51.Bảng Biến Thiên Và Đồ Thị HS Giải Chi Tiết Quá Hay

đề thi Hình học 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
299w0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
11/24/2017 5:45:07 PM
Loại file
pdf
Dung lượng
2.21 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

,xem chi tiết và tải về Đề thi 51.Bảng Biến Thiên Và Đồ Thị HS Giải Chi Tiết Quá Hay, Đề Thi Hình Học 12 , Đề thi 51.Bảng Biến Thiên Và Đồ Thị HS Giải Chi Tiết Quá Hay, pdf, 31 trang, 2.21 M, Hình học 12 chia sẽ bởi Đông Đặng Việt đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

51.Bang-Bien-Thien-Va-Do-Thi-HS-Giai-Chi-Tiet-Qua-Hay.pdf[2.21 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
Đây là trích 1 phần tài liu gn  
000 trang ca Thầy Đặng Vit  
2
Đông.  
Quý Thy Cô mua trn bFile  
Word Toán 11 và 12 ca Thy  
Đặng Việt Đông giá 400k (lớp  
1
1 là 200K, lp 12 là 200K) thẻ  
cào Vietnam mobile liên hsố  
máy  
Tng: 50 đề thi thTHPT Quc  
Gia + n phm Casio 2018 ca  
ĐH Sư Phạm TPHCM  
Trang 1  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
ĐỒ THỊ HÀM SỐ  
A – KIẾN THỨC CHUNG  
3
2
1
. Định hình hàm số bậc 3: y  ax bx cx  d  
a>0  
a<0  
y'  0  hai  
nghim phân  
y
y
bit  
hay  
y/  0  
O
y
x
O
x
y'  0  hai  
y
nghim  
kép  
hay   0  
/
y
O
x
O
x
y
y
y'  0 vô  
nghim hay  
y/  0  
O
x
O
x
4 2  
. Đồ thị hàm số bậc bốn trùng phương: y  ax  bx  c  
2
+
+
x 0  
3
2
) Đạo hàm: y'  4ax  2bx  2x 2ax  b y'  0   
,  
2
2
ax  b  0  
) Để hàm số có 3 cực trị: ab  0  
a 0  
b 0  
a 0  
b 0  
-
-
Nếu  
hàm số có 1 cực đại và 2 cực tiểu  
Nếu  
hàm số có 2 cực đại và 1 cực tiểu  
+
) Để hàm số có 1 cực trị ab  0  
Trang 3  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
a 0  
b 0  
a 0  
b 0  
-
-
Nếu  
Nếu  
hàm số có 1 cực tiểu và không có cực đại  
hàm số có 1 cực đại và không có cực tiểu  
a>0  
a<0  
y
y
y'  0 có  
nghim  
3
phân  
bit hay ab  0  
O
x
O
x
y
y
y'  0  đúng  
1
nghim hay  
ab 0  
O
x
O
x
ax b  
cx d  
3
. Đồ thị hàm số y   
d   
c   
+
) Tập xác định: D  R \   
ad  bc  
+
) Đạo hàm: y   
2
cx d  
-
-
Nếu ad bc  0 hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định. Đồ thị nằm góc phần tư 2 và 4.  
Nếu ad bc  0hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định. Đồ th nằm góc phần tư 1 và  
3
.
d
) Đồ thị hàm số có: TCĐ: x    TCN: y   
c
a
c
+
d a   
c c   
+
) Đồ thị có tâm đối xứng: I  ;  
ad bc 0  
ad bc 0  
y
y
O
O
1
x
x
4
. Đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối  
Dạng 1: Từ đồ thị (C) của hàm số y  f  
x
, suy ra cách vẽ đồ thị (G) của hàm số y  f  
   
x
Trang 4  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
f
f
x
x
khi f  
khi f  
x
0  
0  
y  f  
x
x
Suy ra  
       
G  C1  C2  
+
C1  
là phần đồ thị (C) nằm phía trên trục hoành y  0  
.
   
C
+
C2  
là phần đối xứng qua trục hoành của phần đồ thị (C) nằm phía dưới trục hoành y  0  
   
C
Dạng 2: Từ đồ thị (C) của hàm số y  f  
x
, suy ra cách vẽ đồ thị (H) của hàm số y  f x  
 x  x nên y  f x  hàm số chẵn, suy ra đồ thị (H) nhận trục tung làm trục đối xứng. Vì  
   
     
Suy ra(H)  C3  C4  
+
+
C3  
C4  
   
là phần đồ thị của (C) nằm bên phải trục tung .  
x 0  
là phần đối xứng của qua trục tung.  
C3  
B – BÀI TẬP  
DẠNG 1: BẢNG BIẾN THIÊN VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN  
Câu 1. Bng biến thiên sau là bng biến thiên ca hàm số nào sau đây?  
x
  
0
2
  
y  
0
0
  
2
y
2
2
  
3
2
3
3
2
3
A. y  x  3x 1  
.
B. y  x  3x  2.  
C. y  x  3x 1  
.
D. y  x 3x  2  
.
Câu 2. Bng biến thiên sau đây là của hàm snào ?  
3
2
3
2
3 2  
C.  
.
y  x 3x 1  
A.  
.
B.  
.
D.  
y  x 3x 1  
y  x 3x 1  
3
2
.
y  x 3x 1  
Câu 3. Bảng biến thiên dưới đây là bảng biến thiên của hàm số nào trong các hàm số được liệt kê ở  
bốn phương án A, B, C, D?  
Trang 5  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
x
  
2  
0
1
  
y'  
y
+
-
0
+
20  
  
  
7  
3
2
3
2
A. y  2x 3x 12x  
.
B. y  2x 3x 12x  
.
.
4
2
3
2
C. y  2x 3x 12x  
.
D. y  2x 3x 12x  
Câu 4. Bng biến thiên sau là ca hàm snào ?.  
x
y  
∞  
1  
0
0
0
1
0
+∞  
+∞  
+
+
+∞  
1  
y
2  
2  
.
.
A.  
C.  
y
y
.
B.  
D.  
y
y
.
Câu 5. Bảng biến thiên trong hình vẽ dưới đây là bảng biến thiên của hàm số nào?  
x
1  
   
0
0
1
0
y  
-
0
+
-
+
.
   
-3  
y
4
4  
4
2
4
2
4
2
A.  
.
B.  
.
C.  
D.  
y  x  2x 3  
y  x  2x 3  
y  x  x 3  
4
2
.
y  x  2x 3  
Câu 6. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào ?  
x
-∞  
1
0
+∞  
y'  
+
+
+∞  
1
y
-
3
x
2
D. y   x  x   
3
2
3
4
2
3
4
2
A. y  x 3x 1  
B. y  x 1  
.
C. y  x 3x 1  
.
Câu 7.Bảng biến thiên sau là của hàm số nào?  
x
  
1  
  
y  
2
  
y
  
2
Trang 6  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
2x 3  
2
x 1  
x 1  
2x 1  
x 1  
2x  
A. y   
.
B. y   
.
C. y   
.
D. y   
.
x 1  
x 1  
Câu 8. Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình bên  
2
x
y  
2
2
  
y
  
2
x 1  
2x 3  
x 2  
x 3  
x 2  
2x 7  
x 2  
A. y   
.
B. y   
.
C. y   
.
D. y   
.
x 2  
Câu 9. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào?  
x
  
1
  
y  
y
+
+
  
.
2  
.
2  
  
2
x 3  
2x 3  
x 1  
2x 1  
1x  
2x 2  
1x  
A. y   
.
B. y   
.
C. y   
.
D. y   
.
x 1  
Câu 10. Bảng biến thiên ở hình dưới là của một trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây. Hãy tìm hàm  
số đó.  
x
  
1  
  
y  
+
+
  
2
y
2
  
2
x
.  
2x .  
x
x
x
A.  
y
B.  
y
C.  
y
.
D.  
y
.
x
Câu 11. Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình bên ?  
x 3  
x 2  
x 3  
x 2  
2x 3  
x 2  
2x 7  
.
x 2  
A.  
.
B.  
.
C.  
.
D.  
y   
y   
y   
y   
Trang 7  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
Câu 12. Hàm số y  f  
đúng?.  
x
liên tục trên  
và có bảng biến thiên dưới đây. Khẳng định nào sau đây là  
x
y  
  
1  
0
0
0
1
0
  
  
  
2
y
2  
A. Hàm số có ba điểm cực trị.  
C. Hàm số đạt cực tiểu tại x  1  
B. Hàm số đạt cực đại tại x  0  
D. Hàm số đạt cực đại tại x  2  
.
.
.
Câu 13. Cho hàm số y  f  
x
xác định, liên tục trên  
và có bảng biến thiên.  
.
Khẳng định nào sau đây sai ?  
A.  
M
0;2  
được gọi là điểm cực đại của hàm số.  
1  
được gọi là giá trị cực tiểu của hàm số.  
B.  
f
C. x0 1 được gọi là điểm cực tiểu của hàm số.  
   
