Bài 16. Ôn tập

Đăng ngày 12/16/2014 10:04:38 AM | Thể loại: Trồng cây ăn quả | Chia sẽ bởi: Khánh Đinh Công | Lần tải: 14 | Lần xem: 17 | Page: 1 | Kích thước: 0.48 M | Loại file: doc

 


Ngµy so¹n:

TiÕt 1. Bµi 1

 giíi thiÖu nghÒ trång c©y ¨n qu¶

 

I./ Môc tiªu:

* KiÕn thøc:

- BiÕt ®­îc vai trß, vÞ trÝ, ®Æc ®iÓm cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ trong ®êi sèng kinh tÕ vµ s¶n xuÊt.

* Kü n¨ng:

-N¾m ®­îc ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu, triÓn väng ph¸t triÓn cña nghÒ.

* Th¸i ®é:

- Yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶.

II./ ChuÈn bÞ:

1. Gi¸o viªn:

          B¶ng sè liÖu ph¸t triÓn cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ ë ®Þa ph­¬ng.

2. Häc sinh:

SGK ®å dïng häc tËp. KiÕn thøc liªn quan

iii./tiÕn tr×nh d¹y häc.

          1) æn ®Þnh

          2) KiÓm tra bµi cò : Kh«ng

          3) Bµi míi :

Ho¹t ®éng cña gv- hs

Néi dung

 Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vai trß, nhiÖm vô cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶.

- Em h·y kÓ tªn mét sè gièng c©y ¨n qu¶ cã gi¸ trÞ ë n­íc ta mµ em biÕt?

- H·y quan s¸t H1/SGK

- Cho líp nhãm tõng bµn ®Ó tr¶ lêi vai trß vµ vÞ trÝ cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ trong cuéc sèng vµ s¶n xuÊt?

 

- H·y liªn hÖ t¹i gia ®×nh em trång c©y ¨n qu¶ cã vai trß nh­ thÕ nµo?

Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña nghÒ.

 

- Cho häc sinh ®äc th«ng tin phÇn II trong SGK.

- §èi t­îng lao ®éng cña nghÒ lµ g×?

 

- H·y kÓ tªn c¸c c«ng viÖc lao ®éng cña nghÒ?

 

 I. Vai  trß, vÞ trÝ cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶:

 

 

 

 

- Cung cÊp cho ng­êi tiªu dïng.

- Cung nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn ®å hép, n­íc gi¶i kh¸t.

- Cung cÊp hµng ho¸ cho xuÊt khÈu.

II. §Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña nghÒ:

1. §Æc ®iÓm cña nghÒ:

- §èi t­îng lao ®éng: Lµ c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ l©u n¨m  cã gi¸ trÞ dinh d­ìng vµ kinh tÕ cao.

- Néi dung lao ®éng: Bao gåm c¸c c«ng viÖc Nh©n gièng, lµm ®Êt, gieo trång, ch¨m bãn, thu ho¹ch, b¶o qu¶n, chÕ biÕn.

1

 


 

- H·y nªu tªn c¸c dông cô dïng cho nghÒ trång c©y ¨n qu¶?

- NghÒ trång c©y ¨n qu¶ cã ®iÒu kiÖn lao ®éng nh­ thÕ nµo?

GV tæng hîp c¸c ý kiÕn vµ kÕt luËn

 

- Quan s¸t H2 vµ cho biÕt s¶n phÈm cña nghÒ lµ nh÷ng lo¹i qu¶ nµo?

- NghÒ trång c©y ¨n qu¶ cã nh÷ng yªu cÇu g×?

- T¹i sao ph¶i cã nh÷ng yªu cÇu nh­ vËy?

- Trong nh÷ng yªu cÇu ®ã th× yªu cÇu nµo lµ quan träng nhÊt?

GV nhÊn m¹nh yªu cµu vÒ tri thøc vµ ph¶i yªu nghÒ

 

Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu triÓn väng ph¸t triÓn cña nghÒ:

- HiÖn nay nghÒ trång c©y ¨n qu¶ ®ang cã xu thÕ ph¸t triÓn nh­ thÕ nµo?

GV cho HS xem b¶ng sè liÖu vÒ nghÒ trång c©y ¨n qu¶

 

 

- Dông cô lao ®éng: Dao, cuèc, kÐo c¾t cµnh, xÎng, b×nh t­íi.

- §iÒu kiÖn lao ®éng:

+ Lµm viÖc th­êng xuyªn ngoµi trêi.

+ TiÕp xóc trùc tiÕp víi ho¸ chÊt.

+ T­ thÕ lµm viÖc lu«n thay ®æi.

- S¶n phÈm: C¸c lo¹i qu¶.

2. Yªu cÇu cña nghÒ ®èi víi ng­êi lao ®éng.

- Ph¶i cã tri thøc vÒ khoa häc sinh häc, ho¸ häc, kü thuËt n«ng nghiÖp, am hiÓu thùc tiÔn s¶n xuÊt. Cã kü n¨ng c¬ b¶n vÒ nghÒ trång c©y ¨n qu¶.

- Ph¶i yªu nghÒ, yªu thiªn nhiªn, cÇn cï, chÞu khã, ham häc hái, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o. Cã kh¶ n¨ng quan s¸t, theo dâi sù sinh tr­ëng, ph¸t triÓn cña c©y.

- Cã søc khoÎ tèt, dÎo dai, thÝch nghi víi c«ng viÖc ho¹t ®éng ngoµi trêi …

III. TriÓn väng cña nghÒ:

 

     HiÖn nay nghÒ trång c©y ¨n qu¶ ®ang ®­îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn nh»m t¹o thªm viÖc lµm  vµ thu nhËp cho ng­êi lao ®éng, s¶n xuÊt nhiÒu hµng ho¸ cho ng­êi tiªu dïng, nguyªn liÖu, hµng xuÊt khÈu.

 

4. Cñng cè:

- GV hÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi.

- Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK.

- GV nªu c©u hái cñng cè bµi

     ? Nªu vai trß cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶

     ? §Æc ®iÓm cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶

5. DÆn:

- VÒ nhµ häc bµi, t×m hiÓu vÒ mét sè ®Æc ®iÓm cña c©y ¨n qu¶ ë ®Þa ph­¬ng

 -ChuÈn bÞ néi dung cho bµi häc sau.

 

 

 

 

 

 

 

Ngµy so¹n:  /  / 201

Ngµy gi¶ng:

1

 


TiÕt 2 . Bµi 2

mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c©y ¨n qu¶ (T1)

I./ Môc tiªu:

* KiÕn thøc:

- BiÕt ®­îc ®­îc gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n qu¶, ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y ¨n qu¶.

* Kü n¨ng:

- VËn dông vµo t×m  hiÓu thùc tÕ ë gia ®×nh, ®Þa ph­¬ng.

* Th¸i ®é:

- Yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶, ham t×m hiÓu thùc tÕ.

II./ ChuÈn bÞ:

1. Gi¸o viªn:

-Nghiªn cøu SGK tµi liÖu tham kh¶o

-Tranh 1 sè gièng c©y ¨n qu¶

2. Häc sinh:

- §äc tr­íc néi dung SGK

-KiÕn thøc liªn quan

Iii./ tiÕn tr×nh d¹y - häc.

1. æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc:

2.KiÓm tra bµi cò:

? Nªu vai trß cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶

3.Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña gv- hs

Néi dung

Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n qu¶.

- Cho HS ®äc néi dung trong SGK.

- H·y cho biÕt gi¸ trÞ nµo lµ quan träng nhÊt? V× sao?

GV Hd nªu c¸c gi¸ trÞ cho VD

-Nguån nguyªn liÖu cho c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn, lµ hµng ho¸ xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. V× nghÒ trång c©y ¨n qu¶ ngoµi c¸c gi¸ trÞ trªn th× môc ®Ých chÝnh lµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ).

