20 Đề thi cuối học kì 2

đề thi Tiểu Học Lớp 3 Toán học 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Ngày đăng 2019-04-03 12:17:30 Tác giả Trọng Âu Dương Văn loại .doc kích thước 0.13 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

ÔN THI TOÁN CUỐI KỲ 2 LỚP 3 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. 1, Trong các số: 42 078, 42 075, 42 090, 42 100, 42 099, 42 109, 43 000. Số lớn nhất là: A. 42 099 B. 43 000 C. 42 075 D. 42 090 2. Giá trị của biểu thức 2342 + 403 x 6 là: A. 4660 B. 4760 C. 4860 D 4960 3. Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông là: A. 6cm2 B. 9cm C. 9cm2 D 12cm 4. Mua 2kg gạo hết 18 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là: A. 35 000 đồng B. 40 000 đồng C. 45 000 đồng D. 50 0

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
ÔN THI TOÁN CUỐI KỲ 2 LỚP 3
 
 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM :
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. 
1, Trong các số: 42 078, 42 075, 42 090, 42 100, 42 099, 42 109, 43 000. Số lớn nhất là:
A. 42 099                   B. 43 000        C. 42 075                D. 42 090
2. Giá trị của biểu thức  2342 + 403 x 6 là:
A. 4660  B. 4760 C. 4860  D 4960
3. Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông là:
A. 6cm2  B. 9cm  C. 9cm2  D 12cm
4. Mua 2kg gạo hết 18 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:
A. 35 000 đồng      B. 40 000 đồng       C. 45 000 đồng      D. 50 000 đồng
5. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:
A. Thứ sáu  B. Thứ bảy  C. Chủ nhật  D. Thứ hai
II. PHẦN TỰ LUẬN
Đặt tính rồi tính:
14 754 + 23 680 15 840 – 8795 12 936 x 3  45678 : 3
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
2. Tính giá trị của biểu thức:
15 840 + 7932 x 5    (15 786 – 13 982) x 3
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Tìm x:
X : 8 = 3721     24 860 : x = 5
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Một ô tô đi trong 5 giờ thì được 225 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu ki - lô - mét?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 8 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích thửa ruộng đó?
 

 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. 
1, Trong các số: 62 078, 82 075, 82 090, 82 100, 82 099, 92 109, 93 000. Số lớn nhất là:
A. 92 109                   B. 82 075        C. 82 090                D. 93 000
2. Giá trị của biểu thức  7892 + 403 x 9 là:
A. 3627  B. 11519 C. 11591  D 11520
3. Hình vuông có cạnh 9cm. Diện tích hình vuông là:
A. 72cm2  B. 81cm  C. 81cm2  D 72cm
4. Mua 4kg gạo hết 14 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:
A. 35 00 đồng      B. 17500 đồng       C. 14500 đồng      D. 10500 đồng
5. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:
A. Thứ sáu  B. Thứ bảy  C. Chủ nhật  D. Thứ hai
II. PHẦN TỰ LUẬN
Đặt tính rồi tính:
65 754 + 23 480 19 880 – 8795 68 936 x 3  12784 : 8
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
2. Tính giá trị của biểu thức:
15 879 + 7987 x 7    (97 786 – 87 982) x 3
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Tìm x:
X : 8 = 7890     42534 : x = 6
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Một ô tô đi trong 8 giờ thì được 32624 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu ki - lô - mét?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 9 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích thửa ruộng đó?
 
 
 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. 