1;0 1;   
D. Hàm số đồng biến trên các khoảng  .  
Câu 14. Cho hàm số có bảng biến thiên ở hình bên. Khẳng định  
nào sau đây là khẳng định sai ?  
x
-∞  
2
0
3
0
0
+∞  
A. Hàm số có  
B. Hàm số có giá trị cực đại bằng  
C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng  
D. Hàm số đạt cực tiểu tại x  0  
2
cực trị.  
y'  
--  
+
--  
3
3
.
+∞  
, giá trị nhỏ nhất bằng 1  
.
y
-
1
.
-
Câu 15. Cho hàm số y  f  
x
xác định, liên tục trên  
và có  
bảng biến thiên:  
x
y  
∞  
2  
0
1  
0
1
0
+∞  
  
1
y
  
1  
.
Mệnh đề nào dưới đây đúng ?  
A. Hàm số đồng biến trên khoảng B. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.  
C. Hàm số đạt cực trị tại x  2  
Câu 16. Cho hàm s y  f  
xác định, liên tc trên  
;1  
.
.
1
D. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng .  
và có bng biến thiên  
   
x
Trang 8  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
+  
x
-   
-2  
0
0
2
y’  
y
-
+
0
-
0
+
+  
1  
+  
-3  
-3  
Khẳng định nào sau đây đúng?  
A. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1.  
B. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng -3.  
D. Phương trình  
 0 luôn có nghiệm.  
C. Hàm số có đúng một cực trị.  
   
f x  
Câu 17. Cho hàm số y  f (x) xác định và liên tục trên  
và có bảng biến thiên  
.
Khẳng định sai?  
A. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng  
4
.
B. Hàm số đồng biến trên khoảng (0;2)  
.
C. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x  0 ..  
Câu 18. Hàm s y  ax bx cx  d  bng biến thiên như hình bên. Khẳng định nào sau đây  
đúng ?  
D. Hàm số đạt cực đại tại điểm x  2  
.
3
2
A. Hàm số có đúng một cc tr.  
B. Hàm scó giá trnhnht bng 3.  
D. Hàm s  giá tr cực đại bng 2.  
  
C. H s a  0  
.
x
  
-2  
0
y '  
+
0
0
+
y
5
  
  
3
Câu 19. Cho hàm số y  f  
x
xác định, liên tục trên  
;1  
,
1;  
và có bảng biến thiên :.  
x
-  
1
+  
y'  
y
-
-
1
+  
1
-
.
khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?  
A. Hàm snghch biến trên  
C. Hàm scó giá trnhnht bng  
Câu 20. Cho hàm s y  f (x) xác định, liên tc trên  
1;   
.
B. Hàm s  giá tr cc tiu bng .  
1
D. Hàm số có đúng một cc tr.  
và có bng biến thiên..  
1
.
Trang 9  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
x
y  
∞  
1  
0
0
0
1
0
+∞  
+
+
2
2
y
  