 

Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y ¨n qu¶

- Cho häc sinh ®äc th«ng tin phÇn 1 trong SGK.

- Cho HS quan s¸t 1 c©y ¨n qu¶ thùc tÕ.

- H·y kÓ tªn c¸c bé phËn cña c©y?

- H·y ph©n biÖt ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a hai lo¹i rÔ?

I. gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n qu¶:

 

- Gi¸ trÞ dinh d­ìng.

- Mét sè bé phËn cña mét sè c©y cã kh¶ n¨ng ch÷a bÖnh th«ng th­êng.

- Nguån nguyªn liÖu cho c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn, lµ hµng ho¸ xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao.

- Cã t¸c dông b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i, b¶o vÖ ®Êt.

II. §Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y ¨n qu¶:

 

 

1. §Æc ®iÓm thùc vËt:

 

 

a. RÔ: Cã hai lo¹i

- RÔ mäc th¼ng xuèng ®Êt -RÔ cäc) gióp cho c©y ®øng v÷ng, hót n­íc, chÊt dinh d­ìng nu«i c©y.

1

 


 

GV HD HS t×m hiÓu nh­ ND SGK cho VD minh ho¹

 

 

 

 

 

 

- H·y kÓ tªn mét sè lo¹i c©y ¨n qu¶ kh«ng ph¶i lµ th©n gç? -Chuèi, thanh long, dõa …)

 

- H·y cho biÕt t¸c dông cña tõng lo¹i hoa? -Hoa ®ùc thô phÊn, Hoa c¸i vµ hoa l­ìng tÝnh kÕt qu¶)

 

 

 

 

 

- H·y cho biÕt c©y ¨n qu¶ ph¶i chÞu nh÷ng t¸c ®éng ngo¹i c¶nh nµo?

- NÕu nhiÖt ®é cao hoÆc thÊp qu¸ th× c©y cã hiÖn t­îng g×?

 

- L­îng m­a ph©n bè nh­ thÕ nµo lµ hîp lý?

 

 

- Cã lo¹i c©y ¨n qu¶ nµo ­a bãng r©m hay kh«ng?

 

 

 

- Lo¹i ®Êt nµo thÝch hîp nhÊt cho c©y ¨n qu¶?  -§Êt dá Bazan, ®Êt phï sa).

HS ®äc t×m hiÓu ND SGK tr¶ lêi

GV kÕt luËn c¸c ND liªn hÖ c¸c VD

 

- RÔ mäc ngang, nhá vµ nhiÒu cã t¸c dông hót n­íc, chÊt dinh d­ìng nu«i c©y.

b. Th©n: §a phÇn c©y ¨n qu¶ lµ th©n gç, nh­ng còng cã mét sè lµ th©n th¶o, mÒm

 

c. Hoa: Nh×n chung cã 3 lo¹i hoa.

- Hoa ®ùc

- Hoa c¸i.

- Hoa l­ìng tÝnh.

d. Qu¶ vµ h¹t:

- Nh×n chung cã nhiÒu lo¹i qu¶.

- Sè l­îng, mµu s¾c, h×nh d¹ng cña h¹t tuú thuéc vµo lo¹i qu¶.

2. Yªu cÇu ngo¹i c¶nh.

 

a. NhiÖt ®é: Víi nhiÒu lo¹i c©y kh¸c nhau nªn nhiÖt ®é thÝch hîp cho tõng lo¹i c©y kh¸c nhau -250C – 300C).

b. §é Èm vµ l­îng m­a:

- §é Èm kh«ng khÝ 80 – 90%

- L­îng m­a 1000 – 2000mm ph©n bè ®Òu trong n¨m.

c. ¸nh s¸ng: §a sè c©y ¨n qu¶ lµ c©y ­a ¸nh s¸ng.

d. ChÊt dinh d­ìng: CÇn cung cÊp ®Çy ®ñ chÊt dinh d­ìng theo c¸c thêi kú ®Ó cã n¨ng suÊt, chÊt l­îng cao.

e. §Êt: ThÝch hîp víi c¸c lo¹i ®Êt cã tÇng dµy, kÕt cÊu tèt, nhiÒu chÊt dinh d­ìng, Ýt chua, dÔ tho¸t n­íc.

