29 ĐỀ THI TOÁN HKII LỚP 2

Đăng ngày 5/10/2017 4:50:32 PM | Thể loại: Tập đọc 2 | Chia sẽ bởi: Ngọ Nguyễn Đình | Lần tải: 739 | Lần xem: 7 | Page: 1 | Kích thước: 0.70 M | Loại file: doc

 


  Trang 1

29 ĐỀ ÔN TOÁN LỚP 2 CUỐI HK2(2011 – 2012)

ĐỀ SỐ  1)         

 

Bài 1: (1 điĨm) Viết tiếp cc s vào ch chm cho thch hp:

a)     216; 217; 228; ..........; ..............;

b)    310; 320; 330; ..........; ...............;

2/ (1 đim) Cac so :  28, 81, 37, 72, 39, 93 viet theo thửự tửù tửứ be en lụựn la:

A.   37,  28,   39,  72, 93 , 81                          C.  28, 37, 39, 72, 81, 93  

B.    93, 81,72, 39, 37, 28                D. 39,  93,  37,  72,  28, 81

Bài 3: (1 đim) Hoàn thành bng sau:

Đọc s

Viết s

Trăm

Chc

Đơn v

By trăm chín mươi

790

 

 

 

…………………………………………………….

935

 

 

 

 

Bài 4: (1 đim) Viết s thích hp vào ch chm:

1m               = .........dm  519cm      = …….m…....cm

2m 6 dm     = ……..dm 14m - 8m = ............

Bài 5: (2 đim) Đặt tính ri tính:

84 + 19

62 - 25

536 + 243

879 - 356

 .................................................................................

 .................................................................................

 .................................................................................

 .................................................................................

 Bài 6. (0,5 đim) Khoanh vào ch cái dưới hình được tô màu s ô vuông.

 

 

 

 

 

 

 


  Trang 1

Bài 7) Tìm x:(1 đim)

        a) x : 4 = 8

          b) 4    x  =  12 + 8

 

 ................................................................................. 

 .................................................................................

 .................................................................................

 .................................................................................

 .................................................................................

   

 

Bài 8: (1 điĩm) Cho hình t giác ABCD như hình v:

 

 

 

 

 

 

 

 

a/ Tính chu vi ca hình t giác ABCD.

B ài gii

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

Bài 9: (1,5 đim) Đội Mt trng được 350 cây, đội Hai trng được ít hơn đội Mt 140 cây. Hi đội Hai trng được bao nhiêu cây ?

Bài gii

 .................................................................................

 .................................................................................

 .................................................................................

 .................................................................................


  Trang 1

ĐỀ SỐ  1)         

 

ĐỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC 2010- 2011

MÔN TOÁN– KHỐI 2

Thời gian: 40 phút (không kể chép đề)

 

Bài  1 : Nối số thích hợp với ô trống: ( 1 điểm )

 

a)             <   70

 

 

 

b)         >   40

 

 

 

 

Bài  2 : Đặt tính rồi tính ( 2điểm )

 

52 + 27

………

………

………

………

54 – 19

………

………

………

………

33 + 59

………

………

………

………

71 – 29

………

………

………

………

 

Bài 3 : Tìm X ( 2 điểm )

 

a)     X – 29 = 32

              ………………                                                                                                                                                                                  

                    ………………

    b)X + 55 = 95

            ……………….

           …………………

 

Bài  4: ( 2 điểm ) Viết số thích hợp vào chỗ trống :

 

a) 5 dm = ……. cm

    40 cm = ……. dm

b)    1m  = ……… cm

    60 cm = …….. dm

 

Bài 5:(2 điểm) Lớp 2A có tất cả 28 học sinh, xếp thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

 

Bài  6 ( 1 điểm).

