Bài Giảng Thể Dục 9:The Duc 9 Xuan Quang

bài giảng điện tử Thể dục Thể dục 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
5e21yq
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-03-30 08:54:03
Loại file
ppt
Dung lượng
1.73 M
Trang
249
Lần xem
3
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần 1Ngµy so¹n: 18/ 8/ 2012Ngµy gi¶ng: …………..Líp: 9a…………..Líp: 9bTiÕt 1. mét sè ph­¬ng ph¸p tËp luyÖn ph¸t triÓn søc bÒnI/ Môc tiªu:1. Kiến thức: Biết một số khái niệm về sức bền ( sức bền, sức bền c

 • THE DUC 9 XUAN QUANG - 1
 • THE DUC 9 XUAN QUANG - 2
 • THE DUC 9 XUAN QUANG - 3
 • THE DUC 9 XUAN QUANG - 4
 • THE DUC 9 XUAN QUANG - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần 1
Ngµy so¹n: 18/ 8/ 2012
Ngµy gi¶ng: …………..Líp: 9a
…………..Líp: 9b
TiÕt 1.
mét sè ph­¬ng ph¸p tËp luyÖn ph¸t triÓn søc bÒn
I/ Môc tiªu:
1. Kiến thức: Biết một số khái niệm về sức bền ( sức bền, sức bền chung, sức bền chuyên môn ).
2. Kĩ năng: Vận dụng khi học giờ Thể dục và tự tập.
* Gi¸o dôc Hs ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc trong lao ®éng vµ häc tËp.
II/ §Þa ®iÓm- Ph­¬ng tiÖn:
§Þa ®iÓm: Học trong lớp
Ph­¬ng tiÖn: GV: Giáo án
HS: Vở, bút
III/ NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
1. NhËn líp:
GV kiÓm tra sÜ sè líp:
Líp 9A:………………..
Líp 9B:………………..
2. Phæ biÕn néi dung
3. Bµi míi:
HĐ của Gv và Hs
- Søc bÒn quan träng nh­ thÕ nµo trong cuéc sèng?
- Em hiÓu thÕ nµo lµ søc bÒn?
- Hs lÊy vÝ dô cô thÓ
- Tại sao sức bền của hs THCS hiện nay rất kém?
Nội dung
1. Mét sè hiÕu biÕt cÇn thiÕt vÒ søc bÒn:
- Søc bÒn có một vị trí vô cùng quan träng trong đời sống, nÕu kh«ng cã søc bÒn con ng­êi võa míi lµm viÖc, häc tËp đã mệt mỏi, nh­ vËy sẽ không bao giờ lµm được viÖc gì cã kÕt qu¶ cao.
- Søc bÒn lµ kh¶ n¨ng cña c¬ thÓ chèng l¹i mÖt mái khi häc tËp, lao ®éng hay tËp luyÖn TDTT kÐo dµi.
- Cã 2 lo¹i søc bÒn:
+ Søc bÒn chung
+ Søc bÒn chuyªn m«n
* Søc bÒn chung: Lµ kh¶ n¨ng cña cơ thÓ khi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nãi chung trong một thêi gian dµi.
* Søc bÒn chuyªn m«n: Lµ kh¶ n¨ng cña c¬ thÓ khi thùc hiÖn chuyªn s©u mét ho¹t ®éng lao ®éng, hay bµi tËp thÓ thao trong mét thêi gian dµi.
- Ví dụ: Khả năng leo núi của người vùng cao, khả năng bơi - lặn của người làm nghề chài lưới (đánh bắt cá ), khả năng của vận động viên chạy 10km, 20km, 42km.
- Kết quả nghiên cứu cho thấy: Sức bền của một số học sinh THCS rất kém, do các em không chịu khó luyện tập. Sức bền kém ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả học tập, do đó cần phải biết cách tập luyện phát triển sức bền.
4. Cñng cè:
- Søc bÒn lµ g×? cho vÝ dô?
- Cã nh÷ng lo¹i søc bÒn nµo?
- Søc bÒn quan träng nh­ thÕ nµo trong cuéc sèng?