1, Trong các số: 98 078, 98 075, 98 090, 98 100, 98 099, 98 109, 99 000. Số lớn nhất là:
A. 98 078                   B. 98 100        C. 98 109                D. 99 000
2. Giá trị của biểu thức  2342 + 21168: 7 là:
A. 5366  B. 5367 C. 5766  D 6751
3. Hình vuông có cạnh 7cm. Diện tích hình vuông là:
A. 49cm2  B. 49cm  C. 28cm2  D 28cm
4. Mua 8kg gạo hết 32456 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:
A. 20285 đồng      B. 20258 đồng       C. 20259 đồng      D. 20528 đồng
5. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:
A. Thứ sáu  B. Thứ bảy  C. Chủ nhật  D. Thứ hai
II. PHẦN TỰ LUẬN
Đặt tính rồi tính:
78 244 + 89 660 78 840 – 18 795 65 236 x 9  468 120 : 6
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
2. Tính giá trị của biểu thức:
15 840 + 32046 : 7    32 464 : 8 - 3956
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Tìm x:
X : 5 = 3721     18 315 : x = 9
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Một ô tô đi trong 9 giờ thì được 4 914 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu ki - lô - mét?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 9cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính diện tích thửa ruộng đó?
 
 
 
 
 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. 
1, Trong các số: 78 654, 78 765, 87 456, 79 123,  Số lớn nhất là:

A. 78 654                  B. 78 765        C. 87 456                D. 79 123
Xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn:...........................................................................
2. Giá trị của biểu thức  78946 – 42 560 : 7 là:
A. 4660  B. 74 562  C. 6 080  D 72 866
3. Hình vuông có cạnh 6 dm. Diện tích hình vuông là:
A. 36cm2  B. 36dm  C. 36dm2  D 36cm
4. Mua 2kg gạo hết 8 178 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:
A. 4 089 đồng      B. 20 445 đồng       C. 25 000 đồng      D. 20 545 đồng
5. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:
A. Thứ sáu  B. Thứ bảy  C. Chủ nhật  D. Thứ hai
II. PHẦN TỰ LUẬN
Đặt tính rồi tính:
65 789 + 98 637 78 456 – 9 897 75389 x 8  81 576 : 9
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
2. Tính giá trị của biểu thức:
15 840 + 8972 x 6    (12 879 – 9 876) x 4
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Tìm x:
X : 6 = 9876   49 623: x = 7                 78 026 – X = 69 637
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Một ô tô đi trong 3 giờ thì được 27 135 km. Hỏi ô tô đó đi trong 8 giờ được bao nhiêu ki - lô - mét?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 8 dm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Hỏi diện tích thửa ruộng đó bằng bao nhiêu cm 2 ?
 
 
PhÇn 1: Mçi bµi tËp d­íi ®©y cã c¸c c©u tr¶ lêi A,B,C,D.H·y khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc c©u tr¶ l¬i ®óng .
1.Sè liÒn sau cña 54829 lµ :
A.54839.  B.54819.  C.54828.  D.54830.
2.Sè lín nhÊt trong c¸c sè:6543 ;6453 ;6435 ,6534 lµ:
A.6543 .  B.6453   C.6435.  D.6534.

3.KÕt qu¶ cña phÐp nh©n 1614   lµ :
A.8070   B.5050.  C.5070 .  D.8050.
4.KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh chia 28360:4 lµ :
A709   B.790 .  C7090.  D79.
PhÇn 2 :Lµm c¸c bµi tËp sau :
1.§Æt tÝnh råi tÝnh : 16427 + 8109    93680 –  7245         
 2.H×nh ch÷ nhËt ABCD cã kÝch th­íc              A            5 cm         B              
nh­ h×nh vÏ bªn .ViÕt tiÕp vµo chç chÊm :
a.Chu vi h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ ............              3cm
 
b. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ .................          D              C
 