1
  
Khẳng định nào sau đây sai ?  
A. M(0;1) được gọi là điểm cực tiểu của hàm số.  
B. x0  1 được gọi là điểm cực đại của hàm số.  
C. f (1)  2 được gọi là giá trị lớn nhất của hàm số.  
D. f (1)  2 được gọi là giá trị cực đại của hàm số.  
Câu 21. Cho hàm số  
y
liên tục trên đoạn  bng biến thiên như hình vẽ:.  
.
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?  
A. Giá trị cực tiểu của hàm số là  
C. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm  
0
.
B. Hàm số đạt cực đại tại điểm  
D. Giá trị cực đại của hàm số là  
x
1
.
x
1
.
5
.
Câu 22. Cho hàm s y  f (x)  bng biến thiên như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là khẳng định  
sai?  
x -∞  
y'  
1
0
+∞  
-
-
y +∞  
-
2
-
A. Hàm snghch biến trên  
C. Hàm skhông có cc tr.  
.
B. Hàm s đạt cc tiu ti x 1.  
D. lim y  ; lim y  .  
x  
x  
Câu 23.Cho hàm số  
f
x
liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau:.  
.
Xét các mệnh đề sau:.  
. Phương trình  
1
f
x
 m  nghiệm khi và chỉ khi m  2  
.
Trang 10  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
2
3
4
5
. Cực đại của hàm số là -3.  
. Cực tiểu của hàm số là 2.  
. Đường thẳng x  2  tiệm cận đứng của đồ thị.  
. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang.  
Số mệnh đề đúng là:  
A.  
Câu 24. Cho hàm số y  f  
2
.
B.  
1
.
C.  
có bảng biến thiên như hình bên. Khi đó tất cả các giá trị của m để  
m1 có ba nghiệm thực là  
4
.
D. 3 .  
x
phương trình  
f
x
A. m 3;5  
.
B. m  
4;6  
.
     
   
C. m ;3  5; . D. m 4;6  
.
x
y  
  
2  
0
0
0
  
  
5
y
  
3
Trang 11  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
DẠNG 2: ĐỒ THỊ CÁC HÀM SỐ  
Câu 1. Đồ thhình bên là ca hàm snào?.  
Chọn một khẳng định ĐÚNG.  
A.  
y
y
.
3
x
.
B.  
.
.
3
C.  
D.  
y
y
Câu 2. Đường cong sau đây là đồ th ca mt hàm s trong bn hàm số được lit kê  bốn phương án  
A, B, C, D dưới đây. Hi hàm số đó là hàm số nào ?.  
3
3
A. y  f  
C. y  f  
x
x
 x 3x 1  
.
B. y  f  
D. y  f  
x
 x 3x 1  
.
3
3
 x 3x 1  
.
x
 x 3x 1  
.
3
2
Câu 3. Hàm s y  x 3x 1 là đồ th nào sau đây  
A. B.  
C.  
D.  
y
y
y
y
5
5
5
5
x
x
x
x
-5  
5
-5  
5
-5  
5
-5  
5
-5  
-5  
-5  
-5  
Lời giải  
Chọn A.  
3
2
Ta có: y  x 3x 1  a  1 0  y(0)  1 nên chọn A.  
Câu 4. Đồ thị sau đây là đthị tương ng ca hàm snào?  
4
2
A. y  x  x 1,.  
4
2
B. y  x 2x 1  
.
1
3
2
C. y   x  x 1,.  
3
1
3
D. y  x  2x  2  
.
3
Câu 5. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?  
Trang 12  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
1
2
3
-1  
O
-2  
-4  
3
3
2
3
3 2  
D. y  x 3x 4  
.
A. y  x 3x 4  
.
B. y  x 3x 4  
.
C. y  x 3x 4  
.
Câu 6. Cho hàm s y  f (x) đồ th như hình vẽ sau, các khng  
định sau khẳng đinh nào là đúng ?  
A. Hàm số đạt cực tiểu tại A(1;1)  cực đại tại B(1;3)  
B. Hàm số có giá trị cực đại bằng 1.  
.
C. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng -1 và đạt giá trị lớn nhất bằng 3.  
D. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu A(1;1) điểm cực đại B(1;3)  
.
Câu 7. Đường cong trong hình bên là đthca mt hàm strong bn hàm số được lit kê bn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?  
3
2
3 2  
B. y  2x 9x 12x  
.
4 2  
D. y  x 3x  2  
.
A. y  2x 9x 12x 4  
3
C. y  x 3x  2  
.
Câu 8. Cho đồ thị sau.  
.
Hỏi hàm số nào sau đây có đồ thị ở hình trên?  
3
2
3
2
3
2
A. y  x 3x 1  
.
B. y  x 3x 1  
.
C. y  x 3x 1  
.
D.  
3
2
y  x 3x 1  
.
Câu 9. Hỏi, đồ thị hình bên là đồ thca hàm snào?.  
Trang 13  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
2
3
3 2  
B. y  x 3x 1.  
3 2  
D. y  x 3x 1.  
A. y  3x 2x 1  
.
3
2
C. y  x 2x 1  
.
Câu 10. Đồ thị dưới đây là ca hàm snào ?  
3
2
3
2
3
2
3
A.  
.
B.  
.
C.  
.
D.  
.
y  x 3x 1  
y  x  x 1  
y  x 3x 1  
y  x  x 1  
Câu 11. Đường cong trong hình bên là đồ thca mt hàm strong bn hàm số được lit kê bn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hi hàm số đó là hàm số nào ?.  
y
3
2
1
x
-3  
-2  
-1  
1
2
3
-1  
-2  
-3  
3
x
2
3 2  
B. y  x 3x 1  
.
A. y    x 1  
.
3
3
2
3 2  
D. y  x 3x 1  
.
C. y  x 3x 1  
.
Câu 12. Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên  
Trang 14  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
3
3
A. y  x 3x 1  
.
B. y  x 3x 1  
.
3
3
C. y  x 3x 1  
.
D. y  x 3x 1  
.
Câu 13.Đường cong trong hình vẽ sau đây là đồ thca hàm snào?  
y
3
1
2  
1
x
2
1  
O
1  
3
4
2
3
3 2  
D. y  x  3x 1  
.
A. y  x  3x 1  
.
3
B. y  x  2x 1  
.
C. y  x 3x 1  
.
2
Câu 14. Hàm s y  x  3x  4  đồ th là hình nào sau đây?  
A.  
C.  
B.  
D.  
Li gii:  
Câu 15. Đường cong trong hình bên là đthca mt hàm strong bn hàm số được lit kê bn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?  
y
3
1
-1  
x
O
-2  
1
-1  
3
3
3
2
3
A. y  x  3x 1  
.
B. y  x 3x 1  
.
C. y  x 3x 1  
.
D. y  x  3x 1  
.
Trang 15  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
Câu 16. Đường cong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương  
án A, B, C, D dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ?  
3
2
3
4
A. y  x 6x 1  
B. y  x 6x 1  
C. y  x 6x 1  
D. y  x 6x 1  
Câu 17. Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên.  
y
3
A. y  x 3x 1.  
3
B. y  x 3x 1.  
3
C. y  x 3x 1.  
1
3
D. y  x 3x 1.  
O
x
Câu 18. Cho hàm số y
 đồ thị là đường cong  
như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?.  
A. a 0,b 0,c 0,d 0.  
B. a 
C. a 
D. a 0,b 0,c 0,d 0.  
.
.
.
.
Câu 19. Cho biết hàm số y
 đồ thị như hình vẽ  
bên. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?  
A.  
C.  
.
.
B.  
D.  
.
.
O
x
Câu 20. Đường cong trong hình vẽ dưới đây là đthca mt hàm strong bn hàm số được lit kê ở  
bốn phương án A,B,C,D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?.  
