1 tiết tin học 6

Đăng ngày 10/28/2017 6:54:23 PM | Thể loại: Tin học 6 | Chia sẽ bởi: Kha Võ Thị Tuyết | Lần tải: 2 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: doc

 


 

ĐỀ LÝ THUYẾT

 

  1. TRẮC NGHIỆM (5 đ) Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất

PhÇn I: Khoanh trßn vµo c¸c ch÷ c¸i A, B, C, D tr­íc nh÷ng c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt. (2 ®iÓm)

C©u 1: §Ó thay ®æi ph«ng ch÷ trong v¨n b¶n Word em cã thÓ thùc hiÖn:

A.Nh¸y chän Font tõ b¶ng chän Format vµ nh¸y vµo hép Font.

B.Nh¸y chuét chän tam gi¸c bªn ph¶i nót lÖnh Font

C.Nh¸y nót ph¶i chuét vµo phÇn v¨n b¶n ®· chän vµ chän Font.

D.Thùc hiÖn mét trong ba thao t¸c trªn ®Òu ®­îc.

C©u 2: Thao t¸c nµo d­íi ®©y lµ thao t¸c ®Þnh d¹ng v¨n b¶n?

A.Thay ®æi ph«ng ch÷ vµ kiÓu ch÷.  C. Sao chÐp v¨n b¶n

B. Di chuyn v¨n b¶n                         D. In v¨n b¶n

C©u 3: §Þnh d¹ng v¨n b¶n lµ:

A.§Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n   C. Thay ®æi kiÓu ch÷

B. Thay ®æi ph«ng ch÷.    D.TÊt c¶ c¸c thao t¸c trªn.

C©u 4: T¸c dông lÇn l­ît cña c¸c nót lÖnh sau:

A.C¨n lÒ gi÷a, c¨n lÒ tr¸i, c¨n lÒ ph¶i, c¨n lÒ ®Òu vµ kho¶ng c¸ch lÒ cña c¶ ®o¹n.

B.C¨n lÒ tr¸i, c¨n lÒ gi÷a, c¨n lÒ ph¶i, c¨n lÒ ®Òu vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dßng.

C.C¨n lÒ ph¶i, c¨n lÒ tr¸i, c¨n lÒ gi÷a, c¨n lÒ ®Òu vµ kho¶ng c¸ch lÒ cña dßng ®Çu tiªn so víi c¶ ®o¹n v¨n b¶n.

D.C¨n lÒ ph¶i, c¨n lÒ tr¸i, c¨n lÒ ®Òu, c¨n lÒ tr¸i vµ kho¶ng c¸ch lÒ cña ®o¹n v¨n trªn vµ d­íi.

PhÇn II. (2 ®iÓm) §iÒn § (®óng) ho¾c S (sai) víi c¸c c©u sau:

1. Khi di chuyÓn con trá chuét th× con trá so¹n th¶o còng di chuyÓn theo.

2. Khi gâ néi dung v¨n b¶n, m¸y tÝnh tù ®éng xuèng hµng khi con trá so¹n th¶o tíi lÒ ph¶i.

3. Em chØ cã thÓ tr×nh bµy néi dung v¨n b¶n b»ng mét vµi ph«ng ch÷ nhÊt ®Þnh.

4. Khi so¹n th¶o v¨n b¶n trªn m¸y tÝnh, em ph¶i tr×nh bµy v¨n b¶n ngay khi gâ néi dung v¨n b¶n.

5. PhÝm Delete dïng ®Ó xo¸ kÝ tù phÝa trước con trá so¹n th¶o.

6. Cã hai kiÓu gâ ch÷ ViÖt: TELEXVNI

7. §Ó di chuyÓn phÇn v¨n b¶n em sö dông hai nót lÖnh 

8. §Ó t« mµu ch cho v¨n b¶n em sö dông nót lÖnh         


PhÇn III (2 ®iÓm)§iÒn tõ vµo chç trèng trong nh÷ng c©u sau ®©y:

1. ............................................................................. gåm c¸c lÖnh ®­îc s¾p xÕp theo tõng nhãm.

