Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


 

ĐỀ LÝ THUYẾT

 

  1. TRẮC NGHIỆM (5 đ) Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất

PhÇn I: Khoanh trßn vµo c¸c ch÷ c¸i A, B, C, D tr­íc nh÷ng c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt. (2 ®iÓm)

C©u 1: §Ó thay ®æi ph«ng ch÷ trong v¨n b¶n Word em cã thÓ thùc hiÖn:

A.Nh¸y chän Font tõ b¶ng chän Format vµ nh¸y vµo hép Font.

B.Nh¸y chuét chän tam gi¸c bªn ph¶i nót lÖnh Font

C.Nh¸y nót ph¶i chuét vµo phÇn v¨n b¶n ®· chän vµ chän Font.

D.Thùc hiÖn mét trong ba thao t¸c trªn ®Òu ®­îc.

C©u 2: Thao t¸c nµo d­íi ®©y lµ thao t¸c ®Þnh d¹ng v¨n b¶n?

A.Thay ®æi ph«ng ch÷ vµ kiÓu ch÷.  C. Sao chÐp v¨n b¶n

B. Di chuyn v¨n b¶n                         D. In v¨n b¶n

C©u 3: §Þnh d¹ng v¨n b¶n lµ:

A.§Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n   C. Thay ®æi kiÓu ch÷

B. Thay ®æi ph«ng ch÷.    D.TÊt c¶ c¸c thao t¸c trªn.

C©u 4: T¸c dông lÇn l­ît cña c¸c nót lÖnh sau:

A.C¨n lÒ gi÷a, c¨n lÒ tr¸i, c¨n lÒ ph¶i, c¨n lÒ ®Òu vµ kho¶ng c¸ch lÒ cña c¶ ®o¹n.

B.C¨n lÒ tr¸i, c¨n lÒ gi÷a, c¨n lÒ ph¶i, c¨n lÒ ®Òu vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dßng.

C.C¨n lÒ ph¶i, c¨n lÒ tr¸i, c¨n lÒ gi÷a, c¨n lÒ ®Òu vµ kho¶ng c¸ch lÒ cña dßng ®Çu tiªn so víi c¶ ®o¹n v¨n b¶n.

D.C¨n lÒ ph¶i, c¨n lÒ tr¸i, c¨n lÒ ®Òu, c¨n lÒ tr¸i vµ kho¶ng c¸ch lÒ cña ®o¹n v¨n trªn vµ d­íi.

PhÇn II. (2 ®iÓm) §iÒn § (®óng) ho¾c S (sai) víi c¸c c©u sau:

1. Khi di chuyÓn con trá chuét th× con trá so¹n th¶o còng di chuyÓn theo.

2. Khi gâ néi dung v¨n b¶n, m¸y tÝnh tù ®éng xuèng hµng khi con trá so¹n th¶o tíi lÒ ph¶i.

3. Em chØ cã thÓ tr×nh bµy néi dung v¨n b¶n b»ng mét vµi ph«ng ch÷ nhÊt ®Þnh.

4. Khi so¹n th¶o v¨n b¶n trªn m¸y tÝnh, em ph¶i tr×nh bµy v¨n b¶n ngay khi gâ néi dung v¨n b¶n.

5. PhÝm Delete dïng ®Ó xo¸ kÝ tù phÝa trước con trá so¹n th¶o.

6. Cã hai kiÓu gâ ch÷ ViÖt: TELEXVNI

7. §Ó di chuyÓn phÇn v¨n b¶n em sö dông hai nót lÖnh 

8. §Ó t« mµu ch cho v¨n b¶n em sö dông nót lÖnh         


PhÇn III (2 ®iÓm)§iÒn tõ vµo chç trèng trong nh÷ng c©u sau ®©y:

1. ............................................................................. gåm c¸c lÖnh ®­îc s¾p xÕp theo tõng nhãm.

2. Thanh liÖt kª c¸c b¶ng chän ®­îc gäi lµ ...............................................................................................................................................

3. §Þnh d¹ng v¨n b¶n gåm hai lo¹i ®ã lµ: ............................................................................................... vµ  ....................................................................

4.PhÝm Delete dïng ®Ó xo¸ kÝ tù ............................................... con trá so¹n th¶o.

5.PhÝm Backspace dïng ®Ó xo¸ kÝ tù ........................................ con trá so¹n th¶o.

6.Nót ................................................................. dïng ®Ó ®Þnh d¹ng kiÓu ch÷ nghiªng

7.Nót lÖnh    dïng ®Ó ®Þnh d¹ng .............................................................

8.Hép tho¹i Paragraph dïng ®Ó ®Þnh d¹ng ...........................................................

 

B. Tù luËn (4 ®iÓm):

C©u 1 (2 ®iÓm)

Nªu ý nghÜa cña c¸c nót lÖnh sau:

New: ...................................................................................

Open: .................................................................................

Print:....................................................................................

Undo: .................................................................................

Copy: .................................................................................

Save: ...................................................................................

Cut: .......................................................................................

Paste:....................................................................................

C©u  (2 ®iÓm)

§Þnh d¹ng v¨n b¶n lµ g×? Môc ®Ých cña ®Þnh d¹ng v¨n b¶n?

......................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

®¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm

A.Tr¾c nghiÖm (6 ®iÓm)

PhÇn 1 (2 ®iÓm, mçi c©u ®óng 0,5 ®iÓm)

C©u 1: 1.D  2A  3D  4B  

PhÇn II (2 ®iÓm, mçi ý ®óng 0,25 ®iÓm)

1S  ; 2§; 3S  ; 4S  ; 5S;   6§; 7S;   8§

PhÇn III (2 ®iÓm, mçi ý ®óng 0,25 ®iÓm)

1. B¶ng chän

2. Thanh b¶ng chän (thanh Menu)

3. §Þnh d¹ng ký tù (vµ) ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n

4. PhÝa ph¶i

5.PhÝa tr¸i

6. I

7.Cì ch÷

8.®o¹n v¨n b¶n

PhÇn II (4 ®iÓm)

C©u 1 (2 ®iÓm, mçi ý ®óng 0,25 ®iÓm)

New: Më v¨n b¶n míi

Open: Më v¨n b¶n cã s½n trong m¸y

Print: In néi dung v¨n b¶n

Undo: Quay l¹i 1 thao t¸c

Copy: Sao chÐp v¨n b¶n

Save: L­u v¨n b¶n

Cut: Di chuyÓn v¨n b¶n

Paste: D¸n néi dung v¨n b¶n

C©u (2 ®iÓm)

-  Häc sinh tr¶ lêi ®­îc kh¸i niÖm ®Þnh d¹ng v¨n b¶n   (1 ®iÓm)

-  Nªu ®­îc môc ®Ých cÇn ph¶i ®Þnh d¹ng v¨n b¶n   (1 ®iÓm)

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

1 tiết tin học 6

Đăng ngày 10/28/2017 6:54:23 PM | Thể loại: Tin học 6 | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi 1 tiết tin học 6, Tin học 6. . Chúng tôi chia sẽ đến các bạn đề thi 1 tiết tin học 6 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , Thư viện 1 tiết tin học 6 thuộc chủ đề Tin học 6 được chia sẽ bởi bạn Kha Võ Thị Tuyết đến cộng đồng nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã đưa vào thể loại Tin học 6 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Tin học Tin học 6 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem ĐỀ LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM (5 đ) Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất Phần I: Khoanh tròn vào những chữ cái A, B, C, D trước các câu trả lời đúng nhất, bên cạnh đó (2 điểm) Câu 1: Để đổi thay phông chữ trong văn bản Word em có thể thực hiện: A, nói thêm Nháy chọn Font từ bảng chọn Format và nháy vào hộp Font, thêm nữa B, nói thêm Nháy chuột chọn tam giác bên phải nút lệnh Font C, nói thêm Nháy nút phải chuột vào phần văn bản đã chọn và chọn Font, thêm nữa D, tiếp theo là Thực hiện một trong ba thao tác

https://nslide.com/de-thi/1-tiet-tin-hoc-6.zdhw0q.html