Trang 16  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
4
2
4
2
4
2
4
2
A. y  x 2x 1.  
B. y  x 2x 1.  
C. y  x 2x .  
D. y  x 2x  2.  
Câu 21. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?  
4
2
-2  
2
-
2
O
2
-2  
1
4
2
4
2
4
2
4
2
A. y  x  4x  
.
B. y  x  2x  
.
C. y  x 3x  
.
D. y   x  3x  
.
4
Câu 22. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?  
4
2
4
2
4
2
4 2  
D. y  x  2x .  
A. y  x 2x .  
B. y  x 2x .  
C. y  x  2x .  
y
x
O
Câu 23. Cho hàm số  
đúng?.  
y
f(x) liên tc trên  
và có đồ thị như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là  
A. Đồ thị hàm số có 2 điểm cực tiểu là (2; 1)  
,
(2;1)  1 điểm cực đại là (0;1)  
(1;2)  1 điểm cực tiểu là (0;1)  
,
C. Đồ thị hàm số có 1 điểm cực đại là (1;0)  2 điểm cực tiểu là ( 1;2) (1;2)  
(2;1)  1 điểm cực tiểu là (1;0)  
.
.
.
.
B. Đồ thị hàm số có 2 điểm cực đại là (
,
D. Đồ thị hàm số có 2 điểm cực đại là (2;
,
Trang 17  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Câu 24. Đồ thị như hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
4
2
4 2  
B. y  x 2x 3.  
4 2  
D. y  x  2x 3.  
A. y  x 2x .  
4
2
C. y  x  2x .  
Câu 25. Đường cong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau?  
y
2
O
-1  
1
x
-1  
2
4
2
4
2
3 2  
D. y  x  2x 1.  
A. y  x 1  
.
B. y  x  2x 1  
.
C. y  x 2x 1  
.
Câu 26. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?  
4
2
-2  
4
x
2
D. y   x 1  
2
.
4
2
4
2
4
2
A. y  x 2x 1  
.
B. y  x  2x 1  
.
C. y  x  2x 1  
.
Câu 27. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?  
4
2
3
4
2
3
D. y  x 3x 1.  
A. y  x 2x 1  
.
B. y  x 3x 1  
.
C. y  x 2x 1  
.
Câu 28. Hình ảnh bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?  
Trang 18  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
4
2
4
2
A. y  x 2x 3  
.
B. y  x 2x 3  
.
4
2
4
2
C. y  x 2x 3  
.D. y  x  2x 3  
Câu 29. Hi hình vẽ sau đây là đồ thca hàm snào trong bốn phương án A, B, C, D dưới đây?.  
1
4
2
A. y  x  2x  
.
4
1
4
2
B. y  x  2x  2  
.
.
4
4
2
C. y  x 8x  2  
.
1
4
2
D. y  x  2x  2  
4
Câu 30. Đường cong trong hình bên là đthca mt hàm strong bn  
hàm số được lit kê bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó  
là hàm snào?  
y
A.  
y
y
.
B.  
y
y
.
1
3
.
2  
2
C.  
.
D.  
O
x
Câu 31. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn  
hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B,C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó  
là hàm số nào?  
3  
4
2
4
2
4
2
4
2
A. y  x  2x  
.
B. y  x  2x  
.
C. y  x 2x  
.
D. y  x 2x  
.
Câu 32. Đường cong hình bên là đthca mt hàm strong bn hàm số được lit kê bốn phương  
án A, B, C, D dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ?  
Trang 19  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
y
3
2
1
O
-
3
-2 -1  
1
2
3
x
3
2
B. y  x 6x 1  
.
4 2  
D. y  x 3x 1  
.
A. y  x 3x 1  
.
3
C. y  x 6x 1  
.
Câu 33. Đường cong hình bên là đồ thị của một hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây.  
4
3
2
A. y  x 4x  4x ..  
2
B. y  x 4x  4..  
4
3
2
C. y  x  4x 4x ..  
2
D. y  x  4x 4  
.
y
Câu 34. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số sau đây?  
4
4
x
2
B. y  4 x  
.
A. y  4  
.
4
x
3
2
4
2
4
x
x
x
C. y  4  
.
D. y  4  
.
16  
2
8
4
Câu 35. Hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây:  
2
A.  
B.  
C.  
D.  
.
x
y  x  2x 1  
4
2
.
y  x  2x 1  
4
2
.
y  x  x 1  
4
2
.
y  x  2x 1  
4
2
Câu 36. Cho hàm s y  f (x)  ax bx c  đồ th như hình  
v. Hàm s y  f (x)  hàm s nào trong các hàm s sau:  
4
2
4
2
4
2
4 2  
D. y  x  4x 3  
.
A. y  x 4x 3  
.
B. y  x  4x 3  
.
C. y  x 2x 3  
.
Trang 20  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Câu 37: Đồ thị sau đây là của hàm số nào?  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
4
2
A. y  x 3x 3  
.
1
4
2
B. y   x 3x 3  
.
4
4
2
C. y  x 2x 3  
.
.
4
2
D. y  x  2x 3  
3
Câu 38.Đường cong bên là đồ thca mt trong 4 hàm số  
sau. Đó là hàm số nào?  
2
4
1
x
4
2
2
x
A. y  x 8x 1  
.
B. y   2x 1  
.
-3  
-2  
-1  
1
2
3
4
-1  
-2  
-3  
4
4
x
x
2
2
C. y    2x 1  
.
D. y    2x 1  
.
4
4
Câu 39. Đồ thị hàm số y
bốn điểm phân biệt  
đúng?  
cꢀt trục hoành tại  
A
B
C
D
như hình vẽ bên. Biết rằng  
A
B
B
C
C
D
 
