10 ĐỀ KT CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ 8

Đăng ngày 3/9/2016 9:50:06 AM | Thể loại: Đại số 8 | Chia sẽ bởi: H� Phạm | Lần tải: 1163 | Lần xem: 47 | Page: 1 | Kích thước: 0.18 M | Loại file: doc

 

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III ĐẠI SỐ 8

ĐỀ SỐ 1

Bài 1:

a)Hãy định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn?Phương trình : 2x – 5 = 3 + 2x có phải là phương trình bậc nhất một ẩn không ?

b)Tìm các giá trị của m sao cho phương trình :12 – 2(1- x)2 = 4(x – m) – (x – 3 )(2x +5) có nghiệm x = 3.

c)Định nghĩa hai phương trình tương đương ? Cho ví dụ. Giải thích.

Bài 2: Giải các phương trình sau:

a)      b) (x2 – 25) + (x – 5)(2x – 11) = 0     c) (x2 – 6x + 9) – 4 = 0 d)

Bài 3: Học kì một, số học sinh giỏi của lớp 8A bằng số học sinh cả lớp. Sang học kì II, có thêm 2 bạn phấn đấu trở thành học sinh giỏi nữa, do đó số học sinh giỏi bằng số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 8A có bao nhiêu học sinh?

Bài 4: Lúc 8 giờ, một xe máy khởi hành từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 35km/h. Sau đó 24 phút, trên cùng tuyến đường đó, một ô tô xuất phát từ B đi đến A với vận tốc 45km/h. Biết quãng đường AB dài 90km. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?

Bài 5: Giải phương trình sau:

ĐỀ SỐ 2

Câu 1:
1.1

a)Hãy định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn?

b)Phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn ?2x –= 0 ;  1–3x = 0 ;     2x2 –1 = 0;   

1.2

a)Định nghĩa hai phương trình tương đương ?

b)Hai phương trình x-1 = 0 và x2-1= 0 có tương đương không? Vì sao?

1.3 Tìm các giá trị của m sao cho phương trình : (9x + 1)( x – 2m) = (3x +2)(3x – 5) có nghiệm x = 1

Câu 2: Giải phương trình:

a)   b)2x3 – 5x2 + 3x = 0  c)

Câu 3: Bạn Sơn đi xe đạp từ nhà đến thành phố Hà Nội với vận tốc trung bình là 15 km/h. Lúc về Sơn đi với vận tốc trung bình là 12 km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 22 phút. Tính độ dài quãng đường từ nhà bạn Sơn đến thành phố Hà Nội

Câu 4: Một cửa hàng có hai kho chứa hàng. Kho I chứa 60 tấn, kho II chứa 80 tấn. Sau khi bán ở kho II số hàng gấp 3 lần số hàng bán được ở kho I thi số hàng còn lại ở kho I gấp đôi số hàng còn lại ở kho II. Tính số hàng đã bán ở mỗi kho

Bài 5: Giải phương trình sau:

ĐỀ SỐ 3

Bài 1: 

a)Hãy định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn?Phương trình : 7x – 2015 = 2016 + 7x có phải là phương trình bậc nhất một ẩn không ?

b)Tìm các giá trị của m sao cho phương trình :12 – 2(1- x)2 = 4(x – m) – (x – 3 )(2x +5) có nghiệm x = -2

c)Định nghĩa hai phương trình tương đương ? Hai phương trình x =0 và x.(x-1) =0 có tương đương không? Vì sao?

Bài 2:  Giải các phương trình sau:

a) 7 – (2x + 4) = - (x + 4)     b)     c)                     

d) x2 – 4x + 4 = 9    e)

Bài 3:  Một ng­ười đi xe gắn máy từ A đến B dự định mất 3 giờ 20 phút. Nếu ng­ười ấy tăng vận tốc thêm 5 km/h thì sẽ đến B sớm hơn 20 phút. Tính khoảng cách AB và vận tốc dự định đi của người đó.

Bài 4: Hai thö vieän coù caû thaûy 20000 cuoán saùch .Neáu chuyeån töø thö vieän thöù nhaát sang thö vieän thöù hai 2000 cuoán saùch thì soá saùch cuûa hai thö vieän baèng nhau .Tính soá saùch luùc ñaàu ôû moãi thö vieän .

Bài 5: Giải phương trình sau:   +    +    +    + = 15

ĐỀ SỐ 4

Bài 1:

a)Hãy định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn?

b)Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn ?

      2x2 + 3 = 0  –x = 1

c)Tìm điều kiện của m để phương trình sau là phương trình bậc nhất một ẩn: (m – 2)x – m + 1 = 0

d)Tìm các giá trị của m sao cho phương trình : 9x2 – 25 – k2 – 2k.x  = 0 có nghiệm x = -2

Bài 2: Giải phương trình sau:

a)2x – 6 = 5x – 9 b) 4x2 – 6x = 0  c)   d)             

Bài 3: Soá luùa ôû kho thöù nhaát gaáp ñoâi soá luùa ôû kho thöù hai .Neáu bôùt ôû kho thöù nhaát ñi 750 taï vaø theâm vaøo kho thöù hai 350 taï thì soá luùa ôû trong hai kho seõ baèng nhau .Tính xem luùc ñaàu moãi kho coù bao nhieâu luùa .