3.Ngµy 30 th¸ng 8 lµ chñ nhËt th× ngµy 2 th¸ng chÝn cïng n¨m lµ thø ……………...
4. Bèn bao g¹o nÆng 120 kg .Hái 9 bao nh­ thÕ nÆng bao nhiªu ki l« gam ?               ...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4.C« Mai cã 2kg ®­êng c« ®· dïng hÕt 1/4  ®­êng .Hái c« cßn l¹i bao nhiªu gam ®­êng?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................             
5. Chu vi h×nh vu«ng lµ 36 . Hái diÖn tÝch h×nh vu«ng ®ã lµ bao nhiªu .........................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................... 
6.Nöa chu vi lµ 98cm , chiÒu dµi lµ 58 cm .Hái diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ bao nhiªu
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
m«n :TiÕng viÖt   líp 3.
PhÇn I/    1: ChÝnh t¶ - nghe viÕt: ( thêi gian viÕt kho¶ng 15 phót).
Bµi viÕt: Quµ cña ®ång néi – SGK tiÕng viÖt 3 tËp 2 trang 127.
ViÕt ®Çu bµi vµ ®o¹n “ Khi ®i qua nh÷ng c¸ng ®ång... chÊt quý trong s¹ch cña trêi”.

   2: TËp lµm v¨n: ( thêi gian lµm bµi kho¶ng 20 phót).
ViÕt mét ®o¹n v¨n ( 5 ®Õn 7 c©u kÓ vÒ mét ng­êi lao ®éng).
PhÇn II/
   1: §äc thÇm vµ lµm bµi tËp: ( thêi gian kho¶ng 15 phót).
                     Bµi ®äc:  C©y g¹o.
Mïa xu©n c©y g¹o gäi ®Õn bao nhiªu lµ chim. Tõ xa nh×n l¹i, c©y g¹o sõng s÷ng nh­ mét th¸p ®Ìn khæng lå. Hµng ngµn b«ng hoa lµ hµng ngµn ngän löa hång t­¬i. Hµng ngµn bóp nân lµ hµng ngµn ¸nh nÕn trong xanh. TÊt c¶ ®Òu lãng l¸nh, lung linh trong n¾ng. Chµo mµo, s¸o sËu, s¸o ®en... ®µn ®µn, lò lò bay ®i bay vÒ, l­în lªn l­în xuèng. Chóng gäi nhau, trß chuyÖn, trªu ghÑo vµ tranh c·i nhau, ån mµ vui kh«ng thÓ t­ëng ®­îc. Ngµy héi mïa xu©n ®Êy!
HÕt mïa hoa, chim chãc còng v·n. C©y g¹o chÊm døt nh÷ng ngµy t­ng bõng ån ·, l¹i trë vÒ víi d¸ng vÎ xanh m¸t, trÇm t­. C©y ®øng im, cao lín, hiÒn lµnh, lµm tiªu cho nh÷ng con ®ß cËp bÕn vµ nh÷ng ®øa con vÒ th¨m quª mÑ.
§¸nh dÊu X vµo « trãng tr­íc ý tr¶ lêi ®óng cho mçi c©u hái d­íi ®©y:
C©u 1: Môc ®Ých chÝnh cña ®o¹n v¨n trªn lµ t¶ sù vËt nµo ?
T¶ c©y g¹o.
T¶ chim.
 T¶ c¶ c©y g¹o vµ chim.
C©u 2: Bµi v¨n t¶ c©y g¹o vµo thêi gian nµo?
 Vµo mïa hoa.
 Vµo mïa xu©n.
 Vµo hai mïa kÕ tiÕp nhau.
C©u 3: Bµi v¨n trªn cã mÊy h×nh ¶nh so s¸nh?               
 Mét h×nh ¶nh.
 Hai h×nh ¶nh.
 Ba h×nh ¶nh.
C©u 4: Nh÷ng sù vËt nµo trong ®o¹n v¨n trªn ®­îc nh©n ho¸?
 C©y g¹o.
 C©y g¹o vµ chim chãc.
 C©y g¹o, chim chãc vµ con ®ß.
   2: §äc thµnh tiÕng:    §äc mét trong hai ®o¹n v¨n sau:
- §o¹n 2 bµi “ Ng­êi ®i s¨n vµ con v­în “ – TiÕng viÖt 3 tËp 2 trang 113.
- §o¹n 1 bµi “ Cãc kiÖn trêi “ TiÕng viÖt 3 tËp 2 trang 122.
 
