7-3-2013 Violympic toan 1 vong 15

Đăng ngày 3/7/2013 8:23:53 PM | Thể loại: Lớp 1 | Chia sẽ bởi: H� Nguy�?n H�?ng | Lần tải: 141 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.53 M | Loại file: doc

 


VIOLYMPIC LỚP 1 VÒNG 15

BÀI THI SỐ 1:

Câu 1: Mẹ Lan mua 2 chục quả trứng gà và 10 quả trứng vịt.

Như vậy mẹ Lan mua tất cả số trứng là quả.

Câu 2:Tìm một số biết số liền sau của số đó là số 59.
Trả lời: Số đó là số .

Câu 3:Tìm một số biết số liền trước của số đó là số 47.
Trả lời: Số đó là số .

Câu 4:+ 20 + 50 = 70

Câu 5:90 - 50 - = 0

Câu 6:80 - 40 - = 20

Câu 7:Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 3 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 18 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là tuổi.

Câu 8:Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 12 tuổi.
Hỏi 3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?
Trả lời:    3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là tuổi.

Câu 9:Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 14 tuổi.
Hỏi 2 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?
Trả lời:   2 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là tuổi.

Câu 10:Một đoàn xe có 8 cái gồm 3 loại, xe con; xe khách và xe tải. Biết số xe con nhiều nhất, xe tải ít nhất. Hỏi trong đoàn xe đó có mấy xe tải?
Trả lời: Trong đoàn xe có xe tải.

BÀI THI SỐ 2:

Câu 1: Hà có 15 cái kẹo, mẹ cho thêm Hà 2 cái nữa ; Hà cho bạn 6 cái.
Vậy bây giờ Hà còn số kẹo là cái.

Câu 2:Nhà bác Hạnh nuôi tất cả được 50 con gà và 20 con ngỗng.
Vậy cả gà và ngỗng nhà bác Hạnh nuôi tất cả con.

Câu 3:Số liền trước của số 97 là số .

Câu 4: 0 + 20 + = 80

Câu 5:  0 + 10 + = 90

Câu 6:  0 + 20 + = 60


Câu 7: Lan có 7 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím.Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất , màu tím là ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu xanh?
Trả lời:     Số bức tranh màu xanh của Lan là bức.

Câu 8: Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 3 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 18 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là tuổi.

Câu 9: Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 2 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 18 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là tuổi.

Câu 10: Hà có 18 con tem, Hà cho Mai và Lan mỗi bạn 2 con tem. Hỏi Hà còn lại bao nhiêu con tem?
Trả lời: Hà còn lại con tem.

BÀI THI SỐ 3:

Câu 1:Số liền trước của số 80 là số .

Câu 2:Tìm một số biết số liền trước của số đó là số 47.
Trả lời: Số đó là số .

Câu 3:
Số liền sau của số 36 là số .

Câu 4:  + 40 + 50 = 90

Câu 5:  + 20 + 50 = 80

Câu 6:  90 - 30 - = 10

Câu 7: Lan có 70 cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 20 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở?
Trả lời:     Lan còn lại cái nhãn vở.

Câu 8:Hà có 19 con tem, Hà cho Mai và Lan mỗi bạn 3 con tem. Hỏi Hà còn lại bao nhiêu con tem?
Trả lời: Hà còn lại con tem.

Câu 9: Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 12 tuổi.
Hỏi 3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?
Trả lời:    3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là tuổi.

Câu 10: Hồng có 18 con tem, Hồng cho Đào và Lan mỗi bạn 3 con tem. Hỏi Hồng còn lại bao nhiêu con tem?
Trả lời: Hồng còn lại con tem.


BÀI THI SỐ 1:

Câu 1: Hoa có 19 con tem, Hoa cho bạn Mai 4 con tem cho bạn Lan 4 con tem.
Vậy Hoa còn lại số con tem là con tem.

Câu 2: An có 19 cái kẹo, An cho Bình 5 cái ; An ăn đi 1 cái.
Vậy An còn lại số kẹo là cái.

Câu 3: Số liền trước của số 97 là số .

Câu 4: 10 + 30 + = 90

Câu 5: 10+ + 60 = 90

Câu 6: + 40 + 50 = 90

Câu 7: Lan có 9 chục cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 10 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở? Trả lời:  Lan còn lại cái nhãn vở.

Câu 8: Hồng có 18 con tem, Hồng cho Đào và Lan mỗi bạn 3 con tem. Hỏi Hồng còn lại bao nhiêu con tem?
Trả lời: Hồng còn lại con tem.

Câu 9: Lan có 6 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím.Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất, màu đỏ ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu tím?
Trả lời:    Số bức tranh màu tím của Lan là bức.

Câu 10: Lan có 6 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím. Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất, màu đỏ ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu xanh?
Trả lời:      Số bức tranh màu xanh của Lan là bức.

BÀI THI SỐ 2:

Câu 1:Số liền sau của số 49 là số .

Câu 2:Hoa có 19 con tem, Hoa cho bạn Mai 4 con tem cho bạn Lan 4 con tem.
Vậy Hoa còn lại số con tem là con tem.

Câu 3:Tìm một số biết số liền sau của số đó là số 90.
Trả lời: Số đó là số .

Câu 4: 10 + 20 + = 60

Câu 5: 0 + 10 + = 90

Câu 6: 90 - 40 - = 30

Câu 7: Lan có 6 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím. Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất, màu đỏ ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu xanh?
Trả lời:      Số bức tranh màu xanh của Lan là bức.


Câu 8: Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 3 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 18 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là tuổi.

Câu 9:
Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 2 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 18 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là tuổi.

Câu 10:
Hà có 18 con tem, Hà cho Mai và Lan mỗi bạn 2 con tem. Hỏi Hà còn lại bao nhiêu con tem?
Trả lời: Hà còn lại con tem.

BÀI THI SỐ 3:

Câu 1: Mẹ Lan mua 2 chục quả trứng gà và 10 quả trứng vịt.
Như vậy mẹ Lan mua tất cả số trứng là quả.

Câu 2: Số liền sau của số 29 là số .

Câu 3: Hà có 15 cái kẹo, mẹ cho thêm Hà 2 cái nữa ; Hà cho bạn 6 cái.
Vậy bây giờ Hà còn số kẹo là cái.

Câu 4:  0 + + 60 = 90

Câu 5: 80 - 40 - = 20

Câu 6: 10 + + 40 = 70

Câu 7: Việt có 19 con tem, Việt cho Mai và Lan mỗi bạn 4 con tem. Hỏi Việt còn lại bao nhiêu con tem?
Trả lời: Việt còn lại con tem.

Câu 8: Hà có 19 con tem, Hà cho Mai và Lan mỗi bạn 3 con tem. Hỏi Hà còn lại bao nhiêu con tem?
Trả lời: Hà còn lại con tem.

Câu 9: Hồng có 18 con tem, Hồng cho Đào và Lan mỗi bạn 3 con tem. Hỏi Hồng còn lại bao nhiêu con tem?
Trả lời: Hồng còn lại con tem.

Câu 10: Hồng có 18 con tem, Hồng cho Đào và Mai mỗi bạn 4 con tem. Hỏi Hồng còn lại bao nhiêu con tem?
Trả lời: Hồng còn lại con tem.

 

 


Bộ đề thi Violympic  Toán lớp 1 -  Vòng 15  (Ra ngày 10/3/2011)

BÀI THI SỐ 2

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số liền trước của số 57 là số .

Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Trong vườn cây ăn quả nhà bác Hồng trước đây có tất cả 30 cây vải. Mùa xuân vừa rồi bác trồng thêm 2chục cây vải nữa.
Vậy hiện nay số cây vải trong vườn nhà bác Hồng có tất cả là cây.

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
An có 19 cái kẹo, An cho Bình 5 cái ; An ăn đi 1 cái.
Vậy An còn lại số kẹo là cái.

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
+ 20 + 50 = 70

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
80 - 40 - = 20

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
70 - 50 + = 80

 

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lan có 7 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím.Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất , màu tím là ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu xanh?
Trả lời:     Số bức tranh màu xanh của Lan là bức.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 12 tuổi.
Hỏi 3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?
Trả lời:    3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là tuổi.

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lan có 70 cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 20 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở?
Trả lời:     Lan còn lại cái nhãn vở.

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hai anh em mỗi người có 5 cái kẹo. Mẹ cho thêm hai anh em mỗi người 3 cái kẹo nữa. Hỏi bây giờ cả hai anh em có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Bài thi số 3:


  

 

Vòng 16

 1. Nhà bác Phúc nuôi tất cả được 50 con gà và 20 con vịt. Em hãy cho biết nhà bác Phúc nuôi được tất cả bao nhiêu con gà và vịt?

 Trả lời: Nhà bác Phúc nuôi được tất cả ................con gà và vịt.

