Văn Bản Trường:Kh Thực Hiện Nq 29/Tw

  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
xvs2zq
Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
Loại file
Dung lượng
Trang
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GD&ĐT THẠNH HÓA TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP __________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________ Số: 238 /KH-THCS Tân Hiệp, ngày 18 tháng 11 năm 2014 KẾ HOẠCH Thực h

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GD&ĐT THẠNH HÓA     
TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP     
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________

Số: 238 /KH-THCS

Tân Hiệp, ngày 18 tháng 11 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

 Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế “

I- MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục-đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học;

Trong quá trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy những thành tựu, phát triển những nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới; kiên quyết chấn chỉnh những nhận thức, việc làm lệch lạc.Đổi mới phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp; các giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

Đổi mới giáo dục theo hướng linh hoạt, chuẩn hóa, hiện đại hóa giáo dục. Chuyển phát triển giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng. Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục. Thực hiện dân chủ hóa, xã hội hóa giáo dục và đào tạo.

II- MỤC TIÊU

1- Mục tiêu tổng quát

Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả.

Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa và xã hội hóa trong đơn vị; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2020, đơn vị duy trì và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia.

2- Mục tiêu cụ thể

Chú trọng phát triển trí tuệ, thể chất; hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. 

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời.  Bảo đảm học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở có tri thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau trung học cơ sở. 

Hoàn thành xây dựng trường chuẩn quốc gia cuối năm 2014.

Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục Trung học. thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm từ năm 2020. Phấn đấu đến năm 2020, có 85% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục trung học phổ thông và tương đương.

III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1- Đổi mới công tác giáo dục:

Quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo trong toàn đơn vị và toàn xã hội, tạo sự đồng thuận cao coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nâng cao nhận thức về vai trò quyết định chất lượng giáo dục của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; người học là chủ thể trung tâm của quá trình giáo dục; gia đình có trách nhiệm phối hợp với nhà trường và xã hội trong việc giáo dục nhân cách, lối sống cho con em mình.

Coi trọng công tác phát triển đảng, công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ,  viên chức. Lãnh đạo nhà trường phát huy dân chủ, dựa vào đội ngũ giáo viên, viên chức và học sinh, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể để xây dựng nhà trường.

2- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học

Trên cơ sở mục tiêu đổi mới giáo dục và đào tạo, cần xác định rõ và công khai mục tiêu, chuẩn đầu ra của nhà trường. Coi đó là cam kết bảo đảm chất lượng của đơn vị; là căn cứ giám sát, đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo.

Đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và hướng nghiệp. 

Đổi mới nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân. Tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại mà cốt lõi là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

3- Đổi mới kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, bảo đảm trung thực, khách quan

Việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo cần từng bước theo các tiêu chí tiên tiến được xã hội tin cậy và công nhận. Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của người dạy với tự đánh giá của người học; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội.

Thực hiện đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo ở cấp độ quốc gia, địa phương và đánh giá theo chuẩn của quốc tế. Hoàn thiện báo cáo công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

4- Phát triển đơn vị theo hướng chuẩn, hiện đại; thực hiện phong trào học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập

Đẩy mạnh phân luồng sau trung học cơ sở; tham gia xây dựng, điều chỉnh, thực hiện chương trình giáo dục và đánh giá năng lực người học.

Khuyến khích các tổ chức và cá nhân thực hiện xã hội hóa giáo dục để đầu tư xây dựng và phát triển nhà trường đạt chuẩn quốc gia và chất lượng cao.

Tích cực vận động cán bộ, viên chức, học sinh và nhân dân thực hiện phong trào học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

5- Đổi mới công tác quản lý giáo dục, bảo đảm dân chủ, thống nhất; coi trọng quản lý chất lượng và trách nhiệm của đơn vị

Xác định rõ trách nhiệm của đơn vị và của từng bộ phận nhầm nâng cao trách nhiệm, tạo động lực và tính chủ động, sáng tạo của từng bộ phận trong đơn vị.

Đổi mới cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin trong quản lý đơn vị. Thực hiện cơ chế người học tham gia đánh giá hoạt động giáo dục, đào tạo; nhà giáo tham gia đánh giá cán bộ quản lý; cơ sở giáo dục, đào tạo tham gia đánh giá cơ quan quản lý nhà nước.

Phát huy vai trò của hội đồng trường. Thực hiện giám sát hoạt động trong nhà trường và xã hội; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch mọi hoạt động của đơn vị.

6- Phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của địa phương. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ theo hướng tất cả các giáo viên phải có trình độ từ đại học trở lên, có năng lực sư phạm và phải được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Cán bộ quản lý phải qua đào tạo về nghiệp vụ quản lý.

Tham gia thực hiện đào tạo và đào tạo lại; bồi dưỡng và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của nhà giáo theo yêu cầu nâng cao chất lượng, trách nhiệm, đạo đức và năng lực nghề nghiệp.

7- Thực hiện đổi mới chính sách, cơ chế tài chính; huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển

Ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư phát triển; chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, bảo đảm đủ kinh phí hoạt động. Thực hiện tốt chính sách học phí, công tác công khai, báo cáo kiểm toán ngân sách theo quy định.

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Khuyến khích hình thành các quỹ học bổng, khuyến học, khuyến tài, giúp học sinh nghèo học giỏi. Tôn vinh, khen thưởng xứng đáng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc và đóng góp nổi bật cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

8- Nâng cao hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ; đặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lý

Quan tâm nghiên cứu khoa học giáo dục và khoa học quản lý, tập trung đầu tư nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của cán bộ, viên chức trong đơn vị. 

Tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học, nhất là khoa học Sư phạm ứng dụng trong đơn vị. Đầu tư phát triển giáo dục mũi nhọn và khuyến khích học sinh tham gia nghiên cứu và ứng dụng khoa học.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, viên chức và học sinh trong toàn đơn vị. Đồng thời triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 và kế hoạch số 178/KH.PGDĐT ngày 31/03/2014 của Phòng Giáo dục và đào tạo về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế “ .

Tổ chức sơ kết công tác thực hiện vào cuối năm học 2014 – 2015 và tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện vào cuối năm 2015, đồng thời đề ra phương hướng thực hiện trong thời gian tới.

Trên đây là kết hoạch thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của trường THCS Tân Hiệp từ nay đến cuối năm học 2015 ./.

Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG

-          PGD&ĐT ( báo cáo);

-          Thành viên (thực hiện);

-          Lưu: “VT”.                                        

                                                                                         Lữ Văn Mai

Nguồn:trên mạng

 
 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

tương tự