Bài 4: Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 50km/h. Đến B người đó nghỉ 15 phút rồi quay về A với vận tốc 40km/h. Biết thời gian tổng cộng hết 2 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.

Bài 5: Giải phương trình sau:

ĐỀ SỐ 5

Bài 1:

a)Hãy định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn?Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn ?                                                                                      2x2 + 13 = 0                            –x = 2016

b)Tìm điều kiện của m để phương trình sau là phương trình bậc nhất một ẩn: (m – 2)x – m + 1 = 0

c)Tìm các giá trị của m sao cho phương trình : 9x2 – 25 – k2 – 2k.x  = 0 có nghiệm x = -2

d)Định nghĩa hai phương trình tương đương ? Hai phương trình x =0 và x.(x-3) =0 có tương đương không? Vì sao?

Bài 2: Giải phương trình sau:

a)  4(3x – 2 ) – 3( x – 4 ) = 7x + 10          b )                  c)

Bài 3: Moät ñoäi thôï moû laäp keá hoaïch khai thaùc than, theo ñoù moãi ngaøy phaûi khai thaùc ñöôïc 50 taán than. Khi thöïc hieän, moãi ngaøy ñoäi khai thaùc ñöôïc 57 taán than. Do ñoù, ñoäi ñaõ hoaøn thaønh keá hoaïch tröôùc 1 ngaøy vaø coøn vöôït möùc 13 taán than. Hoûi theo keá hoaïch, ñoäi phaûi khai thaùc bao nhieâu taán than?

Bài 4: Một người đi từ A đến B mất 3 giờ 20 phút. Khi từ B trở về A người đó đi với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi 16 km/h. nên về đến A chỉ mất 2 giờ .Tính vận tốc người đó lúc đi

Bài 5: Giaûi phöông trình:

ĐỀ SỐ 6

Bài 1:

a)Hãy định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn?Phương trình : 2016x – 15 = 23 + 2016x có phải là phương trình bậc nhất một ẩn không ?

b)Tìm các giá trị của m sao cho phương trình :12 – 2(1- x)2 = 4(x – m) – (x – 3 )(2x +5) có nghiệm x = 3.

c)Định nghĩa hai phương trình tương đương ? Cho ví dụ. Giải thích.

Bài 2: Giải phương trình sau:

a)7x +21 =0   b)    c)(3x – 5)(x + 3) = 0   d)

Bài 3: Một ngừơi đi từ A đến B, với vận tốc 30 km/h. Lúc từ B về A, người đó đi với vận tốc 40 km/h. Do đó thời gian về ít hơn thời gian đi là 45 phút. Tính quãng đường AB

Bài 4: Theo kÕ ho¹ch hai tæ s¶n xuÊt 600 s¶n phÈm trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Do ¸p dông kÜ thuËt míi nªn tæ I ®· v­ît møc 18% vµ tæ II v­ît møc 21%. V× vËy trong thêi gian quy ®Þnh hä ®· hoµn thµnh v­ît møc 120 s¶n phÈm. Hái sè s¶n phÈm ®­îc giao cña mçi tæ theo kÕ ho¹ch?

Bài 5: Giải phương trình sau:  

 

 

 

 

 

 

ĐỀ SỐ 7

Bài 1: Giải các phương trình sau:

a) 7 – (2x + 4) = - (x + 4)   (0,5đ)  b)   (0,5đ)

c) (1đ)                      d) x2 – 4x + 4 = 9 (1đ)

e)   (1,5đ)

Bài 2:  Giải bài toán bằng cách lập phương trình .

Một ng­ười đi xe gắn máy từ A đến B dự định mất 3 giờ 20 phút. Nếu ng­ười ấy tăng vận tốc thêm 5 km/h thì sẽ đến B sớm hơn 20 phút. Tính khoảng cách AB và vận tốc dự định đi của ng­ười đó.

 

PHẠM HÀ  1

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi 10 ĐỀ KT CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ 8, Đại số 8. . Chúng tôi giới thiệu tới các bạn đề thi 10 ĐỀ KT CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ 8 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Thư viện 10 ĐỀ KT CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ 8 trong thể loại Đại số 8 được giới thiệu bởi bạn H� Phạm đến bạn đọc nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã đưa vào thể loại Đại số 8 , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Toán học Toán học 8 Đại số 8 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III ĐẠI SỐ 8 ĐỀ SỐ 1 Bài 1: a)Hãy khái niệm phương trình bậc nhất một ẩn?Phương trình : 2x – 5 = 3 + 2x có phải là phương trình bậc nhất một ẩn ko ? b)Tìm những giá trị của m sao cho phương trình :12 – 2(1- x)2 = 4(x – m) – (x – 3 )(2x +5) có nghiệm x = 3, bên cạnh đó c)Định nghĩa hai phương trình tương đương ? Cho thí dụ, nói thêm Giải thích, cho biết https://nslide.com/de-thi/10-de-kt-chuong-3-dai-so-8.7j7i0q.html