Từ 1 đến 2019 có bao nhiêu số tự nhiên không chia hết cho 9 mà chia hết cho 6?