Đề Thi Tin Học 6:1 Tiết Tin Học 6

đề thi Tin học Tin học 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
zdhw0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-10-28 18:54:23
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

ĐỀ LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM (5 đ) Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất PhÇn I: Khoanh trßn vµo c¸c ch÷ c¸i A, B, C, D tr­íc nh÷ng c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt. (2 ®iÓm) C©u 1: §Ó thay ®æi ph«ng ch÷ trong v¨n b¶n Wo

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
ĐỀ LÝ THUYẾT
 
TRẮC NGHIỆM (5 đ) Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất

PhÇn I: Khoanh trßn vµo c¸c ch÷ c¸i A, B, C, D tr­íc nh÷ng c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt. (2 ®iÓm)
C©u 1: §Ó thay ®æi ph«ng ch÷ trong v¨n b¶n Word em cã thÓ thùc hiÖn:
A.Nh¸y chän Font tõ b¶ng chän Format vµ nh¸y vµo hép Font.
B.Nh¸y chuét chän tam gi¸c bªn ph¶i nót lÖnh Font
C.Nh¸y nót ph¶i chuét vµo phÇn v¨n b¶n ®· chän vµ chän Font.
D.Thùc hiÖn mét trong ba thao t¸c trªn ®Òu ®­îc.
C©u 2: Thao t¸c nµo d­íi ®©y lµ thao t¸c ®Þnh d¹ng v¨n b¶n?
A.Thay ®æi ph«ng ch÷ vµ kiÓu ch÷.  C. Sao chÐp v¨n b¶n
B. Di chuyển v¨n b¶n                         D. In v¨n b¶n
C©u 3: §Þnh d¹ng v¨n b¶n lµ:
A.§Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n   C. Thay ®æi kiÓu ch÷
B. Thay ®æi ph«ng ch÷.    D.TÊt c¶ c¸c thao t¸c trªn.
C©u 4: T¸c dông lÇn l­ît cña c¸c nót lÖnh sau:
A.C¨n lÒ gi÷a, c¨n lÒ tr¸i, c¨n lÒ ph¶i, c¨n lÒ ®Òu vµ kho¶ng c¸ch lÒ cña c¶ ®o¹n.
B.C¨n lÒ tr¸i, c¨n lÒ gi÷a, c¨n lÒ ph¶i, c¨n lÒ ®Òu vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dßng.
C.C¨n lÒ ph¶i, c¨n lÒ tr¸i, c¨n lÒ gi÷a, c¨n lÒ ®Òu vµ kho¶ng c¸ch lÒ cña dßng ®Çu tiªn so víi c¶ ®o¹n v¨n b¶n.
D.C¨n lÒ ph¶i, c¨n lÒ tr¸i, c¨n lÒ ®Òu, c¨n lÒ tr¸i vµ kho¶ng c¸ch lÒ cña ®o¹n v¨n trªn vµ d­íi.
PhÇn II. (2 ®iÓm) §iÒn § (®óng) ho¾c S (sai) víi c¸c c©u sau:
 1. Khi di chuyÓn con trá chuét th× con trá so¹n th¶o còng di chuyÓn theo.
 2. Khi gâ néi dung v¨n b¶n, m¸y tÝnh tù ®éng xuèng hµng khi con trá so¹n th¶o tíi lÒ ph¶i.
 3. Em chØ cã thÓ tr×nh bµy néi dung v¨n b¶n b»ng mét vµi ph«ng ch÷ nhÊt ®Þnh.
 4. Khi so¹n th¶o v¨n b¶n trªn m¸y tÝnh, em ph¶i tr×nh bµy v¨n b¶n ngay khi gâ néi dung v¨n b¶n.
 5. PhÝm Delete dïng ®Ó xo¸ kÝ tù phÝa trước con trá so¹n th¶o.
 6. Cã hai kiÓu gâ ch÷ ViÖt: TELEX vµ VNI
 7. §Ó di chuyÓn phÇn v¨n b¶n em sö dông hai nót lÖnh 
 8. §Ó t« mµu chữ cho v¨n b¶n em sö dông nót lÖnh         

PhÇn III (2 ®iÓm)§iÒn tõ vµo chç trèng trong nh÷ng c©u sau ®©y:
1. ............................................................................. gåm c¸c lÖnh ®­îc s¾p xÕp theo tõng nhãm.
2. Thanh liÖt kª c¸c b¶ng chän ®­îc gäi lµ ...............................................................................................................................................
3. §Þnh d¹ng v¨n b¶n gåm hai lo¹i ®ã lµ: ............................................................................................... vµ  ....................................................................
4.PhÝm Delete dïng ®Ó xo¸ kÝ tù ............................................... con trá so¹n th¶o.
5.PhÝm Backspace dïng ®Ó xo¸ kÝ tù ........................................ con trá so¹n th¶o.
6.Nót ................................................................. dïng ®Ó ®Þnh d¹ng kiÓu ch÷ nghiªng
7.Nót lÖnh    dïng ®Ó ®Þnh d¹ng .............................................................
8.Hép tho¹i Paragraph dïng ®Ó ®Þnh d¹ng ...........................................................
 
B. Tù luËn (4 ®iÓm):
C©u 1 (2 ®iÓm)
Nªu ý nghÜa cña c¸c nót lÖnh sau:
New: ...................................................................................
Open: .................................................................................
Print:....................................................................................
Undo: .................................................................................
Copy: .................................................................................
Save: ...................................................................................
Cut: .......................................................................................
Paste:....................................................................................
C©u  (2 ®iÓm)
§Þnh d¹ng v¨n b¶n lµ g×? Môc ®Ých cña ®Þnh d¹ng v¨n b¶n?
......................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
®¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm
A.Tr¾c nghiÖm (6 ®iÓm)
PhÇn 1 (2 ®iÓm, mçi c©u ®óng 0,5 ®iÓm)
C©u 1: 1.D  2A  3D  4B  
PhÇn II (2 ®iÓm, mçi ý ®óng 0,25 ®iÓm)
1S  ; 2§; 3S  ; 4S  ; 5S;   6§; 7S;   8§
PhÇn III (2 ®iÓm, mçi ý ®óng 0,25 ®iÓm)
1. B¶ng chän
2. Thanh b¶ng chän (thanh Menu)
3. §Þnh d¹ng ký tù (vµ) ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n
4. PhÝa ph¶i
5.PhÝa tr¸i
6. I
7.Cì ch÷
8.®o¹n v¨n b¶n
PhÇn II (4 ®iÓm)
C©u 1 (2 ®iÓm, mçi ý ®óng 0,25 ®iÓm)
New: Më v¨n b¶n míi
Open: Më v¨n b¶n cã s½n trong m¸y
Print: In néi dung v¨n b¶n
Undo: Quay l¹i 1 thao t¸c
Copy: Sao chÐp v¨n b¶n
Save: L­u v¨n b¶n
Cut: Di chuyÓn v¨n b¶n
Paste: D¸n néi dung v¨n b¶n
C©u (2 ®iÓm)
-  Häc sinh tr¶ lêi ®­îc kh¸i niÖm ®Þnh d¹ng v¨n b¶n   (1 ®iÓm)
-  Nªu ®­îc môc ®Ých cÇn ph¶i ®Þnh d¹ng v¨n b¶n   (1 ®iÓm)

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi 1 tiết tin học 6
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngde_kiem_tra.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự