1 tiết tin học 6

đề thi Tin học 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
zdhw0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
10/28/2017 6:54:23 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
2
File đã kiểm duyệt an toàn

ĐỀ LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM (5 đ) Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất Phần I: Khoanh tròn vào các chữ cái A, B, C, D trước những câu trả lời đúng nhất. (2 điểm) Câu 1: Để thay đổi phông chữ trong văn bản Wo,xem chi tiết và tải về Đề thi 1 tiết tin học 6, Đề Thi Tin Học 6 , Đề thi 1 tiết tin học 6, doc, 1 trang, 0.05 M, Tin học 6 chia sẽ bởi Kha Võ Thị Tuyết đã có 2 download

 
LINK DOWNLOAD

1-tiet-tin-hoc-6.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


ĐỀ LÝ THUYẾT
TRẮC NGHIỆM (5 đ) Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất
Phần I: Khoanh tròn vào các chữ cái A, B, C, D trước những câu trả lời đúng nhất. (2 điểm)
Câu 1: Để thay đổi phông chữ trong văn bản Word em có thể thực hiện:
A.Nháy chọn Font từ bảng chọn Format và nháy vào hộp Font.
B.Nháy chuột chọn tam giác bên phải nút lệnh Font
C.Nháy nút phải chuột vào phần văn bản đã chọn và chọn Font.
D.Thực hiện một trong ba thao tác trên đều được.
Câu 2: Thao tác nào dưới đây là thao tác định dạng văn bản?
A.Thay đổi phông chữ và kiểu chữ. C. Sao chép văn bản
B. Di văn bản D. In văn bản
Câu 3: Định dạng văn bản là:
A.Định dạng đoạn văn bản C. Thay đổi kiểu chữ
B. Thay đổi phông chữ. D.Tất cả các thao tác trên.
Câu 4: Tác dụng lần lượt của các nút lệnh sau: 
A.Căn lề giữa, căn lề trái, căn lề phải, căn lề đều và khoảng cách lề của cả đoạn.
B.Căn lề trái, căn lề giữa, căn lề phải, căn lề đều và khoảng cách giữa các dòng.
C.Căn lề phải, căn lề trái, căn lề giữa, căn lề đều và khoảng cách lề của dòng đầu tiên so với cả đoạn văn bản.
D.Căn lề phải, căn lề trái, căn lề đều, căn lề trái và khoảng cách lề của đoạn văn trên và dưới.
Phần II. (2 điểm) Điền Đ (đúng) hoắc S (sai) với các câu sau:
 1. Khi di chuyển con trỏ chuột thì con trỏ soạn thảo cũng di chuyển theo.
 2. Khi gõ nội dung văn bản, máy tính tự động xuống hàng khi con trỏ soạn thảo tới lề phải.
 3. Em chỉ có thể trình bày nội dung văn bản bằng một vài phông chữ nhất định.
 4. Khi soạn thảo văn bản trên máy tính, em phải trình bày văn bản ngay khi gõ nội dung văn bản.
 5. Phím Delete dùng để xoá kí tự phía con trỏ soạn thảo.
 6. Có hai kiểu gõ chữ Việt: TELEX và VNI
 7. Để di chuyển phần văn bản em sử dụng hai nút lệnh 
 8. Để tô màu cho văn bản em sử dụng nút lệnh 
Phần III (2 điểm)Điền từ vào chỗ trống trong những câu sau đây:
1. ............................................................................. gồm các lệnh được sắp xếp theo từng nhóm.
2. Thanh liệt kê các bảng chọn được gọi là ...............................................................................................................................................
3. Định dạng văn bản gồm hai loại đó là: ............................................................................................... và ....................................................................
4.Phím Delete dùng để xoá kí tự ............................................... con trỏ soạn thảo.
5.Phím Backspace dùng để xoá kí tự ........................................ con trỏ soạn thảo.
6.Nút ................................................................. dùng để định dạng kiểu chữ nghiêng
7.Nút lệnh  dùng để định dạng .............................................................
8.

 


 

ĐỀ LÝ THUYẾT

 

  1. TRẮC NGHIỆM (5 đ) Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất

PhÇn I: Khoanh trßn vµo c¸c ch÷ c¸i A, B, C, D tr­íc nh÷ng c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt. (2 ®iÓm)

C©u 1: §Ó thay ®æi ph«ng ch÷ trong v¨n b¶n Word em cã thÓ thùc hiÖn:

A.Nh¸y chän Font tõ b¶ng chän Format vµ nh¸y vµo hép Font.

B.Nh¸y chuét chän tam gi¸c bªn ph¶i nót lÖnh Font

C.Nh¸y nót ph¶i chuét vµo phÇn v¨n b¶n ®· chän vµ chän Font.

D.Thùc hiÖn mét trong ba thao t¸c trªn ®Òu ®­îc.

C©u 2: Thao t¸c nµo d­íi ®©y lµ thao t¸c ®Þnh d¹ng v¨n b¶n?

A.Thay ®æi ph«ng ch÷ vµ kiÓu ch÷.  C. Sao chÐp v¨n b¶n

B. Di chuyn v¨n b¶n                         D. In v¨n b¶n

C©u 3: §Þnh d¹ng v¨n b¶n lµ:

A.§Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n   C. Thay ®æi kiÓu ch÷

B. Thay ®æi ph«ng ch÷.    D.TÊt c¶ c¸c thao t¸c trªn.

C©u 4: T¸c dông lÇn l­ît cña c¸c nót lÖnh sau:

A.C¨n lÒ gi÷a, c¨n lÒ tr¸i, c¨n lÒ ph¶i, c¨n lÒ ®Òu vµ kho¶ng c¸ch lÒ cña c¶ ®o¹n.