 

 

 

 

 

 

       4. Cñng cè:

- GV hÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi.

- Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK.

5. DÆn:

- VÒ nhµ häc bµi, tr¶ lêi c©u hái 1 cuèi bµi

1

 


- §äc tr­íc vµ chuÈn bÞ néi dung cho bµi häc sau phÇn III,IV

IV. RóT KINH NGHIÖM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

***********************************************

Ngµy so¹n: / /201

Ngµy gi¶ng: / / 201

 

TiÕt 3 . Bµi 2

 mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c©y ¨n qu¶ (-T2)

I./ Môc tiªu:

* KiÕn thøc:

- BiÕt ®­îc ®­îc kü thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y ¨n qu¶.C¸ch thu ho¹ch b¶o qu¶n

* Kü n¨ng:

-VËn dông vµo t×m  hiÓu thùc tÕ ë gia ®×nh, ®Þa ph­¬ng.

* Th¸i ®é:

-Yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶

II./ ChuÈn bÞ:

1. Gi¸o viªn:

-Nghiªn cøu SGK tµi liÖu tham kh¶o

-B¶ng 2/ SGK.

2. Häc sinh:

- T×m hiÓu ®Æc ®iÓm vÒ c©y ¨n qu¶ ë ®Þa ph­¬ng

iii./ tiÕn tr×nh d¹y - häc.

   1. æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc

   2. KiÓm tra bµi cò :

? Nªu gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n qu¶

   3. Bµi míi

Ho¹t ®éng cña gv- hs

Néi dung

Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu kü thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y ¨n qu¶..

 

- Cho líp ho¹t ®éng nhãm theo bµn ®Ó ®iÒn tªn c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ vµo b¶ng 2 trong SGK?

GV cho VD thªm mçi lo¹i

- Cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶ nµo?

 

   III. kü thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y ¨n qu¶:

1. Gièng c©y.

-         C©y ¨n qu¶ nhiÖt ®íi.

-         C©y ¨n qu¶ «n ®íi.

-         C©y ¨n qu¶ ¸ nhiÖt ®íi

 

2. Nh©n gièng:

- Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p h÷u tÝnh nh­ gieo b»ng h¹t.

1

 


- H·y kÓ tªn mét sè ph­¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh mµ em biÕt?

GV nªu PP phæ biÕn

 

- T¹i sao khi trång c©y ¨n qu¶ ph¶i cÇn biÕt ®Õn thêi vô?

- T¹i sao l¹i ph¶i trång vµo c¸c th¸ng trªn?

 

- Trång c©y theo kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh cã t¸c dông g×?

-  Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p v« tÝnh nh­ gi©m, chiÕt, ghÐp, t¸ch chåi, nu«i cÊy m«.

3. Trång c©y ¨n qu¶:

a. Thêi vô:

- MiÒn b¾c:

  + Vô xu©n: Tõ th¸ng 2 ®Õn th¸ng 4.

   + Vô thu: Tõ th¸ng 8 ®Õn th¸ng 10.

- MiÒn nam: §Çu mïa m­a -th¸ng 4-5).

b. Kho¶ng c¸ch trång:

 

- T¹i sao khi ®µo hè cÇn ®Ó riªng líp ®Êt mÆt ra 1 bªn?

 

- Cho häc sinh ®äc quy tr×nh trång c©y

GV HD thªm qua c¸c VD minh ho¹

 

 

- Cho HS ®äc néi dung phÇn ch¨m sãc.

- Lµm cá d¹i cã t¸c dông g×?

 

- T¹i sao ph¶i bãn ph©n thóc? Bãn vµo nh÷ng thêi k× nµo?

- Khi nµo ta nªn t­íi n­íc cho c©y?

