảm bảo quyền lợi chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, hạn chế tác hại của lợi ích nhóm, chống tham nhũng, lãng phí. Xử lý kiên quyết, kịp thời  những hành vi tham ô, lãng phí, mất dân chủ, xâm hại đến lợi ích chính đáng của người lao động.

          + Thực hiện tốt nguyên tắc “Tập trung dân chủ”, tự phê bình-phê bình và  rèn luyện đạo đức, lối sống, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

          - Nâng cao phẩm chất trí tuệ của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, xây dựng tốt kế hoạch năm, tháng; Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm.

 

           Trên đây là Kế hoạch của cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  về xây dựng, chỉnh đốn Đảng  năm 2018 ./.

Xác nhận của Chi ủy                                     Người lập kế  hoạch

                                                                 ( Ký và ghi rõ họ         tên)

Nguồn:trên mạng

 
 


Để tải về KH thực hiện CT 05 và TW 4
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

.pngKH-thuc-hien-CT-05-va-TW-4.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

bài giảng tương tự