51.Bảng Biến Thiên Và Đồ Thị HS Giải Chi Tiết Quá Hay

Đăng ngày 11/24/2017 5:45:07 PM | Thể loại: Hình học 12 | Chia sẽ bởi: Đông Đặng Việt | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 31 | Kích thước: 2.21 M | Loại file: pdf
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
Đây là trích 1 phần tài liu gn  
000 trang ca Thầy Đặng Vit  
2
Đông.  
Quý Thy Cô mua trn bFile  
Word Toán 11 và 12 ca Thy  
Đặng Việt Đông giá 400k (lớp  
1
1 là 200K, lp 12 là 200K) thẻ  
cào Vietnam mobile liên hsố  
máy  
Tng: 50 đề thi thTHPT Quc  
Gia + n phm Casio 2018 ca  
ĐH Sư Phạm TPHCM  
Trang 1  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
ĐỒ THỊ HÀM SỐ  
A – KIẾN THỨC CHUNG  
3
2
1
. Định hình hàm số bậc 3: y  ax bx cx  d  
a>0  
a<0  
y'  0  hai  
nghim phân  
y
y
bit  
hay  
y/  0  
O
y
x
O
x
y'  0  hai  
y
nghim  
kép  
hay   0  
/
y
O
x
O
x
y
y
y'  0 vô  
nghim hay  
y/  0  
O
x
O
x
4 2  
. Đồ thị hàm số bậc bốn trùng phương: y  ax  bx  c  
2
+
+
x 0  
3
2
) Đạo hàm: y'  4ax  2bx  2x 2ax  b y'  0   
,  
2
2
ax  b  0  
) Để hàm số có 3 cực trị: ab  0  
a 0  
b 0  
a 0  
b 0  
-
-
Nếu  
hàm số có 1 cực đại và 2 cực tiểu  
Nếu  
hàm số có 2 cực đại và 1 cực tiểu  
+
) Để hàm số có 1 cực trị ab  0  
Trang 3  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
a 0  
b 0  
a 0  
b 0  
-
-
Nếu  
Nếu  
hàm số có 1 cực tiểu và không có cực đại  
hàm số có 1 cực đại và không có cực tiểu  
a>0  
a<0  
y
y
y'  0 có  
nghim  
3
phân  
bit hay ab  0  
O
x
O
x
y
y
y'  0  đúng  
1
nghim hay  
ab 0  
O
x
O
x
ax b  
cx d  
3
. Đồ thị hàm số y   
d   
c   
+
) Tập xác định: D  R \   
ad  bc  
+
) Đạo hàm: y   
2
cx d  
-
-
Nếu ad bc  0 hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định. Đồ thị nằm góc phần tư 2 và 4.  
Nếu ad bc  0hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định. Đồ th nằm góc phần tư 1 và  
3
.
d
) Đồ thị hàm số có: TCĐ: x    TCN: y   
c
a
c
+
d a   
c c   
+
) Đồ thị có tâm đối xứng: I  ;  
ad bc 0  
ad bc 0  
y
y
O
O
1
x
x
4
. Đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối  
Dạng 1: Từ đồ thị (C) của hàm số y  f  
x
, suy ra cách vẽ đồ thị (G) của hàm số y  f  
   
x
Trang 4  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
f
f
x
x
khi f  
khi f  
x
0  
0  
y  f  
x
x
Suy ra  
       
G  C1  C2  
+
C1  
là phần đồ thị (C) nằm phía trên trục hoành y  0  
.
   
C
+
C2  
là phần đối xứng qua trục hoành của phần đồ thị (C) nằm phía dưới trục hoành y  0  
   
C
Dạng 2: Từ đồ thị (C) của hàm số y  f  
x
, suy ra cách vẽ đồ thị (H) của hàm số y  f x  
 x  x nên y  f x  hàm số chẵn, suy ra đồ thị (H) nhận trục tung làm trục đối xứng. Vì  
   
     
Suy ra(H)  C3  C4  
+
+
C3  
C4  
   
là phần đồ thị của (C) nằm bên phải trục tung .  
x 0  
là phần đối xứng của qua trục tung.  
C3  
B – BÀI TẬP  
DẠNG 1: BẢNG BIẾN THIÊN VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN  
Câu 1. Bng biến thiên sau là bng biến thiên ca hàm số nào sau đây?  
x
  
0
2
  
y  
0
0
  
2
y
2
2
  
3
2
3
3
2
3
A. y  x  3x 1  
.
B. y  x  3x  2.  
C. y  x  3x 1  
.
D. y  x 3x  2  
.
Câu 2. Bng biến thiên sau đây là của hàm snào ?  
3
2
3
2
3 2  
C.  
.
y  x 3x 1  
A.  
.
B.  
.
D.  
y  x 3x 1  
y  x 3x 1  
3
2
.
y  x 3x 1  
Câu 3. Bảng biến thiên dưới đây là bảng biến thiên của hàm số nào trong các hàm số được liệt kê ở  
bốn phương án A, B, C, D?  
Trang 5  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
x
  
2  
0
1
  
y'  
y
+
-
0
+
20  
  
  
7  
3
2
3
2
A. y  2x 3x 12x  
.
B. y  2x 3x 12x  
.
.
4
2
3
2
C. y  2x 3x 12x  
.
D. y  2x 3x 12x  
Câu 4. Bng biến thiên sau là ca hàm snào ?.  
x
y  
∞  
1  
0
0
0
1
0
+∞  
+∞  
+
+
+∞  
1  
y
2  
2  
.
.
A.  
C.  
y
y
.
B.  
D.  
y
y
.
Câu 5. Bảng biến thiên trong hình vẽ dưới đây là bảng biến thiên của hàm số nào?  
x
1  
   
0
0
1
0
y  
-
0
+
-
+
.
   
-3  
y
4
4  
4
2
4
2
4
2
A.  
.
B.  
.
C.  
D.  
y  x  2x 3  
y  x  2x 3  
y  x  x 3  
4
2
.
y  x  2x 3  
Câu 6. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào ?  
x
-∞  
1
0
+∞  
y'  
+
+
+∞  
1
y
-
3
x
2
D. y   x  x   
3
2
3
4
2
3
4
2
A. y  x 3x 1  
B. y  x 1  
.
C. y  x 3x 1  
.
Câu 7.Bảng biến thiên sau là của hàm số nào?  
x
  
1  
  
y  
2
  
y
  
2
Trang 6  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
2x 3  
2
x 1  
x 1  
2x 1  
x 1  
2x  
A. y   
.
B. y   
.
C. y   
.
D. y   
.
x 1  
x 1  
Câu 8. Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình bên  
2
x
y  
2
2
  
y
  
2
x 1  
2x 3  
x 2  
x 3  
x 2  
2x 7  
x 2  
A. y   
.
B. y   
.
C. y   
.
D. y   
.
x 2  
Câu 9. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào?  
x
  
1
  
y  
y
+
+
  
.
2  
.
2  
  
2
x 3  
2x 3  
x 1  
2x 1  
1x  
2x 2  
1x  
A. y   
.
B. y   
.
C. y   
.
D. y   
.
x 1  
Câu 10. Bảng biến thiên ở hình dưới là của một trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây. Hãy tìm hàm  
số đó.  
x
  
1  
  
y  
+
+
  
2
y
2
  
2
x
.  
2x .  
x
x
x
A.  
y
B.  
y
C.  
y
.
D.  
y
.
x
Câu 11. Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình bên ?  
x 3  
x 2  
x 3  
x 2  
2x 3  
x 2  
2x 7  
.
x 2  
A.  
.
B.  
.
C.  
.
D.  
y   
y   
y   
y   
Trang 7  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
Câu 12. Hàm số y  f  
đúng?.  
x
liên tục trên  
và có bảng biến thiên dưới đây. Khẳng định nào sau đây là  
x
y  
  
1  
0
0
0
1
0
  
  
  
2
y
2  
A. Hàm số có ba điểm cực trị.  
C. Hàm số đạt cực tiểu tại x  1  
B. Hàm số đạt cực đại tại x  0  
D. Hàm số đạt cực đại tại x  2  
.
.
.
Câu 13. Cho hàm số y  f  
x
xác định, liên tục trên  
và có bảng biến thiên.  
.
Khẳng định nào sau đây sai ?  
A.  
M
0;2  
được gọi là điểm cực đại của hàm số.  
1  
được gọi là giá trị cực tiểu của hàm số.  
B.  
f
C. x0 1 được gọi là điểm cực tiểu của hàm số.  
   
