Đề Thi Hình Học 12:51.Bảng Biến Thiên Và Đồ Thị Hs Giải Chi Tiết Quá Hay

đề thi Toán học Toán học 12 Hình học 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
299w0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-11-24 17:45:07
Loại file
pdf
Dung lượng
2.21 M
Trang
31
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

<!DOCTYPE html<br>!--[if IE]> <![endif]--> ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Hàm số - Giải tích 12 Đây là trích 1 phần tài liệu gần 000 trang của Thầy Đặng Việt 2 Đông. Quý Thầ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

!--[if IE]>
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
Đây là trích 1 phần tài liệu gần  
000 trang của Thầy Đặng Việt  
2
Đông.  
Quý Thầy Cô mua trọn bộ File  
Word Toán 11 và 12 của Thầy  
Đặng Việt Đông giá 400k (lớp  
1
1 là 200K, lớp 12 là 200K) thẻ  
cào Vietnam mobile liên hệ số  
máy  
Tặng: 50 đề thi thử THPT Quốc  
Gia + Ấn phẩm Casio 2018 của  
ĐH Sư Phạm TPHCM  
Trang 1  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
Trang 2  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
ĐỒ THỊ HÀM SỐ  
A – KIẾN THỨC CHUNG  
3
2
1
. Định hình hàm số bậc 3: y  ax bx cx  d  
a>0  
a
y'  0 có hai  
nghiệm phân  
y
y
biệt  
hay  
y/  0  
O
y
x
O
x
y'  0 có hai  
y
nghiệm  
kép  
hay   0  
/
y
O
x
O
x
y
y
y'  0 vô  
nghiệm hay  
y/  0  
O
x
O
x
4 2  
. Đồ thị hàm số bậc bốn trùng phương: y  ax  bx  c  
2
+
+x  0  
3
2
) Đạo hàm: y'  4ax  2bx  2x 2ax  b y'  0   

,  

2
2
ax  b  0  
) Để hàm số có 3 cực trị: ab  0  


a  0  
b  0  
a  0  
b  0  
-
-
Nếu  
hàm số có 1 cực đại và 2 cực tiểu  
Nếu  
hàm số có 2 cực đại và 1 cực tiểu  
+
) Để hàm số có 1 cực trị ab  0  
Trang 3  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  


a  0  
b  0  
a  0  
b  0  
-
-
Nếu  
Nếu  
hàm số có 1 cực tiểu và không có cực đại  
hàm số có 1 cực đại và không có cực tiểu  
a>0  
a
y
y
y'  0 có  
nghiệm  
3
phân  
biệt hay ab  0  
O
x
O
x
y
y
y'  0 có đúng  
1
nghiệm hay  
ab  0  
O
x
O
x
ax  b  
cx  d  

3
. Đồ thị hàm số y   
d   
c   
+
) Tập xác định: D  R \   ad  bc  
+
) Đạo hàm: y   
2

cx  d  

-
-
Nếu ad bc  0 hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định. Đồ thị nằm góc phần tư 2 và 4.  
Nếu ad bc  0hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định. Đồ thị nằm góc phần tư 1 và  
3
.
d
) Đồ thị hàm số có: TCĐ: x   và TCN: y   
c
a
c
+


d a   
c c   
+
) Đồ thị có tâm đối xứng: I  ;  


ad bc  0  
ad bc  0  
y
y
O
O
1
x
x
4
. Đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối  
Dạng 1: Từ đồ thị (C) của hàm số y  f  

x

, suy ra cách vẽ đồ thị (G) của hàm số y  f  
   
x
Trang 4  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  


f

f
x

x
khi f  
khi f  


x


 0  
 0  
y  f  

x


x


Suy ra  
       
G  C1  C2  
+

C1  

là phần đồ thị (C) nằm phía trên trục hoành y  0  
.

   
C

+

C2  

là phần đối xứng qua trục hoành của phần đồ thị (C) nằm phía dưới trục hoành y  0  

   
C

Dạng 2: Từ đồ thị (C) của hàm số y  f  

x

, suy ra cách vẽ đồ thị (H) của hàm số y  f x  


Vì x  x nên y  f x là hàm số chẵn, suy ra đồ thị (H) nhận trục tung làm trục đối xứng. Vì  
   
     
Suy ra(H)  C3  C4  
+
+


C3  
C4  


   
là phần đồ thị của (C) nằm bên phải trục tung .  
x  0  
là phần đối xứng của qua trục tung.  