- Trong hình bên:

Có …. hình tam giác

Có ….. hình tứ giác

 

 

 

 


  Trang 1

ĐỀ SỐ  1)         

Bài 1:Tính nhẩm(2đ)

                2 x 6 = …              3 x 6  =…   27 : 3 =…           20 : 4 =…

               15 : 3 = …              24 : 4 =…           4 x 7 =…            5 x 5 =…

Bài 2:Đặt tính rồi tính(2đ)

 356+212               857-443              96-48                 59+27

                  ……….               …….…              ..……               ..…….

                 ……….               ……….              ..……               ………

                  ……….              ……….              ..……               ...……

Bài 3:Tính(2đ)

               5 x 4 +15=............................         30 : 5 : 3 =...........................

               7 giờ + 8 giờ=.......................         24km : 4=...........................

 Bài 4: Tìm x (1đ)

                  X x 5 =35                                            x + 15 =  74

            … .……………………                       ………………. …………

            …..…………………..                        …………………………..

            ………………….. …                         …………………………..

Bài 5: Có 24 bút chì màu ,chia đều cho 3 nhóm .Hỏi mỗi nhóm có mấy bút chì màu?(2điểm)

                                                    Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Mỗi chuồng có 4 con thỏ. Hỏi 5 chuồng như thế có bao nhiêu con thỏ ?

                                                      Bài giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Bài 7: Điền số ?

1dm = ….…cm   1m = ……. dm   1km = ……. m   1m = ……. mm   1cm = …….mm

10cm = ….dm   10dm = ….m   1000m = ….km     1000mm = …...m   10mm = ….cm

Bài 8: Điền dấu (+, -, x, :) vào ô trống để được phép tính đúng:        

 

 

Bài 9: Hình bên có bao nhiêu hình:

a)     ……… tứ giác.

b)    ……… tam giác

 

 

 

 

 


  Trang 1

ĐỀ SỐ  1)         

ĐỀ KIỂM TRA TỰ LUYỆN CUỐI HỌC KỲ II

Năm học: 2010-2011 MÔN: TOÁN LỚP 2

A. PHẦN CƠ BẢN

Bài 1/ Nối mỗi số với cách đọc số đó:

 

Bốn trăm linh năm

 

Năm trăm hai mươi mốt

 

Ba trăm hai mươi hai

 

 

Bốn trăm năm mươi

 

 

    Bài 2/ Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

      

    Chu vi của hình tam giác trên là:

     A. 7 cm               B. 24 cm            C. 9 cm                D. 12 cm 

 

Bài 3/                       401 ..... 399   701 ..... 688

                                359 ..... 505   456 ..... 456

 

Bài 4/ Đặt tính rồi tính:

  47 + 25                       91 - 25                       972 - 430                        532 + 245

  ..................                 ...............                    ....................                   ................

  ..................                 ................                   .....................                  ................

  ..................                 ................                   ....................                   ................

  ..................        ................  ....................           ................

Bài 5/ Một lớp học có 32 học sinh, xếp đều thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh ?

Bài giải:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 6/  Tìm x.

 

                        100  +   x    = 

 


  Trang 1

Câu 7/ Đọc các số sau :

a/ 105:………………………………………..      b/ 234:………………………………………..

c/ 396:………………………………………..      c/ 424:………………………………………..

 

Câu 8/ Viết các số : 439 ; 972 ; 394 ; 521

a,/ Theo thứ tự từ lớn đến bé                               b/ Theo thứ tự từ bé đến lớn

………………………………                          ……………………………………….

Câu 9/Tính nhẩm

               400 + 300  =              800 – 200 =               4 x 5      =            35 : 5   =

Câu 10/ Đặt tính rồi tính

               64 + 27                    94 – 75                 318 + 141                784 – 403

 ……………..   ……………..  ………………       ……………….

 ……………..   ……………..  ………………       ……………….

 ……………..   ……………..  ………………       ……………….

 ……………..   ……………..  ………………       ……………….

Câu 11/ Tìm x :

                        X : 4 = 3                                       25 : x = 5

  …………………..                  ……………………..

  …………………..                  ……………………..

  …………………..                  ……………………..