, mệnh đề nào sau đây  
,
,
,
A.  
B.  
C.  
D.  
a
a
a
a
.
.
.
.
4
2
Câu 40. Cho hàm s y  ax bx c  đồ th  hình v dưới đây. M
2
2
A. a  0,b  0,c  0,b 4ac  0  
.
.
B. a  0,b  0,c  0,b 8ac  0  
.
.
2
2
C. a  0,b  0,c  0,b 4ac  0  
D. a  0,b  0,c  0,b 8ac  0  
4
2
   
Câu 41. Cho hàm số + y  ax bx c c  0  
có đồ thị sau:.  
Xét dấu a,b,c  
A. a  0,b  0,c  0  
B. a  0,b  0,c  0  
C. a  0,b  0,c  0  
D. a  0,b  0,c  0  
.
.
.
.
4
2
Câu 42. Cho hàm số y  ax bx c  đồ thị như hình  
vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?  
A. a  0,b  0,c  0  
B. a  0,b  0,c  0  
.
.
Trang 21  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
C. a  0,b  0,c  0  
D. a  0,b  0,c  0  
.
.
Câu 43. Cho hàm số y  f x  
 
 đồ thị là hình vẽ bên. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào  
sai?  
A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng ;1  0;1 .  
.
B. Tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số là 1;0  
C. Hàm số đạt cực tiểu tại các điểm x 1  x  1  
D. Hàm số có ba điểm cực trị.  
.
Câu 44. Đường cong hình bên dưới là đồ thị hàm số nào trong 4 hàm  
số sau:  
3
x 1  
x  
3x 1  
12x  
3x 1  
12x  
3x 2  
1x  
A. y   
.
B. y   
.
C. y   
.
D. y   
.
1
Câu 45: Đồ thị sau đây là của hàm snào:  
x 1  
x 1  
x 1  
x  
A. y   
C. y   
.
B. y   
D. y   
.
.
x 1  
x 1  
2
.
2
x 2  
1x  
Câu 46. Đồ thị trong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số trong  
bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây.  
Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?  
Trang 22  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
x 1  
x 1  
2x 1  
x 1  
x 2  
x 1  
x 2  
D. y   
A. y   
.
B. y   
.
C. y   
.
.
1x  
Lời giải  
Chọn C.  
Đồ thị có:  
+
) Tiệm cận đứng: x 1. Tiệm cận ngang: y 1  
loại B, D.  
+
) Giao với trục hoành tại điểm loại A;  
A 2;0  
   
+) Vậy chọn C.  
+
) Mặt khác đồ thị nằm cung phần tư thứ I,III nên y  0.  
Câu 47. Đồ thị sau đây là của hàm số nào?  
2
x 1  
x 1  
x 1  
x 2  
x 1  
x 3  
1x  
A. y   
.
B. y   
.
C. y   
.
D. y   
.
x 1  
4
2
1
-1  
O
2
.
Câu 48. Đồ thị sau đây là ca hàm snào?  
y
2
x 1  
x 1  
x 2  
2x 1  
A. y   
C. y   
.
.
B. y   
D. y   
.
x 1  
2
x 1  
x 1  
x 1  
3
2
1
O
-
3 -2 -1  
1
1
2
3
x
-
-
2
Trang 23  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
Câu 49. Hình vẽ sau là đồ thị hàm số nào?  
2
2
x 1  
x  3x  
x 2  
x 2  
x 1  
1
A. y   
.
B. y   
.
C. y   
.
D. y   
x 1  
2x 2  
ax  đồ th như hình vẽ bên  
Câu 50. Tìm a,b để hàm số  
y
x
y
A.  
C.  
a
a
.
B. a 
.
D. a 
.
.
x
1  
O
ax  đồ th như hình vẽ:.  
cx  
Câu 51. Tìm a,b,c để hàm số  
y
A. a 2,b 2;c  
B. a 
1
.
.
1
.
.
C.  
a
1,b 2;c  
D. a 
2
x
có đồ thlà hình vẽ nào sau đây?  
Câu 52. Hàm s y   
x 1  
A.  
.
B.  
.
C.  
.
D.  
Trang 24  
.
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
Câu 53. Hình bên là đồ thca mt trong bn hàm số được cho trong các phương án A, B, C, D; hỏi  
đó là hàm nào ?.  
2
x
.  
A.  
B.  
C.  
D.  
y
y
y
y
x
.  
x
.  
x
2
x
.
x
Câu 54. Đường cong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương  
án A, B, C, D dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?.