 
 
 
PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (3 ®iÓm)
 
Mçi bµi tËp d­íi ®©y cã kÌm theo ®¸p ¸n A, B, C, D (lµ ®¸p sè, kÕt qu¶ tÝnh, …). H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng vµ khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®ã.

 
Bµi 1. Sè T¸m m­¬i b¶y ngh×n viÕt lµ:
 A. 87   B. 870  C. 8700  D. 87000
 
Bµi 2. Ba sè ®­îc viÕt theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín lµ:
A. 2935 ;  3914 ;  2945   B. 6840 ;  8640 ;  4860
C. 8763 ;  8843 ;  8853   D. 3689 ;  3699 ;  3690
 
Bµi 3. BiÓu thøc 4 + 16 5 cã gi¸ trÞ lµ:
 A. 100  B. 320  C. 84   D. 94
 
Bµi 4. Trong mét n¨m nh÷ng th¸ng cã 30 ngµy lµ:
 A. Th¸ng 4, th¸ng 6, th¸ng 9, th¸ng 11 B. Th¸ng 2, th¸ng 3, th¸ng 5, th¸ng 6              C. Th¸ng 8, th¸ng 9, th¸ng 10, th¸ng 11              D. Th¸ng 7,th¸ng 8,th¸ng 9,th¸ng 10
 
 
Bµi 5. Lan ®i tõ nhµ lóc 7 giê kÐm 5 phót, Lan tíi tr­êng lóc 7 giê 10 phót. Hái Lan ®i tõ nhµ ®Õn tr­êng hÕt bao nhiªu phót?
 A. 5 phót  B. 10 phót  C. 15 phót  D. 20 phót
 
Bµi 6. Cho h×nh vÏ.
 
BiÕt qu·ng ®­êng AB dµi 2350 m, qu·ng ®­êng CD dµi 3000 m, qu·ng ®­êng CB dµi 350 m. §é dµi qu·ng ®­êng AD dµi lµ:
 A. 5350 m  B. 2700 m  C. 3350 m  D. 5000 m
35 dm = ……cm ; 420cm = …….dm ; 2km = …. Hm;  6kg = ……g
3m4cm = ……cm ; 6dm 5cm = ……cm;    5kg 3g = ……..g ; 9000kg = …..g
1/4giê = …..phót, 1/2 giê =……phót; 1/3 giê = ….phót; 1/6 giê = ….phót
1/10giê = …phót; 1/2ngµy=…. Giê ; 2 ngµy = …..giê; 6giê = ……phót
 
PhÇn tù luËn (7 ®iÓm)
 
Bµi 7. §Æt tÝnh råi tÝnh
16427 + 8109
 
93680 - 7245
 
1614 5
 
28360 : 4
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bµi 8. Mét ng­êi ®i bé trong 5 phót ®­îc 450 m. Hái trong 8 phót ng­êi ®ã ®i ®­îc bao nhiªu mÐt (qu·ng ®­êng ®i ®­îc trong mçi phót ®Òu nh­ nhau)?
Bµi lµm
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bµi 9. Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 12 cm, chiÒu réng b»ng chiÒu dµi. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã?
Bµi lµm
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
Bài 1- (3đ) Đặt tính rồi tính:
35047  -  2870  54065 +  4889  +798  4289 : 7
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2-(2đ)  Tính giá trị biểu thức:
239  +  1267 x  3=      2505 : ( 403 -  398)=
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Bài 3-(2,5đ) Một người đi ô tô  trong 2giờ đi được 74 km . Hỏi trong 5 giờ người đi ô tô đó đi được bao nhiêu km ? (Quãng đường đi trong mỗi giờ đều như nhau)
Giải:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
 
Bài 4- (2,5đ) Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật có chiều dài là 3dm, chiều rộng là 9cm
Giải:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
Họ và tên....................................................
Lớp 3.......
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II-
MÔN TOÁN LỚP 3
(Thời gian 40 phút)

