bai 8 nhat ban

đề thi Lịch sử 11
  Đánh giá    Viết đánh giá
 18       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
czipyq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
11/25/2012 9:53:58 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
1
Lần tải
18
File đã kiểm duyệt an toàn

SỞ GD&ĐT LÀO CAi Trương THPT Số -Văn Bàn ——————— Đề luyện thi số 03 khối 11 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề —————————  Câu 1 (3,5 điểm) Trình bày diến biến ba lần kháng chiế,xem chi tiết và tải về Đề thi bai 8 nhat ban, Đề Thi Lịch Sử 11 , Đề thi bai 8 nhat ban, doc, 1 trang, 0.07 M, Lịch sử 11 chia sẽ bởi Thái Lê Văn đã có 18 download

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

   SỞ GD&ĐT LÀO CAi
Trương THPT Số -Văn Bàn
———————
 
Đề luyện thi số 03 khối 11
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề
—————————
Câu 1 (3,5 điểm)
Trình bày diến biến ba lần kháng chiến chống quân Mông Nguyên? Qua đó phân tích nguyên n hân thắng lợi ba lần kháng chiến đó?
Câu 2 (3 điểm)
Đánh giá vai trò của Lê Nin trong cách mạng tháng mười Nga năm 1917? và trong cuộc đấu tranh xây dựng ,bảo vệ chính quyền Xô Viết (1917-1920)?
Câu 3 (3 điểm)
Lập bảng so sánh cuộc cải cách Minh trị ở Nhật Bản và phong trào Duy Tân ở Trung Quốc ( 1898) theo nội dung:
Nội dung so sánh
cách Minh trị ở Nhật Bản
phong trào Duy Tân ở Trung Quốc ( 1898)
Người lãnh đạo
 
 
Nội dung cải cách
 
 
kết quả
 
 
Tính chất
 
 
Câu 4:(2, điểm
Lậpn bảng so sánh cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ,cách mạngdân chủ tư sản kiểu mới và cách mạng xã hội chủ nghĩa theo nội dung sau:Nhiệm vụ,giai cấp lãnh đạo,động lực cách mạng,xu hướng phát triển
Câu5: (3 điểm)
Lập bảng thống kê các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX theo yêu cầu sau
Thời gian
Sự kiện
Tính chất
Ý nghĩa
 
 
 
 
Câu 6: (3 điểm)
Quá trình phát xít hóa ở Nhật Bản diễn ra như thế nào?Điểm khác biệt quá trình phát xít hóa ở Nhật khác với ở Đức và Italia như thế nào?
Câu 7: (2,5 điểm)
Phân tích nguyên nhân dấn đến chiến tranh thế giới thứ nhất?Kết quả,tính chất chiến tranh thế giới thứ nhất?
                            ===========Hết=====================
                                      Đáp án
Câu 1: Trình bày được diến biến chính  3 lần: 1258,1285,1287-1288
           ân tích đủ được các nguyên nhân  tại liệu được cấp
Câu 2:
* Trong cách mạng tháng mười Nga
-Cách mạng dân chủ tư sản  tháng hai năm 1917 thành công chế độc  chuyên  chế Nga Hoàng bị lật đổ  cuọc diện hai chính quyền song song tồn tại......
-Trước tình hình đó Lê Nin và Đảng Bônsêvich đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng  lật đổ chính phủ tư sản lâm thời
-Lê Nin quyết định chuyển sang đấu tranh Vũ trang giành chính quyền
-7-10-1917 Lê Nin từ phần Lan về Pê tơ rô grát trực tiếp chỉ đạo cách mạng...
.......
*Xây dựng chính quyền Xô Viết
-Việc làm đầu tiên là đập tan bộ máy nhà nước cũ.......
-Tiến hành cuộc hữu hóa các xí nghiệp
* bảo vệ chính quyền Xô Viết:
-Cuối năm 1918 ,14 nước đế quốc.....
-Lê Nin thực hiện chính sách cộng sản thời chiến....
Câu 3 (3 điểm)
Lập bảng so sánh cuộc cải cách Minh trị ở Nhật Bản và phong trào Duy Tân ở Trung Quốc ( 1898) theo nội dung:
Nội dung so sánh
cách Minh trị ở Nhật Bản
phong trào Duy Tân ở Trung Quốc ( 1898)
Người lãnh đạo
Quí tộc mới,tư sản đưng đầu là Thiên hoàng
Các phần tử tri thức phong kiến tiến bộ,đứng đầu Lương Khải Siêu,khang Hữu Vi
Nội dung cải cách
SGK
-Kinh tế: Lập ngân hàng xây dựng đường sắt
-Chính trị :chủ trương thành lập chế độ quân chủ lập hiến,quyền tự do ngôn luận,tự do xuất bản báo,....
V ăn hóa giáo giục sửa đổi chế độ thi cử
-Quân sự: trang bị và huấn luyện theo kiểu phương Tây
kết quả
-Mở dường cho chủ nghĩa Tư Bản phát triển,đưa Nhật từ nước Phong kiến thành nước TBCN
Bảo vệ được độc lập,thoát khỏi số phận một nước thuộc địa
-Tiến hành 100 ngày bị thất bại
-Trung quốc đứng trược nguy cơ xâm lược Phương Tây
-
Tính chất
Là cuộc cách mạng tư sản không triệt đẻ
Có khuynh hướng làm cách mạng tư sản
 