 2. Mẹ Lan mua 3 chục quả trứng gà và 20 quả trứng vịt. Hỏi mẹ Lan mua tất cả bao nhêu quả trứng 2 loại?

 Trả lời: Mẹ Lan mua tất cả số con gà và vịt là..................con

 3. Nhà bác Hạnh 4 chục con  gà và 2 chục con ngỗng. Hỏi nhà bác Hạnh mua tất cả bao nhêu con gà và ngỗng?

 Trả lời: Nhà bác Hạnh mua tất cả số con gà và ngỗng là..................con

 4. Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 11 tuổi. Hỏi 3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu tuổi?

 - Trả lời: 3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là ............. tuổi.

 5. Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 13 tuổi. Hỏi 2 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu tuổi?

 - Trả lời: 2 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là ............. tuổi.

 6. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số thoả mãn điều kiện:

 Nhỏ hơn 35 và lớn hơn 19?

 - Có tất cả ................thoả mãn điều kiện trên.


 7. Cho các số 0, 3, 6, 9. Hỏi viết được tất cả bao nhiêu số có hai chữ số từ các chữ số đó?

 - Từ các chữ số đó viết được tất cả .............số có 2 chữ số.

 8. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số lớn hơn 82?

  - Có tất cả ................. số có hai chữ số lớn hơn 82.

 9. Hãy cho biết hiện nay tuổi của hai bạn Hồng và hà cộng lại là bao nhiêu tuổi. Biết sau 4 năm nữa tuổi của hai bạn cộng lại là 18 tuổi?

 - Hiện nay tuổi của hai bạn cộng lại là.................tuổi.

 10. Từ số 5 đến số 15 có tất cả ......................số.

 11. Số 81 là số liền sau của số...................

 12. Số 26 là số liền trước của số...................

 13. Số 351 là số liền sau của số...................

 14.  70 - ............- 10 = 10   90 - ...........- 20 = 10

   70 - ............- 10 = 30   60 - ...........- 10 = 10

 15. An có 16 cái kẹo, An ăn đi 3 cái, mẹ lại cho thêm 2 cái nữa. Hỏi bây giờ An có bao nhiêu cái kẹo?

 Trả lời: Bây giờ An có số kẹo là........................cái.

 16. Bình có 18 cái kẹo, Bình cho Lan 3 cái, cho Mai 2 cái. Hỏi bây giờ Bình có bao nhiêu cái kẹo?

 Trả lời: Bây giờ Bình có số kẹo là........................cái.

 17. Bình có 13 cái kẹo, Bình cho Lan 3 cái, cho Mai 3 cái. Hỏi bây giờ Bình có bao nhiêu cái kẹo?

 Trả lời: Bây giờ Bình có số kẹo là........................cái.

 18. Cho các số 1, 3, 6, 8. Hỏi số có hai chữ số bé nhất viết được từ các chữ số đó là số nào?

 Trả lời: Số có hai chữ số bé nhất viết được từ các chữ số đó là số...........

 19. Cho các số 3, 5, 7, 9. Hỏi số có hai chữ số bé nhất viết được từ các chữ số đó là số nào?

 Trả lời: Số có hai chữ số bé nhất viết được từ các chữ số đó là số...........

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi 7-3-2013 Violympic toan 1 vong 15, Lớp 1. . nslide.com chia sẽ tới các bạn thư viện 7-3-2013 Violympic toan 1 vong 15 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Thư viện 7-3-2013 Violympic toan 1 vong 15 thuộc chuyên mục Lớp 1 được giới thiệu bởi bạn H� Nguy�?n H�?ng đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào chủ đề Lớp 1 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Đề thi Toán học sinh giỏi Lớp 1 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập VIOLYMPIC LỚP 1 VÒNG 15 BÀI THI SỐ 1: Câu 1: Mẹ Lan mua 2 chục quả trứng gà và 10 quả trứng vịt, tiếp theo là Như vậy mẹ Lan mua hầu hết số trứng là quả, bên cạnh đó Câu 2:Tìm một số biết số ngay lập tức sau của số ấy là số 59, nói thêm Trả lời: Số ấy là số ,còn cho biết thêm Câu 3:Tìm một số biết số ngay lập tức trước của số ấy là số 47, nói thêm Trả lời: Số ấy là số , bên cạnh đó Câu 4:+ 20 + 50 = 70 https://nslide.com/de-thi/7-3-2013-violympic-toan-1-vong-15.bp40yq.html