QT-TTHCM-Nhóm 15-ĐHNL-Kỳ 1 - 2019-2020

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: , dung lượng : , số trang : 0 ,tên

Chi tiết

Nguyễn Văn Chinh 10 9       9.3 Chín,Ba  
Trần Thanh Dương 8 8.5       8.4 Tám,Bốn  
Phạm Thị Mỷ Duyên 9 9.5       9.4 Chín,Bốn  
Bàn Đức Đại 8 8.5       8.4 Tám,Bốn  
Huỳnh Trọng Đại 8 7.5       7.6 Bảy,Sáu  
Blúp Đô 8 8       8 Tám  
Lê Tài Đức 8 8.5       8.4 Tám,Bốn  
Đặng Ngọc Hậu 10 9       9.3 Chín,Ba  
Hồ Văn Hoàn 10 9.5       9.6 Chín,Sáu  
Trần Đức Hùng 0 0       0 Không ĐK
Limixay Inthasa 6 7       6.8 Sáu,Tám  
Nguyễn Hoàng Lâm 9 8.5       8.6 Tám,Sáu  
Alăng Lệ 9 8.5       8.6 Tám,Sáu  
Lê Đăng Linh 9 9       9 Chín  
Nguyễn Hoàng Long 7 8       7.8 Bảy,Tám  
Phạm Đức Minh 10 9       9.3 Chín,Ba  
Văn Đỗ Thành Nhân 10 9       9.3 Chín,Ba  
Lounvilay Oubonvanh 2 7       5.8 Năm,Tám  
Tào Diễm Phúc 7 4       4.8 Bốn,Tám  
Võ Đại Phước 10 8.5       8.9 Tám,Chín  
Phan Hoàng Tân 9 8.5       8.6 Tám,Sáu  
Hồ Văn Tiến 9 8.5       8.6 Tám,Sáu  
Nguyễn Văn Tiến 6 6       6 Sáu  
Trần Kim Tiện 8 8       8 Tám  
Võ Ngọc Tiệp 8 8       8 Tám  
Ngô Thị Kiều Trang 8 9       8.8 Tám,Tám  
Nguyễn Anh Tuấn 9 8       8.3 Tám,Ba  
Nguyễn Văn Tuyền 10 9       9.3 Chín,Ba  
Hồ Tất Uy 10 9       9.3 Chín,Ba  
Trần Thị Bảo Vi 10 9.5       9.6 Chín,Sáu  
Phan Đức 10 9       9.3 Chín,Ba  
Lê Thanh 7 8       7.8 Bảy,Tám  
Lê Anh Vương 0 0       0 Không ĐK
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