 
Bài 1- (1đ) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 4208, 4802, 4280, 4082     
….......................................................................................................................................................
Bài 2-(2đ)  Tính giá trị biểu thức:
4  x  ( 3785  -  1946 ) =    5746  +  1572 :  6  =
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3-(2đ) Tìm X
a/ X  x   8  =  5696     X  :  3  =  1148  -  597
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4- (1đ) Một hình tròn có bán kính là 6 cm. Đường kính hình tròn đó là:
 A – 8 cm   B – 12cm   C - 3cm
(Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng)
 
Bài 5- (2đ) Có 125 kg bột mì đựng đầy vào 5 bao. Hỏi có 9 bao như vậy đựng được bao nhiêu kilogam bột mì?
Bài giải:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5-(2đ) Tìm trong hình vẽ:
 
A          B                        C                      D               E                     

a/ C là điểm ở giữa 2 điểm nào?................................................................................................
 
b/ C là trung điểm của đoạn thẳng nào?..................................................................................
 
 
 
 
 
 
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH K×  HK II
NĂM HỌC 2009- 2010
LỚP 3    
Thời gian : 40 phút 
 
 
Họ và tên :……………………………………………..Lớp :………………
 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 2đ )
                       Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Bài 1 :    A.   4083 : 4 = 102 ( dư 5 )                       B.  4083 : 4 = 120 ( dư 3 )
               C.   4083 : 4 = 1020 ( dư 3 )                     D.  4083 : 4 =  12 ( dư 3 )
Bài 2 :Số tháng có 31 ngày trong một năm là :

               A. 7                    B. 6                     C. 8                      D. 5
Bài 3:  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Chu vi của thửa ruộng là :
               A. 580 m               B.    320 m               C. 360 m             D. 1160 m
 
Bài 4 :      306 + 93 : 3  =……
               A. 133                   B. 337                      C. 399                  D. 733
 
I. PHẦN TỰ LUẬN : ( 8đ )
Bài 1 : Đặt tính rồi tính   ( 2đ )
   4629  x  2                7482  --   946                  1877  :  3                  2414  :  6
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2 : Tính giá trị của biểu thức:  ( 1,5 đ )
           253 + 14  x 3                                                     123  x ( 42 – 40 )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Bài 3 : ( 1,5 đ )
        Một cửa hàng nhận về 2050 kg gạo . Người ta đã bán 1/5 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo ?
 
Giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4 : ( 2đ )
       Có 30 kg đỗ đựng đều vào 6 túi . Hỏi 4 túi như vậy có bao nhiêu kg đỗ ?
Giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nguồn:Trọng Âu Dương Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi 20 Đề thi cuối học kì 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.png20_de_thi_toan_lop_3_cuoi_ki_2.doc[0.13 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
vo640q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-04-03 12:17:30
Loại file
doc
Dung lượng
0.13 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
3
đề thi 20 Đề thi cuối học kì 2

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • 20 Đề thi cuối học kì 2
  Toán học 3
  20 Đề thi cuối học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2019

  Xem: 0

 • 20 ĐỀ THI HỌC KÌ 2
  Ngữ văn 9
  20 ĐỀ THI HỌC KÌ 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2009

  Xem: 544

 • 20 ĐỀ THI HỌC KÌ 2
  ngữ văn 9
  20 ĐỀ THI HỌC KÌ 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2009

  Xem: 12

 • đề thi cuối học kì 2
  Tin học
  đề thi cuối học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2015

  Xem: 0

 • đề thi cuối học kì 2
  Tin học
  đề thi cuối học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2015

  Xem: 0

 • de thi cuoi hoc ki 2
  Tiếng Anh
  de thi cuoi hoc ki 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2013

  Xem: 0

 • đề thi cuối học kì 2
  Tin học 4
  đề thi cuối học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2015

  Xem: 0

 • ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2
  Toán 6
  ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2015

  Xem: 0

 • đề thi cuối học kì 2
  Tin học 3
  đề thi cuối học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2015

  Xem: 1

 • đề thi cuối học kì 2
  Toán học 4
  đề thi cuối học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2015

  Xem: 0