C3  

B – BÀI TẬP  
DẠNG 1: BẢNG BIẾN THIÊN VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN  
Câu 1. Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của hàm số nào sau đây?  
x
  
0
2
  
y  

0

0

  
2
y

2
2
  
3
2
3
3
2
3
A. y  x  3x 1  
.
B. y  x  3x  2.  
C. y  x  3x 1  
.
D. y  x 3x  2  
.
Câu 2. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào ?  
3
2
3
2
3 2  
C.  
.
y  x 3x 1  
A.  
.
B.  
.
D.  
y  x 3x 1  
y  x 3x 1  
3
2
.
y  x 3x 1  
Câu 3. Bảng biến thiên dưới đây là bảng biến thiên của hàm số nào trong các hàm số được liệt kê ở  
bốn phương án A, B, C, D?  
Trang 5  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
x
  
2  
0
1
  
y'  
y
+
-
0
+
20  
  
  
7  
3
2
3
2
A. y  2x 3x 12x  
.
B. y  2x 3x 12x  
.
.
4
2
3
2
C. y  2x 3x 12x  
.
D. y  2x 3x 12x  
Câu 4. Bảng biến thiên sau là của hàm số nào ?.  
x
y  
–∞  
1  
0
0
0
1
0
+∞  
+∞  

+

+
+∞  
1  
y
2  
2  
4
4
2
x4 2x2 1.  
.
4 2  
x 2x 1.  
.
A.  
C.  
y
y
x
x
2x  
x
1.  
1.  
.
B.  
D.  
y
y
2
.
Câu 5. Bảng biến thiên trong hình vẽ dưới đây là bảng biến thiên của hàm số nào?  
x


1  
   
0
0
1
0
y  
-
0
+
-
+
.


   
-3  
y

4
4  
4
2
4
2
4
2
A.  
.
B.  
.
C.  
D.  
y  x  2x 3  
y  x  2x 3  
y  x  x 3  
4
2
.
y  x  2x 3  
Câu 6. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào ?  
x
-∞  
1
0
+∞  
y'  
+
+
+∞  
1
y
-

3
x
2
D. y   x  x   
3
2
3
4
2
3
4
2
A. y  x 3x 1  
B. y  x 1  
.
C. y  x 3x 1  
.
Câu 7.Bảng biến thiên sau là của hàm số nào?  
x
  
1  
  
y  


2
  
y
  
2
Trang 6  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
2x 3  
2
x 1  
x 1  
2x 1  
x 1  
2x  
A. y   
.
B. y   
.
C. y   
.
D. y   
.
x 1  
x 1  
Câu 8. Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình bên  
2
x
y  


2
2
  
y
  
2
x 1  
2x 3  
x  2  
x 3  
x  2  
2x 7  
x  2  
A. y   
.
B. y   
.
C. y   
.
D. y   
.
x  2  
Câu 9. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào?  
x
  
1
  
y  
y
+
+
  
.
2  
.
2  
  
2
x 3  
2x 3  
x 1  
2x 1  
1 x  
2x  2  
1 x  
A. y   
.
B. y   
.
C. y   
.
D. y   
.
x 1  
Câu 10. Bảng biến thiên ở hình dưới là của một trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây. Hãy tìm hàm  
số đó.  
x
  
1  
  
y  
+
+
  
2
y
2
  
2
x
3 .  
1
2x 3 .  
x
1  
2x 3  
x
1  
x 1  
x
2  
A.  
y
B.  
y
C.  
y
.
D.  
y
.
x
Câu 11. Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình bên ?  
x 3  
x  2  
x  3  
x  2  
2x  3  
x  2  
2x  7  
.
x  2  
A.  
.
B.  
.
C.  
.
D.  
y   
y   
y   
y   
Trang 7  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
Câu 12. Hàm số y  f  
đúng?.  

x

liên tục trên  
và có bảng biến thiên dưới đây. Khẳng định nào sau đây là  
x
y  
  
1  
0
0
0
1
0
  
  
  
2
y
2  
A. Hàm số có ba điểm cực trị.  
C. Hàm số đạt cực tiểu tại x  1  
B. Hàm số đạt cực đại tại x  0  
D. Hàm số đạt cực đại tại x  2  
.
.
.
Câu 13. Cho hàm số y  f  

x

xác định, liên tục trên  
và có bảng biến thiên.  
.
Khẳng định nào sau đây là sai ?  
A.  
M

0;2  

được gọi là điểm cực đại của hàm số.  
1  
được gọi là giá trị cực tiểu của hàm số.  
B.  
f


C. x0 1 được gọi là điểm cực tiểu của hàm số.  
   
1;0 1;   
D. Hàm số đồng biến trên các khoảng và .  