 

- H·y cho biÕt thÕ nµo lµ t¹o h×nh, söa cµnh?

- T¸c dông cña viÖc lµm nµy?

- H·y kÓ c¸c c¸ch mµ ë nhµ em dïng ®Ó phßng trõ s©u bÖnh?

- Khi sö dông chÊt ®iÒu hoµ sinh tr­ëng ta cÇn l­u ý ®iÒu g×?

 

Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸ch thu ho¹ch, b¶o qu¶n vµ chÕ biÕn s¶n phÈm qu¶.

HS ®äc nghiªn cøu ND SGK

-Khi thu ho¹ch cÇn l­u ý g× ?

 

 

 

 

- Khi b¶o qu¶n cÇn l­u ý ®iÒu g×?

 

 

c. §µo hè, bãn ph©n lãt:

 

 

d. Trång c©y:

C©y ¨n qu¶ ®­îc trång theo quy tr×nh:

§µo hè trång     Bãc vá bÇu      §Æt c©y vµo hè       LÊp ®Êt       T­íi n­íc.

4. Ch¨m sãc:

   a. Lµm cá, vun xíi

 

   b. Bãn ph©n thóc:

 

   c. T­íi n­íc:

 

   d. T¹o h×nh, söa cµnh:

 

e. Phßng trõ s©u bÖnh:

 

 

g. Sö dông chÊt ®iÒu hoµ sinh tr­ëng:

 

IV./ Thu ho¹ch – B¶o qu¶n – ChÕ biÕn:

1. Thu ho¹ch:

- C¸c lo¹i qu¶ cã vá máng, mäng n­íc nªn dÔ bÞ dËp n­íc bëi vËy khi thu ho¹ch cÇn nhÑ nhµng, tr¸nh dËp n¸t.

- Qu¶ h¸i vÒ ®­îc lµm s¹ch, ph©n lo¹i vµ ®Ó n¬i r©m m¸t.

2. B¶o qu¶n :

- Sö lÝ b»ng ho¸ chÊt tia phãng x¹, hoÆc b¶o qu¶n l¹nh

1

 


- Cã nh÷ng c¸ch chÕ biÕn nµo ?

 

GV Nªu c¸c l­u ý khi thu ho¹ch,b¶o qu¶n,chÕ biÕn

 

 

3. ChÕ biÕn :

-Tuú theo lo¹i qu¶ mµ chÕ biÕn

 

       4. Cñng cè:

- GV hÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi.

- Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK.

5. DÆn:

- VÒ nhµ häc bµi tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi.

- ChuÈn bÞ néi dung cho bµi 3

IV. RóT KINH NGH£M

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

***************************************

 

Ngµy so¹n: /       /        / 2013

TiÕt 4. Bµi 3

 C¸c ph­¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶ (T1)

 

I./ Môc tiªu:

* KiÕn thøc:

- BiÕt ®­îc ®­îc kü thuËt x©y dùng v­êi ­¬m c©y ¨n qu¶.

* Kü n¨ng:

- BiÕt ®­îc ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu kü thuËt cña ph­¬ng ph¸p nh©n gièng h÷u tÝnh.

* Th¸i ®é:

- Yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶

II./ ChuÈn bÞ:

1. Gi¸o viªn:

- Nghiªn cøu SGK tµi liÖu tham kh¶o

- H×nh 4 phãng to

2. Häc sinh:

- §äc tr­íc ND bµi 3

- KiÕn thøc liªn quan

Iii./ tiÕn tr×nh d¹y - häc.

1. æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc .

2.KiÓm tra bµi cò :

  H·y kÓ tªn c¸c c«ng viÖc ch¨m sãc c©y ¨n qu¶?

3. Bµi míi :

1

 


Ho¹t ®éng cña gv- hs

Néi dung

Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu c¸ch x©y dùng v­ên ­¬m c©y ¨n qu¶.

- Cho HS biÕt ®­îc ­¬m c©y lµ mét kh©u quan träng trong sù ph¸t triÓn cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶.