Câu 12/ Tính

           24 + 16 – 26 =………….                   3 x 6 : 2 = ……………

                                =………….                                 = …………….

Câu 13/  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

  1. 2 hình tam giác và 2 hình tứ giác                
  2. 2 hình tam giác và 3 hình tứ giác 
  3. 2 hình tam giác và 4 hình tứ giác

Câu 14/ Bài toán

         Có 25 quả cam để vào các đĩa, mỗi đĩa có 5 quả cam. Hỏi có bao nhiêu đĩa cam ? 

Bài giải

      ………………………………………………………………..

      ………………………………………………………………..

      ………………………………………………………………..

                          ………………………………………………………………..

B. PHẦN NÂNG CAO

C©u 1/

a. TÝnh nhanh: 1 + 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19

………………………………………………………………..………………………………….

 

b. §iÒn ch÷ sè thÝch hîp vµo dÊu          ?                +    123  = 456


  Trang 1

C©u 2/

a)     Víi bèn ch÷ sè 0, 5, 8, 1. H·y viÕt tÊt c¶ c¸c sè cã hai ch÷ sè kh¸c nhau ?

     ………………………………………………………………..………………………………….

b)    T×m mét sè biÕt r»ng lÊy sè ®ã céng víi 27 th× b»ng hiÖu cña sè lín nhÊt cã hai ch÷ sè víi sè bÐ nhÊt cã hai ch÷ sè gièng nhau.

     ………………………………………………………………..………………………………….

     ………………………………………………………………..………………………………….

     ………………………………………………………………..………………………………….

C©u 3/

a)     T×m a, b, c, d = ?

 

 

 

       b/ Tìm các giá trị của x biÕt:

38 < x + 31  < 44

      ………………………………………………………………..………………………………….

C©u 4/

 Tæng kÕt n¨m häc, líp 2A, 2B, 2C cã tÊt c¶ 19 häc sinh giái. BiÕt líp 2B cã 7 häc sinh giái vµ líp 2C cã 5 häc sinh giái. Hái líp 2A cã bao nhiªu häc sinh giái ?

Bài giải

      ………………………………………………………………..

      ………………………………………………………………..

      ………………………………………………………………..

                          ………………………………………………………………..

      ………………………………………………………………..

C©u 5/

 Cho tam gi¸c ABC cã ®é dµi c¹nh AB b»ng 12 cm. Tæng ®é dµi 2 c¹nh BC vµ CA h¬n ®é dµi  c¹nh AB lµ 7 cm.

a)     T×m tæng ®é dµi hai c¹nh BC vµ CA.

b)    TÝnh chu vi h×nh tam gi¸c ABC.

Bài giải

      ………………………………………………………………..

      ………………………………………………………………..

      ………………………………………………………………..

                          ………………………………………………………………..

                     ………………………………………………………………..


  Trang 1

ĐỀ SỐ  1)         

TRÖÔØNG …………………………….                     

Lớp : Hai ...............................                                 Ngày thi : …./…/2011

Tên :…………………………… ………………..                       Moân : Toán              Thôøi gian :  30 phuùt

 

Câu 1 : Đặt tính rồi tính (3đ)

         36  +  38  =               53  +  47     =                100 – 65  =                  100 – 8   =

         ……………………….             ………………………….             …………………………..            …………………………..      

         ……………………….             ………………………….             …………………………..            …………………………..      

        ----------------              ------------------             ------------------              ------------------    

        ………………………..             …………………………..            …………………………..             …………………………..  

 Câu 2 : Số ? (1,5đ)

 a) 3  ;  5 ;  7 ;  …… ;  ……..

 b) 10 ; 12 ; 14 ; …………. ; …………..

 c) 18 ; 19 ; 20 ; …………….;……………

 

 Câu 3: Tìm X (1đ)

 a) 35  -  X   =   25                                      b)     3  x   X  =  27

              ………………..                                             ………………

              ………………..                                             ………………

 

 Câu 5 : Anh cân nặng 50kg, em nhẹ hơn anh 15 kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam ?

Giải

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

 

Câu 6 : Mỗi nhóm có 4 học sinh có 9 nhóm như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh?

Giải

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

                 …………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 


  Trang 1

ĐỀ SỐ  1)         

           Đề kiểm tra định kì lần IV - năm học 2010-2011

                                               Môn : Toán               Lớp 2

Trường Tiểu học Hưng Thịnh

Tên:………………………….

Lớp:………

 

Bài1 : Tính

453+246 = ……….                   146+725 =…….......

752-569 =………...                   972-146=…………

 

Bài 2 : Đặt tính rồi tính

575-128                  492-215                 143+279

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Bài 3 : Tìm X

a, X-428 = 176                 X+215=772

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

 

Bài 4: Một cửa hàng bán đường trong ngày hôm nay bán được 453 kg đường

Buổi sáng bán được 236 kg đường . Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu kg đường ?

                                         Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5 : Tìm các số có hai chữ số mà tổng các chữ số là 13 , tích là 36

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Bài 6 : Trường tiểu học Hòa Bình có 214 học sinh lớp 3 và 4 . Biết số học sinh lớp 3 là 119 bạn . Hỏi trường tiểu học Hòa Bình có bao nhiêu học sinh lớp 4 ?

                                             Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………       

 

 

 

 

 

 

 


  Trang 1

ĐỀ SỐ  1)         

Họ và tên _________________     KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010-2011

Lớp: 2__      MÔN TOÁN - LỚP 2

Bài làm

Bài 1. Đọc viết các số thích hợp ở bảng sau:

Đọc số

Viết số

Bảy trăm hai mươi ba

…………………………………

Tám trăm mười lăm

…………………………………

………………………………….

415

………………………………….

500

Bài 2.              457 500   248 265

         ?   401 397    701 663

  359 556   456 456

Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống:

a)     3 x 6 =   b) 24 : 4 =  c) 5 x 7 =   d) 35 : 5 =

Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 1dm = 10cm   ;     b) 1m = 10cm   ;    c) 1dm = 100cm  ;  d) 1m = 100cm  ;

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

 532  + 225  354 + 35  972 – 430  586 – 42

…………………….         ……………….         ………………..      …………………..

…………………….        ……………….          ……………….      …………………..

…………………….        ……………….          ………………..     …………………...

Bài 6. Có 35 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi xếp vào được mấy đĩa?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 7. Cho hình tứ giác như hình vẽ                   A    3cm       B

a)     Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.                  2cm                            4cm

b)    Kẻ thêm 1 đoạn thẳng để được 1 hình tứ giác      D

và  1 hình tam giác.                                                                            6cm              C

………………………………………………………………………………………………


  Trang 1

ĐỀ SỐ  1)         

Họ và Tên: ………………………………… Lớp 2 …

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2010 - 2011

Môn: TOÁN (Thời gian làm bài 40 phút)

 

PHẦN I : Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng . (3 điểm )

1. Chọn kết quả đúng điền vào chỗ chấm dưới đây ?

               1 m   =   ..................   cm

 a.   1                 b.   10      c.   100

2.  Trong hình bên có số hình chữ nhật là :

a.   1   b.   2    c.    3

 

 

3. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm trong phép tính sau :

   400 + 60 + 9 ...........  459

 a.    >     b.     <    c.      =

4.  Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

  431, ..........., 433, ............, ............., ............., ............., 438

5. Điền số có hai chữ số vào ô trống để được phép tính thích hợp :

+           =    121

6. Đồng hồ bên chỉ mấy giờ?

 

 a. 10 giờ 10 phút                       b. 1 giờ 50 phút

 

PHẦN II : Tự luận.

1. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

     452 + 245       465 + 34                     685 – 234                  798 - 75

   …..................          …..................               ......................            …................

   …..................          …..................               ......................            …................

   …..................          …..................               ......................            …................

   …..................          …..................               ......................            …................1.

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc