10 ĐỀ TOÁN ÔN THI VÀO LỚP 10

Đăng ngày 5/11/2016 4:02:52 PM | Thể loại: Toán | Chia sẽ bởi: Liên Phạm Thị Kim | Lần tải: 107 | Lần xem: 17 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 


§Ò 1

 

C©u 1 : ( 3 ®iÓm ) Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh

a)     3x2 – 48 = 0 .

b)    x2 – 10 x + 21 = 0 .

c)    

 

C©u 2 : ( 2 ®iÓm )

a)     T×m c¸c gi¸ trÞ cña a , b biÕt r»ng ®å thÞ cña hµm sè y = ax + b ®i qua hai ®iÓm

A( 2 ; - 1 ) vµ B (

 b) Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× ®å thÞ cña c¸c hµm sè y = mx + 3 ; y = 3x –7 vµ ®å thÞ cña hµm sè x¸c ®Þnh ë c©u ( a ) ®ång quy .

 

C©u 3 ( 2 ®iÓm )  Cho hÖ ph­¬ng tr×nh .

                                        

a)     Gi¶i hÖ khi m = n = 1 .

b)    T×m m , n ®Ó hÖ ®· cho cã nghiÖm

 

C©u 4 : ( 3 ®iÓm )

Cho tam gi¸c vu«ng ABC ( = 900 ) néi tiÕp trong ®­êng trßn  t©m O . Trªn cung nhá AC ta lÊy mét ®iÓm M bÊt kú ( M kh¸c A vµ C ) . VÏ ®­êng trßn  t©m A b¸n kÝnh AC , ®­êng trßn  nµy c¾t ®­êng trßn  (O) t¹i ®iÓm D ( D kh¸c C ) . §o¹n th¼ng BM c¾t ®­êng trßn  t©m A ë ®iÓm N .

a)     Chøng minh  MB lµ tia ph©n gi¸c cña gãc .

b)    Chøng minh  BC lµ tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn  t©m A nãi trªn .

c)     So s¸nh gãc CNM  víi gãc MDN .

d)    Cho biÕt MC = a , MD = b . H·y tÝnh ®o¹n th¼ng MN theo a vµ b .

 

 

 

 

 

 


 

®Ò sè 2

C©u 1 : ( 3 ®iÓm )

Cho hµm sè : y = ( P )

a)     TÝnh gi¸ trÞ cña hµm sè t¹i x = 0 ; -1 ; ; -2 .

b)    BiÕt f(x) = t×m x .

c)     X¸c ®Þnh m ®Ó ®­êng th¼ng (D) : y = x + m – 1 tiÕp xóc víi (P) .

 

C©u 2 : ( 3 ®iÓm )

Cho hÖ ph­¬ng tr×nh :

  

a)     Gi¶i hÖ khi m = 1 .

b)    Gi¶i vµ biÖn luËn hÖ ph­¬ng tr×nh .

 

C©u 3 : ( 1 ®iÓm )

LËp ph­¬ng tr×nh bËc hai biÕt hai nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh lµ :

     

 

C©u 4 : ( 3 ®iÓm )

Cho ABCD lµ mét tø gi¸c néi tiÕp . P lµ giao ®iÓm cña hai ®êng chÐo AC vµ BD .

a)     Chøng minh  h×nh chiÕu vu«ng gãc cña P lªn 4 c¹nh cña tø gi¸c lµ 4 ®Ønh cña mét tø gi¸c cã ®­êng trßn néi tiÕp .

b)    M lµ mét ®iÓm trong tø gi¸c sao cho ABMD lµ h×nh b×nh hµnh . Chøng minh  r»ng nÕu gãc CBM = gãc CDM th× gãc ACD = gãc BCM .

c)     T×m ®iÒu kiÖn cña tø gi¸c ABCD ®Ó :

 

 

 

 


 

 

 

 

§Ò sè 3

 

C©u 1 ( 2 ®iÓm ) .

  Gi¶i ph­¬ng tr×nh

a)     1- x - = 0

b)   

 

C©u 2 ( 2 ®iÓm ) .

Cho Parabol (P) : y = vµ ®­êng th¼ng (D) : y = px + q .

X¸c ®Þnh p vµ q ®Ó ®­êng th¼ng (D) ®i qua ®iÓm A ( - 1 ; 0 ) vµ tiÕp  xóc víi (P) . T×m to¹ ®é tiÕp ®iÓm .

 

C©u 3 : ( 3 ®iÓm )

 Trong cïng mét hÖ trôc to¹ ®é Oxy cho parabol (P) :

vµ ®­êng th¼ng (D) :

a)     VÏ (P) .

b)    T×m m sao cho (D) tiÕp xóc víi (P) .

c)     Chøng tá (D) lu«n ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh .

 

C©u 4 ( 3 ®iÓm ) .

 Cho tam gi¸c vu«ng ABC ( gãc A = 900 ) néi tiÕp ®­êng trßn t©m O , kÎ ®­êng kÝnh AD .

1)    Chøng minh tø gi¸c ABCD lµ h×nh ch÷ nhËt .

2)    Gäi M , N thø tù lµ h×nh chiÕu vu«ng gãc cña B , C trªn AD , AH lµ ®­êng cao cña tam gi¸c  ( H trªn c¹nh BC ) . Chøng minh  HM vu«ng gãc víi AC .

3)    X¸c ®Þnh t©m ®­êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c MHN .

4)    Gäi b¸n kÝnh ®­êng trßn  ngo¹i tiÕp vµ ®­êng trßn  néi tiÕp tam gi¸c ABC lµ R  vµ r . Chøng minh 

 

 

 


 

 

 

 

 

§Ò sè 4

 

C©u 1 ( 3 ®iÓm ) .

Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh sau .

a)     x2 + x – 20 = 0 .

b)   

c)    

 

C©u 2 ( 2 ®iÓm )

Cho hµm sè y = ( m –2 ) x + m + 3 .

a)     T×m ®iÒu kiÖm cña m ®Ó hµm sè lu«n nghÞch biÕn .

b)    T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hµnh ®é lµ 3 .

c)     T×m m ®Ó ®å thÞ c¸c hµm sè y = - x + 2 ; y = 2x –1vµ y = (m – 2 )x + m + 3 ®ång quy .

 

C©u 3 ( 2 ®iÓm )

  Cho ph­¬ng tr×nh x2 – 7 x + 10  = 0 . Kh«ng gi¶i ph­¬ng tr×nh tÝnh .

a)    

b)   

c)    

 

C©u 4 ( 4 ®iÓm )

 Cho tam gi¸c ABC néi tiÕp ®­êng trßn  t©m O , ®­êng ph©n gi¸c trong cña gãc A c¾t c¹nh BC t¹i D vµ c¾t ®­êng trßn  ngo¹i tiÕp t¹i I .

a)     Chøng minh  r»ng OI vu«ng gãc víi BC .

b)    Chøng minh  BI2 = AI.DI .

c)     Gäi H lµ h×nh chiÕu vu«ng gãc cña A trªn BC .

Chøng minh  gãc BAH = gãc CAO .

d) Chøng minh  gãc HAO =

 

 


 

 

 

 

 

 

§Ò sè 5

 

C©u 1 ( 3 ®iÓm ) . Cho hµm sè y = x2 cã ®å thÞ lµ ®­êng cong Parabol (P) .

a)     Chøng minh  r»ng ®iÓm A( - n»m trªn ®­êng cong (P) .

b)    T×m m ®Ó ®Ó ®å thÞ (d ) cña hµm sè y = ( m – 1 )x + m ( m R , m 1 ) c¾t ®­êng cong (P) t¹i mét ®iÓm .

c)     Chøng minh r»ng víi mäi m kh¸c 1 ®å thÞ (d ) cña hµm sè y = (m-1)x + m lu«n ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh .

 

C©u 2 ( 2 ®iÓm ) .

 Cho hÖ ph­¬ng tr×nh :

a)     Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh víi m = 1

b)    Gi¶i biÖn luËn hÖ ph­¬ng tr×nh theo tham sè m .

c)     T×m m ®Ó hÖ ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm tho¶ m·n x2 + y2 = 1 .

 

C©u 3 ( 3 ®iÓm )

 Gi¶i ph­¬ng tr×nh

   

 

C©u 4 ( 3 ®iÓm )

Cho tam gi¸c ABC , M lµ trung ®iÓm cña BC . Gi¶ sö gãcBAM = Gãc BCA.

a)     Chøng minh r»ng tam gi¸c ABM ®ång d¹ng víi tam gi¸c CBA .

b)    Chøng minh  minh : BC2 = 2 AB2 . So s¸nh BC vµ ®­êng chÐo h×nh vu«ng c¹nh lµ  AB .

c)     Chøng tá BA lµ  tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn  ngo¹i tiÕp tam gi¸c AMC .

d)    §­êng th¼ng qua C vµ song song víi MA , c¾t ®­êng th¼ng AB ë D . Chøng tá ®­êng trßn  ngo¹i tiÕp tam gi¸c ACD tiÕp xóc víi BC .

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

§Ò sè 6 .

C©u 1 ( 3 ®iÓm )

 a) Gi¶i ph­¬ng tr×nh :  

a)     Cho Parabol (P) cã ph­¬ng tr×nh y = ax2 . X¸c ®Þnh a ®Ó (P) ®i qua ®iÓm A( -1; -2) . T×m to¹ ®é c¸c giao ®iÓm cña (P) vµ ®­êng trung trùc cña ®o¹n OA .

C©u 2 ( 2 ®iÓm )

a)     Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh

1)    X¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña m sao cho ®å thÞ hµm sè  (H) : y = vµ ®­êng th¼ng (D) : y = - x + m tiÕp xóc nhau .

C©u 3 ( 3 ®iÓm )

 Cho ph­¬ng tr×nh   x2 – 2 (m + 1 )x + m2 - 2m + 3 = 0  (1).

a)     Gi¶i ph­¬ng tr×nh víi m = 1 .

b)    X¸c ®Þnh gi¸ trÞ  cña m ®Ó (1) cã hai nghiÖm tr¸i dÊu .

c)     T×m m ®Ó (1) cã mét nghiÖm b»ng 3 . T×m nghiÖm kia .

C©u 4 ( 3 ®iÓm )

Cho h×nh b×nh hµnh ABCD cã ®Ønh D n»m trªn ®­êng trßn  ®­êng kÝnh AB . H¹ BN vµ DM cïng vu«ng gãc víi ®­êng chÐo AC .

 Chøng minh  :

a)     Tø gi¸c CBMD néi tiÕp .

b)    Khi ®iÓm D di ®éng trªn trªn ®­êng trßn th×  kh«ng ®æi  .

c)     DB . DC = DN . AC


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§Ò sè  7

C©u 1 ( 3 ®iÓm )

 Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh :

a)     x4 – 6x2- 16 = 0 .

b)    x2  - 2 - 3 = 0

c)    

C©u 2 ( 3 ®iÓm )

 Cho ph­¬ng tr×nh  x2 – ( m+1)x + m2 – 2m + 2 = 0                               (1)

a)     Gi¶i ph­¬ng tr×nh víi m = 2 .

b)    X¸c ®Þnh gi¸  trÞ  cña m ®Ó ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm kÐp . T×m nghiÖm kÐp ®ã  .

c)     Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× ®¹t gi¸ trÞ bÐ nhÊt , lín nhÊt .

C©u 3 ( 4 ®iÓm ) .

  Cho tø gi¸c ABCD néi tiÕp trong ®­êng trßn t©m O . Gäi I lµ giao ®iÓm cña hai ®­êng chÐo AC vµ BD , cßn M lµ trung ®iÓm cña c¹nh CD . Nèi MI kÐo dµi c¾t c¹nh AB ë N . Tõ B kÎ ®­êng th¼ng song song víi MN , ®­êng th¼ng ®ã c¾t c¸c ®­êng th¼ng AC ë E . Qua E kÎ ®­êng th¼ng song song  víi  CD , ®­êng th¼ng nµy c¾t ®­êng th¼ng BD ë F .

a)     Chøng minh  tø gi¸c ABEF néi tiÕp .

b)    Chøng minh  I lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng BF vµ AI . IE = IB2 .

c)     Chøng minh 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®Ò sè 8

 

C©u 1 ( 2 ®iÓm )

 Ph©n tÝch thµnh nh©n tö .

a)     x2- 2y2 + xy + 3y – 3x .

b)    x3 + y3 + z3  - 3xyz .

C©u 2 ( 3 ®iÓm )

 Cho hÖ ph­¬ng tr×nh .

   

a)     Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh khi m = 1 .

b)    T×m m ®Ó hÖ cã nghiÖm ®ång thêi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ;

C©u 3 ( 2 ®iÓm )

 Cho hai ®­êng th¼ng y = 2x + m – 1 vµ y = x + 2m .

a)     T×m  giao ®iÓm cña hai ®­êng th¼ng nãi trªn .

b)    T×m tËp hîp c¸c giao ®iÓm ®ã .

C©u 4 ( 3 ®iÓm )


Cho ®­êng trßn t©m O . A lµ mét ®iÓm ë ngoµi ®­êng trßn , tõ A kÎ tiÕp tuyÕn  AM , AN víi ®­êng trßn  , c¸t tuyÕn tõ A c¾t ®­êng trßn  t¹i B vµ C ( B n»m gi÷a A vµ C ) . Gäi I lµ trung ®iÓm cña BC  .

1)    Chøng minh  r»ng 5 ®iÓm A , M , I , O , N n»m trªn mét ®­êng trßn  .