   + Lµ n¬i chän läc, båi d­ìng c¸c gièng tèt.

   + Lµ n¬i sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p nh©n gièng ®Ó s¶n xuÊt c©y gièng.

- §Ó cã v­ên ­¬m hîp lý ta ph¶i chän nh÷ng tiªu chuÈn nµo?

- HS t×m hiÓu Nd SGK tr¶ lêi

 

- §Êt nµo lµ thÝch hîp nhÊt cho ­¬m c©y ¨n qu¶?

GV nh¾c l¹i c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó chon lµm v­ên ­¬m cho VD

 

- Cho HS quan s¸t H4 trong SGK.

- H·y cho biÕt v­ên ­¬m th­êng thiÕt kÕ lµm mÊy phÇn?

- H·y cho biÕt ý nghÜa, c«ng dông cña c¸c khu trong v­ên ­¬m?

GV ph©n tÝch ®Æc ®iÓm c¸c khu cho vÝ dô liªn hÖ thùc tÕ.

GV nªu tÇm quan träng cña 3 khu trªn

Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸c ph­¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶..

- H·y cho biÕt ­u, nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nh©n gièng h÷u?

 

 

- Cho HS biÕt c¸c tr­êng hîp sö dông ph­¬ng ph¸p nµy:

   + Gieo h¹t lÊy c©y lµm gèc ghÐp.

   + Dïng ®èi víi lo¹i c©y ch­a cã ph­¬ng ph¸p nh©n gièng nµo kh¸c.

   + Gièng c©y ®a ph«i ®Ó gi÷ ®­îc ®Æc tÝnh cña c©y mÑ.

GV gi¶i thÝch ®©y lµ ph­¬ng ph¸p ®­îc sö dông nh©n gièng ë thêi ®iÓm ®Çu Ýt ®­îc sö dông ®Ó nh©n gièng lµm c©y con gièng ®i trång ë c¸c v­ên trång.

I. X©y dùng v­ên ­¬m c©y ¨n qu¶

 

1. Chän ®Þa ®iÓm:

 

 

 

 

 

 

- GÇn v­ên trång, n¬i tiªu thô vµ thu¹n tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn.

- GÇn nguån n­íc t­íi.

- §Êt v­ên ­¬m ph¶i tho¸t n­íc, b»ng ph¼ng, tÇng ®Êt mÆt dÇy, ®é mµu mì cao, ®é chua tuú lo¹i c©y.

 

2. ThiÕt kÕ v­ên ­¬m:

 

§­îc chia lµm 3 khu:

-         Khu c©y gièng.

-         Khu nh©n gièng.

-         Khu lu©n canh.

 

 

ii./ C¸c ph­¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶:

 

1. Ph­¬ng ph¸p nh©n gièng h÷u tÝnh:

 - §©y lµ ph­¬ng ph¸p t¹o c©y con b»ng h¹t.

 

- Sö dông ph­¬ng ph¸p nµy cÇn l­u ý:

   + Ph¶i biÕt ®­îc ®Æc tÝnh chÝn cña h¹t ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý.

   + Khi gieo h¹t trªn luèng hoÆc trong bÇu ®Êt ph¶i t­íi n­íc, phñ r¬m r¹ ®Ó gi÷ Èm, ch¨m sãc th­êng xuyªn.

 

 

 

 

1

 


 

 

 

4. Cñng cè:

- GV hÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi.

- Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK.

- GV l­u ý c¸ch lËp v­ên ­¬m

5. DÆn:

- VÒ nhµ häc bµi,t×m hiÓu c¸ch lËp v­ên ­¬m ë ®Þa ph­¬ng

- ChuÈn bÞ néi dung môc II.2 cho bµi häc sau.

- T×m hiÓu c¸c ph­¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh ë ®Þa ph­¬ng

IV. RóT KINH NGHIÖM

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

***************************************

 

Ngµy so¹n: .../.../2013

Ngµy gi¶ng :9A... : .../ ... / 2013

TiÕt 5. Bµi 3

 C¸c ph­¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶ (T2)

 

I./ Môc tiªu:

* KiÕn thøc:

- BiÕt ®­îc c¸c ph­¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶.