2. Thanh liÖt kª c¸c b¶ng chän ®­îc gäi lµ ...............................................................................................................................................

3. §Þnh d¹ng v¨n b¶n gåm hai lo¹i ®ã lµ: ............................................................................................... vµ  ....................................................................

4.PhÝm Delete dïng ®Ó xo¸ kÝ tù ............................................... con trá so¹n th¶o.

5.PhÝm Backspace dïng ®Ó xo¸ kÝ tù ........................................ con trá so¹n th¶o.

6.Nót ................................................................. dïng ®Ó ®Þnh d¹ng kiÓu ch÷ nghiªng

7.Nót lÖnh    dïng ®Ó ®Þnh d¹ng .............................................................

8.Hép tho¹i Paragraph dïng ®Ó ®Þnh d¹ng ...........................................................

 

B. Tù luËn (4 ®iÓm):

C©u 1 (2 ®iÓm)

Nªu ý nghÜa cña c¸c nót lÖnh sau:

New: ...................................................................................

Open: .................................................................................

Print:....................................................................................

Undo: .................................................................................

Copy: .................................................................................

Save: ...................................................................................

Cut: .......................................................................................

Paste:....................................................................................

C©u  (2 ®iÓm)

§Þnh d¹ng v¨n b¶n lµ g×? Môc ®Ých cña ®Þnh d¹ng v¨n b¶n?

......................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

®¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm

A.Tr¾c nghiÖm (6 ®iÓm)

PhÇn 1 (2 ®iÓm, mçi c©u ®óng 0,5 ®iÓm)

C©u 1: 1.D  2A  3D  4B  

PhÇn II (2 ®iÓm, mçi ý ®óng 0,25 ®iÓm)

1S  ; 2§; 3S  ; 4S  ; 5S;   6§; 7S;   8§

PhÇn III (2 ®iÓm, mçi ý ®óng 0,25 ®iÓm)

1. B¶ng chän

2. Thanh b¶ng chän (thanh Menu)

3. §Þnh d¹ng ký tù (vµ) ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n

4. PhÝa ph¶i

5.PhÝa tr¸i

6. I

7.Cì ch÷

8.®o¹n v¨n b¶n

PhÇn II (4 ®iÓm)

C©u 1 (2 ®iÓm, mçi ý ®óng 0,25 ®iÓm)

New: Më v¨n b¶n míi

Open: Më v¨n b¶n cã s½n trong m¸y

Print: In néi dung v¨n b¶n

Undo: Quay l¹i 1 thao t¸c

Copy: Sao chÐp v¨n b¶n

Save: L­u v¨n b¶n

Cut: Di chuyÓn v¨n b¶n

Paste: D¸n néi dung v¨n b¶n

C©u (2 ®iÓm)

-  Häc sinh tr¶ lêi ®­îc kh¸i niÖm ®Þnh d¹ng v¨n b¶n   (1 ®iÓm)

-  Nªu ®­îc môc ®Ých cÇn ph¶i ®Þnh d¹ng v¨n b¶n   (1 ®iÓm)

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi 1 tiết tin học 6, Tin học 6. . nslide giới thiệu tới đọc giả đề thi 1 tiết tin học 6 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , đề thi 1 tiết tin học 6 trong chuyên mục Tin học 6 được chia sẽ bởi bạn Kha Võ Thị Tuyết đến các bạn nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào mục Tin học 6 , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tin học Tin học 6 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu ĐỀ LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM (5 đ) Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất Phần I: Khoanh tròn vào những chữ cái A, B, C, D trước các câu trả lời đúng nhất, kế tiếp là (2 điểm) Câu 1: Để đổi thay phông chữ trong văn bản Word em có thể thực hiện: A, nói thêm Nháy chọn Font từ bảng chọn Format và nháy vào hộp Font, tiếp theo là B, tiếp theo là Nháy chuột chọn tam giác bên phải nút lệnh Font C, cho biết thêm Nháy nút phải chuột vào phần văn bản đã chọn và chọn Font, bên cạnh đó D, nói thêm https://nslide.com/de-thi/1-tiet-tin-hoc-6.zdhw0q.html