Câu 14. Cho hàm số có bảng biến thiên ở hình bên. Khẳng định  
nào sau đây là khẳng định sai ?  
x
-∞  
2
0
3
0
0
+∞  
A. Hàm số có  
B. Hàm số có giá trị cực đại bằng  
C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng  
D. Hàm số đạt cực tiểu tại x  0  
2
cực trị.  
y'  
--  
+
--  
3
3
.
+∞  
, giá trị nhỏ nhất bằng 1  
.
y
-
1
.
-

Câu 15. Cho hàm số y  f  

x

xác định, liên tục trên  
và có  
bảng biến thiên:  
x
y  
–∞  
2  
0
1  
0
1
0
+∞  
  
1
y
  
1  
.
Mệnh đề nào dưới đây đúng ?  
A. Hàm số đồng biến trên khoảng B. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.  
C. Hàm số đạt cực trị tại x  2  
Câu 16. Cho hàm số y  f  
xác định, liên tục trên  

;1  

.
.
1
D. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng .  
và có bảng biến thiên  
   
x
Trang 8  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
+  
x
-   
-2  
0
0
2
y’  
y
-
+
0
-
0
+
+  
1  
+  
-3  
-3  
Khẳng định nào sau đây đúng?  
A. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1.  
B. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng -3.  
D. Phương trình  
 0 luôn có nghiệm.  
C. Hàm số có đúng một cực trị.  
   
f x  
Câu 17. Cho hàm số y  f (x) xác định và liên tục trên  
và có bảng biến thiên  
.
Khẳng định sai?  
A. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng  
4
.
B. Hàm số đồng biến trên khoảng (0;2)  
.
C. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x  0 ..  
Câu 18. Hàm số y  ax bx cx  d có bảng biến thiên như hình bên. Khẳng định nào sau đây  
đúng ?  
D. Hàm số đạt cực đại tại điểm x  2  
.
3
2
A. Hàm số có đúng một cực trị.  
B. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 3.  
D. Hàm số có giá trị cực đại bằng 2.  
  
C. Hệ số a  0  
.
x
  
-2  
0
y '  
+
0

0
+
y
5
  
  
3
Câu 19. Cho hàm số y  f  

x

xác định, liên tục trên  

;1  

,
1;  

và có bảng biến thiên :.  
x
-  
1
+  
y'  
y
-
-
1
+  
1
-

.
khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?  
A. Hàm số nghịch biến trên  
C. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng  
Câu 20. Cho hàm số y  f (x) xác định, liên tục trên  

1;   

.
B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng .  
1
D. Hàm số có đúng một cực trị.  
và có bảng biến thiên..  
1
.
Trang 9  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
x
y  
–∞  
1  
0
0
0
1
0
+∞  

+

+
2
2
y
  
1
  
Khẳng định nào sau đây là sai ?  
A. M(0;1) được gọi là điểm cực tiểu của hàm số.  
B. x0  1 được gọi là điểm cực đại của hàm số.  
C. f (1)  2 được gọi là giá trị lớn nhất của hàm số.  
D. f (1)  2 được gọi là giá trị cực đại của hàm số.  
Câu 21. Cho hàm số  
y
f x liên tục trên đoạn 2;3 , có bảng biến thiên như hình vẽ:.  
.
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?  
A. Giá trị cực tiểu của hàm số là  
C. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm  
0
.
B. Hàm số đạt cực đại tại điểm  
D. Giá trị cực đại của hàm số là  
x
1
.
x
1
.
5
.
Câu 22. Cho hàm số y  f (x) có bảng biến thiên như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là khẳng định  
sai?  
x -∞  
y'  
1
0
+∞  
-
-
y +∞  
-
2
-

A. Hàm số nghịch biến trên  
C. Hàm số không có cực trị.  
.
B. Hàm số đạt cực tiểu tại x 1.  
D. lim y  ; lim y  .  
x  
x  
Câu 23.Cho hàm số  
f

x

liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau:.  
.
Xét các mệnh đề sau:.  
. Phương trình  
1
f

x

 m có nghiệm khi và chỉ khi m  2  
.
Trang 10  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
2
3
4
5
. Cực đại của hàm số là -3.  
. Cực tiểu của hàm số là 2.  
. Đường thẳng x  2 là tiệm cận đứng của đồ thị.  
. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang.  
Số mệnh đề đúng là:  
A.  
Câu 24. Cho hàm số y  f  
2
.
B.  
1
.
C.  
có bảng biến thiên như hình bên. Khi đó tất cả các giá trị của m để  
 m1 có ba nghiệm thực là  
4
.
D. 3 .  

x

phương trình  
f

x

A. m 3;5  


.
B. m  

4;6  

.
     
