bai 8 nhat ban

Đăng ngày 11/25/2012 9:53:58 AM | Thể loại: Lịch sử 11 | Chia sẽ bởi: Thái Lê Văn | Lần tải: 18 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.07 M | Loại file: doc

   SỞ GD&ĐT LÀO CAi

Trương THPT S -Văn Bàn

———————

 

Đ luyện thi s 03 khối 11

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đ

—————————

Câu 1 (3,5 điểm)

Trình bày diến biến ba lần kháng chiến chống quân Mông Nguyên? Qua đó phân tích nguyên n hân thắng lợi ba lần kháng chiến đó?

Câu 2 (3 điểm)

Đánh giá vai trò của Lê Nin trong cách mạng tháng mười Nga năm 1917? và trong cuộc đấu tranh xây dựng ,bảo v chính quyền Xô Viết (1917-1920)?

Câu 3 (3 điểm)

Lập bảng so sánh cuộc cải cách Minh tr Nhật Bn và phong trào Duy Tân Trung Quốc ( 1898) theo nội dung:

Nội dung so sánh

cách Minh tr Nhật Bản

phong trào Duy Tân Trung Quốc ( 1898)

Người lãnh đạo

 

 

Nội dung cải cách

 

 

kết qu

 

 

Tính chất

 

 

Câu 4:(2, điểm

Lậpn bảng so sánh cách mạng dân ch tư sản kiểu cũ,cách mạngdân ch tư sản kiểu mới và cách mạng xã hội ch nghĩa theo nội dung sau:Nhiệm v,giai cấp lãnh đạo,động lực cách mạng,xu hướng phát triển

Câu5: (3 điểm)

Lập bảng thống kê các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế k XIX theo yêu cầu sau

Thời gian

S kiện

Tính chất

Ý nghĩa

 

 

 

 

Câu 6: (3 điểm)

Quá trình phát xít hóa Nhật Bản diễn ra như thế nào?Điểm khác biệt quá trình phát xít hóa Nhật khác với Đức và Italia như thế nào?

Câu 7: (2,5 điểm)

Phân tích nguyên nhân dấn đến chiến tranh thế giới th nhất?Kết qu,tính chất chiến tranh thế giới th nhất?

                            ===========Hết=====================

                                      Đáp án

Câu 1: Trình bày được diến biến chính  3 lần: 1258,1285,1287-1288

           ân tích đđược các nguyên nhân  tại liệu được cấp

Câu 2:

* Trong cách mạng tháng mười Nga

-Cách mạng dân chủ tư sản  tháng hai năm 1917 thành công chế độc  chuyên  chế Nga Hoàng bị lật đổ  cuọc diện hai chính quyền song song tồn tại......

-Trước tình hình đó Lê Nin và Đảng Bônsêvich đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng  lật đổ chính phủ tư sản lâm thời

-Lê Nin quyết định chuyển sang đấu tranh Vũ trang giành chính quyền

-7-10-1917 Lê Nin từ phần Lan về Pê tơ rô grát trực tiếp chỉ đạo cách mạng...

.......

*Xây dựng chính quyền Xô Viết

-Việc làm đầu tiên là đập tan bộ máy nhà nước cũ.......

-Tiến hành cuộc hữu hóa các xí nghiệp

* bảo vệ chính quyền Xô Viết:

-Cuối năm 1918 ,14 nước đế quốc.....

-Lê Nin thực hiện chính sách cộng sản thời chiến....

Câu 3 (3 điểm)

Lập bảng so sánh cuộc cải cách Minh trị ở Nhật Bản và phong trào Duy Tân ở Trung Quốc ( 1898) theo nội dung:

Nội dung so sánh

cách Minh trị ở Nhật Bản

phong trào Duy Tân ở Trung Quốc ( 1898)

Người lãnh đạo

Quí tộc mới,tư sản đưng đầu là Thiên hoàng

Các phần tử tri thức phong kiến tiến bộ,đứng đầu Lương Khải Siêu,khang Hữu Vi

Nội dung cải cách

SGK

-Kinh tế: Lập ngân hàng xây dựng đường sắt

-Chính trị :chủ trương thành lập chế độ quân chủ lập hiến,quyền tự do ngôn luận,tự do xuất bản báo,....