1;0 1;   
D. Hàm số đồng biến trên các khoảng  .  
Câu 14. Cho hàm số có bảng biến thiên ở hình bên. Khẳng định  
nào sau đây là khẳng định sai ?  
x
-∞  
2
0
3
0
0
+∞  
A. Hàm số có  
B. Hàm số có giá trị cực đại bằng  
C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng  
D. Hàm số đạt cực tiểu tại x  0  
2
cực trị.  
y'  
--  
+
--  
3
3
.
+∞  
, giá trị nhỏ nhất bằng 1  
.
y
-
1
.
-
Câu 15. Cho hàm số y  f  
x
xác định, liên tục trên  
và có  
bảng biến thiên:  
x
y  
∞  
2  
0
1  
0
1
0
+∞  
  
1
y
  
1  
.
Mệnh đề nào dưới đây đúng ?  
A. Hàm số đồng biến trên khoảng B. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.  
C. Hàm số đạt cực trị tại x  2  
Câu 16. Cho hàm s y  f  
xác định, liên tc trên  
;1  
.
.
1
D. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng .  
và có bng biến thiên  
   
x
Trang 8  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
+  
x
-   
-2  
0
0
2
y’  
y
-
+
0
-
0
+
+  
1  
+  
-3  
-3  
Khẳng định nào sau đây đúng?  
A. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1.  
B. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng -3.  
D. Phương trình  
 0 luôn có nghiệm.  
C. Hàm số có đúng một cực trị.  
   
f x  
Câu 17. Cho hàm số y  f (x) xác định và liên tục trên  
và có bảng biến thiên  
.
Khẳng định sai?  
A. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng  
4
.
B. Hàm số đồng biến trên khoảng (0;2)  
.
C. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x  0 ..  
Câu 18. Hàm s y  ax bx cx  d  bng biến thiên như hình bên. Khẳng định nào sau đây  
đúng ?  
D. Hàm số đạt cực đại tại điểm x  2  
.
3
2
A. Hàm số có đúng một cc tr.  
B. Hàm scó giá trnhnht bng 3.  
D. Hàm s  giá tr cực đại bng 2.  
  
C. H s a  0  
.
x
  
-2  
0
y '  
+
0
0
+
y
5
  
  
3
Câu 19. Cho hàm số y  f  
x
xác định, liên tục trên  
;1  
,
1;  
và có bảng biến thiên :.  
x
-  
1
+  
y'  
y
-
-
1
+  
1
-
.
khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?  
A. Hàm snghch biến trên  
C. Hàm scó giá trnhnht bng  
Câu 20. Cho hàm s y  f (x) xác định, liên tc trên  
1;   
.
B. Hàm s  giá tr cc tiu bng .  
1
D. Hàm số có đúng một cc tr.  
và có bng biến thiên..  
1
.
Trang 9  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
x
y  
∞  
1  
0
0
0
1
0
+∞  
+
+
2
2
y
  
1
  
Khẳng định nào sau đây sai ?  
A. M(0;1) được gọi là điểm cực tiểu của hàm số.  
B. x0  1 được gọi là điểm cực đại của hàm số.  
C. f (1)  2 được gọi là giá trị lớn nhất của hàm số.  
D. f (1)  2 được gọi là giá trị cực đại của hàm số.  
Câu 21. Cho hàm số  
y
liên tục trên đoạn  bng biến thiên như hình vẽ:.  
.
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?  
A. Giá trị cực tiểu của hàm số là  
C. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm  
0
.
B. Hàm số đạt cực đại tại điểm  
D. Giá trị cực đại của hàm số là  
x
1
.
x
1
.
5
.
Câu 22. Cho hàm s y  f (x)  bng biến thiên như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là khẳng định  
sai?  
x -∞  
y'  
1
0
+∞  
-
-
y +∞  
-
2
-
A. Hàm snghch biến trên  
C. Hàm skhông có cc tr.  
.
B. Hàm s đạt cc tiu ti x 1.  
D. lim y  ; lim y  .  
x  
x  
Câu 23.Cho hàm số  
f
x
liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau:.  
.
Xét các mệnh đề sau:.  
. Phương trình  
1
f
x
 m  nghiệm khi và chỉ khi m  2  
.
Trang 10  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
2
3
4
5
. Cực đại của hàm số là -3.  
. Cực tiểu của hàm số là 2.  
. Đường thẳng x  2  tiệm cận đứng của đồ thị.  
. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang.  
Số mệnh đề đúng là:  
A.  
Câu 24. Cho hàm số y  f  
2
.
B.  
1
.
C.  
có bảng biến thiên như hình bên. Khi đó tất cả các giá trị của m để  
m1 có ba nghiệm thực là  
4
.
D. 3 .  
x
phương trình  
f
x
A. m 3;5  
.
B. m  
4;6  
.
     
   
C. m ;3  5; . D. m 4;6  
.
x
y  
  
2  
0
0
0
  
  
5
y
  
3
Trang 11  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
DẠNG 2: ĐỒ THỊ CÁC HÀM SỐ  
Câu 1. Đồ thhình bên là ca hàm snào?.  
Chọn một khẳng định ĐÚNG.  
A.  
y
y
.
3
x
.
B.  
.
.
3
C.  
D.  
y
y
Câu 2. Đường cong sau đây là đồ th ca mt hàm s trong bn hàm số được lit kê  bốn phương án  
A, B, C, D dưới đây. Hi hàm số đó là hàm số nào ?.  
3
3
A. y  f  
C. y  f  
x
x
 x 3x 1  
.
B. y  f  
D. y  f  
x
 x 3x 1  
.
3
3
 x 3x 1  
.
x
 x 3x 1  
.
3
2
Câu 3. Hàm s y  x 3x 1 là đồ th nào sau đây  
A. B.  
C.  
D.  
y
y
y
y
5
5
5
5
x
x
x
x
-5  
5
-5  
5
-5  
5
-5  
5
-5  
-5  
-5  
-5  
Lời giải  
Chọn A.  
3
2
Ta có: y  x 3x 1  a  1 0  y(0)  1 nên chọn A.  
Câu 4. Đồ thị sau đây là đthị tương ng ca hàm snào?  
4
2
A. y  x  x 1,.  
4
2
B. y  x 2x 1  
.
1
3
2
C. y   x  x 1,.  
3
1
3
D. y  x  2x  2  
.
3
Câu 5. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?  
Trang 12  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
1
2
3
-1  
O
-2  
-4  
3
3
2
3
3 2  
D. y  x 3x 4  
.
A. y  x 3x 4  
.
B. y  x 3x 4  
.
C. y  x 3x 4  
.
Câu 6. Cho hàm s y  f (x) đồ th như hình vẽ sau, các khng  
định sau khẳng đinh nào là đúng ?  
A. Hàm số đạt cực tiểu tại A(1;1)  cực đại tại B(1;3)  
B. Hàm số có giá trị cực đại bằng 1.  
.
C. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng -1 và đạt giá trị lớn nhất bằng 3.  
D. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu A(1;1) điểm cực đại B(1;3)  
.
Câu 7. Đường cong trong hình bên là đthca mt hàm strong bn hàm số được lit kê bn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?  
3
2
3 2  
B. y  2x 9x 12x  
.
4 2  
D. y  x 3x  2  
.
A. y  2x 9x 12x 4  
3
C. y  x 3x  2  
.
Câu 8. Cho đồ thị sau.  
.
Hỏi hàm số nào sau đây có đồ thị ở hình trên?  
3
2
3
2
3
2
A. y  x 3x 1  
.
B. y  x 3x 1  
.
C. y  x 3x 1  
.
D.  
3
2
y  x 3x 1  
.
Câu 9. Hỏi, đồ thị hình bên là đồ thca hàm snào?.  
Trang 13  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
2
3
3 2  
B. y  x 3x 1.  
3 2  
D. y  x 3x 1.  
A. y  3x 2x 1  
.
3
2
C. y  x 2x 1  
.
Câu 10. Đồ thị dưới đây là ca hàm snào ?  
3
2
3
2
3
2
3
A.  
.
B.  
.
C.  
.
D.  
.
y  x 3x 1  
y  x  x 1  
y  x 3x 1  
y  x  x 1  
Câu 11. Đường cong trong hình bên là đồ thca mt hàm strong bn hàm số được lit kê bn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hi hàm số đó là hàm số nào ?.  
y
3
2
1
x
-3  
-2  
-1  
1
2
3
-1  
-2  
-3  
3
x
2
3 2  
B. y  x 3x 1  
.
A. y    x 1  
.
3
3
2
3 2  
D. y  x 3x 1  
.
C. y  x 3x 1  
.
Câu 12. Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên  
Trang 14  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
3
3
A. y  x 3x 1  
.
B. y  x 3x 1  
.
3
3
C. y  x 3x 1  
.
D. y  x 3x 1  
.
Câu 13.Đường cong trong hình vẽ sau đây là đồ thca hàm snào?  
y
3
1
2  
1
x
2
1  
O
1  
3
4
2
3
3 2  
D. y  x  3x 1  
.
A. y  x  3x 1  
.
3
B. y  x  2x 1  
.
C. y  x 3x 1  
.
2
Câu 14. Hàm s y  x  3x  4  đồ th là hình nào sau đây?  
A.  
C.  
B.  
D.  
Li gii:  
Câu 15. Đường cong trong hình bên là đthca mt hàm strong bn hàm số được lit kê bn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?  
y
3
1
-1  
x
O
-2  
1
-1  
3
3
3
2
3
A. y  x  3x 1  
.
B. y  x 3x 1  
.
C. y  x 3x 1  
.
D. y  x  3x 1  
.
Trang 15  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
Câu 16. Đường cong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương  
án A, B, C, D dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ?  
3
2
3
4
A. y  x 6x 1  
B. y  x 6x 1  
C. y  x 6x 1  
D. y  x 6x 1  
Câu 17. Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên.  
y
3
A. y  x 3x 1.  
3
B. y  x 3x 1.  
3
C. y  x 3x 1.  
1
3
D. y  x 3x 1.  
O
x
Câu 18. Cho hàm số y
 đồ thị là đường cong  
như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?.  
A. a 0,b 0,c 0,d 0.  
B. a 
C. a 
D. a 0,b 0,c 0,d 0.  
.
.
.
.
Câu 19. Cho biết hàm số y
 đồ thị như hình vẽ  
bên. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?  
A.  
C.  
.
.
B.  
D.  
.
.
O
x
Câu 20. Đường cong trong hình vẽ dưới đây là đthca mt hàm strong bn hàm số được lit kê ở  
bốn phương án A,B,C,D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?.  
Trang 16  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
4
2
4
2
4
2
4
2
A. y  x 2x 1.  
B. y  x 2x 1.  
C. y  x 2x .  
D. y  x 2x  2.  
Câu 21. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?  
4
2
-2  
2
-
2
O
2
-2  
1
4
2
4
2
4
2
4
2
A. y  x  4x  
.
B. y  x  2x  
.
C. y  x 3x  
.
D. y   x  3x  
.
4
Câu 22. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?  
4
2
4
2
4
2
4 2  
D. y  x  2x .  
A. y  x 2x .  
B. y  x 2x .  
C. y  x  2x .  
y
x
O
Câu 23. Cho hàm số  
đúng?.  
y
f(x) liên tc trên  
và có đồ thị như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là  
A. Đồ thị hàm số có 2 điểm cực tiểu là (2; 1)  
,
(2;1)  1 điểm cực đại là (0;1)  
(1;2)  1 điểm cực tiểu là (0;1)  
,
C. Đồ thị hàm số có 1 điểm cực đại là (1;0)  2 điểm cực tiểu là ( 1;2) (1;2)  
(2;1)  1 điểm cực tiểu là (1;0)  
.
.
.
.
B. Đồ thị hàm số có 2 điểm cực đại là (
,
D. Đồ thị hàm số có 2 điểm cực đại là (2;
,
Trang 17  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Câu 24. Đồ thị như hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
4
2
4 2  
B. y  x 2x 3.  
4 2  
D. y  x  2x 3.  
A. y  x 2x .  
4
2
C. y  x  2x .  
Câu 25. Đường cong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau?  
y
2
O
-1  
1
x
-1  
2
4
2
4
2
3 2  
D. y  x  2x 1.  
A. y  x 1  
.
B. y  x  2x 1  
.
C. y  x 2x 1  
.
Câu 26. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?  
4
2
-2  
4
x
2