   
C. m ;3  5; . D. m 4;6  
.
x
y  
  
2  
0
0
0
  
  5
y
  
3
Trang 11  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
DẠNG 2: ĐỒ THỊ CÁC HÀM SỐ  
Câu 1. Đồ thị hình bên là của hàm số nào?.  
Chọn một khẳng định ĐÚNG.  
A.  
y
y
x3 3x2  
1
.
3
x
x2  
6x2  
1
1
1
.
B.  
.
.
3
3
C.  
D.  
y
y
2x  
x3 3x  
2
Câu 2. Đường cong sau đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án  
A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?.  
3
3
A. y  f  
C. y  f  


x
x


 x 3x 1  
.
B. y  f  
D. y  f  


x


 x 3x 1  
.
3
3
 x 3x 1  
.
x
 x 3x 1  
.
3
2
Câu 3. Hàm số y  x 3x 1 là đồ thị nào sau đây  
A. B.  
C.  
D.  
y
y
y
y
5
5
5
5
x
x
x
x
-5  
5
-5  
5
-5  
5
-5  
5
-5  
-5  
-5  
-5  
Lời giải  
Chọn A.  
3
2
Ta có: y  x 3x 1 có a  1 0 và y(0)  1 nên chọn A.  
Câu 4. Đồ thị sau đây là đồ thị tương ứng của hàm số nào?  
4
2
A. y  x  x 1,.  
4
2
B. y  x 2x 1  
.
1
3
2
C. y   x  x 1,.  
3
1
3
D. y  x  2x  2  
.
3
Câu 5. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?  
Trang 12  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
1
2
3
-1  
O
-2  
-4  
3
3
2
3
3 2  
D. y  x 3x 4  
.
A. y  x 3x 4  
.
B. y  x 3x 4  
.
C. y  x 3x 4  
.
Câu 6. Cho hàm số y  f (x)có đồ thị như hình vẽ sau, các khẳng  
định sau khẳng đinh nào là đúng ?  
A. Hàm số đạt cực tiểu tại A(1;1) và cực đại tại B(1;3)  
B. Hàm số có giá trị cực đại bằng 1.  
.
C. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng -1 và đạt giá trị lớn nhất bằng 3.  
D. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu A(1;1)và điểm cực đại B(1;3)  
.
Câu 7. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?  
3
2
3 2  
B. y  2x 9x 12x  
.
4 2  
D. y  x 3x  2  
.
A. y  2x 9x 12x 4  
3
C. y  x 3x  2  
.
Câu 8. Cho đồ thị sau.  
.
Hỏi hàm số nào sau đây có đồ thị ở hình trên?  
3
2
3
2
3
2
A. y  x 3x 1  
.
B. y  x 3x 1  
.
C. y  x 3x 1  
.
D.  
3
2
y  x 3x 1  
.
Câu 9. Hỏi, đồ thị hình bên là đồ thị của hàm số nào?.  
Trang 13  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
2
3
3 2  
B. y  x 3x 1.  
3 2  
D. y  x 3x 1.  
A. y  3x 2x 1  
.
3
2
C. y  x 2x 1  
.
Câu 10. Đồ thị dưới đây là của hàm số nào ?  
3
2
3
2
3
2
3
A.  
.
B.  
.
C.  
.
D.  
.
y  x 3x 1  
y  x  x 1  
y  x 3x 1  
y  x  x 1  
Câu 11. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?.  
y
3
2
1
x
-3  
-2  
-1  
1
2
3
-1  
-2  
-3  
3
x
2
3 2  
B. y  x 3x 1  
.
A. y    x 1  
.
3
3
2
3 2  
D. y  x 3x 1  
.
C. y  x 3x 1  
.
Câu 12. Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên  
Trang 14  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
3
3
A. y  x 3x 1  
.
B. y  x 3x 1  
.
3
3
C. y  x 3x 1  
.
D. y  x 3x 1  
.
Câu 13.Đường cong trong hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào?  
y
3
1
2  
1
x
2
1  
O
1  
3
4
2
3
3 2  
D. y  x  3x 1  
.
A. y  x  3x 1  
.
3
B. y  x  2x 1  
.
C. y  x 3x 1  
.
2
Câu 14. Hàm số y  x  3x  4 có đồ thị là hình nào sau đây?  
A.  
C.  
B.  
D.  
Lời giải:  
Câu 15. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?  
y
3
1
-1  
x
O
-2  
1
-1  
3
3
3
2
3
A. y  x  3x 1  
.
B. y  x 3x 1  
.
C. y  x 3x 1  
.
D. y  x  3x 1  
.
Trang 15  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
Câu 16. Đường cong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương  
án A, B, C, D dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ?  
3
2
3
4
A. y  x 6x 1  
B. y  x 6x 1  
C. y  x 6x 1  
D. y  x 6x 1  
Câu 17. Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên.  
y
3
A. y  x 3x 1.  
3
B. y  x 3x 1.  
3
C. y  x 3x 1.  
1
3
D. y  x 3x 1.  
O
x
Câu 18. Cho hàm số y ax3 bx  
2
cx d có đồ thị là đường cong  
như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?.  
A. a 0,b 0,c 0,d 0.  
B. a 0,b 0,c 0,d 0.  
C. a 0,b 0,c 0,d 0.  
D. a 0,b 0,c 0,d 0.  
.
.
.
.
Câu 19. Cho biết hàm số y ax3 bx  
2
cx d có đồ thị như hình vẽ  
bên. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?  
y
a
0
a
0
3ac  
A.  
C.  
.
.
B.  
D.  
.
.
2
2