Câu 4:
Nội dung so sánh
CMDCTS kiểu cũ
CMDCTS kiểu mới
CMXHCN
Nhiệm vụ
-Đánh đổ chế độ phong kiến
-Xóa bỏ tàn dư phong kiến
-Thực hiện dân chủ
-Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển
-Đánh đổ chế độ phong kiến
-Xóa bỏ tàn tích phong kiến
-Thực hiện dân chủ
Lật đổ nền thống trị của giai cấp tư sản
-Xây dựng CNXH
Giai cấp lãnh đạo
Giai cấp tư sảnhquí tộc mới( CMTS Anh)
Giai cấp vô sản
Giai cấp vô sản( Đảng Bôn)
Động lực cách mạng
Tư sản và nông dân( Quần chúng)
Công nhân,nông dân,binh lính
Công nhân,nông dân,binh lính
Xu thế phát triển
ĩnhây dựng chủ nghĩa tư bản
Tiến lên làm CMXHCN
Xây dựng CNXH
 
 
 
 
 
Câu5: (3 điểm)
Lập bảng thống kê các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX theo yêu cầu sau
Thời gian
Sự kiện
Tính chất
Ý nghĩa
1851-1864
Phong trào Thái Bình Thiên quốc.do Hồng Tú Toàn lãnh đạo,nhân dân TQ tiến hành đấu tranh mạnh mẽ chống đế quốc và phong kiến
Phong trào yêu nước dân tộc,dân chủ
Thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân,là phong trào lớn nhất trong lịch sử TQ,đã xây dựng được chính quyền cách mạng,thi hành nhiều chính sách tiến bộ
1898
Cuộc vận động Duy tân do Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi đề xuất ,chủ trương cải cách chính trị thay thế chế độ quân chủ chuyên chế bằng quân chủ lập hiến,phong trào tồn tại hơn 100 ngày bị thất bại
Duy tân theo con đường TBCN ,
Cải cách để cứu ván tình thế ,thể hiện sự tiếp thu tư tưởng tiến bộ của tầng lớp qua lại và sĩ phu yêu nước
Năm 1900
Phong trào nghĩa hòa đoàn......
Phong trào yêu nước dân tộc,dân chủ
Thể hiện tinh thần yêu nước thiết tha của nông dân,quyết tâm chống đé quốc
Năm 1911
CM Tân Hợi lật đổ triều đại Mãn Thanh,chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến
CMDCTS không triệt để
-Lật đổ chế độ phong kiến  chấm dưts.....
-Mở đường cho CMTB phát triển....
- Ảnh hưởng đến phong trào giả phóng dân tộc ở Châu Á
Câu 6:
-Hoàn cảnh: Do ảnh hưởng và tác động cuộc khủng hoảng  kinh tế 1929-1933....
-Để khắc phục những hậu quả cuộc khủng hoảng và giải quyết khó khăn .....
-Nhật bản chủ trương quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ,gây chiến tranh xâm lược,bành trướng ra bên ngoài: đẩy mạnh xâm lược TQ
-Điểm khác với Đức:
+Ở Đức Thông qua sự chuyển đổi từ chế độ dân chủ tư sản đại nghị sang chế độ chuyên chế độc tài phát xít
+Ở NB do đã có sẵn chế độ thiên hoàng  quá trình này thông qua việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước và tiến hành chiến tranh xâm lược ,quá trình quân phiệt hóa kéo dài trong suốt thập niên 30
Câu 7:
*Nguyên nhân
-Sự phát triển không đều KT và Chính trị của CNTB cuối thế kỉ XIX đầu  XXTK làm thay bđổi so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc  già và trẻ..............
-Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vẫn đề thuộc địa.....
=> Phân chia lại thị trường.......................
*Tính chất: đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa,nhằm phân chia lại thị trường thuộc địa
* Kết cục: SGK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn:trên mạng

 
 


Để tải về bai 8 nhat ban
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngbai-8-nhat-ban.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

đề thi tương tự