D. y   x 1  
2
.
4
2
4
2
4
2
A. y  x 2x 1  
.
B. y  x  2x 1  
.
C. y  x  2x 1  
.
Câu 27. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?  
4
2
3
4
2
3
D. y  x 3x 1.  
A. y  x 2x 1  
.
B. y  x 3x 1  
.
C. y  x 2x 1  
.
Câu 28. Hình ảnh bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?  
Trang 18  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
4
2
4
2
A. y  x 2x 3  
.
B. y  x 2x 3  
.
4
2
4
2
C. y  x 2x 3  
.D. y  x  2x 3  
Câu 29. Hi hình vẽ sau đây là đồ thca hàm snào trong bốn phương án A, B, C, D dưới đây?.  
1
4
2
A. y  x  2x  
.
4
1
4
2
B. y  x  2x  2  
.
.
4
4
2
C. y  x 8x  2  
.
1
4
2
D. y  x  2x  2  
4
Câu 30. Đường cong trong hình bên là đthca mt hàm strong bn  
hàm số được lit kê bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó  
là hàm snào?  
y
A.  
y
y
.
B.  
y
y
.
1
3
.
2  
2
C.  
.
D.  
O
x
Câu 31. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn  
hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B,C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó  
là hàm số nào?  
3  
4
2
4
2
4
2
4
2
A. y  x  2x  
.
B. y  x  2x  
.
C. y  x 2x  
.
D. y  x 2x  
.
Câu 32. Đường cong hình bên là đthca mt hàm strong bn hàm số được lit kê bốn phương  
án A, B, C, D dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ?  
Trang 19  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
y
3
2
1
O
-
3
-2 -1  
1
2
3
x
3
2
B. y  x 6x 1  
.
4 2  
D. y  x 3x 1  
.
A. y  x 3x 1  
.
3
C. y  x 6x 1  
.
Câu 33. Đường cong hình bên là đồ thị của một hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây.  
4
3
2
A. y  x 4x  4x ..  
2
B. y  x 4x  4..  
4
3
2
C. y  x  4x 4x ..  
2
D. y  x  4x 4  
.
y
Câu 34. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số sau đây?  
4
4
x
2
B. y  4 x  
.
A. y  4  
.
4
x
3
2
4
2
4
x
x
x
C. y  4  
.
D. y  4  
.
16  
2
8
4
Câu 35. Hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây:  
2
A.  
B.  
C.  
D.  
.
x
y  x  2x 1  
4
2
.
y  x  2x 1  
4
2
.
y  x  x 1  
4
2
.
y  x  2x 1  
4
2
Câu 36. Cho hàm s y  f (x)  ax bx c  đồ th như hình  
v. Hàm s y  f (x)  hàm s nào trong các hàm s sau:  
4
2
4
2
4
2
4 2  
D. y  x  4x 3  
.
A. y  x 4x 3  
.
B. y  x  4x 3  
.
C. y  x 2x 3  
.
Trang 20  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Câu 37: Đồ thị sau đây là của hàm số nào?  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
4
2
A. y  x 3x 3  
.
1
4
2
B. y   x 3x 3  
.
4
4
2
C. y  x 2x 3  
.
.
4
2
D. y  x  2x 3  
3
Câu 38.Đường cong bên là đồ thca mt trong 4 hàm số  
sau. Đó là hàm số nào?  
2
4
1
x
4
2
2
x
A. y  x 8x 1  
.
B. y   2x 1  
.
-3  
-2  
-1  
1
2
3
4
-1  
-2  
-3  
4
4
x
x
2
2
C. y    2x 1  
.
D. y    2x 1  
.
4
4
Câu 39. Đồ thị hàm số y
bốn điểm phân biệt  
đúng?  
cꢀt trục hoành tại  
A
B
C
D
như hình vẽ bên. Biết rằng  
A
B
B
C
C
D
 
