ÔN THI TOÁN CUỐI KỲ 2 LỚP 3

 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM :

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. 

1, Trong các số: 42 078, 42 075, 42 090, 42 100, 42 099, 42 109, 43 000. Số lớn nhất là:

A. 42 099                   B. 43 000        C. 42 075                D. 42 090

2. Giá trị của biểu thức  2342 + 403 x 6 là:

A. 4660  B. 4760 C. 4860  D 4960

3. Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông là:

A. 6cm2  B. 9cm  C. 9cm2  D 12cm

4. Mua 2kg gạo hết 18 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:

A. 35 000 đồng      B. 40 000 đồng       C. 45 000 đồng      D. 50 000 đồng

5. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:

A. Thứ sáu  B. Thứ bảy  C. Chủ nhật  D. Thứ hai

II. PHẦN TỰ LUẬN

  1. Đặt tính rồi tính:

14 754 + 23 680 15 840 – 8795 12 936 x 3  45678 : 3

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2. Tính giá trị của biểu thức:

15 840 + 7932 x 5    (15 786 – 13 982) x 3

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Tìm x:

X : 8 = 3721     24 860 : x = 5

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Một ô tô đi trong 5 giờ thì được 225 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu ki - lô - mét?

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 8 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích thửa ruộng đó?

 


 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. 

1, Trong các số: 62 078, 82 075, 82 090, 82 100, 82 099, 92 109, 93 000. Số lớn nhất là:

A. 92 109                   B. 82 075        C. 82 090                D. 93 000

2. Giá trị của biểu thức  7892 + 403 x 9 là:

A. 3627  B. 11519 C. 11591  D 11520

3. Hình vuông có cạnh 9cm. Diện tích hình vuông là:

A. 72cm2  B. 81cm  C. 81cm2  D 72cm

4. Mua 4kg gạo hết 14 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:

A. 35 00 đồng      B. 17500 đồng       C. 14500 đồng      D. 10500 đồng

5. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:

A. Thứ sáu  B. Thứ bảy  C. Chủ nhật  D. Thứ hai

II. PHẦN TỰ LUẬN

  1. Đặt tính rồi tính:

65 754 + 23 480 19 880 – 8795 68 936 x 3  12784 : 8

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2. Tính giá trị của biểu thức:

15 879 + 7987 x 7    (97 786 – 87 982) x 3

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Tìm x:

X : 8 = 7890     42534 : x = 6

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Một ô tô đi trong 8 giờ thì được 32624 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu ki - lô - mét?

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 9 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích thửa ruộng đó?

 

 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. 


1, Trong các số: 98 078, 98 075, 98 090, 98 100, 98 099, 98 109, 99 000. Số lớn nhất là:

A. 98 078                   B. 98 100        C. 98 109                D. 99 000

2. Giá trị của biểu thức  2342 + 21168: 7 là:

A. 5366  B. 5367 C. 5766  D 6751

3. Hình vuông có cạnh 7cm. Diện tích hình vuông là:

A. 49cm2  B. 49cm  C. 28cm2  D 28cm

4. Mua 8kg gạo hết 32456 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:

A. 20285 đồng      B. 20258 đồng       C. 20259 đồng      D. 20528 đồng

5. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:

A. Thứ sáu  B. Thứ bảy  C. Chủ nhật  D. Thứ hai

II. PHẦN TỰ LUẬN

  1. Đặt tính rồi tính:

78 244 + 89 660 78 840 – 18 795 65 236 x 9  468 120 : 6

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2. Tính giá trị của biểu thức:

15 840 + 32046 : 7    32 464 : 8 - 3956

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Tìm x:

X : 5 = 3721     18 315 : x = 9

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Một ô tô đi trong 9 giờ thì được 4 914 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu ki - lô - mét?

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 9cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính diện tích thửa ruộng đó?

 

 

 

 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. 

1, Trong các số: 78 654, 78 765, 87 456, 79 123,  Số lớn nhất là:


A. 78 654                  B. 78 765        C. 87 456                D. 79 123

Xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn:...........................................................................