2)    Mét ®­êng th¼ng qua B song song víi AM c¾t MN vµ MC lÇn l­ît t¹i E vµ F . Chøng minh  tø gi¸c BENI lµ tø gi¸c néi tiÕp vµ E lµ trung ®iÓm cña EF .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§Ò sè 9

C©u 1 ( 3 ®iÓm )

  Cho ph­¬ng tr×nh : x2 – 2 ( m + n)x + 4mn = 0 .

a)     Gi¶i ph­¬ng tr×nh khi m = 1 ; n = 3 .

b)    Chøng minh  r»ng ph­¬ng tr×nh lu«n cã nghiÖm víi mäi m ,n .

c)     Gäi x1, x2, lµ hai nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh . TÝnh theo m ,n .

C©u 2 ( 2 ®iÓm )

  Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh .

a)     x3 – 16x = 0

b)   

c)    

C©u 3 ( 2 ®iÓm )

 Cho hµm sè : y = ( 2m – 3)x2 .


1)    Khi x < 0 t×m c¸c gi¸ trÞ cña m ®Ó hµm sè lu«n ®ång biÕn .

2)    T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè ®i qua ®iÓm ( 1 , -1 ) . VÏ ®å thÞ víi m võa t×m ®­îc .

C©u 4 (3®iÓm )

 Cho tam gi¸c nhän ABC vµ ®­êng kÝnh BON . Gäi H lµ trùc t©m cña tam gi¸c ABC , §­êng th¼ng BH c¾t ®­êng trßn  ngo¹i tiÕp tam gi¸c ABC t¹i M .

1)    Chøng minh  tø gi¸c AMCN lµ h×nh thanng c©n .

2)    Gäi I lµ trung ®iÓm cña AC . Chøng minh  H , I , N th¼ng hµng .

3)    Chøng minh  r»ng BH = 2 OI vµ tam gi¸c CHM c©n .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®Ò sè 10 .

C©u 1 ( 2 ®iÓm )

 Cho ph­¬ng tr×nh : x2 + 2x – 4 = 0 . gäi x1, x2, lµ nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh  .

 TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc :

C©u 2 ( 3 ®iÓm)

 Cho hÖ ph­¬ng tr×nh

a)     Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh khi a = 1


a)     Gäi nghiÖm cña hÖ ph­¬ng tr×nh lµ ( x , y) . T×m c¸c gi¸ trÞ cña a ®Ó x + y = 2 .

C©u 3 ( 2 ®iÓm )

 Cho ph­¬ng tr×nh x2 – ( 2m + 1 )x + m2 + m – 1 =0.

a)     Chøng minh  r»ng ph­¬ng tr×nh lu«n cã nghiÖm víi mäi m .

b)    Gäi x1, x2, lµ hai nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh . T×m m sao cho : ( 2x1 – x2 )( 2x2 – x1 ) ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt vµ tÝnh gi¸ trÞ nhá nhÊt Êy .

c)     H·y t×m mét hÖ thøc liªn hÖ gi÷a x1 vµ x2 mµ kh«ng phô thuéc vµo m .

C©u 4 ( 3 ®iÓm )

  Cho h×nh thoi ABCD cã gãc A = 600 . M lµ mét ®iÓm trªn c¹nh BC , ®­êng th¼ng AM  c¾t c¹nh  DC  kÐo dµi t¹i N .

a)     Chøng minh  : AD2 = BM.DN .

b)    §­êng th¼ng DM c¾t BN t¹i E . Chøng minh  tø gi¸c BECD néi tiÕp .

c)     Khi h×nh thoi ABCD cè ®Þnh . Chøng minh  ®iÓm E n»m trªn mét cung trßn cè ®Þnh khi m ch¹y trªn BC .

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi 10 ĐỀ TOÁN ÔN THI VÀO LỚP 10, Toán. . nslide giới thiệu đến cộng đồng thư viện 10 ĐỀ TOÁN ÔN THI VÀO LỚP 10 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Thư viện 10 ĐỀ TOÁN ÔN THI VÀO LỚP 10 thuộc thể loại Toán được giới thiệu bởi bạn Liên Phạm Thị Kim đến bạn đọc nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào danh mục Toán , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu Đề 1 Câu 1 : ( 3 điểm ) Giải những phương trình 3x2 – 48 = 0 , nói thêm x2 – 10 x + 21 = 0 , nói thêm  Câu 2 : ( 2 điểm ) Tìm những giá trị của a , b biết rằng đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua hai điểm A( 2 ; - 1 ) và B (  b) Với giá trị nào của m thì đồ thị của những hàm số y = mx + 3 ; y = 3x –7 và đồ thị https://nslide.com/de-thi/10-de-toan-on-thi-vao-lop-10.ndkg0q.html