* Kü n¨ng:

- N¾m ®­îc ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu kü thuËt cña ph­¬ng ph¸p nh©n gièng tÝnh.

* Th¸i ®é:

- Yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶

II./ ChuÈn bÞ:

1. Gi¸o viªn:

Nghiªn cøu SGK tµi liÖu tham kh¶o

Tranh vÏ: C¸c ph­¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶.

2. Häc sinh:

T×m hiÓu tr­íc néi dung môc II.2 bµi3

KiÕn thøc liªn quan

IV./ tiÕn tr×nh d¹y - häc.

 1.æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc

 2. KiÓm tra bµi cò

     ? Nªu ­u nhù¬c ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nh©n gièng h÷u tÝnh

 3. Bµi míi :

1

 


Ho¹t ®éng cña gv- hs

Néi dung

Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi häc.

 

GV giíi thiÖu ND bµi häc

 

 

 

 

Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸c ph­¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶ (TiÕp)

- Cho HS quan s¸t h×nh vÏ c¸c ph­¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh.

- H·y quan s¸t h×nh vµ cho biÕt ®Æc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p chiÕt cµnh?

 

HS tr¶ lêi theo néi dung SGK

- Cµnh chiÕt nªn chän nh­ thÕ nµo cho ®¶m b¶o?

 

- H·y cho biÕt thêi vô cña chiÕt cµnh?

 

- H·y quan s¸t h×nh vµ cho biÕt ®Æc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p gi©m cµnh?

GV nh¾c l¹i ®Æc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p chiÕt cµnh nªu nh÷ng l­u ý khi thùc hiÖn cho vÝ dô minh ho¹

HS QS tranh vÏ t×m hiÓu néi dung SGK tr¶ lêi c©u hái:

- Cµnh gi©m nªn chän nh­ thÕ nµo cho ®¶m b¶o?

- H·y cho biÕt thêi vô cña gi©m cµnh?

GV cho vÝ dô ph©n tÝch ®Æc ®iÓm

 

- H·y quan s¸t h×nh vµ cho biÕt ®Æc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p ghÐp?

- Cho HS ho¹t ®éng nhãm ®Ó t×m hiÓu.

+ §Æc ®iÓm cña c¸c ph­¬ng ph¸p ghÐp?

+ C¸c l­u ý khi sö dông ph­¬ng ph¸p ghÐp?

+ Thêi vô ghÐp?

- Cho c¸c nhãm tr¶ lêi c¸c c©u hái vµo vë theo néi dung t×m hiÓu trong SGK.

Muèn ph¸t triÓn nghÒ trång c©y ¨n qu¶ nhanh, ®¹t hiÖu kinh tÕ ph¶i cã nhiÒu gièng c©y ¨n qu¶ tèt, khoÎ m¹nh, s¹ch bÖnh, chÊt l­îng cao. Muèn vËy cÇn cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p nh©n gièng phï hîp vµ hiÖu qu¶.

Ii. C¸c ph­¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶

 

2. Ph­¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh:

a. ChiÕt cµnh: Lµ ph­¬ng ph¸p nh©n gièng b»ng c¸ch t¸ch cµnh tõ c©y mÑ ®Ó t¹o c©y con.

- Cµnh chiÕt cã 1-2 n¨m tuæi, ®­êng kÝnh 1-1,5cm, kh«ng s©u bÖnh, n»m gi÷a tÇng t¸n.

- Thêi vô thÝch hîp: Vô thu, xu©n ®èi víi miÒn b¾c, ®Çu mïa m­a ®èi víi miÒn nam.

 

 

 

 

 

b. Gi©m  cµnh: Lµ ph­¬ng ph¸p nh©n gièng dùa trªn kh¶ n¨ng h×nh thµnh rÔ phô cña c¸c ®o¹n cµnh -HoÆc c¸c ®o¹n rÔ) ®· c¾t rêi khái c©y mÑ.

   xuyªn gi÷ Èm cho mÆt l¸ vµ ®Êt.