2. Giá trị của biểu thức  78946 – 42 560 : 7 là:

A. 4660  B. 74 562  C. 6 080  D 72 866

3. Hình vuông có cạnh 6 dm. Diện tích hình vuông là:

A. 36cm2  B. 36dm  C. 36dm2  D 36cm

4. Mua 2kg gạo hết 8 178 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:

A. 4 089 đồng      B. 20 445 đồng       C. 25 000 đồng      D. 20 545 đồng

5. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:

A. Thứ sáu  B. Thứ bảy  C. Chủ nhật  D. Thứ hai

II. PHẦN TỰ LUẬN

  1. Đặt tính rồi tính:

65 789 + 98 637 78 456 – 9 897 75389 x 8  81 576 : 9

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2. Tính giá trị của biểu thức:

15 840 + 8972 x 6    (12 879 – 9 876) x 4

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Tìm x:

X : 6 = 9876   49 623: x = 7                 78 026 – X = 69 637

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Một ô tô đi trong 3 giờ thì được 27 135 km. Hỏi ô tô đó đi trong 8 giờ được bao nhiêu ki - lô - mét?

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 8 dm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Hỏi diện tích thửa ruộng đó bằng bao nhiêu cm 2 ?

 

 

PhÇn 1: Mçi bµi tËp d­íi ®©y cã c¸c c©u tr¶ lêi A,B,C,D.H·y khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc c©u tr¶ l¬i ®óng .

1.Sè liÒn sau cña 54829 lµ :

A.54839.  B.54819.  C.54828.  D.54830.

2.Sè lín nhÊt trong c¸c sè:6543 ;6453 ;6435 ,6534 lµ:

A.6543 .  B.6453   C.6435.  D.6534.


3.KÕt qu¶ cña phÐp nh©n 1614   lµ :

A.8070   B.5050.  C.5070 .  D.8050.

4.KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh chia 28360:4 lµ :

A709   B.790 .  C7090.  D79.

PhÇn 2 :Lµm c¸c bµi tËp sau :

1.§Æt tÝnh råi tÝnh : 16427 + 8109    93680 –  7245         

 2.H×nh ch÷ nhËt ABCD cã kÝch th­íc              A            5 cm         B              

nh­ h×nh vÏ bªn .ViÕt tiÕp vµo chç chÊm :

a.Chu vi h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ ............              3cm

 

b. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ .................          D              C

 

3.Ngµy 30 th¸ng 8 lµ chñ nhËt th× ngµy 2 th¸ng chÝn cïng n¨m lµ thø ……………...

4. Bèn bao g¹o nÆng 120 kg .Hái 9 bao nh­ thÕ nÆng bao nhiªu ki l« gam ?               ...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

4.C« Mai cã 2kg ®­êng c« ®· dïng hÕt 1/4  ®­êng .Hái c« cßn l¹i bao nhiªu gam ®­êng?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................             

5. Chu vi h×nh vu«ng lµ 36 . Hái diÖn tÝch h×nh vu«ng ®ã lµ bao nhiªu .........................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................... 

6.Nöa chu vi lµ 98cm , chiÒu dµi lµ 58 cm .Hái diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ bao nhiªu

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

m«n :TiÕng viÖt   líp 3.

PhÇn I/

   1: ChÝnh t¶ - nghe viÕt: ( thêi gian viÕt kho¶ng 15 phót).

Bµi viÕt: Quµ cña ®ång néi – SGK tiÕng viÖt 3 tËp 2 trang 127.

ViÕt ®Çu bµi vµ ®o¹n “ Khi ®i qua nh÷ng c¸ng ®ång... chÊt quý trong s¹ch cña trêi”.


   2: TËp lµm v¨n: ( thêi gian lµm bµi kho¶ng 20 phót).

ViÕt mét ®o¹n v¨n ( 5 ®Õn 7 c©u kÓ vÒ mét ng­êi lao ®éng).

PhÇn II/

   1: §äc thÇm vµ lµm bµi tËp: ( thêi gian kho¶ng 15 phót).

                     Bµi ®äc:  C©y g¹o.

Mïa xu©n c©y g¹o gäi ®Õn bao nhiªu lµ chim. Tõ xa nh×n l¹i, c©y g¹o sõng s÷ng nh­ mét th¸p ®Ìn khæng lå. Hµng ngµn b«ng hoa lµ hµng ngµn ngän löa hång t­¬i. Hµng ngµn bóp nân lµ hµng ngµn ¸nh nÕn trong xanh. TÊt c¶ ®Òu lãng l¸nh, lung linh trong n¾ng. Chµo mµo, s¸o sËu, s¸o ®en... ®µn ®µn, lò lò bay ®i bay vÒ, l­în lªn l­în xuèng. Chóng gäi nhau, trß chuyÖn, trªu ghÑo vµ tranh c·i nhau, ån mµ vui kh«ng thÓ t­ëng ®­îc. Ngµy héi mïa xu©n ®Êy!