- Tại sao sức bền của hs THCS hiện nay rất kém?
5. H­íng dÉn vÒ nhµ:
- Học bài nắm được thế nào là sức bền? Vận dụng luyện tập nâng cao sức bền cho bản thân.
- HS vÒ «n l¹i c¸c kü n¨ng, c¸c bµi tËp bæ trî cho ch¹y ng¾n.
_________________________________________________
Tuần 1
Ngµy so¹n: 18/ 8/ 2012
Ngµy gi¶ng: …………..Líp: 9a
…………..Líp: 9b
TiÕt 2. ch¹y ng¾n - ch¹y bÒn
I/ Môc tiªu:
1. Ch¹y ng¾n: + Kiến thức: Biết cách thực hiện xuất phát từ một số tư thế khác nhau. Đứng mặt, vai, lưng hướng chạy - xuất phát. Trò chơi.
+ Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng xuất phát từ một số tư thế khác nhau. Đứng mặt, vai, lưng hướng chạy - xuất phát. Trò chơi.
2. Chạy bền: + Kiến thức: Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên, biết hiện tượng cực điểm và cách khắc phục.
+ Kĩ năng: Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên. Duy trì và nâng dần sức bền.
* Gi¸o dôc cho Hs tinh thÇn tù gi¸c, tÝch cùc trong häc tËp vµ lao ®éng.
II/ §Þa ®iÓm- Ph­¬ng tiÖn:
§Þa ®iÓm: S©n TD
Ph­¬ng tiÖn: Còi thể thao, vôi bột.
III/ NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
Néi dung §L Ph­¬ng ph¸p - tæ chøc
H§ cña GV H§ cña HS
A. Phần mở đầu:
1. æn ®Þnh tæ chøc
2. Khëi ®éng
- TËp bµi thể dục 7 ®éng t¸c
- Xoay c¸c khíp, Ðp däc, ép ngang, cúi vặn mình.
- Ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt cham m«ng
3. KiÓm tra
B. Phần cơ bản:
1. Ch¹y ng¾n
- Trß ch¬i: Ai nhanh h¬n
- Xuất phát ë các t­ thÕ kh¸c nhau: Đứng mặt, vai, lưng hướng chạy - xuất phát.
2. Chạy bền:
- Chạy trên địa hình tự nhiên.
- Giới thiệu hiện tượng cực điểm và cách khắc phục.
C. PhÇn kÕt thóc:
1. Th¶ láng
- Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng c¸c khíp, c¬. thả lỏng toàn thân
2. NhËn xÐt
- NhËn xÐt ý thøc vµ kÕt qu¶ tËp luyÖn cña Hs
3. HDVN:
- LuyÖn tËp thµnh th¹o
C¸c ®éng t¸c bæ trî cho ch¹y ng¾n, tÝch cùc ch¹y ng¾n, ch¹y bÒn vào buổi sáng, chiều, rèn luyện thể lực.
5-7`
30-33
5’
Gv nhËn líp vµ kiÓm tra sÜ sè líp
9A:
9B:
Gv phæ biÕn néi dung giê häc
Gv nh¾c nhë Hs khëi ®éng tÝch cùc
Gv kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña Hs
- Gv giíi thiÖu vµ tæ chøc cho Hs ch¬i
- Gv lµm mÉu ®éng t¸c kü thuËt råi ph©n tÝch
- Gv quan s¸t vµ söa ®éng t¸c sai cho Hs
- Gv kiÓm tra sù tËp luyÖn cña c¸c tæ
- Gv tæ chøc cho Hs ch¹y
- Gv thuyÕt tr×nh
Gv nh¾c nhë Hs th¶ láng

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử THE DUC 9 XUAN QUANG
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

ppt.pngThe_duc_920122013.PPT[1.73 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự

 • THE DUC 9 XUAN QUANG
  Thể dục 9
  THE DUC 9 XUAN QUANG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2013

  Xem: 0