3ac  
0
0

0
0
a
0
3ac  
a

0
3ac  
2
2

O
x
Câu 20. Đường cong trong hình vẽ dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở  
bốn phương án A,B,C,D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?.  
Trang 16  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
4
2
4
2
4
2
4
2
A. y  x 2x 1.  
B. y  x 2x 1.  
C. y  x 2x .  
D. y  x 2x  2.  
Câu 21. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?  
4
2
-2  
2
-
2
O
2
-2  
1
4
2
4
2
4
2
4
2
A. y  x  4x  
.
B. y  x  2x  
.
C. y  x 3x  
.
D. y   x  3x  
.
4
Câu 22. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?  
4
2
4
2
4
2
4 2  
D. y  x  2x .  
A. y  x 2x .  
B. y  x 2x .  
C. y  x  2x .  
y
x
O
Câu 23. Cho hàm số  
đúng?.  
y
f(x) liên tục trên  
và có đồ thị như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là  
A. Đồ thị hàm số có 2 điểm cực tiểu là (2; 1)  
,
(2;1) và 1 điểm cực đại là (0;1)  
(1;2) và 1 điểm cực tiểu là (0;1)  
,
C. Đồ thị hàm số có 1 điểm cực đại là (1;0) và 2 điểm cực tiểu là ( 1;2) (1;2)  
(2;1) và 1 điểm cực tiểu là (1;0)  
.
.
.
.
B. Đồ thị hàm số có 2 điểm cực đại là ( 1;2)  
,
D. Đồ thị hàm số có 2 điểm cực đại là (2; 1)  
,
Trang 17  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Câu 24. Đồ thị như hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
4
2
4 2  
B. y  x 2x 3.  
4 2  
D. y  x  2x 3.  
A. y  x 2x .  
4
2
C. y  x  2x .  
Câu 25. Đường cong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau?  
y
2
O
-1  
1
x
-1  
2
4
2
4
2
3 2  
D. y  x  2x 1.  
A. y  x 1  
.
B. y  x  2x 1  
.
C. y  x 2x 1  
.
Câu 26. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?  
4
2
-2  
4
x
2
D. y   x 1  
2
.
4
2
4
2
4
2
A. y  x 2x 1  
.
B. y  x  2x 1  
.
C. y  x  2x 1  
.
Câu 27. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?  
4
2
3
4
2
3
D. y  x 3x 1.  
A. y  x 2x 1  
.
B. y  x 3x 1  
.
C. y  x 2x 1  
.
Câu 28. Hình ảnh bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?  
Trang 18  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
4
2
4
2
A. y  x 2x 3  
.
B. y  x 2x 3  
.
4
2
4
2
C. y  x 2x 3  
.D. y  x  2x 3  
Câu 29. Hỏi hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào trong bốn phương án A, B, C, D dưới đây?.  
1
4
2
A. y  x  2x  
.
4
1
4
2
B. y  x  2x  2  
.
.
4
4
2
C. y  x 8x  2  
.
1
4
2
D. y  x  2x  2  
4
Câu 30. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn  
hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó  
là hàm số nào?  
y
A.  
y
y
x4 8x2  
x3 3x2  
1
1
.
B.  
y
y
x4 8x2  
1
.
1
3
3x2  
1
.
2  
2
C.  
.
D.  
x
O
x
Câu 31. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn  
hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B,C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó  
là hàm số nào?  
3  
4
2
4
2
4
2
4
2
A. y  x  2x  
.
B. y  x  2x  
.
C. y  x 2x  
.
D. y  x 2x  
.
Câu 32. Đường cong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương  
án A, B, C, D dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ?  
Trang 19  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
y
3
2
1
O
-
3
-2 -1  
1
2
3
x
3
2
B. y  x 6x 1  
.
4 2  
D. y  x 3x 1  
.
A. y  x 3x 1  
.
3
C. y  x 6x 1  
.
Câu 33. Đường cong hình bên là đồ thị của một hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây.  
4
3
2
A. y  x 4x  4x ..  
2
B. y  x 4x  4..  
4
3
2
C. y  x  4x 4x ..  
2
D. y  x  4x 4  
.
y
Câu 34. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số sau đây?  
4
4
x
2
B. y  4 x  
.
A. y  4  
.
4
x
3
2
4
2
4
x
x
x
C. y  4  