V ăn hóa giáo giục sửa đổi chế độ thi cử

-Quân sự: trang bị và huấn luyện theo kiểu phương Tây

kết quả

-Mở dường cho chủ nghĩa Tư Bản phát triển,đưa Nhật từ nước Phong kiến thành nước TBCN

Bảo vệ được độc lập,thoát khỏi số phận một nước thuộc địa

-Tiến hành 100 ngày bị thất bại

-Trung quốc đứng trược nguy cơ xâm lược Phương Tây

-

Tính chất

Là cuộc cách mạng tư sản không triệt đ

Có khuynh hướng làm cách mạng tư sản

 

Câu 4:

Nội dung so sánh

CMDCTS kiểu cũ

CMDCTS kiểu mới

CMXHCN

Nhiệm vụ

-Đánh đổ chế độ phong kiến

-Xóa bỏ tàn dư phong kiến

-Thực hiện dân chủ

-Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

-Đánh đổ chế độ phong kiến

-Xóa bỏ tàn tích phong kiến

-Thực hiện dân chủ

Lật đổ nền thống trị của giai cấp tư sản

-Xây dựng CNXH

Giai cấp lãnh đạo

Giai cấp tư sảnhquí tộc mới( CMTS Anh)

Giai cấp vô sản

Giai cấp vô sản( Đảng Bôn)

Động lực cách mạng

Tư sản và nông dân( Quần chúng)

Công nhân,nông dân,binh lính

Công nhân,nông dân,binh lính

Xu thế phát triển

ĩnhây dựng chủ nghĩa tư bản

Tiến lên làm CMXHCN

Xây dựng CNXH

 

 

 

 

 

Câu5: (3 điểm)

Lập bảng thống kê các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX theo yêu cầu sau

Thời gian

Sự kiện

Tính chất

Ý nghĩa

1851-1864

Phong trào Thái Bình Thiên quốc.do Hồng Tú Toàn lãnh đạo,nhân dân TQ tiến hành đấu tranh mạnh mẽ chống đế quốc và phong kiến

Phong trào yêu nước dân tộc,dân chủ

Thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân,là phong trào lớn nhất trong lịch sử TQ,đã xây dựng được chính quyền cách mạng,thi hành nhiều chính sách tiến bộ

1898

Cuộc vận động Duy tân do Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi đề xuất ,chủ trương cải cách chính trị thay thế chế độ quân chủ chuyên chế bằng quân chủ lập hiến,phong trào tồn tại hơn 100 ngày bị thất bại

Duy tân theo con đường TBCN ,

Cải cách để cứu ván tình thế ,thể hiện sự tiếp thu tư tưởng tiến bộ của tầng lớp qua lại và sĩ phu yêu nước

Năm 1900

Phong trào nghĩa hòa đoàn......

Phong trào yêu nước dân tộc,dân chủ

Thể hiện tinh thần yêu nước thiết tha của nông dân,quyết tâm chống đé quốc

Năm 1911

CM Tân Hợi lật đổ triều đại Mãn Thanh,chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến

CMDCTS không triệt đ

-Lật đổ chế độ phong kiến  chấm dưts.....

-Mở đường cho CMTB phát triển....

- Ảnh hưởng đến phong trào giả phóng dân tộc ở Châu Á

Câu 6:

-Hoàn cảnh: Do ảnh hưởng và tác động cuộc khủng hoảng  kinh tế 1929-1933....

-Để khắc phục những hậu quả cuộc khủng hoảng và giải quyết khó khăn .....

-Nhật bản chủ trương quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ,gây chiến tranh xâm lược,bành trướng ra bên ngoài: đẩy mạnh xâm lược TQ

-Điểm khác với Đức:

+Đức Thông qua sự chuyển đổi từ chế độ dân chủ tư sản đại nghị sang chế độ chuyên chế độc tài phát xít

+Ở NB do đã có sẵn chế độ thiên hoàng  quá trình này thông qua việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước và tiến hành chiến tranh xâm lược ,quá trình quân phiệt hóa kéo dài trong suốt thập niên 30

u 7:

*Nguyên nhân

-Sự phát triển không đều KT và Chính trị của CNTB cuối thế kỉ XIX đầu  XXTK làm thay bđổi so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc  già và trẻ..............

-Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vẫn đề thuộc địa.....

=> Phân chia lại thị trường.......................

*Tính chất: đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa,nhằm phân chia lại thị trường thuộc địa

* Kết cục: SGK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi bai 8 nhat ban, Lịch sử 11. . Chúng tôi chia sẽ đến các bạn thư viện bai 8 nhat ban .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , đề thi bai 8 nhat ban trong chủ đề Lịch sử 11 được giới thiệu bởi user Thái Lê Văn tới cộng đồng nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào danh mục Lịch sử 11 , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Lịch sử Lịch sử 11 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập SỞ GD&ĐT LÀO CAi Trương THPT Số -Văn Bàn ——————— Đề luyện thi số 03 khối 11 Thời gian làm bài: 180 phút, ko kể thời gian giao đề —————————  Câu 1 (3,5 điểm) Trình bày diến biến ba lần kháng chiến chống quân Mông Nguyên? Qua ấy phân tích nguyên n hân chiến thắng ba lần kháng chiến đó? Câu 2 (3 điểm) Đánh giá vai trò của Lê Nin trong cách mạng tháng mười Nga năm 1917? và trong cuộc chiến đấu xây dựng ,bảo vệ chính quyền Xô Viết (1917-1920)? Câu 3 (3 điểm) Lập bảng so sánh cuộc cải cách Minh trị ở Nhật Bản và phong trào https://nslide.com/de-thi/bai-8-nhat-ban.czipyq.html