 

c. GhÐp: Lµ ph­¬ng ph¸p g¾n mét ®o¹n cµnh -Cµnh) hay m¾t -Chåi) lªn gèc cña mét c©y cïng hä ®Ó t¹o nªn mét c©y míi.

C1: GhÐp cµnh: Lµ c¸ch ¸p dông cho c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ khã lÊy m¾t.

* GhÐp ¸p: C¸ch ghÐp nµy cã tØ lÖ sèng cao nh­ng c«ng phu vµ tØ lÖ nh©n gièng thÊp.

* GhÐp chÎ bªn:

* GhÐp nªm: Th­êng ¸p dông cho c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ nh­: Nh·n, æi, mÝt …

1

 


 

 

 

 

 

 

 

GV h­íng dÉn HS trªn h×nh vÏ vµ nh¾c l¹i c¸c ®Æc ®iÓm cho vÝ dô nªu ph­¬ng ph¸p ghÐp ®ang sö dông phæ biÕn

 

C2: GhÐp m¾t: Lµ c¸ch ghÐp phæ biÕn cho nhiÒu lo¹i c©y ¨n qu¶.

* GhÐp cña sæ: C¸ch ghÐp nµy cã tØ lÖ sèng cao, th­êng ¸p dông cho c¸c lo¹i c©y to nh­ nh·n, v¶Ø

* GhÐp ch÷ T, I.

* GhÐp m¾t nhá cã gç.

 

 

4. Cñng cè:

- GV hÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi.

- Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK.

5. DÆn:

- VÒ nhµ häc bµi tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi

- ChuÈn bÞ  dông cô vËt liÖu cho giê thùc hµnh sau nh­ môc I bµi

IV. RóT KINH NGHIÖM

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

***********************************

 

Ngµy so¹n: 28/09/2013

Ngµy gi¶ng : 9A2 : 30/9/2013  9A1 : ..../10/2013

TiÕt 6 . Bµi 4

 Thùc hµnh Gi©m cµnh (T1)

 

I./ Môc tiªu:

* KiÕn thøc:

- BiÕt c¸ch gi©m cµnh theo c¸c thao t¸c kü thuËt.

* Kü n¨ng:

- Lµm ®­îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh thùc hµnh.

* Th¸i ®é:

- Yªu thÝch m«n häc, cã ý thøc tù gi¸c thùc hµnh ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn TH

II./ ChuÈn bÞ:

1. Gi¸o viªn:

- Tranh vÏ c¸c ph­¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶.

- Khay nhùa.

          - KÐo c¾t cµnh.

 

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Bài 16. Ôn tập, Trồng cây ăn quả. . nslide giới thiệu đến các bạn đề thi Bài 16. Ôn tập .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Thư viện Bài 16. Ôn tập trong chuyên mục Trồng cây ăn quả được chia sẽ bởi thành viên Khánh Đinh Công tới mọi người nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được giới thiệu vào thể loại Trồng cây ăn quả , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Công nghệ Công nghệ 9 Trồng cây ăn quả 9 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Ngày soạn: Tiết 1, tiếp theo là Bài 1 giới thiệu nghề trồng cây ăn quả I, cho biết thêm / Mục tiêu: * Kiến thức: - Biết được vai trò, vị trí, đặc điểm của nghề trồng cây ăn quả trong đời sống kinh tế và sản xuất, thêm nữa * Kỹ năng: -Nắm được đặc điểm và đề nghị, triển vọng phát triển của nghề, nói thêm là * Thái độ: - Yêu thích nghề trồng cây ăn quả, thêm nữa II, ngoài ra / Chuẩn bị: 1, bên cạnh đó Giáo viên: Bảng số liệu phát triển https://nslide.com/de-thi/bai-16-on-tap.p1r3zq.html