MỤC LỤC

ĐỒ THỊ VẬT LÍ 11 2
ĐỒ THỊ CÁC CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 12 11
Chương 1. Dao động cơ học 11
Dạng 1. Đồ thị có dạng 1 đường điều hòa 11
Dạng 2.Đồ thị có dạng 1 đường không điều hòa 27
Dạng 3. Đồ thị có dạng 2 đường điều hòa 38
Loại 1. Hai đường cùng tần số 38
Loại 2. Hai đường khác tần số 55
Dạng 4. Đồ thị có dạng 2 đường không điều hòa 61
Dạng 5.Các dạng khác 65
Chương 2. Sóng cơ 67
Dạng 1.Sự truyền sóng cơ 67
Dạng 2.Sóng dừng 79
Dạng 3.Sóng âm 86
Chương 3. Điện xoay chiều 88
Dạng 1. Đồ thị có dạng là 1 đường không điều hòa 88
Dạng 2. Đồ thị có dạng là 1 đường điều hòa 109
Dạng 3. Đồ thị có dạng 2 đường điều hòa 118
Dạng 4. Đồ thị có dạng 2 đường không điều hòa 148
Loại 1. Đồ thị công suất 148
Loại 2. Đồ thị hiệu điện thế 159
Dạng 5. Đồ thị có dạng 3 đường và các dạng khác 180
Chương 4. Dao động điện từ 185
Chương 5. Sóng ánh sáng 190
Chương 6. Lượng tử ánh sáng 190
Chương 7. Vật lí hạt nhân 191
CHUYÊN ĐỀ X. ĐỒ THỊ CÁC CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 11, 12
ĐỒ THỊ VẬT LÍ 11
/
Đồ thị trong hình vẽ nào có thể biểu diễn sự phụ thuộc của lực tương tác giữa hai điện tích điểm vào khoảng cách giữa chúng?
A. Hình 1
B. Hình 3
C. Hình 4
D. Hình 2
Hướng dẫn giải:
Vì F ~
1
𝑟
2
𝑟=0→𝐹
𝑟=∞→𝐹→0→ Hình 4 Chọn đáp án C
Đồ thị biểu diễn độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân không phụ thuộc vào khoảng cách r được cho như hình vẽ bên. Tính tỉ số
𝐹
2
𝐹
1

A. 2 B. 3
C. 4 D. 5
Hướng dẫn giải:
Ta có F ~
1
𝑟
2
𝐹
2
𝐹
1
𝑟
1
2
𝑟
2
2 = 4 Chọn đáp án C
Lực tương tác giữa hai điện tích điểm phụ thuộc vào khoảng cách của chúng được mô tả bằng đồ thị bên. Giá trị của x bằng
A. 0,4 B. 4.10-5
C. 8 D. 8.10-5
Hướng dẫn giải:
Vì F ~
1
𝑟
2→
𝐹
2
𝐹
1
𝑟
1
2
𝑟
2
2 hay
𝑥
1,6 =
1
4 → x = 0,4 Chọn đáp án A
Đồ thị nào trong hình vẽ phản ánh sự phụ thuộc của độ lớn cường độ điện trường E của một điện tích điểm vào khoảng cách r từ điện tích đó đến điểm mà ta xét?
A. Hình 2
B. Hình 3
C. Hình 1
D. Hình 4
Hướng dẫn giải:
Vì F ~
1
𝑟
2
𝑟=0→𝐸
𝑟=∞→𝐸→0→ Hình 4 Chọn đáp án D
/

Lần lượt đặt điện tích thử vào điện trường của các điện tích q1 và q2 thì thế năng tương tác giữa điện tích thử này với điện các điện tích q1 (nét đậm) và q2 (nét mảnh) theo khoảng cách r được cho như hình vẽ. Tỉ số
𝑞
1
𝑞
2 bằng
A. 1 B. 2
C.
1
2
D.
1
4

Hướng dẫn giải:
Với cùng khoảng cách thì Et ~ q
𝐸
𝑡1
𝐸
𝑡2
𝑞
1
𝑞
2 = 2 Chọn đáp án B
Cường độ điện trường của một điện tích phụ thuộc vào khoảng cách r được mô tả như đồ thị bên. Biết r2 =
𝑟
1
𝑟
3
2 và các điểm cùng nằm trên một đường sức. Giá trị của x bằng
A. 22,5 V/m. B. 16 V/m.
C. 13,5 V/m. D. 17 V/m.
Hướng dẫn giải:
Ta có E ~
1
𝑟
2
𝐸
1
𝐸
3
𝑟
3
2
𝑟
1
2= 4 → r3 = 2r1
nguon VI OLET