HÕt mïa hoa, chim chãc còng v·n. C©y g¹o chÊm døt nh÷ng ngµy t­ng bõng ån ·, l¹i trë vÒ víi d¸ng vÎ xanh m¸t, trÇm t­. C©y ®øng im, cao lín, hiÒn lµnh, lµm tiªu cho nh÷ng con ®ß cËp bÕn vµ nh÷ng ®øa con vÒ th¨m quª mÑ.

§¸nh dÊu X vµo « trãng tr­íc ý tr¶ lêi ®óng cho mçi c©u hái d­íi ®©y:

C©u 1: Môc ®Ých chÝnh cña ®o¹n v¨n trªn lµ t¶ sù vËt nµo ?

T¶ c©y g¹o.

T¶ chim.

T¶ c¶ c©y g¹o vµ chim.

C©u 2: Bµi v¨n t¶ c©y g¹o vµo thêi gian nµo?

Vµo mïa hoa.

Vµo mïa xu©n.

Vµo hai mïa kÕ tiÕp nhau.

C©u 3: Bµi v¨n trªn cã mÊy h×nh ¶nh so s¸nh?               

Mét h×nh ¶nh.

Hai h×nh ¶nh.

Ba h×nh ¶nh.

C©u 4: Nh÷ng sù vËt nµo trong ®o¹n v¨n trªn ®­îc nh©n ho¸?

C©y g¹o.

C©y g¹o vµ chim chãc.

C©y g¹o, chim chãc vµ con ®ß.

   2: §äc thµnh tiÕng:    §äc mét trong hai ®o¹n v¨n sau:

- §o¹n 2 bµi “ Ng­êi ®i s¨n vµ con v­în “ – TiÕng viÖt 3 tËp 2 trang 113.

- §o¹n 1 bµi “ Cãc kiÖn trêi “ TiÕng viÖt 3 tËp 2 trang 122.

 

 

 

 

PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (3 ®iÓm)

 

Mçi bµi tËp d­íi ®©y cã kÌm theo ®¸p ¸n A, B, C, D (lµ ®¸p sè, kÕt qu¶ tÝnh, …). H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng vµ khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®ã.


 

Bµi 1. T¸m m­¬i b¶y ngh×n viÕt lµ:

 A. 87   B. 870  C. 8700  D. 87000

 

Bµi 2. Ba sè ®­îc viÕt theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín lµ:

A. 2935 ;  3914 ;  2945   B. 6840 ;  8640 ;  4860

C. 8763 ;  8843 ;  8853   D. 3689 ;  3699 ;  3690

 

Bµi 3. BiÓu thøc 4 + 16 5 cã gi¸ trÞ lµ:

 A. 100  B. 320  C. 84   D. 94

 

Bµi 4. Trong mét n¨m nh÷ng th¸ng cã 30 ngµy lµ:

 A. Th¸ng 4, th¸ng 6, th¸ng 9, th¸ng 11 B. Th¸ng 2, th¸ng 3, th¸ng 5, th¸ng 6              C. Th¸ng 8, th¸ng 9, th¸ng 10, th¸ng 11              D. Th¸ng 7,th¸ng 8,th¸ng 9,th¸ng 10

 

 

Bµi 5. Lan ®i tõ nhµ lóc 7 giê kÐm 5 phót, Lan tíi tr­êng lóc 7 giê 10 phót. Hái Lan ®i tõ nhµ ®Õn tr­êng hÕt bao nhiªu phót?

 A. 5 phót  B. 10 phót  C. 15 phót  D. 20 phót

 

Bµi 6. Cho h×nh vÏ.