.
D. y  4  

.
16  
2
8
4
Câu 35. Hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây:  
2
A.  
B.  
C.  
D.  
.
2  
2
x
y  x  2x 1  
O
1
4
2
.
y  x  2x 1  
4
2
.
y  x  x 1  
4
2
.
y  x  2x 1  
4
2
Câu 36. Cho hàm số y  f (x)  ax bx c có đồ thị như hình  
vẽ. Hàm số y  f (x) là hàm số nào trong các hàm số sau:  
4
2
4
2
4
2
4 2  
D. y  x  4x 3  
.
A. y  x 4x 3  
.
B. y  x  4x 3  
.
C. y  x 2x 3  
.
Trang 20  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Câu 37: Đồ thị sau đây là của hàm số nào?  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
4
2
A. y  x 3x 3  
.
1
4
2
B. y   x 3x 3  
.
4
4
2
C. y  x 2x 3  
.
.
4
2
D. y  x  2x 3  
y
3
Câu 38.Đường cong bên là đồ thị của một trong 4 hàm số  
sau. Đó là hàm số nào?  
2
4
1
x
4
2
2
x
A. y  x 8x 1  
.
B. y   2x 1  
.
-3  
-2  
-1  
1
2
3
4
-1  
-2  
-3  
4
4
x
x
2
2
C. y    2x 1  
.
D. y    2x 1  
.
4
4
4
bx2  
Câu 39. Đồ thị hàm số y ax  
bốn điểm phân biệt  
đúng?  
c
cꢀt trục hoành tại  
A
B
C
D
như hình vẽ bên. Biết rằng  
A
B
B
C
C
D
 
, mệnh đề nào sau đây  
,
,
,
2
A.  
B.  
C.  
D.  
a
a
a
a
0,b 0,c 0,100b  
9ac  
.
.
.
.
2
0,b 0,c 0,9b  
100ac  
100ac  
2
0,b 0,c 0,9b  
2
0,b 0,c 0,100b  
9ac  
4
2
Câu 40. Cho hàm số y  ax bx c có đồ thị là hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào sau đây đúng?.  
2
2
A. a  0,b  0,c  0,b 4ac  0  
.
.
B. a  0,b  0,c  0,b 8ac  0  
.
.
2
2
C. a  0,b  0,c  0,b 4ac  0  
D. a  0,b  0,c  0,b 8ac  0  
4
2
   
Câu 41. Cho hàm số + y  ax bx c c  0  
có đồ thị sau:.  
Xét dấu a,b,c  
A. a  0,b  0,c  0  
B. a  0,b  0,c  0  
C. a  0,b  0,c  0  
D. a  0,b  0,c  0  
.
.
.
.
4
2
Câu 42. Cho hàm số y  ax bx c có đồ thị như hình  
vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?  
A. a  0,b  0,c  0  
B. a  0,b  0,c  0  
.
.
Trang 21  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
C. a  0,b  0,c  0  
D. a  0,b  0,c  0  
.
.
Câu 43. Cho hàm số y  f x  

 
có đồ thị là hình vẽ bên. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào  

sai?  
A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng ;1 và 0;1 .  
.
B. Tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số là 1;0  


C. Hàm số đạt cực tiểu tại các điểm x 1 và x  1  
D. Hàm số có ba điểm cực trị.  
.
Câu 44. Đường cong hình bên dưới là đồ thị hàm số nào trong 4 hàm  
số sau:  
3
x 1  
 x  
3x 1  
1 2x  
3x 1  
1 2x  
3x  2  
1 x  
A. y   
.
B. y   
.
C. y   
.
D. y   
.
1
Câu 45: Đồ thị sau đây là của hàm số nào:  
x 1  
x 1  
x 1  
x  
A. y   
C. y   
.
B. y   
D. y   
.
.
x 1  
x 1  
2
.
2
x  2  
1 x  
Câu 46. Đồ thị trong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số trong  
bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây.  
Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?  
Trang 22  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
x 1  
x 1  
2x 1  
x 1  
x  2  
x 1  
x  2  
D. y   
A. y   
.
B. y   
.
C. y   
.
.
1 x  
Lời giải  
Chọn C.  
Đồ thị có:  
+
) Tiệm cận đứng: x 1. Tiệm cận ngang: y 1  