, mệnh đề nào sau đây  
,
,
,
A.  
B.  
C.  
D.  
a
a
a
a
.
.
.
.
4
2
Câu 40. Cho hàm s y  ax bx c  đồ th  hình v dưới đây. M
2
2
A. a  0,b  0,c  0,b 4ac  0  
.
.
B. a  0,b  0,c  0,b 8ac  0  
.
.
2
2
C. a  0,b  0,c  0,b 4ac  0  
D. a  0,b  0,c  0,b 8ac  0  
4
2
   
Câu 41. Cho hàm số + y  ax bx c c  0  
có đồ thị sau:.  
Xét dấu a,b,c  
A. a  0,b  0,c  0  
B. a  0,b  0,c  0  
C. a  0,b  0,c  0  
D. a  0,b  0,c  0  
.
.
.
.
4
2
Câu 42. Cho hàm số y  ax bx c  đồ thị như hình  
vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?  
A. a  0,b  0,c  0  
B. a  0,b  0,c  0  
.
.
Trang 21  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
C. a  0,b  0,c  0  
D. a  0,b  0,c  0  
.
.
Câu 43. Cho hàm số y  f x  
 
 đồ thị là hình vẽ bên. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào  
sai?  
A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng ;1  0;1 .  
.
B. Tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số là 1;0  
C. Hàm số đạt cực tiểu tại các điểm x 1  x  1  
D. Hàm số có ba điểm cực trị.  
.
Câu 44. Đường cong hình bên dưới là đồ thị hàm số nào trong 4 hàm  
số sau:  
3
x 1  
x  
3x 1  
12x  
3x 1  
12x  
3x 2  
1x  
A. y   
.
B. y   
.
C. y   
.
D. y   
.
1
Câu 45: Đồ thị sau đây là của hàm snào:  
x 1  
x 1  
x 1  
x  
A. y   
C. y   
.
B. y   
D. y   
.
.
x 1  
x 1  
2
.
2
x 2  
1x  
Câu 46. Đồ thị trong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số trong  
bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây.  
Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?  
Trang 22  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
x 1  
x 1  
2x 1  
x 1  
x 2  
x 1  
x 2  
D. y   
A. y   
.
B. y   
.
C. y   
.
.
1x  
Lời giải  
Chọn C.  
Đồ thị có:  
+
) Tiệm cận đứng: x 1. Tiệm cận ngang: y 1  
loại B, D.  
+
) Giao với trục hoành tại điểm loại A;  
A 2;0  
   
+) Vậy chọn C.  
+
) Mặt khác đồ thị nằm cung phần tư thứ I,III nên y  0.  
Câu 47. Đồ thị sau đây là của hàm số nào?  
2
x 1  
x 1  
x 1  
x 2  
x 1  
x 3  
1x  
A. y   
.
B. y   
.
C. y   
.
D. y   
.
x 1  
4
2
1
-1  
O
2
.
Câu 48. Đồ thị sau đây là ca hàm snào?  
y
2
x 1  
x 1  
x 2  
2x 1  
A. y   
C. y   
.
.
B. y   
D. y   
.
x 1  
2
x 1  
x 1  
x 1  
3
2
1
O
-
3 -2 -1  
1
1
2
3
x
-
-
2
Trang 23  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
Câu 49. Hình vẽ sau là đồ thị hàm số nào?  
2
2
x 1  
x  3x  
x 2  
x 2  
x 1  
1
A. y   
.
B. y   
.
C. y   
.
D. y   
x 1  
2x 2  
ax  đồ th như hình vẽ bên  
Câu 50. Tìm a,b để hàm số  
y
x
y
A.  
C.  
a
a
.
B. a 
.
D. a 
.
.
x
1  
O
ax  đồ th như hình vẽ:.  
cx  
Câu 51. Tìm a,b,c để hàm số  
y
A. a 2,b 2;c  
B. a 
1
.
.
1
.
.
C.  
a
1,b 2;c  
D. a 
2
x
có đồ thlà hình vẽ nào sau đây?  
Câu 52. Hàm s y   
x 1  
A.  
.
B.  
.
C.  
.
D.  
Trang 24  
.
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
Câu 53. Hình bên là đồ thca mt trong bn hàm số được cho trong các phương án A, B, C, D; hỏi  
đó là hàm nào ?.  
2
x
.  
A.  
B.  
C.  
D.  
y
y
y
y
x
.  
x
.  
x
2
x
.
x
Câu 54. Đường cong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương  
án A, B, C, D dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?.  
2
x 1 .  
2x 1  
x 1  
2x 1  
x 1  
2
x 3 .  
A. y   
B. y   
mx 1  
C. y   
.
D. y   
.
x 1  
x 1  
Câu 55. Đồ thị hàm số y   
(m là tham số) có dạng nào sau đây ?  
m x  
1
2
3
4