V/v công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 13 tập thể thuộc huyện Vị Thủy.2018.2019

 • 19/08/2019 08:20:04
 • 0 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: , dung lượng : , số trang : 0 ,tên

Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH HẬU GIANG

          Số: 1247/QÐ-UBND                                   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày  16    tháng   08   năm 2019   

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 13 tập thể

thuộc huyện Vị Thủy

 
   

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng: Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 13 tập thểthuộc huyện Vị Thủy, kèm theo tiền thưởng 2.240.000 đồng cho mỗi tập thể (Chi tiết theo Danh sách đính kèm).

Đã có thành tích thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

Điều 2. Giám đốc: Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

­

Nơi nhận:     

- Như Điều 2;

- Lưu VT, TH.KM

D\2019\1633 TĐKT TTLĐXS 13TT Dạy tốt học tốt Vị Thủy

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đồng Văn Thanh

DANH SÁCH 13 TẬP THỂ THUỘC HUYỆN VỊ THỦY

ĐƯỢC CÔNG NHẬN DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM HỌC 2018 - 2019

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        tháng  8  năm 2019

của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang)

 
   

 

 

 1. Trường Mầm non Họa Mi, huyện Vị Thủy.
 2. Trường Mầm non Vàng Anh, huyện Vị Thủy.
 3. Trường Mẫu giáo Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy.
 4. Trường Tiểu học Vị Thanh 3, huyện Vị Thủy.
 5. Trường Tiểu học Vị Thanh 2, huyện Vị Thủy.
 6. Trường Tiểu học Vị Thủy 2, huyện Vị Thủy.
 7. Trường Tiểu học Nàng Mau 1, huyện Vị Thủy.
 8. Trường Tiểu học Vĩnh Trung 5, huyện Vị Thủy.
 9. Trường Tiểu học Vị Đông 3, huyện Vị Thủy.
 10. Trường Tiểu học Vĩnh Trung 1, huyện Vị Thủy.
 11. Trường Tiểu học Vị Bình 1, huyện Vị Thủy.
 12. Trường THCS Vị Thủy, huyện Vị Thủy.
 13. Trường THCS Vị Thanh, huyện Vị Thủy./.

 

 

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