PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I
QUẬN HÀ ĐÔNG Năm học 2019-2020
ĐỀ CHÍNH THỨC

 Môn : TOÁN 6
Thời gian làm bài : 60 phút
( Không kể thời gian giao đề)
TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :
Câu 1 : Số phần tử của tập hợp M = {2010;2011;…;2019} là :
9 phần tử B. 10 phần tử C. 11 phần tử D.12 phần tử
Câu 2 : Kết quả của phép tính : 6.64.69 là :
613 B.614 C.636 D.637
Câu 3 : Tập hợp X gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 6 là ước của 8 là :
X={1;2;4;8} B. X={0;2;4} C X={2;4;8} D. X={1;2;4}
Câu 4 : Hai tia đối nhau trong hình vẽ bên là :
Tia CA và tia CB B. Tia AB và tia AC A C B
Tia CA và tia BC D. Tia BC và tia BA
TỰ LUẬN( 8 điểm )
Bài 1 : (1 điểm)
Gọi A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 4; B là tập hợp số tự nhiên lẻ lớn hơn 3 và nhỏ hơn 13.
Hãy viết tập hợp A và B bằng cách liệt kê các phần tử.
Bài 2 : ( 2 điểm) Thực hiện các phép tính sau :
5.32 – 80:22
12.[140 : 7 –(45 – 15.2)]
Bài 3 : Tìm số tự nhiên x biết :
(x – 15 ) : 2 = 1002
3.x – 33 = 32020 : 32019
Bài 4 : (2,5 điểm)
Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy . Lấy điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy.
Viết tên các tia trung nhau gốc O
Hai tia Ax và By có đối nhau không? Vì sao?
Trong ba điểm A,O,B điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại?
Bài 5 : (0.5 điểm) Cho Y = 1 +3 +32 +33 + ….. + 398
Chứng tỏ rằng Y⋮ 13PHÒNG GD&ĐT QUẬN THANH XUÂN
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ THCS PHAN ĐÌNH GIÓT
NĂM HỌC 2019-2020
Môn : Toán 6
Thời gian làm bài : 90 phút
TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Khoanh tròn trước câu trả lời đúng:
Câu 1 : Cho tập hợp N = {6;8;11} khi đó :
11∉N B. {8;11N C. N8;11} D. {9} ∈N
Câu 2 : Kết quả của phép tính 34.37 bằng
311 B. 328 C. 911 D. 611
Câu 3 : Tổng 11.9.5.2 – 45 chia hết cho :
2 và 3 B. 2 và 9 C. 3 và 5 D. 5 và 9
Câu 4 : Điều kiện để hai tia AB và AC đối nhau :
Điểm C nằm giữa A và B C. Điểm B nằm giữa A và C
Điểm A nằm giữa C và B D. A, B, C thẳng hàng
TỰ LUẬN
Bài 1 : (2,5 điểm) : Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể) :
445 – 52 + 155 + 452 b) 12.143-43.12
100 – [60 – ( 9-2)2] .32 c) 30 : {175 : [355-(135+37.5)]}
Bài 2 : (2,5 điểm) : Tìm x biết :
12( x – 1 ) : 3 = 72 b) 4x-1 + 12019 = 257
 chia hết cho 2,5,9 c) x ⋮ 13 và 20Bài 3 : (2,5 điểm) : Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy sao cho đoạn thẳng OM=6cm, ON=4 cm.
Tia nào trùng với Ox ? Tia nào trùng với Oy ?
So sánh độ dài đoạn thẳng OM và ON? Trong ba O,M,N điểm nào nằm giữa 2 điểm
nguon VI OLET