loại B, D.  
+
) Giao với trục hoành tại điểm loại A;  
A 2;0  
   

+) Vậy chọn C.  
+
) Mặt khác đồ thị nằm cung phần tư thứ I,III nên y  0.  
Câu 47. Đồ thị sau đây là của hàm số nào?  
2
x 1  
x 1  
x 1  
x  2  
x 1  
x 3  
1 x  
A. y   
.
B. y   
.
C. y   
.
D. y   
.
x 1  
4
2
1
-1  
O
2
.
Câu 48. Đồ thị sau đây là của hàm số nào?  
y
2
x 1  
x 1  
x  2  
2x 1  
A. y   
C. y   
.
.
B. y   
D. y   
.
x 1  
2
x 1  
x 1  
x 1  
3
2
1
O
-
3 -2 -1  
1
1
2
3
x
-
-
2
Trang 23  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
Câu 49. Hình vẽ sau là đồ thị hàm số nào?  
2
2
x 1  
x  3x  
x  2  
x  2  
x 1  
1
A. y   
.
B. y   
.
C. y   
.
D. y   
x 1  
2x  2  
ax b có đồ thị như hình vẽ bên  
Câu 50. Tìm a,b để hàm số  
y
x
1
y
A.  
C.  
a
a
1,b  
2
.
B. a 1,b 2  
.
D. a 2,b 1  
.
2,b 1  
.
x
1  
O
ax 2 có đồ thị như hình vẽ:.  
cx  
Câu 51. Tìm a,b,c để hàm số  
y

2  
A. a 2,b 2;c  
B. a 1;b 1;c  
1
.
.
1
1
.
.
C.  
a
1,b 2;c  
D. a 1,b  
2;c 1  
2
x
có đồ thị là hình vẽ nào sau đây?  
Câu 52. Hàm số y   
x 1  
A.  
.
B.  
.
C.  
.
D.  
Trang 24  
.
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
Câu 53. Hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số được cho trong các phương án A, B, C, D; hỏi  
đó là hàm nào ?.  
2
x
1 .  
1
A.  
B.  
C.  
D.  
y
y
y
y
x
2
x
1.  
x
1
2
x
1.  
x
1
2
x
1
.
x
1
Câu 54. Đường cong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương  
án A, B, C, D dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?.  
2
x 1 .  
2x 1  
x 1  
2x 1  
x 1  
2
x  3 .  
A. y   
B. y   
mx 1  
C. y   
.
D. y   
.
x 1  
 x 1  
Câu 55. Đồ thị hàm số y   
(m là tham số) có dạng nào sau đây ?  
m  x  
A. Hình  
1
.
B. Hình  
2
.
C. Hình  
3
.
D. Hình .  
4
Câu 56. Tìm hàm số có đồ thị là hình bên dưới đây.  
Trang 25  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
y
11  
10  
9
8
7
6
5
4
3
2
1
x
-9  
-8  
-7  
-6  
-5  
-4  
-3  
-2  
-1  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
O
-
1
-2  
-3  
-4  
-5  
-6  
-7  
x  3  
x 1  
2x  3  
x 1  
2x  5  
x 1  
2x  3  
x 1  
A. y   
.
B. y   
.
C. y   
.
D. y   
.
Câu 57. Đồ thị sau đây là của hàm số nào  
x 1  
x 1  
x 1  
x  
A. y   
C. y   
.
B. y   
D. y   
.
x 1  
x 1  
2
.
.
2
x  2  
1 x  
Lời giải  
Chọn A.  
Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x 1 nên loại phương án B.  
Đồ thị hàm số đi qua điểm , trong các phương án A, C, D chỉ có phương án A thỏa mãn.  
1;0  
Câu 58. Đồ thị ở hình bên là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây?  


x  2  
x 1  
x  2  
2 x  
x 1  
x  2  
A. y   
C. y   
.
.
B. y   
D. y   
.
.
x 1  
x 1  
Câu 59. Đồ thị bên dưới là của hàm số nào sau đây?.  
y
2
x 1  
x 1  
x 1  
x 3  
A. y   
C. y   
.
B. y   
D. y   
.
x 1  
x  2  
x 1  
.
.
1 x  
2
ax b  
cx  d  
Câu 60. Cho hàm số y   
có đồ thị như hình vẽ dưới. Mệnh đề  
y -1  
O 1  
x
nào dưới đây đúng ?  
A. a  0, b  0, c  0, d  0  
B. a  0, b  0, c  0, d  0  
C. a  0, b  0, c  0, d  0  
D. a  0, b  0, c  0, d  0  
.
.
.
O
x
.
ax b  
cx  d  
Câu 61. Cho hàm số y   
với a  0 có đồ thị như hình vẽ bên.  
Mệnh đề nào dưới đây đúng?  
Trang 26  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
A. b  0,c  0,d  0  
B. b  0,c  0,d  0  
C. b  0,c  0,d  0  
D. b  0,c  0,d  0  
.
.
.
.
y
ax b  
cx  d  
y
Câu 62. Cho hàm số y   
có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề  
nào dưới đây đúng?  
O
x
A. bc  0, ad  0  
B. ac  0, bd  0  
.
.
O
C. bd  0, ad  0  
D. ab  0, cd  0  
.
x
.
Câu 63.Hàm số y  f (x) có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào  
sau đây là khẳng định đúng?  
y
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x 1 và tiệm cận ngang là  
y  2  
B. Hàm số đồng biến trên các khoảng (;2),(2;)  
C. Đồ thị hàm số cꢀt trục hoành tại điểm M(0;1)  
D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (;2), (2;)  
.
.
.
1
.
2  
1  
O
x
3
2
Câu 64. Cho hàm số y  x 6x 9x có đồ thị như Hình 1. Khi đó  
đồ thị Hình 2 là của hàm số nào dưới đây?.  
y
y
4
4
x
x
O
1
3
O
-
1
1
3
.
Hình 1  
Hình 2  
3
3
2
2
A. y  x 6x 9 x .  
B. y  x 6x 9x.  
3 2  
D. y  x 6 x 9 x .  
3
2
C. y  x 6x 9x .  
Câu 65. Cho đường cong (  

) được vẽ bởi nét liền trong hình vẽ:  
Trang 27  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
Hỏi (  

) là dạng đồ thị của hàm số nào?  
3
3
3
3
A. y   x  3 x  
.
B. y  x 3x  
.
C. y  x 3x  
.
D. y  x 3 x .  
Trang 28  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
C – HƯỚNG DẪN GIẢI  
DẠNG 1: BẢNG BIẾN THIÊN VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN  
Câu 1. Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của hàm số nào sau đây?  
x
  
0
2
  
y  

0

0

  
2
y

2
2
  
3
2
3
3
2
3
A. y  x  3x 1  
.
B. y  x  3x  2.  
C. y  x  3x 1  
.
D. y  x 3x  2  
.
Hướng dẫn giải:  
Chọn đáp án B.  
Ta có lim y   nên loại đáp án A.  
x  
Vì  
   
y 0  2 nên loại đáp án C.  
Vì y  0 có hai nghiệm 0;2 nên chọn đáp án B.  
Câu 2. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào ?  
3
2
3
2
3 2  
C.  
.
y  x 3x 1  
A.  
.
B.  
.
D.  
y  x 3x 1  
y  x 3x 1  
3
2
.
y  x 3x 1  
Hướng dẫn giải:  
Chọn đáp án B.  
Trong các đáp án đều là hàm số bậc 3.  
Đồ thị hàm bậc 3 có hướng đi bꢀt đầu từ dương vô cùng nên hệ số a  0nên loại được 2 đáp án A  
và C.  
     
Hai điểm tọa độ lần lượt là cực tiểu và cực đại của hàm số nên tọa độ của 2 điểm này  
0;1 ; 2;3  
thỏa mãn biểu thức của hàm số.  
Xét các đáp án thấy đáp án B thỏa mãn.  
3
2
Vậy hàm số cần tìm là y  x 3x 1  
.
Câu 3. Bảng biến thiên dưới đây là bảng biến thiên của hàm số nào trong các hàm số được liệt kê ở  
bốn phương án A, B, C, D?  
Trang 29  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
x
  
2  
0
1
  
y'  
y
+
-
0
+
20  
  
  
7  
3
2
3
2
A. y  2x 3x 12x  
.
B. y  2x 3x 12x  
.
.
4
2
3 2  
D. y  2x 3x 12x  
C. y  2x 3x 12x  
.
Hướng dẫn giải:  
Chọn đáp án B.  
Dựa vào bảng biến thiên ta có đạo hàm của hàm số có hai nghiệm x  2;x 1 và hệ số a  0  
.
3
2
2
y  2x 3x 12x  y  6x 6x 12  
.
Đây là trích 1 phần tài liệu gần  
000 trang của Thầy Đặng Việt  
2
Đông.  
Quý Thầy Cô mua trọn bộ File  
Word Toán 11 và 12 của Thầy  
Đặng Việt Đông giá 400k (lớp  
1
1 là 200K, lớp 12 là 200K) thẻ  
cào Vietnam mobile liên hệ số  
máy  
Tặng:  
Trang 30  
ST và BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  
Phần Hàm số - Giải tích 12  
5
0 đề thi thử THPT Quốc Gia +  
Ấn phẩm Casio 2018 của ĐH Sư  
Phạm TPHCM  
Trang 31  Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi 51.Bảng Biến Thiên Và Đồ Thị HS Giải Chi Tiết Quá Hay
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

pdf.png51Bang_Bien_Thien_Va_Do_Thi_HS_Giai_Chi_Tiet_Qua_Hay.pdf[2.21 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự

đề thi TIẾP THEO

đề thi MỚI ĐĂNG

đề thi XEM NHIỀU