B.C¨n lÒ tr¸i, c¨n lÒ gi÷a, c¨n lÒ ph¶i, c¨n lÒ ®Òu vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dßng.

C.C¨n lÒ ph¶i, c¨n lÒ tr¸i, c¨n lÒ gi÷a, c¨n lÒ ®Òu vµ kho¶ng c¸ch lÒ cña dßng ®Çu tiªn so víi c¶ ®o¹n v¨n b¶n.

D.C¨n lÒ ph¶i, c¨n lÒ tr¸i, c¨n lÒ ®Òu, c¨n lÒ tr¸i vµ kho¶ng c¸ch lÒ cña ®o¹n v¨n trªn vµ d­íi.

PhÇn II. (2 ®iÓm) §iÒn § (®óng) ho¾c S (sai) víi c¸c c©u sau:

1. Khi di chuyÓn con trá chuét th× con trá so¹n th¶o còng di chuyÓn theo.

2. Khi gâ néi dung v¨n b¶n, m¸y tÝnh tù ®éng xuèng hµng khi con trá so¹n th¶o tíi lÒ ph¶i.

3. Em chØ cã thÓ tr×nh bµy néi dung v¨n b¶n b»ng mét vµi ph«ng ch÷ nhÊt ®Þnh.

4. Khi so¹n th¶o v¨n b¶n trªn m¸y tÝnh, em ph¶i tr×nh bµy v¨n b¶n ngay khi gâ néi dung v¨n b¶n.

5. PhÝm Delete dïng ®Ó xo¸ kÝ tù phÝa trước con trá so¹n th¶o.

6. Cã hai kiÓu gâ ch÷ ViÖt: TELEXVNI

7. §Ó di chuyÓn phÇn v¨n b¶n em sö dông hai nót lÖnh 

8. §Ó t« mµu ch cho v¨n b¶n em sö dông nót lÖnh         


PhÇn III (2 ®iÓm)§iÒn tõ vµo chç trèng trong nh÷ng c©u sau ®©y:

1. ............................................................................. gåm c¸c lÖnh ®­îc s¾p xÕp theo tõng nhãm.

2. Thanh liÖt kª c¸c b¶ng chän ®­îc gäi lµ ...............................................................................................................................................

3. §Þnh d¹ng v¨n b¶n gåm hai lo¹i ®ã lµ: ............................................................................................... vµ  ....................................................................

4.PhÝm Delete dïng ®Ó xo¸ kÝ tù ............................................... con trá so¹n th¶o.

5.PhÝm Backspace dïng ®Ó xo¸ kÝ tù ........................................ con trá so¹n th¶o.

6.Nót ................................................................. dïng ®Ó ®Þnh d¹ng kiÓu ch÷ nghiªng

7.Nót lÖnh    dïng ®Ó ®Þnh d¹ng .............................................................

8.Hép tho¹i Paragraph dïng ®Ó ®Þnh d¹ng ...........................................................

 

B. Tù luËn (4 ®iÓm):

C©u 1 (2 ®iÓm)

Nªu ý nghÜa cña c¸c nót lÖnh sau:

New: ...................................................................................

Open: .................................................................................

Print:....................................................................................

Undo: .................................................................................

Copy: .................................................................................

Save: ...................................................................................

Cut: .......................................................................................

Paste:....................................................................................

C©u  (2 ®iÓm)

§Þnh d¹ng v¨n b¶n lµ g×? Môc ®Ých cña ®Þnh d¹ng v¨n b¶n?

......................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

®¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm

A.Tr¾c nghiÖm (6 ®iÓm)

PhÇn 1 (2 ®iÓm, mçi c©u ®óng 0,5 ®iÓm)

C©u 1: 1.D  2A  3D  4B  

PhÇn II (2 ®iÓm, mçi ý ®óng 0,25 ®iÓm)

1S  ; 2§; 3S  ; 4S  ; 5S;   6§; 7S;   8§

PhÇn III (2 ®iÓm, mçi ý ®óng 0,25 ®iÓm)

1. B¶ng chän

2. Thanh b¶ng chän (thanh Menu)

3. §Þnh d¹ng ký tù (vµ) ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n

4. PhÝa ph¶i

5.PhÝa tr¸i

6. I

7.Cì ch÷

8.®o¹n v¨n b¶n

PhÇn II (4 ®iÓm)

C©u 1 (2 ®iÓm, mçi ý ®óng 0,25 ®iÓm)

New: Më v¨n b¶n míi

Open: Më v¨n b¶n cã s½n trong m¸y

Print: In néi dung v¨n b¶n

Undo: Quay l¹i 1 thao t¸c

Copy: Sao chÐp v¨n b¶n

Save: L­u v¨n b¶n

Cut: Di chuyÓn v¨n b¶n

Paste: D¸n néi dung v¨n b¶n

C©u (2 ®iÓm)

-  Häc sinh tr¶ lêi ®­îc kh¸i niÖm ®Þnh d¹ng v¨n b¶n   (1 ®iÓm)

-  Nªu ®­îc môc ®Ých cÇn ph¶i ®Þnh d¹ng v¨n b¶n   (1 ®iÓm)

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về 1 tiết tin học 6
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU