TRƯỜNG MARIE CURIE
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Năm học: 2020 – 2021
Thời gian làm bài: 90 phút


Bài 1. (2 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau (Tính bằng cách hợp lý nếu có thể):
 
 
Bài 2. (3 điểm) Tìm biết:
a) b) 
c) d) 
Bài 3. (2 điểm) Số học sinh ba khối 6, 7, 8 của một trường THCS theo thứ tự tỉ lệ với các số 41; 30; 29. Biết rằng tổng số học sinh khối 6 và khối 8 là 560 em. Tính số học sinh mỗi khối trường đó.
Bài 4. (2 điểm) Cho hình vẽ sau, biết rằng 
/
a) Tính 
b) Chứng minh 
c) Chứng minh 
Bài 5. (1 điểm)
a) Tìm biết: 
b) Cho là các số khác 0 sao cho Tính giá trị của biểu thức:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I
QUẬN HÀ ĐÔNG Năm học 2019-2020
ĐỀ CHÍNH THỨC

 Môn : TOÁN 7
Thời gian làm bài : 60 phút
( Không kể thời gian giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Chọn chữ cái đúng đứng trước của câu trả lời đúng (viết vào bài làm).
Câu 1: Nếu x2 = 3 thì x bằng :
9 hoặc -9 B. hoặc - C. D. 
Câu 2 : Cho đẳng thức ab=3.6. Tỉ lệ thức nào dưới đây sai :
 B. C. D. 
Câu 3 : Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba của số 7,69953 là :
7,7 B.7,690 C.7,699 D. 7,6
Câu 4 : cho hình vẽ biết a//b, thì :

1100 1320


700II. TỰ LUẬN
Bài 1 : (2,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức :
a) A = b) 
Bài 2 : (3,5 điểm) Tìm x,y biết :
a) 18.3x-2 + 3x = 243 b) c) và 3x – 2y = 26

Bài 3 : (2,5 điểm) Cho hình vẽ. Biết 

Chứng minh xx’//yy’
Tính góc và cho biết đường thẳng AB có vuông góc với đường thẳng BC không ?

Bài 4 : (0,5 điểm) Tìm x,y,z biết x + y + z ≠ 0 và 
-----------Hết-------


PHÒNG GD&ĐT QUẬN BẮC TỪ LIÊM
TRƯỜNG THCS XUÂN ĐỈNH
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I
Năm học: 2020 – 2021
Bài 1. (2,5 điểm) Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý (nếu có thể)
a) b) 
c) d) 
Bài 2: (2,0 điểm) Tìm x:
a) b) 
c )
Bài 3. (2,0 điểm) Trong đợt quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, số tiền ủng hộ của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với các số 5; 6; 9. Tính số tiền của mỗi lớp ủng hộ biết lớp 7B ủng hộ nhiều hơn lớp 7A là 35000 đồng.
Bài 4. (3,0 điểm)
Cho hình vẽ bên
Biết ; 
a) Chứng minh: m // n
b) Tính số đo 
c) Chứng minh: 
d) Gọi Bx và Dy lần lượt là tia phân giác của 
Chứng minh: Bx // Dy
Bài 5 (0,5 điểm) Cho dãy tỉ số bằng nhau:

Tính giá trị biểu thức 

BỘ ĐỀ ĐÁP ÁN GIỮA KỲ 1 MÔN TOÁN FILE WORD Zalo 0946095198
040 ĐỀ ĐÁP ÁN GIỮA KỲ I TOÁN 6=30k
150 ĐỀ ĐÁP ÁN GIỮA KỲ I TOÁN 7=80k
140 ĐỀ ĐÁP ÁN GIỮA KỲ I TOÁN 8=70k
195 ĐỀ ĐÁP ÁN GIỮA KỲ I TOÁN 9=100k


UBND QUẬN TÂY HỒ
TRƯỜNG THCS TỨ LIÊN
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2019-2020
MÔN THI: TOÁN -
nguon VI OLET