 

BiÕt qu·ng ®­êng AB dµi 2350 m, qu·ng ®­êng CD dµi 3000 m, qu·ng ®­êng CB dµi 350 m. §é dµi qu·ng ®­êng AD dµi lµ:

 A. 5350 m  B. 2700 m  C. 3350 m  D. 5000 m

35 dm = ……cm ; 420cm = …….dm ; 2km = …. Hm;  6kg = ……g

3m4cm = ……cm ; 6dm 5cm = ……cm;    5kg 3g = ……..g ; 9000kg = …..g

1/4giê = …..phót, 1/2 giê =……phót; 1/3 giê = ….phót; 1/6 giê = ….phót

1/10giê = …phót; 1/2ngµy=…. Giê ; 2 ngµy = …..giê; 6giê = ……phót

 

PhÇn tù luËn (7 ®iÓm)

 

Bµi 7. §Æt tÝnh råi tÝnh

16427 + 8109

 

93680 - 7245

 

1614 5

 

28360 : 4

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bµi 8. Mét ng­êi ®i bé trong 5 phót ®­îc 450 m. Hái trong 8 phót ng­êi ®ã ®i ®­îc bao nhiªu mÐt (qu·ng ®­êng ®i ®­îc trong mçi phót ®Òu nh­ nhau)?

Bµi lµm

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Bµi 9. Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 12 cm, chiÒu réng b»ng chiÒu dµi. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã?

Bµi lµm

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Bài 1- (3đ) Đặt tính rồi tính:

35047  -  2870  54065 +  4889  +798  4289 : 7

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


..........................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2-(2đ)  Tính giá trị biểu thức:

239  +  1267 x  3=      2505 : ( 403 -  398)=

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Bài 3-(2,5đ) Một người đi ô tô  trong 2giờ đi được 74 km . Hỏi trong 5 giờ người đi ô tô đó đi được bao nhiêu km ? (Quãng đường đi trong mỗi giờ đều như nhau)

Giải:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Bài 4- (2,5đ) Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật có chiều dài là 3dm, chiều rộng là 9cm

Giải:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên....................................................

Lớp 3.......

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II-

MÔN TOÁN LỚP 3

(Thời gian 40 phút)


 

Bài 1- (1đ) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 4208, 4802, 4280, 4082     

….......................................................................................................................................................

Bài 2-(2đ)  Tính giá trị biểu thức:

4  x  ( 3785  -  1946 ) =    5746  +  1572 :  6  =

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 3-(2đ) Tìm X

a/ X  x   8  =  5696     X  :  3  =  1148  -  597

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 4- (1đ) Một hình tròn có bán kính là 6 cm. Đường kính hình tròn đó là:

 A – 8 cm   B – 12cm   C - 3cm

(Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng)

 

Bài 5- (2đ) Có 125 kg bột mì đựng đầy vào 5 bao. Hỏi có 9 bao như vậy đựng được bao nhiêu kilogam bột mì?

Bài giải:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 5-(2đ) Tìm trong hình vẽ:

 

A          B                        C                      D               E                     

a/ C là điểm ở giữa 2 điểm nào?................................................................................................

 

b/ C là trung điểm của đoạn thẳng nào?..................................................................................

 

 

 

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH K×  HK II

NĂM HỌC 2009- 2010

LỚP 3    

Thời gian : 40 phút 

 

 

Họ và tên :……………………………………………..Lớp :………………

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 2đ )

                       Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bài 1 :    A.   4083 : 4 = 102 ( dư 5 )                       B.  4083 : 4 = 120 ( dư 3 )

               C.   4083 : 4 = 1020 ( dư 3 )                     D.  4083 : 4 =  12 ( dư 3 )

Bài 2 :Số tháng có 31 ngày trong một năm là :


               A. 7                    B. 6                     C. 8                      D. 5

Bài 3:  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Chu vi của thửa ruộng là :

               A. 580 m               B.    320 m               C. 360 m             D. 1160 m

 

Bài 4 :      306 + 93 : 3  =……

               A. 133                   B. 337                      C. 399                  D. 733

 

I. PHẦN TỰ LUẬN : ( 8đ )

Bài 1 : Đặt tính rồi tính   ( 2đ )

   4629  x  2                7482  --   946                  1877  :  3                  2414  :  6

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2 : Tính giá trị của biểu thức:  ( 1,5 đ )

           253 + 14  x 3                                                     123  x ( 42 – 40 )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Bài 3 : ( 1,5 đ )

        Một cửa hàng nhận về 2050 kg gạo . Người ta đã bán 1/5 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo ?

 

Giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4 : ( 2đ )

       Có 30 kg đỗ đựng đều vào 6 túi . Hỏi 4 túi như vậy có bao nhiêu kg đỗ ?

Giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..